32004D0452Uradni list L 156 , 30/04/2004 str. 0001 - 0004


Odločba Komisije

z dne 29. aprila 2004

o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 1664)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/452/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [1] in zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Cilj Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene [2] je ustvariti pogoje z namenom sestave statističnih zaključkov v znanstvene namene, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organom Skupnosti, in določiti pravila sodelovanja med Skupnostjo in državnimi organi, da bi se tak dostop olajšal.

(2) Navedeni so zlasti štirje pomembni viri, in sicer naslednji: seznam gospodinjstev Evropske Skupnosti (ECHP); anketa o delovni sili (LFS); anketa Skupnosti o inovacijah (CIS); anketa o permanentnem poklicnem usposabljanju (CVTS).

(3) Dostop do zaupnih podatkov lahko organ Skupnosti odobri raziskovalcem z univerz in drugih visokošolskih organizacij, ustanovljenih po pravu Skupnosti ali po pravu države članice, ali iz organizacij ali ustanov za znanstveno raziskovanje, ustanovljenih po pravu Skupnosti ali po pravu države članice.

(4) Poleg tega in skladno s členom 3(1)(c) te uredbe se dostop lahko odobri tudi raziskovalcem drugih uradov, organizacij ali ustanov po prejemu mnenja Odbora za zaupnost statističnih podatkov, skladno s postopkom iz člena 20(2) Uredbe (ES) št. 322/97.

(5) Zato je potrebno uvesti seznam teh organov po ovrednotenju, pri katerem se upošteva številne pogoje, kot so osnovni namen organa, notranji organizacijski režim raziskovanja, veljavni nadzorni ukrepi ali režim razširjanja izsledkov raziskovanja.

(6) Vpeljana evidenca ali sloves organa, ki izvaja kakovostne raziskave in jih daje na voljo javnosti, pripomore k odobritvi dostopa. Drugi kriterij je, ali je organ dodobra uveljavljen in priznan kot verodostojen organ na svojem področju, ki ima morda znane pokrovitelje, partnerje ali delničarje.

(7) Raziskovanje v organu naj poteka v natančno opredeljeni enoti brez organizacijskih ali vodstvenih povezav s področji politike organa, raziskovalna enota pa naj se obravnava kot ločena, samostojna enota, ki ji načeluje višji vodstveni delavec brez neposredne odgovornosti za politiko ali izvajanje namena organa.

(8) Ustrezna zagotovila vodje organa so prav tako potrebna, saj zajemajo različne vidike, na primer preprečevanje posredovanja informacij, pridobljenih z zbranimi podatki, uslužbencev raziskovalne enote katerimkoli uslužbencem izven enote, razen povzetka in zbranih izsledkov raziskave z dovoljenjem vodje raziskovalne enote ali z zagotovilom, da se bo, če bi katerikoli uslužbenec organa prosil člane raziskovalne enote za kakršnekoli informacije glede posameznih evidenc v nizu posredovanih podatkov, to obravnavalo kot težji disciplinski prekršek.

(9) Opisati je treba fizično varnost prostorov organa in njegovega računalniškega sistema; podati je treba opise varovanja podatkov v računalniških sistemih, vključno s podrobnostmi odobrenega dostopa in preprečevanja neodobrenega dostopa in zaščite sistemov pred neodobrenim dostopom izven organa; opisati je treba tudi varovanje dokumentov, vključno z dokumenti v papirni obliki, ki vsebujejo informacije iz podatkovnega niza.

(10) Ker so razlogi za dostop znanstveni nameni, to pomeni, da bodo izsledki prosto in hitro na voljo znanstvenikom. Uporaba podatkovnih nizov izključno za notranja poročila ali namene bi delovala v nasprotju s ciljem Uredbe Komisije (ES) 831/2002. Politika organa glede razširjanja raziskav svoje raziskovalne enote mora biti odprta politika, ki spodbuja objavljanje v ustrezni znanstveni literaturi in daje izsledke raziskav prosto na voljo na spletni strani organa ali drugi ustrezni spletni strani.

(11) Evropsko centralno banko (ECB) je treba obravnavati kot organ, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, zato se jo doda na seznam uradov, organizacij in ustanov iz člena 3(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002.

(12) Ta seznam bo dopolnjen, ker bo treba več uradov, organizacij in ustanov obravnavati kot sprejemljive organe.

(13) Ostaja pa pravilo, da morajo biti prošnje za poseben dostop, ki jih posredujejo ti organi, naknadno obdelane skladno s pravili in postopki, določenimi z Uredbo Komisije 831/2002.

(14) Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Odbora za zaupnost statističnih podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene, iz člena 3(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002, je v prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[2] UL L 133, 18.5.2002, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

ORGANI, KATERIH RAZISKOVALCI IMAJO DOSTOP DO ZAUPNIH PODATKOV V ZNANSTVENE NAMENE

Evropska centralna banka

--------------------------------------------------