32004D0224Uradni list L 068 , 06/03/2004 str. 0027 - 0033


Odločba Komisije

z dne 20. februarja 2004

o določitvi načinov predložitve informacij o načrtih ali programih, zahtevanih v Direktivi Sveta 96/62/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 491)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/224/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka [1] in zlasti člena 12(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi člena 8(3) Direktive 96/62/ES morajo države članice za tista področja in strnjena naselja, kjer je presežena vsota mejne vrednosti in sprejemljivega preseganja, pripraviti načrte ali programe za doseganje mejnih vrednosti, določenih v Direktivi Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku [2] in Direktivi 2000/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2000 o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku [3]. Navedeni načrti in programi morajo vključevati vsaj informacije, navedene v Prilogi IV k Direktivi 96/62/ES. Komisija mora redno preverjati izvajanje navedenih načrtov in programov.

(2) Člen 11 Direktive 96/62/ES zahteva, da morajo države članice svoje načrte in programe Komisiji predložiti vsako leto.

(3) Medtem ko se načrti in programi pripravijo v skladu s posebnimi upravnimi zahtevami v posamezni državi članici, morajo biti informacije, predložene Komisiji, usklajene in strukturirane skladno s podrobno določenim načinom iz te odločbe.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 12 Direktive 96/62/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pri predložitvi informacij o načrtih ali programih iz člena 8(3) Direktive 96/62/ES, kakor zahteva člen 11(1)(a)(iii) Direktive, glede mejnih vrednosti, določenih v direktivah 1999/30/ES in 2000/69/ES, države članice predstavijo navedene informacije v skladu s strukturo, določeno v Prilogi k tej odločbi.

Celotni načrti in programi so Komisiji na voljo na njeno zahtevo.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. februarja 2004

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 296, 21.11.1996, str. 55. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[2] UL L 163, 29.6.1999, str. 41. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2001/744/ES (UL L 278, 23.10.2001, str. 35).

[3] UL L 313, 13.12.2000, str. 12.

--------------------------------------------------

PRILOGA

UVOD

Poročilo za Komisijo se pripravi po sedmih spodaj določenih obrazcih. Za vsak načrt ali program je treba izpolniti celoten sklop obrazcev. Obrazec 1 navaja splošne informacije o obravnavanem načrtu ali programu. V obrazcih 2 do 6 je po posameznih stolpcih opisano stanje preseganja, ki je obravnavano v načrtu ali programu. Stanje preseganja opredeljujeta področje preseganja ter vsota mejne vrednosti (MV) in sprejemljivega preseganja (MV + SP), ki je bila na navedenem področju presežena. Področje preseganja je lokacija ali več lokacij, na katerih je bilo ugotovljeno, da ravni onesnaženosti v referenčnem letu presegajo vsoto MV + SP. Referenčno leto je tisto, ko se je pojavilo preseganje, zaradi katerega je glede na člen 8 Direktive 96/62/ES treba pripraviti ali izvajati načrt ali program. V vsaki vrstici v obrazcih 2 do 6 je naveden opisni element stanja preseganja.

Področje preseganja lahko sestavlja več lokacij, na katerih je bilo v referenčnem letu ugotovljeno preseganje MV + SP, pod pogojem, da so nekateri opisni elementi lokacij primerljivi ali enaki. Ti opisni elementi so v obrazcih 2 do 6 izraženi z združujočo kodo, navedeno v preglednici 1. Za opisne elemente, za katere je dopustno razlikovanje glede na lokacije, so druge kode navedene v preglednici 1; te kode opredeljujejo, kako se različni elementi združujejo.

Kratek opis posameznih ukrepov je naveden v obrazcu 7.

