32004D0197Uradni list L 063 , 28/02/2004 str. 0068 - 0082


Sklep Sveta 2004/197/SZVP

z dne 23. februarja 2004

o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 13(3) in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski svet, ki se je 10. in 11. decembra 1999 sestal v Helsinkih, je zlasti sklenil, da morajo države članice, ki prostovoljno sodelujejo v operacijah pod vodstvom EU, do konca 2003 v 60 dneh biti sposobne razviti in najmanj eno leto vzdrževati vojaške sile v številu od 50000 do 60000 oseb ter biti sposobne opraviti celoto nalog iz Petersberga.

(2) Evropski svet, ki se je 19. in 20. junija sestal v Solunu, je pozdravil zaključke s sestanka Sveta z dne 19. maja 2003, ki so še posebej potrdili potrebo Evropske unije po zmogljivosti za hitro ukrepanje.

(3) Svet je 22. septembra 2003 sklenil, da mora Evropska unija pridobiti sposobnost fleksibilnega upravljanja financiranja skupnih stroškov vojaških operacij ne glede na njihov obseg, kompleksnost ali nujnost, zlasti z ustanovitvijo stalnega finančnega mehanizma do 1. marca 2004, ki bo zadolžen za financiranje skupnih stroškov vseh prihodnjih vojaških operacij Unije.

(4) Svet je 17. junija 2002 odobril Dokument 10155/02 o financiranju operacij kriznega upravljanja pod vodstvom EU, ki so vojaškega ali obrambnega pomena.

(5) Pogodba o Evropski uniji v členu 28(3) določa, da države članice, katerih predstavniki so v Svetu podali formalno izjavo v skladu s členom 23(1), drugi pododstavek, niso obvezane prispevati k financiranju zadevne operacije, ki je vojaškega ali obrambnega pomena.

(6) V skladu s členom 6 Protokola o položaju Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri oblikovanju in izvajanju odločitev in ukrepov Evropske unije, ki so obrambnega pomena, in ne sodeluje pri financiranju mehanizma –

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Opredelitve

Za namene tega sklepa velja naslednje:

(a) "sodelujoče države članice" pomeni države članice Evropske unije z izjemo Danske;

(b) "države plačnice" pomeni države članice, ki prispevajo k financiranju zadevne vojaške operacije v skladu s členom 28(3) Pogodbe o Evropski uniji, in tretje države, ki prispevajo k financiranju skupnih stroškov omenjene operacije v skladu s sporazumi, sklenjenimi med njimi in Evropsko unijo.

POGLAVJE 1

MEHANIZEM

Člen 2

Ustanovitev mehanizma

1. Ustanovi se mehanizem za upravljanje financiranja skupnih stroškov v zvezi z operacijami Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena.

2. Ime tega mehanizma je ATHENA.

3. ATHENA deluje v imenu sodelujočih držav članic ali, glede posebnih operacij, v imenu držav plačnic, kakor je določeno v členu 1.

Člen 3

Pravna sposobnost

Za upravno vodenje financiranja operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena, ima ATHENA potrebno pravno sposobnost zlasti za imetje bančnega računa, za pridobivanje, posedovanje ali razpolaganje z lastnino, za sklepanje pogodb in upravnih sporazumov ter za nastopanje kot stranka v sodnih postopkih. ATHENA nima pridobitnih ciljev.

Člen 4

Usklajevanje s tretjimi stranmi

V obsegu, ki je potreben za doseganje njenih ciljev in v skladu s cilji in politikami Evropske unije ATHENA svoje dejavnosti usklajuje z državami članicami, institucijami Skupnosti in mednarodnimi organizacijami.

POGLAVJE 2

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Člen 5

Upravni organi in osebje

1. ATHENO v okviru pooblastil Posebnega odbora vodijo:

(a) upravitelj;

(b) poveljnik vsake operacije glede na zadevno operacijo, ki ji poveljuje (v nadaljnjem besedilu "poveljnik operacije");

(c) računovodja.

2. ATHENA v največjem možnem obsegu uporablja obstoječe upravne strukture Evropske unije. ATHENA uporablja potrebno osebje, ki ga dajo na voljo institucije EU ali dodelijo države članice.

3. Generalni sekretar Sveta upravitelju ali računovodji lahko na podlagi predloga ene od sodelujočih držav članic da na voljo člane osebja, ki so potrebni za izvajanje njunih nalog.

