32004D0320Uradni list L 102 , 07/04/2004 str. 0075 - 0080


Odločba Komisije

z dne 31. marca 2004

o spremembi odločb 93/52/EGS, 2001/618/ES in 2003/467/ES glede statusa držav pristopnic v zvezi z brucelozo (B. melitensis), boleznijo Aujeszkega, enzootsko govejo levkozo, govejo brucelozo in tuberkulozo ter Francije v zvezi z boleznijo Aujeszkega

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1094)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/320/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 21 in 57 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti [1], ter zlasti člena 9(2), člena 10(2), Priloge A(I)(4), Priloge A(II)(7) in Priloge D(I)(E) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti z ovcami in kozami [2], ter zlasti Priloge A, Poglavja 1(II) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi pristopa držav pristopnic bi bilo treba določiti njihov status v zvezi z brucelozo (B. melitensis), boleznijo Aujeszkega, enzootsko govejo levkozo, brucelozo in tuberkulozo.

(2) Odločba Komisije 93/52/EGS [3] ugotavlja, da nekatere države članice ali regije izpolnjujejo zahteve v zvezi z brucelozo (B. melitensis) in jim daje status držav članic ali regij uradno prostih bolezni.

(3) Odločba Komisije 2001/618/ES [4] določa dodatna jamstva v zvezi z izvajanjem programov izkoreninjenja bolezni Aujeszkega, ki se uporabljajo v trgovini s prašiči znotraj Skupnosti, ter našteva ozemlja v državah članicah, na katerih so uvedeni odobreni programi nadzora nad boleznijo.

(4) Odločba Komisije 2003/467/ES [5] v zvezi z govedom za nekatere države članice in regije držav članic uvaja status držav in regij, uradno prostih tuberkoloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze.

(5) Češka republika, Madžarska in Slovaška so v zvezi s svojimi ozemlji Komisiji predložile dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z vsemi zahtevami, določenimi v Prilogi A(1)(II)(1)(b) Direktive 91/68/EGS, da bi lahko ozemlja Češke republike, Madžarske in Slovaške proglasili za ozemlja, uradno prosta bruceloze (B. melitensis) glede ovc in koz.

(6) Francija je Komisiji predložila dokazno dokumentacijo v zvezi s statusom departmaja Pas-de-Calais kot departmaja, prostega bolezni Aujeszkega, ki dokazuje, da je bila ta bolezen v tem departmaju izkoreninjena.

(7) Češka republika in Ciper sta glede svojih ozemelj Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje, da tam ni bolezni Aujeszkega in da je cepljenje proti tej bolezni prepovedano, da bi lahko celotni ozemlji Češke republike in Cipra proglasili za ozemlji prosti bolezni Aujeszkega glede prašičev.

(8) Češka republika je glede svojega ozemlja Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z vsemi zahtevami iz Priloge A(I)(4) k Direktivi 64/432/EGS, da bi lahko celotno ozemlje Češke republike proglasili za ozemlje, uradno prosto tuberkuloze glede goveda.

(9) Češka republika je glede svojega ozemlja Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z vsemi zahtevami iz Priloge A(II)(7) k Direktivi 64/432/EGS, da bi lahko celotno ozemlje Češke republike proglasili za ozemlje, uradno prosto bruceloze glede goveda.

(10) Češka republika in Ciper sta glede svojih ozemelj Komisiji predložila dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z vsemi zahtevami iz oddelkov E, F in G poglavja I Priloge D k Direktivi 64/432/EGS, da bi lahko celotni ozemlji Češke republike in Cipra proglasili za ozemlji, uradno prosti enzootske goveje levkoze glede goveda.

(11) Na podlagi ovrednotenja dokumentacije, ki so jo predložile Češka republika, Madžarska in Slovaška, je treba celotna ozemlja teh držav proglasiti za ozemlja, uradno prosta bruceloze (B. melitensis) glede ovc in koz.

(12) Na podlagi ovrednotenja dokumentacije, ki so jo predložile Francija, Češka republika in Ciper, je treba departma Pas-de-Calais v Franciji in celotni ozemlji Češke republike in Cipra proglasiti za ozemlja, uradno prosta bolezni Aujeszkega glede prašičev.

(13) Na podlagi ovrednotenja dokumentacije, ki jo je predložila Češka republika, je treba celotno ozemlje te države proglasiti za ozemlje, uradno prosto tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede goveda.

(14) Na podlagi ovrednotenja dokumentacije, ki jo je predložil Ciper, je treba celotno ozemlje te države proglasiti za ozemlje, uradno prosto enzootske goveje levkoze glede goveda.