RAZPREDELNICA 1 Opis, kako je mogoče lokacije, na katerih ugotovljene ravni onesnaženosti presegajo vsoto MV + SP, združiti v enotno stanje preseganja: združujoče kode, ki so za vsak vpis navedene v spodnjih obrazcih

Združujoča koda | Pomen združujoče kode |

N. A. | Ni uporabno |

S | Ta vpis predstavlja posamezen opis (ne seznam, niz ali vsoto), ki se uporablja za vse združene lokacije |

L | V primeru združevanja je vpis seznamvseh vpisov lokacij |

LS | V primeru združevanja je vpis seznamvseh vpisov lokacij ali posamezen opis |

R | V primeru združevanja je vpis niz vpisov različnih lokacij: najnižja vrednost – najvišja vrednost |

T | V primeru združevanja je vpis vsota vseh vpisov lokacij |

a.Referenčno leto | N. A. |

b.Država članica | N. A. |

c.Sklicevanje na načrt ali program | N. |

A.d. Seznam številčnih kod stanja preseganja, opisanega v obrazcih 2 do 6 | N. A. |

e.Ime organa, pristojnega za pripravo načrta ali programa, ki obravnava stanje preseganja | N. A. |

f.Naslov pristojnega organa | N. A. |

g.Ime osebe za stike | N. A. |

h.Naslov osebe za stike | N. A. |

i.Telefonska številka osebe za stike | N. A. |

j.Številka telefaksa osebe za stike | N. A. |

k.E-poštni naslov osebe za stike | N. |

A.l. Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 2 Opis preseganja mejne vrednosti

Opombe k obrazcu 2:

1. Pod a : vsakemu stanju preseganja se dodeli številčna koda, ki je edinstvena v državi članici.

2. Pod b : onesnaževalo se označi z "SO2", "NO2", "PM10", "Pb" za svinec, "C6H6" za benzen in "CO".

3. Pod c : koda območja je enaka kodi, predloženi v letnem vprašalniku Odločbe 2001/839/ES iz referenčnega leta.

4. Pod d : če področje preseganja obsega več kakor eno mesto ali občino, se navedejo vsa mesta in občine, v katerih je bilo ugotovljeno preseganje, ločijo pa se s podpičjem.

5. Pod e : mejna vrednost, za katero je bila presežena vsota MV + SP, se navede kot "h" (na osnovi urnih povprečij), "d" (dnevna povprečja) ali "a" (letna povprečja).

6. Pod f in h : če se je preseganje ugotovilo z modeliranjem, se najvišja raven onesnaženosti na področju preseganja navede v tem in naslednjih obrazcih.

7. Pod i : informacije bi bilo treba navesti v obliki "leto: koncentracija". Vpisi za nekaj let se ločijo s podpičjem. Nerazpoložljivost podatkov se navede z "n. a.", že prej sporočeni podatki pa s "pod.".

8. Pod j : "koda postaje, na kateri je bilo ugotovljeno preseganje" je koda, uporabljena v letnem vprašalniku iz referenčnega leta (Odločba Komisije 2001/839/ES).

9. Pod j : za "zemljepisne koordinate postaje" in "klasifikacijo postaje" se uporabijo specifikacije, ki se že uporabljajo za izmenjavo podatkov v okviru Odločbe 97/101/ES o izmenjavi informacij.

10. Pod k : kode za "klasifikacijo postaje" se uporabijo tudi za "klasifikacijo področja". Če področje preseganja, ugotovljeno z modeliranjem, vključuje več kakor en razred, se kode razredov navedejo ločeno s podpičjem.

11. Pod l in m : "površina področja (km2) s preseženo MV" označuje velikost obravnavanega področja preseganja. Za prometne postaje ali prometna področja lahko rubrika ostane prazna. "Dolžina ceste (km) z ravnjo onesnaženosti nad MV" se navede samo za preseganja na prometnih postajah ali, pri modeliranju, prometnih področjih. Označuje skupno dolžino cestnih odsekov, na katerih se je preseganje pojavilo na eni ali obeh straneh.