4. Organi in člani osebja ATHENE delujejo na podlagi operativnih potreb.

Člen 6

Posebni odbor

1. Ustanovi se Posebni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsake sodelujoče države članice (Posebni odbor). Komisija je navzoča na sestankih Posebnega odbora, vendar pri glasovanju ne sodeluje.

2. ATHENO se upravlja v okviru pooblastil Posebnega odbora.

3. Kadar Posebni odbor razpravlja o financiranju skupnih stroškov zadevne operacije:

(a) Posebni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države plačnice;

(b) predstavniki tretjih držav plačnic sodelujejo pri delu Posebnega odbora. Ti pri glasovanju ne sodelujejo in pri njem niso prisotni;

(c) poveljnik operacije ali njegov/njen predstavnik sodeluje pri delu Posebnega odbora brez sodelovanja pri glasovanju.

4. Sestanke Posebnega odbora sklicuje in jim predseduje predsedstvo Sveta Evropske unije. Upravitelj zagotovi tajniška opravila v zvezi z delom Posebnega odbora. Sestavi zapisnik o razpravah Odbora. Pri glasovanju ne sodeluje.

5. Računovodja po potrebi sodeluje pri delu Posebnega odbora, brez sodelovanja pri glasovanju.

6. Na zahtevo države članice, upravitelja ali poveljnika operacije predsedstvo najpozneje v 15 dneh skliče sestanek Posebnega odbora.

7. Upravitelj Posebni odbor ustrezno obvesti o vseh zahtevkih ali sporih, naslovljenih na ATHENO.

8. Posebni odbor odločitve svojih članov sprejema enoglasno ob upoštevanju njegove sestave, kakor je določena v odstavkih 1 in 3. Njegove odločitve so zavezujoče.

9. Posebni odbor odobri vse proračune ob upoštevanju zadevnih referenčnih zneskov in na splošno izvaja pristojnosti, ki jih predvidevajo členi 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 in 41.

10. Posebnemu odboru upravitelj, poveljnik operacije in računovodja poročajo, kakor je predvideno v tem sklepu.

11. Besedilo aktov, ki jih potrdi Posebni odbor v skladu s členi 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 in 41 podpišeta predsednik Posebnega odbora v času njihove odobritve in upravitelj.

Člen 7

Upravitelj

1. Generalni sekretar Sveta imenuje upravitelja in vsaj enega namestnika upravitelja za obdobje treh let.

2. Upravitelj svoje delovne naloge opravlja v imenu ATHENE.

3. Upravitelj:

(a) oblikuje in Posebnemu odboru predloži vse osnutke proračunov. Odhodkovni del za posamezno operacijo se v vsakem osnutku proračuna oblikuje na podlagi predloga poveljnika operacije;

(b) sprejme proračune po njihovi odobritvi s strani Posebnega odbora;

(c) je pooblaščena oseba za prihodke, za skupne stroške, nastale v pripravah na operacije ali na njihovo nadaljevanje, in za skupne operativne stroške, ki nastanejo izven aktivne faze izvajanja operacije;

(d) v zvezi s prihodki izvaja finančne dogovore, sklenjene s tretjimi stranmi, ki se nanašajo na financiranje skupnih stroškov vojaških operacij Evropske unije.

4. Upravitelj zagotavlja spoštovanje pravil, določenih s tem sklepom, in uresničevanje odločitev Posebnega odbora.

5. Upravitelj je pooblaščen za sprejetje vsakršnih ukrepov, za katere meni, da so potrebni za izvrševanje odhodkov, financiranih prek ATHENE. O tem poroča Posebnemu odboru.

6. Upravitelj usklajuje delo v zvezi s finančnimi vprašanji, ki se nanašajo na vojaške operacije Unije. V zvezi z omenjenimi zadevami predstavlja točko za stike z nacionalnimi upravami in, če je primerno, z mednarodnimi organizacijami.

7. Upravitelj je odgovoren Posebnemu odboru.

Člen 8

Poveljnik operacije

1. Poveljnik operacije svoje naloge v zvezi s financiranjem skupnih stroškov operacije, ki ji poveljuje, opravlja v imenu ATHENE.