(15) Zato je treba ustrezno spremeniti odločbe 93/52/EGS, 2001/618/ES in 2003/467/ES.

(16) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 93/52/EGS se nadomesti s Prilogo I k tej odločbi.

Člen 2

Prilogi I in II k Odločbi 2001/618/ES se nadomestita s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 3

Odločba 2003/467/ES se spremeni:

(a) v Prilogi I se poglavje 1 nadomesti s Prilogo III k tej odločbi;

(b) v Prilogi II se poglavje 1 nadomesti s Prilogo IV k tej odločbi;

(c) v Prilogi III se poglavje 1 nadomesti s Prilogo V k tej odločbi.

Člen 4

Ta odločba se uporablja pod pogojem in od dneva začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 121, 19.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

[2] UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[3] UL L 13, 21.1.1993, str. 14. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/199/ES (UL L 64, 2.3.2004, str. 41).

[4] UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/575/ES (UL L 196, 2.8.2003, str. 41).

[5] UL L 156, 25.6.2003, str. 74. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/230/ES (UL L 70, 9.3.2004, str. 41).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

(kakor je navedeno v členu 1)

"

„PRILOGA I

DRŽAVA ČLANICA

Oznaka ISO | Država članica |

AT | Avstrija |

BE | Belgija |

CZ | Češka republika |

DE | Nemčija |

DK | Danska |

FI | Finska |

HU | Madžarska |

IE | Irska |

LU | Luksemburg |

NL | Nizozemska |

SE | Švedska |

SK | Slovaška |

UK | Združeno kraljestvo |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

(kakor je navedeno v členu 2)

"

„PRILOGA I

Države članice ali njihove regije, proste bolezni Aujeszkega in v katerih je prepovedano cepljenje

Oznaka ISO | Država članica | Regije |

AT | Avstrija | Celotno ozemlje |

CY | Ciper | Celotno ozemlje |

CZ | Češka republika | Vse regije |

DE | Nemčija | Vse regije |

DK | Danska | Vse regije |

FI | Finska | Vse regije |

FR | Francija | Departmaji Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes- Maritimes, Ardche, Ardennes, Ariige, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhoie, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Mari-time, Cher, Corree, Cde-d’Or, Creuse, Deux-Seres, Dordogne,Doubs, Drone, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Card, Gers, Gironde,Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Häute-Loire, Häute- Marne, Hautes-Pyrmés, Haut-Rhin, Haute-Saoie, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hffault, Indre, Indre-et-Loire, Isffe, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozffe, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Niérre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrmés-Atlantiques, Pyrmés-Orientales, Puy-de-Done, Rámion, Rhoie, Sarthe, Saoie-et- Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Beifort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendé, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |

LU | Luksemburg | Vse regije |

SE | Švedska | Vse regije |

UK | Združeno kraljestvo | Vse regije v Angliji, na Škotskem in Valižanskem |

PRILOGA II

Države članice ali njihove regije, ki imajo odobren program nadzora nad boleznijo Aujeszkega

Oznaka ISO | Država članica | Regije |

BE | Belgija | Celotno ozemlje |

FR | Francija | Departmaji Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan in Nord |

IT | Italija | Provinca Bolzano |

NL | Nizozemska | Celotno ozemlje |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

(kakor je navedeno v členu 3(a))

"POGLAVJE I

Države članice, uradno proste tuberkuloze

Oznaka ISO | Država članica |

AT | Avstrija |

BE | Belgija |

CZ | Češka republika |

DE | Nemčija |

FR | Danska |

DK | Francija |

FI | Finska |

LU | Luksemburg |

NL | Nizozemska |

SE | Švedska" |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

(kakor je navedeno v členu 3(b))

"POGLAVJE I

Države članice, uradno proste bruceloze

Oznaka ISO | Država članica |

AT | Avstrija |

BE | Belgija |

CZ | Češka republika |

DE | Nemčija |

DK | Danska |

FI | Finska |

LU | Luksemburg |

NL | Nizozemska |

SE | Švedska" |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

(kakor je navedeno v členu 3(c))

"POGLAVJE I

Države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze

Oznaka ISO | Država članica |

AT | Avstrija |

BE | Belgija |

CY | Ciper |

CZ | Češka republika |

DE | Nemčija |

DK | Danska |

ES | Španija |

FI | Finska |

FR | Francija |

IE | Irska |

LU | Luksemburg |

NL | Nizozemska |

SE | Švedska |

UK | Združeno kraljestvo" |

--------------------------------------------------