12. Pod n : "izpostavljenost prebivalstva nad MV" označuje oceno povprečnega števila ljudi, navzočih med preseganjem mejne vrednosti.

a.Številčna koda stanja preseganja | N. A. |

b.Onesnaževalo | S |

c.Koda območja | L |

d.Ime mesta(-t) ali občine(-n) | L |

e.Izpolni se samo, če je onesnaževalo SO2, NO2 ali PM10: mejna vrednost, za katero je presežena vsota MV + SP [ura/dan/leto] | S |

f.Raven koncentracije v referenčnem letu: | |

–koncentracija v μg/m3, če je to primerno,ali | R |

–najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno,ali | R |

–skupno število preseganj, izraženo glede na vsoto MV + SP, če je to primerno | R |

g.Izpolni se samo, če se MV izrazi kot število preseganj numerične koncentracije: skupno število preseganj v referenčnem letu, izraženo glede na MV | R |

h.Raven koncentracije v referenčnem letu, izražena glede na druge MV zadevnega onesnaževala, povezane z zdravjem, če taka MV obstaja: | |

–koncentracija v μg/m3, če je to primerno,ali | R |

–skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

i.Koncentracije, ugotovljene v preteklih letih, če so na voljo in še niso bile sporočene Komisiji | |

–leto in koncentracija v μg/m3, če je to primerno,ali | L |

–leto in najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno,ali | L |

–leto in skupno število preseganj, izraženo glede na vsoto MV + SP, če je to primerno | L |

j.Če se je preseganje ugotovilo z meritvami: | |

–koda postaje, na kateri je bilo preseganje ugotovljeno | L |

–zemljepisne koordinate postaje | L |

–klasifikacija postaje | S |

k.Če se je preseganje ugotovilo z modelnim izračunom: | |

–navedba lokacije področja preseganja | LS |

–klasifikacija področja | S |

l.Ocena površine (km2), na kateri je bila v referenčnem letu raven onesnaženosti nad MV | T |

m.Ocena dolžine ceste (km), na kateri je bila v referenčnem letu raven onesnaženosti nad MV | T |

n.Ocena celotnega števila prebivalcev, ki so bili v referenčnem letu izpostavljeni ravni onesnaženosti nad MV | T |

o.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 3 Analiza vzrokov preseganja mejne vrednosti v referenčnem letu

Opombe k obrazcu 3:

1. Pod b in c : raven ozadja je koncentracija onesnaževal v večjem merilu kakor na področju preseganja. Regionalna raven ozadja je raven, za katero se meni, da se pojavi, če v razdalji 30 km ni virov onesnaževanja. Za lokacije v mestu bi to bila raven ozadja, če mesta ne bi bilo. Pri preseganju zaradi onesnaževanja zraka na velike razdalje je lahko regionalna raven ozadja enaka preseganju, sporočenemu v obrazcu 2. Skupna raven ozadja je raven, za katero se meni, da se pojavi, kadar ni lokalnih virov onesnaževanja (z visokimi dimniki v razdalji približno 5 km in nizkimi viri v razdalji okrog 0,3 km – ta razdalja je lahko manjša, npr. pri ogrevanju stanovanj, ali večja, npr. pri jeklarnah). Skupna raven ozadja vključuje regionalno raven ozadja. V mestu je skupna raven ozadja raven ozadja v urbanem okolju, tj. raven, ki bi se pojavila, če v neposredni bližini ne bi bilo pomembnih virov onesnaževanja. Na podeželju je skupna raven ozadja približno enaka regionalni ravni ozadja.

2. Pod d : prispevki lokalnih virov onesnaževanja se izrazijo z zaporednimi številkami, tj. "1" za vir, ki prispeva največ, "2" za vir, ki drugi prispeva največ, itd. Viri onesnaževanja, katerih prispevek ni pomemben, se označijo s "–".

3. Pod d : če je prispevek "drugih" virov označen kot pomemben, se vrsta(-e) vira (-ov) pojasni(-jo) v vpisu "Pojasnjevalne pripombe".