2. Za operacijo, ki ji poveljuje poveljnik:

(a) upravitelju pošlje svoje predloge osnutkov proračunov za rubriko "odhodki – skupni operativni stroški";

(b) kot pooblaščena oseba upravlja s proračunskimi sredstvi, ki se nanašajo na skupne operativne stroške; svoja pooblastila uporablja v zvezi z vsemi osebami, ki sodelujejo pri uporabi teh sredstev, vključno s predfinanciranjem; pooblaščen je za dodeljevanje in sklepanje pogodb v imenu ATHENE; v imenu ATHENE odpre bančni račun za operacijo, ki jo vodi.

3. Poveljnik operacije je pooblaščen za sprejetje kakršnih koli ukrepov, za katere meni, da so potrebni za izvrševanje odhodkov, financiranih prek ATHENE, za operacijo, ki jo vodi. O tem poroča upravitelju in Posebnemu odboru.

Člen 9

Računovodja

1. Generalni sekretar Sveta imenuje računovodjo in vsaj enega namestnika računovodje za obdobje dveh let.

2. Računovodja svoje delovne naloge opravlja v imenu ATHENE.

3. Računovodja je odgovoren za:

(a) pravilno izvrševanje plačil, prejem prihodkov in za vračila zneskov ugotovljenih terjatev;

(b) vsakoletno pripravo zaključnega računa ATHENE in za zaključni obračun operacije po zaključku vsake operacije;

(c) podporo upravitelju, ko ta Posebnemu odboru v odobritev predloži letni zaključni račun ali zaključni obračun posamezne operacije;

(d) vodenje računov ATHENE;

(e) določitev računovodskih pravil in metod in računovodskega načrta;

(f) določitev in potrditev računovodskih sistemov za prihodke in, če je primerno, potrditev sistemov, ki jih določi pooblaščena oseba in so namenjeni sporočanju ali utemeljevanju računovodskih podatkov;

(g) varovanje dokazne dokumentacije;

(h) vodenje blagajne, skupaj z upraviteljem.

4. Upravitelj in poveljnik operacije računovodji dajeta na voljo vse podatke, potrebne za pripravo računov, ki predstavljajo natančni izkaz finančnih sredstev ATHENE, in za izvrševanje proračuna, ki ga upravlja ATHENA. Oba jamčita za zanesljivost podatkov.

5. Računovodja je odgovoren Posebnemu odboru.

Člen 10

Splošne določbe, ki veljajo za upravitelja, računovodjo in za člane osebja ATHENE

1. Funkcije upravitelja ali namestnika upravitelja na eni strani in računovodje ali namestnika računovodje na drugi strani so medsebojno nezdružljive.

2. Namestnik upravitelja deluje v okviru pooblastil upravitelja. Namestnik računovodje deluje v okviru pooblastil računovodje.

3. Namestnik upravitelja nadomešča upravitelja, kadar je slednji(-a) odsoten(-na) ali zadržan(-a). Namestnik računovodje nadomešča računovodjo, kadar je slednji(-a) odsoten(-na) ali zadržan(-a).

4. Pri opravljanju svojih nalog v imenu ATHENE se uradniki in drugi uslužbenci Evropskih skupnosti ravnajo po predpisih in pravilih, ki veljajo zanje.

5. Za člane osebja, ki ga ATHENI dodelijo države članice, veljajo ista pravila, kakor tista, ki so določena v sklepu Sveta o pravilih, ki veljajo za začasno dodeljene nacionalne strokovnjake, in določbe, za katere so se sporazumele njihove nacionalne uprave z institucijami Skupnosti ali z ATHENO. Vendar je država članica, ki začasno dodeli svoje strokovnjake, v vsakem primeru odgovorna za pravice strokovnjakov, določene z odločbo Sveta o pravilih, ki veljajo za začasno dodeljene nacionalne strokovnjake.

6. Še pred njihovim imenovanjem morajo člani osebja ATHENE prejeti varnostno potrdilo o dostopu do zaupnih informacij Sveta vsaj do ravni stopnje "Secret UE" ali enakovredno potrdilo ene od držav članic.

7. Upravitelj se lahko pogaja ali sklepa dogovore z državami članicami ali z institucijami Skupnosti z namenom vnaprej določiti tiste člane osebja, ki bi bili v primeru potrebe ATHENI lahko takoj na voljo.

