32004D0249Uradni list L 078 , 16/03/2004 str. 0056 - 0059


Odločba Komisije

z dne 11. marca 2004

o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 714)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/249/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 [1] o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in zlasti člena 12 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skladno z Direktivo 2002/96/ES morajo države članice poslati Komisiji poročilo o izvajanju Direktive.

(2) Poročilo mora podrobno obravnavati prenos Direktive v nacionalno zakonodajo in njeno izvajanje. Sestaviti ga je treba na podlagi vprašalnika v tej odločbi.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS [2] –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice sestavijo poročila o izvajanju Direktive 2002/96/ES na podlagi vprašalnika v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. marca 2004

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/118/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

[2] UL L 377, 23.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

VPRAŠALNIK

za poročilo držav članic o prenosu in izvajanju Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi

Že navedenih podatkov ni treba ponavljati, vendar pa je treba navesti, kje in kdaj so bili zagotovljeni.

1. PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO

1.1 Ali so bili Komisiji zagotovljeni posamezni nacionalni zakoni in predpisi, s katerimi se prenaša Direktiva v nacionalno zakonodajo? (Da/Ne)

1.1.1 Če je odgovor na vprašanje 1.1 "Da", prosimo, navedite podrobnosti.

1.1.2 Če je odgovor na vprašanje 1.1 "Ne", prosimo, navedite razloge.

1.2 Ali je država članica prenesla katero koli določbo, ki je našteta v členu 17(3) glede prenosa z dogovori med pristojnimi organi in zadevnim gospodarskim sektorjem? (Da/Ne)

1.2.1 Če je odgovor na vprašanje 1.2 "Da", prosimo, navedite podrobnosti.

2. IZVAJANJE DIREKTIVE

O podatkih o ločeni zbirki, ponovni uporabi, predelavi in recikliranju se poroča ločeno v okviru formata, ki bo določen skladno s členom 12(1).

2.1 Ali so bili sprejeti ukrepi v skladu s členom 4 v zvezi z dizajniranjem proizvodov? (Da/Ne)

2.1.1 Če je odgovor na vprašanje 2.1 "Da", prosimo, navedite podrobnosti.

Te podrobnosti vključujejo ukrepe, tako da proizvajalci ne preprečujejo ponovne uporabe OEEO.

2.1.2 Če je odgovor na vprašanje 2.1 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.1.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj s tem členom.

2.2 Ali so bili sistemi postavljeni, zato da omogočajo končnim uporabnikom in distributerjem vrniti OEEO vsaj brezplačno v skladu s členom 5 Direktive? (Da/Ne)

2.2.1 Če je odgovor na vprašanje 2.2 "Da", prosimo, navedite podrobnosti. Te podrobnosti zajemajo:

- splošni opis teh sistemov,

- način izvedbe brezplačne vrnitve distributerjem na podlagi menjave enega za enega ali če in katere alternativne določbe v skladu s členom 5(2b) so bile sprejete,

- če so proizvajalci vzpostavili in izvajajo posamične in/ali kolektivne sisteme vrnitve za OEEO iz zasebnih gospodinjstev,

- če in kateri posebni ukrepi za kontaminirane OEEO in OEEO, ki ne vsebujejo bistvenih komponent, so bili sprejeti,

- dodatne informacije o zbirnih sistemih za OEEO iz drugih virov, kakršna so zasebna gospodinjstva, so dobrodošle.

2.2.2 Če je odgovor na vprašanje 2.2 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.2.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj z izvajanjem določb tega člena.

2.3 Ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev okolju varnega ravnanja z OEEO skladno s členom 6?

2.3.1 Če je odgovor na vprašanje 2.3 "Da", prosimo, navedite podrobnosti. Te podrobnosti vključujejo:

- splošni opis teh sistemov ravnanja, ki so na voljo v državi članici,

- če zahteve ravnanja ali minimalni kakovostni standardi za ravnanje zbranih OEEO v državi članici odstopajo od Priloge II k Direktivi ali prekoračijo okvire Priloge II k Direktivi, opis teh zahtev ali standardov,

- če se odstopanje od obveznosti pridobitve dovoljenja iz člena 11(1b) Direktive 75/442/EGS [1]

uporabi za postopke predelave v zvezi z OEEO, opis pogojev, v okviru katerih se to odstopanje uporablja, in kako se izvajajo predvideni pregledi v skladu s členom 6(2) Direktive 2002/96/ES,

- če zahteve po lokacijah za skladiščenje in za obdelavo presegajo tiste iz Priloge III, opis teh,

- kratki opis pravil, postopkov in kontrol, ki se uporabljajo za OEEO, izvoženo iz Skupnosti, ter štejejo kot izpolnjevanje obvez in ciljev člena 7(1) in (2) Direktive ob upoštevanju člena 6(5) Direktive.

2.3.2 Če je odgovor na vprašanje 2.3 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.3.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju določb tega člena.

2.4 Ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev okolju neškodljive ponovne uporabe, predelave in recikliranja OEEO skladno s členom 7 Direktive?

2.4.1 Če je odgovor na vprašanje 2.4 "Da", prosimo, navedite splošni opis nacionalnih ukrepov za spodbujanje dosežkov ciljev ponovne uporabe, predelave in recikliranja.

2.4.2 Če je odgovor na vprašanje 2.4 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.4.3 Prosimo, navedite katerikoli ukrep, sprejet v zvezi s členom 7(5) Direktive.

2.4.4 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju določb tega člena.

2.5 Ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev financiranja v zvezi z OEEO v skladu s členoma 8 in 9 Direktive?

2.5.1 Če je odgovor na vprašanje 2.5 "Da", prosimo, navedite podrobnosti. Te podrobnosti zajemajo:

- splošni pregled finančnih sporazumov v državi članici in glavnih programov za izvajanje zahteve po financiranju,

- podrobnosti glede uporabe vidne takse za historične odpadke iz zasebnih gospodinjstev, če se ti uporabljajo,

- podrobnosti v zvezi s posebnimi sporazumi za proizvajalce, ki dobavljajo električno in elektronsko opremo s komuniciranjem na daljavo, če obstajajo taki sporazumi.

2.5.2 Če je odgovor na vprašanje 2.5 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.5.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju določb tega člena.

2.6 Ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za obveščanje uporabnikov električne in elektronske opreme in za spodbujanje njihove udeležbe pri upravljanju z OEEO skladno s členom 10 Direktive?

2.6.1 Če je odgovor na vprašanje 2.6 "Da", prosimo, navedite podrobnosti.

2.6.2 Če je odgovor na vprašanje 2.6 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.6.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju določb tega člena.

2.7 Ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za informiranje o napravah za obdelavo OEEO v skladu s členom 11 Direktive?

2.7.1 Če je odgovor na vprašanje 2.7 "Da", prosimo, navedite podrobnosti, zlasti glede vrste ponujenih informacij in sredstev javnega obveščanja, po katerih se morajo ponuditi informacije.

2.7.2 Če je odgovor na vprašanje 2.7 "Ne", prosimo, navedite razloge.

2.7.3 Prosimo, navedite oceno pozitivnih in negativnih izkušenj pri izvajanju določb tega člena.

2.8 Prosimo, preskrbite podrobnosti o sistemih nadzora in spremljanja, ki se uporabljajo v državah članicah, da se preveri ustrezno izvajanje te direktive.

[1] UL L 194, 25.7.1975, str. 39.

--------------------------------------------------