4. Pod f : izjemne podnebne razmere se označijo s "+".

5. Pod g : izjemne topografske razmere se označijo s "+".

a.Številčna koda stanja preseganja | N. A. |

b.Ocena regionalne ravni ozadja | |

–letna povprečna koncentracija v μg/m3, če je to primerno,ali | R |

–najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno,ali | R |

–skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

c.Ocena skupne ravni ozadja | |

–letna povprečna koncentracija v μg/m3, če je to primerno,ali | R |

–najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno,ali | R |

–skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

d.Navedba prispevka lokalnih virov k preseganju mejne vrednosti: | |

–promet | S |

–industrija, vključno s proizvodnjo toplote in električne energije | S |

–kmetijstvo | S |

–neindustrijski viri (mala kurišča poslovnega in stanovanjskega sektorja) | S |

–naravni viri | S |

–drugo | S |

e.Sklicevanje na evidence emisij, uporabljene pri analizi | N. A. |

f.Če je izjema: navedba lokalnih podnebnih razmer | S |

g.Če je izjema: navedba lokalnih topografskih razmer | S |

h.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 4 Osnovna raven

Opombe k obrazcu 4:

1. Obrazec 4 se izpolni za mejno(-e) vrednost(-i), za katero(-e) je bila presežena vsota MV + SP.

2. Osnovna raven je koncentracija, ki jo je mogoče pričakovati v letu, ko začne veljati mejna vrednost brez kakršnih koli ukrepov, razen že dogovorjenih ukrepov ali ukrepov na podlagi veljavne zakonodaje.

a.Številčna koda stanja preseganja | N. A. |

b.Kratek opis emisijskega scenarija, upoštevanega pri analizi osnovne ravni: | |

–viri, ki prispevajo k regionalni ravni ozadja | S |

–regionalni viri, ki prispevajo k skupni ravni ozadja, vendar ne k regionalni ravni ozadja | S |

–lokalni viri, če so pomembni | S |

c.Pričakovane ravni v prvem letu, ko mora biti dosežena mejna vrednost | |

–regionalna osnovna raven ozadja: | |

letna povprečna koncentracija v μg/m3, če je to primerno, ali | R |

najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno, ali | R |

skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

–Skupna osnovna raven ozadja: | |

letna povprečna koncentracija v μg/m3, če je to primerno, ali | R |

najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno, ali | R |

skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

–Osnovna raven na lokaciji preseganja: | |

letna povprečna koncentracija v μg/m3, če je to primerno, ali | R |

najvišja 8-urna povprečna koncentracija CO v mg/m3, če je to primerno, ali | R |

skupno število preseganj, izraženo glede na MV, če je to primerno | R |

d.Ali so poleg ukrepov, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, potrebni dodatni ukrepi, da se zagotovi doseganje mejnih vrednosti do ustreznega roka? [d/n] | S |

e.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 5 Podrobnosti o ukrepih, dodanih tistim, ki jih že nalaga veljavna zakonodaja

Opombe k obrazcu 5:

1. Obrazec 5 se izpolni le, če analiza, predpisana v obrazcu 4, ne kaže, da se bodo mejne vrednosti dosegle z ukrepi, ki jih že nalaga veljavna zakonodaja.

2. Pod b : vsak ukrep mora biti naveden s kodo, ki se nanaša na ukrep, opisan v obrazcu 7.

3. Pod c : za različne faze izvajanja je treba navesti ključne besede, ki jim sledi datum ali obdobje v obliki "mm/ll". Vpisi morajo biti ločeni s podpičjem.