POGLAVJE 3

TRETJE DRŽAVE PLAČNICE

Člen 11

Stalni in ad hoc upravni dogovori o modalitetah v zvezi s plačili prispevkov tretjih držav

1. V okviru sporazumov, sklenjenih med EU in tretjimi državami, ki jih Svet določi kot potencialne plačnike prispevkov za operacije EU ali kot plačnike prispevkov za posebne operacije EU, upravitelj z omenjenimi tretjimi državami po pogajanjih sklene stalne ali ad hoc upravne dogovore. Ti dogovori imajo obliko izmenjave pisem med ATHENO in pristojnimi upravnimi službami zadevnih tretjih držav in določajo modalitete, potrebne za hitra plačila prispevkov k vsem prihodnjim vojaškim operacijam EU.

2. Do sklenitve sporazumov, navedenih v odstavku 1, upravitelj lahko sprejme potrebne ukrepe za lažje izvrševanje plačil s strani tretjih držav plačnic.

3. Upravitelj o predvidenih dogovorih Posebni odbor vnaprej obvesti, še preden jih podpiše v imenu ATHENE.

4. Kadar Evropska unija začne z izvajanjem vojaške operacije, upravitelj glede zneskov plačil, ki jih določi Svet, uporabi dogovore s tretjimi državami, ki prispevajo plačila za omenjeno operacijo.

POGLAVJE 4

BANČNI RAČUNI

Člen 12

Odprtje in namen

1. Upravitelj odpre enega ali več bančnih računov v imenu ATHENE.

2. Bančni računi se odprejo pri prvorazrednih finančnih institucijah, ki imajo glavni sedež v državi članici.

3. Države plačnice svoje prispevke nakažejo na omenjene račune. Ti računi se uporabljajo za plačevanje stroškov, s katerimi upravlja ATHENA, in za izplačevanje potrebnih predujmov poveljniku operacije za izvrševanje odhodkov, ki se nanašajo na skupne stroške vojaške operacije. Nobenega od bančnih računov se ne sme prekoračiti.

Člen 13

Upravljanje s sredstvi

1. Za vsako izplačilo z računa ATHENE je potreben skupni podpis upravitelja ali namestnika upravitelja na eni strani in računovodje ali namestnika računovodje na drugi strani.

2. Sredstva, s katerimi upravlja ATHENA, vključno s sredstvi, namenjenimi poveljniku operacije, se položijo izključno v eurih na tekoči ali kratkoročni bančni račun v prvorazredni finančni instituciji.

POGLAVJE 5

SKUPNI STROŠKI

Člen 14

Opredelitev skupnih stroškov in obdobja upravičenosti izplačil

1. Skupni stroški, navedeni v Prilogi I, gredo v breme ATHENE ne glede na čas njihovega nastanka. Če so vpisani v proračunski člen, ki predstavlja operacijo, na katero se najbolj navezujejo, se upoštevajo kakor operativni stroški te operacije. V nasprotnem primeru se upoštevajo kakor skupni stroški, ki nastanejo v pripravah ali v nadaljevanju operacij.

2. Poleg tega med pripravljalno fazo operacije, ki se začne z datumom, ko Svet sprejme odločitev, da bo Unija izvajala vojaško operacijo, razen če Svet ne določi zgodnejšega datuma, in ki se konča na dan imenovanja poveljnika operacije, ATHENA nosi operativne skupne stroške, navedene v Prilogi II.

3. Med aktivno fazo operacije, ki poteka od datuma imenovanja poveljnika operacije do dneva, ko štab operacije preneha s svojo aktivnostjo, ATHENA iz naslova operativnih skupnih stroškov pokriva:

(a) skupne stroške, navedene v Prilogi III-A;

(b) skupne stroške, navedene v Prilogi III-B, če tako zahteva Svet.

4. Operativni skupni stroški operacije vključujejo tudi odhodke, potrebne za njeno dokončanje, kakor so navedeni v Prilogi IV.

Operacija je dokončno zaključena, ko sta oprema in infrastruktura, financirani iz skupnih sredstev operacije, izročeni svojemu namenu, in ko je sestavljen dokončni obračun operacije.

5. Odhodki, nastali z namenom pokritja stroškov, ki bi v vsakem primeru šli v breme ene ali več držav plačnic, institucije Skupnosti ali mednarodne organizacije, se, neodvisno od organizacije operacije, ne morejo upoštevati kot upravičeni v okviru postavke skupnih stroškov.

