32004D0217Uradni list L 067 , 05/03/2004 str. 0031 - 0033


Odločba Komisije

z dne 1. marca 2004

o sprejemu seznama snovi, katerih promet ali uporaba je za namene prehrane živali prepovedana

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 583)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/217/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/25/ES z dne 29. aprila 1996 o obtoku in uporabi posamičnih krmil, ki spreminja direktive 70/524/EGS, 74/63/EGS, 82/471/EGS in 93/74/EGS in razveljavlja Direktivo 77/101/EGS [1], in zlasti člena 11(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Odločbo Komisije 91/516/EGS [2] je bil uveden seznam sestavin, katerih uporaba v krmnih mešanicah je prepovedana v skladu z Direktivo Sveta 79/373/EGS z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic [3]. Prepoved, določena v navedeni odločbi, ne zajema prometa s temi sestavinami kot krmo ali njihove neposredne uporabe kot krme. Navedeni seznam sestavin je bil večkrat spremenjen.

(2) Direktiva 2000/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta [4] določa, da bi bilo treba seznam snovi, s katerimi sta promet ali njihova uporaba kot posamična krmila prepovedana, sestaviti na podlagi Direktive 96/25/ES, da se nadomesti Odločbo 91/516/EGS, tako da je obseg prepovedi splošen in se uporablja tako za posamična krmila kot tudi za njihovo uporabo v sestavljeni krmi.

(3) Da bi posamična krmila ustrezala varnostnim zahtevam, določenim v členu 3 Direktive 96/25/ES, je bil sestavljen seznam, s katerim se namerava nadomestiti seznam, ki ga je uvedla Odločba 91/516/EGS.

(4) Nekatere omejitve ali prepovedi so že določene v zakonodaji Skupnosti, zlasti v Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o predpisih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij [5], ter Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenihpravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi [6]. Zato naj bi te omejitve ali prepovedi ne bile ponovljene na seznamu snovi, s katerimi sta promet ali njihova uporaba za namene prehrane živali prepovedana.

(5) Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba Odločbo 91/516/EGS razveljaviti in nadomestiti s to odločbo.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja brez vpliva na Uredbo (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbo (ES) št. 1774/2002.

Člen 2

Prepove se promet ali uporaba snovi, navedenih v Prilogi za namene prehrane živali.

Člen 3

Odločba 91/516/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo veljajo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 25. marca 2004.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 125, 23.5.1996, str. 35; Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 281, 9.10.1991, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/285/ES (UL L 94, 14.4.2000, str. 43).

[3] UL L 86, 6.4.1979, str. 30; Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

[4] UL L 105, 3.5.2000, str. 36.

[5] UL L 147, 31.5.2001, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2245/2003 (UL L 333, 20.12.2003, str. 28).

[6] UL L 273, 10.10.2002, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 808/2003 (UL L 117, 13.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam snovi, katerih promet ali uporaba za namene prehrane živali je prepovedana

Promet ali uporaba naslednjih snovi je prepovedana za namene prehrane živali:

1. Fekalije, urin, kakor tudi ločena vsebina prebavnega trakta, ki ostane ob izpraznitvi ali odstranitvi prebavnega trakta, ne glede na kakršno koli obdelavo ali primes.

2. Koža, obdelana s snovmi za strojenje, vključno z njenimi odpadki.

3. Seme ali drug material za razmnoževanje rastlin, ki je bil po spravilu pridelka obdelan s posebnimi sredstvi za zaščito rastlin za njihovo namembnost (razmnoževanje) ter vsi iz njih pridobljeni proizvodi.

4. Les, vključno z žaganjem ali drugi materiali, pridobljeni iz lesa, ki so bili obdelani s sredstvi za zaščito lesa, kot so opredeljeni v Prilogi V Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta [1].

5. Vsi odpadki iz različnih faz postopkov čiščenja komunalnih, gospodinjskih in industrijskih odpadnih voda, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 91/271/EGS [2], ne glede na kakršno koli nadaljnjo predelavo teh odpadkov in tudi ne glede na izvor odpadnih voda [3].

6. Trdni komunalni odpadki [4], kot so gospodinjski odpadki.

7. Embalaža in deli embalaže od uporabe proizvodov v kmetijsko-živilski industriji.

[1] Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

[2] Direktiva Sveta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30.5.1991, str. 40).

[3] Izraz odpadna voda“ se ne naša na procesno vodo“, t.j. vodo iz neodvisnih cevovodov, vključenih v prehrambno industrijo ali industrijo krmil; če te cevovode napaja voda, se vode ne sme uporabljati za prehrano živali, če ni zdravstveno ustrezna in čista, kot je opredeljeno v členu 4 Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi. V primeru ribiške industrije, se zadevne cevovode lahko napaja tudi s čisto morsko vodo, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991, ki določa zdravstvene pogoje za proizvodnjo ribiških izdelkov in njihovo dajanje na trg. Procesna voda se ne sme uporabljati za prehrano živali, če ne nosi sestavin krme ali hrane in je tehnično brez sredstev za čiščenje, dezinfekcijskih sredstev ali drugih snovi, ki jih zakonodaja o prehrani živali ne dovoljuje.

[4] Izraz trdni komunalni odpadki“ se ne nanaša na gostinske odpadke kot je opredeljeno z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

--------------------------------------------------