4. Pod e in f : dodeljena sredstva se nanašajo samo na javna sredstva; celotni ocenjeni stroški vključujejo tudi stroške, ki jih nosi(-jo) prizadeti sektor(-ji).

a.Številčna koda stanja preseganja | N. A. |

b.Koda(-e) ukrepa(-ov) | P |

c.Načrtovani časovni razpored izvajanja | S |

d.Kazalnik(-i) za spremljanje napredka | P |

e.Dodeljena sredstva (leta; znesek v EUR) | V |

f.Ocenjeni celotni stroški (znesek v EUR) | V |

g.Ocenjena raven v letih, ko mora biti mejna vrednost dosežena, upoštevajoč dodatne ukrepe | N |

h.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 6 Možni ukrepi, ki še niso bili sprejeti, in dolgoročni ukrepi (neobvezno)

Opombe k obrazcu 6:

1. Pod b in d : vsak ukrep mora biti naveden s kodo, ki se nanaša na ukrep, opisan v obrazcu 7. Če je navedenih več ukrepov, morajo biti ločeni s podpičjem.

2. Pod c : za opredelitev upravne ravni, na kateri bi se ukrep lahko sprejel, je treba uporabiti naslednje kode: A: lokalna; B: regionalna; C: nacionalna; D: Evropska unija; E: mednarodna, ki presega meje Evropske unije. Če je ustreznih več ravni, morajo biti kode ločene s podpičjem

a.Številčna koda stanja preseganja | N. A. |

b.Koda(-e) možnega(-ih) ukrepa(-ov), ki še ni(-so) bil(-i) sprejet(-i) | SP |

c.Za ukrepe, ki niso bili sprejeti: | |

upravna raven, na kateri bi se ukrepi lahko sprejeli | SP |

razlog za nesprejetje ukrepa | SP |

d.Koda (-e) dolgoročnega(-ih) ukrepa(-ov) | SP |

e.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

OBRAZEC 7 Povzetek ukrepov

Opombe k obrazcu 7:

1. Obrazec 7 se uporablja za opis ukrepov iz obrazca 5 ali 6. Za vsak ukrep je treba izpolniti en stolpec obrazca 7.

2. Pod a : vsakemu ukrepu je treba dodeliti posebno kodo.

3. Pod c : opis ukrepa je navadno prosto besedilo, dolgo 100 do 200 besed.

4. Pod d : za opredelitev upravne ravni, na kateri bi se ukrep lahko sprejel, je treba uporabiti naslednje kode: A: lokalna; B: regionalna; C: nacionalna.

5. Pod e : za opredelitev vrste ukrepa je treba uporabiti naslednje kode: A: ekonomski/fiskalni; B: tehnični; C: izobraževanje/informiranje; D: drugo.

6. Pod g : za opredelitev časovnega okvira zmanjševanja koncentracij, ki se doseže z ukrepom, je treba uporabiti naslednje kode: A: kratkoročni; B: srednjeročni (približno eno leto); C: dolgoročni.

7. Pod h : za opredelitev sektorja vira, na katerega se nanaša ukrep, je treba uporabiti naslednje kode: A: promet; B: industrija, vključno s proizvodnjo toplote in električne energije; C: kmetijstvo; D: neindustrijski viri (mala kurišča poslovnega in stanovanjskega sektorja); E: drugo.

8. Pod e in h : če se uporabi koda "drugo", jo je treba obrazložiti v vpisu "Pojasnjevalne pripombe".

9. Pod i : Za opredelitev prostorskega okvira virov, na katerega se nanaša ukrep, je treba uporabiti naslednje kode: A: izključno lokalni vir(-i); B: viri na obravnavanem urbanem področju; C: viri v obravnavani regiji; D: viri v državi; E: viri v več državah.

10. Pod d–i : Če se uporabi več kod, morajo biti ločene s podpičjem.

a.Koda ukrepa | N. A. |

b.Naslov | N. A. |

c.Opis | N. A. |

d.Upravna raven, na kateri bi se ukrep lahko sprejel | SP |

e.Vrsta ukrepa | N. A. |

f.Ali je ukrep zakonsko predpisan? [d/n] | N. |

A.g. Časovni okvir zmanjšanja onesnaženosti | N. A. |

h.Prizadeti sektor(-ji) vira(-ov) | N. A. |

i.Prostorski okvir prizadetih virov | N. A. |

j.Pojasnjevalne pripombe, če so potrebne | N. A. |

--------------------------------------------------