Člen 15

Vaje

1. Skupni stroški za vaje Evropske unije se financirajo prek ATHENE v skladu s pravili in postopki, ki so podobni tistim, ki veljajo za operacije, h katerim prispevajo vse sodelujoče države članice.

2. Omenjene skupne stroške za vaje sestavljajo najprej stroški povečanja za premestljive ali fiksne štabe in, drugič, stroški povečanja, ki nastanejo zaradi uporabe Natovih skupnih sredstev in zmogljivosti s strani EU, ko so slednja dana na voljo za potrebe vaje.

3. Skupni stroški za vaje ne vključujejo stroškov v zvezi s:

(a) pridobivanjem osnovnih sredstev, vključno s stroški za zgradbe, infrastrukturo in opremo;

(b) načrtovalno in pripravljalno fazo vaj;

(c) prevozom, vojašnicami in nastanitvijo vojaških sil.

Člen 16

Referenčni znesek

Za vse skupne ukrepe, s katerimi Svet odloči, da bo Unija izvajala vojaško operacijo, in vse skupne ukrepe ali odločitve, s katerimi se Svet odloči za podaljšanje operacije Unije, je na voljo referenčni znesek za pokrivanje skupnih stroškov te operacije. Upravitelj ob pomoči zlasti vojaškega osebja Unije in poveljnika operacije, če je slednji(-a) na položaju opravljanja svoje funkcije, oceni znesek, ki je predvidoma potreben za pokritje skupnih stroškov operacije v načrtovanem obdobju. Upravitelj omenjeni znesek s posredovanjem predsedstva predlaga telesom Sveta, ki so odgovorna za preverjanje osnutka skupnih ukrepov ali sklepa.

POGLAVJE 6

PRORAČUN

Člen 17

Proračunska načela

1. Proračun, sestavljen v eurih, je akt, ki za vsako proračunsko leto določi in odobri vse prihodke in odhodke, s katerimi upravlja ATHENA.

2. Vsi odhodki se izvršijo v povezavi z neko posebno operacijo, razen če gre po potrebi za stroške, navedene v Prilogi I.

3. Sredstva, vpisana v proračun, se odobrijo za čas trajanja proračunskega leta, ki se začne 1. januarja in konča 31. decembra istega leta.

4. Proračunski prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5. Vsi prihodki in odhodki se lahko uporabljajo samo, če so uvrščeni v postavko proračuna in so v mejah višine tam vpisanih sredstev.

Člen 18

Določitev in sprejetje letnega proračuna

1. Upravitelj vsako leto oblikuje osnutek proračuna za prihodnje proračunsko leto s pomočjo vseh poveljnikov operacij za oddelek "skupni operativni stroški". Upravitelj predloži osnutek proračuna Posebnemu odboru najpozneje do 31. oktobra.

2. Osnutek vsebuje:

(a) proračunska sredstva, ocenjena kot potrebna za pokritje skupnih stroškov, ki nastanejo v pripravi ali v nadaljevanju operacij;

(b) proračunska sredstva, ocenjena kot potrebna za pokritje operativnih skupnih stroškov za tekoče operacije ali za načrtovane operacije, vključno, kjer je primerno, s sredstvi, namenjenimi za vračilo skupnih stroškov, ki so bili predfinancirani s strani neke države ali tretje strani;

(c) predvidene prihodke, potrebne za pokritje odhodkov.

3. Proračunska sredstva se razvrstijo po naslovih in poglavjih, ki odhodke povzemajo glede na vrsto ali namen in se po potrebi podrazdelijo v člene. Osnutek proračuna vsebuje podrobne opombe po poglavjih ali členih. Vsaka operacija je predmet posebnega naslova. Eden od posebnih naslovov tvori splošni del proračuna in vsebuje skupne stroške, ki nastanejo v pripravi ali v nadaljevanju operacij.

4. Vsak naslov lahko vsebuje poglavje z naslovom "začasna proračunska sredstva". Ta proračunska sredstva se vpišejo v omenjeno poglavje, če obstaja tehtno utemeljena negotovost glede višine potrebnih proračunskih sredstev ali glede zmožnosti izvrševanja vpisanih proračunskih sredstev.

5. Proračunske prihodke sestavljajo:

(a) prispevki, ki jih plačajo sodelujoče države članice kot plačnice in po potrebi tretje države plačnice;

(b) razni prihodki, podrazdeljeni na naslove, ki vsebujejo prejete donose, prihodke iz prodaj in proračunski izid iz izvrševanja proračuna za preteklo proračunsko leto, potem ko ga določi Posebni odbor.

6. Posebni odbor osnutek proračuna potrdi najpozneje do 31. decembra. Upravitelj sprejme odobreni proračun in o tem obvesti sodelujoče države in države plačnice.

Člen 19

Rebalansi proračuna

1. V primeru neizogibnih, izjemnih ali nepredvidenih okoliščin, zlasti če pride do izvajanja operacije v teku proračunskega leta, upravitelj predlaga osnutek rebalansa proračuna. Če osnutek rebalansa proračuna znatno presega referenčni znesek za zadevno operacijo, Posebni odbor lahko Svet zaprosi za njegovo odobritev.

2. Rebalans proračuna se oblikuje, predlaga, odobri in sprejme ter notificira v skladu z istim postopkom, ki velja za letni proračun. Če je rebalans proračuna povezan z začetkom izvajanja vojaške operacije Unije, mora biti rebalansu priloženo natančno finančno poročilo o skupnih stroških, predvidenih za celotno operacijo. Posebni odbor o tem razpravlja glede na nujnost zadeve.

Člen 20

Prenosi sredstev

1. Upravitelj, kjer je primerno, na podlagi predloga poveljnika operacije lahko začne s prenosom proračunskih sredstev. Upravitelj o svoji nameri tri tedne vnaprej obvesti Posebni odbor, v kolikor to dopušča nujnost danega položaja.

Predhodna odobritev s strani Posebnega odbora je potrebna, če:

(a) se ob načrtovanem prenosu sredstev spremeni višina celotnega zneska sredstev, predvidenih za operacijo;

ali

(b) načrtovani prenosi sredstev med poglavji v teku proračunskega leta presežejo 10 % proračunskih sredstev, vpisanih v poglavje, iz katerega se sredstva črpajo, kakor so navedena v sprejetem proračunu za proračunsko leto na datum, ko se izda predlog za zadevni prenos sredstev.

2. Če presodi, da je za pravilno vodenje operacije potrebno, poveljnik operacije v treh mesecih, ki sledijo začetku izvajanja operacije, lahko izvrši prenose proračunskih sredstev, dodeljenih zadevni operaciji, med členi in poglavji iz oddelka proračuna pod naslovom "skupni operativni stroški". O tem poroča upravitelju in Posebnemu odboru.

Člen 21

Prenos proračunskih sredstev v naslednje proračunsko leto

1. Načeloma se proračunska sredstva, namenjena pokrivanju skupnih stroškov, nastalih v pripravah ali v nadaljevanju operacij, ki niso bila angažirana, ob koncu proračunskega leta prekličejo.

2. Proračunska sredstva, namenjena pokrivanju stroškov skladiščenja materiala in opreme, s katerimi upravlja ATHENA, se enkrat lahko prenesejo v naslednje proračunsko leto, če so bila sredstva v ta namen angažirana pred 31. decembrom v tekočem proračunskem letu. Sredstva, namenjena pokrivanju skupnih operativnih stroškov, se lahko prenesejo naprej, če so potrebna za operacijo, ki ni bila v celoti zaključena.

3. Upravitelj predloge za prenos proračunskih sredstev iz predhodnega proračunskega leta Posebnemu odboru predloži do 15. februarja.

Člen 22

Predvideno izvajanje

Ko je letni proračun sprejet:

(a) se sredstva, navedena v proračunu, dejansko lahko angažirajo s 1. januarjem prihodnjega leta;

(b) se proračunski odhodki, ki morajo biti glede na pravne ali pogodbene obveznosti plačani vnaprej, lahko plačajo iz sredstev, predvidenih za prihodnje leto, po odobritvi s strani Posebnega odbora.

POGLAVJE 7

PRISPEVKI IN VRAČILA

Člen 23

Določitev prispevkov

1. Proračunska sredstva za pokrivanje skupnih stroškov, nastalih v pripravah ali v nadaljevanju operacij, ki se ne pokrivajo iz raznih prihodkov, se financirajo s plačili prispevkov sodelujočih držav članic.

2. Proračunska sredstva za pokrivanje skupnih operativnih stroškov zadevne operacije se krijejo iz plačil prispevkov držav članic in tretjih držav, ki prispevajo k operaciji.

3. Prispevki za zadevno operacijo, plačljivi s strani držav članic plačnic, so enaki znesku sredstev, ki so vpisana v proračun in so namenjena pokrivanju skupnih operativnih stroškov te operacije brez zneskov plačil prispevkov, ki so jih za isto operacijo glede na člen 11 dolžne plačati tretje države plačnice.

4. Razdelitev plačil prispevkov med državami članicami, od katerih se plačilo prispevkov zahteva, se določi v skladu s stopnjo bruto nacionalnega proizvoda, kakor je določeno v členu 28(3) Pogodbe o Evropski uniji in v skladu s Sklepom Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu lastnih virov Evropskih skupnosti [1] ali v skladu s katerim koli drugim sklepom Sveta, ki ga lahko nadomesti.

5. Podatki za izračun plačil prispevkov so podatki, navedeni v stolpcu "lastni viri BND" tabele "Povzetek financiranja splošnega proračuna po vrsti lastnih virov in po državah članicah", ki je priložena zadnjemu proračunu, ki ga sprejmejo Evropske skupnosti. Prispevek vsake države članice, ki ga je ta dolžna plačati, je sorazmeren deležu bruto nacionalnega dohodka (BND) zadevne države članice v celotnem agregatu BND držav članic, od katerih se zahteva plačilo prispevka.

Člen 24

Odplačilni načrt plačevanja prispevkov

1. Prispevki sodelujočih držav članic, namenjeni pokrivanju skupnih stroškov, nastalih v pripravah ali v nadaljevanju operacij, so plačljivi pred 1. marcem zadevnega proračunskega leta.

2. Ko Svet sprejme referenčni znesek za vojaško operacijo Evropske unije, države članice plačnice svoje prispevke plačajo v višini 30 % referenčnega zneska, razen če Svet ne določi višje odstotne stopnje.

3. Posebni odbor na podlagi predloga upravitelja lahko sprejme odločitev, da se plačilo dodatnih prispevkov zahteva še pred sprejetjem rebalansa proračuna za namene operacije. Posebni odbor lahko sprejme odločitev, da se zadeva predloži v obravnavo pristojnim pripravljalnim telesom Sveta.

4. Ko se sredstva namenjena pokrivanju skupnih operativnih stroškov operacije vpišejo v proračun, države članice vplačajo preostale zneske prispevkov, ki jih za to operacijo dolgujejo glede na člen 23 po odštetju prispevkov, ki so od njih bili zahtevani za namene iste operacije v istem proračunskem letu.

5. Ko je sprejet referenčni znesek ali proračun, upravitelj s pismom posameznim nacionalnim upravnim telesom, za katere so mu/ji bili sporočeni podatki, pošlje ustrezne pozive za plačilo prispevkov.

6. Brez poseganja v odstavek 1 se prispevki plačajo v roku 30 dni po odposlanju zadevnega poziva za plačilo prispevkov.

7. Vsaka država plačnica je dolžna plačati bančne stroške, ki se nanašajo na plačilo njenega lastnega prispevka.

Člen 25

Predhodno financiranje izdatkov

1. Če je izdatke v zvezi s skupnimi operativnimi stroški vojaške operacije treba plačati še pred prejetjem prispevkov s strani ATHENE, Svet, po sprejetju skupnih ukrepov ali izvedbenega sklepa o izvajanju zadevne operacije:

(a) določi države članice, ki so odgovorne za predfinanciranje teh izdatkov;

(b) določi alternativne rešitve za predfinanciranje omenjenih izdatkov in predpiše vse potrebne modalitete, če zahtevana sredstva predfinanciranja niso na voljo.

2. Posebni odbor nadzoruje izvajanje tega člena in ukrepa glede na nujnost položaja.

3. Vsako financiranje predujmov v skladu z odstavkom 1(b) se povrne takoj, ko to omogočijo plačila prispevkov.

Člen 26

Vračilo predfinanciranja

1. Država članica, tretja država ali po potrebi mednarodna organizacija, ki jo je Svet pooblastil za predfinanciranje dela skupnih stroškov neke operacije, od ATHENE lahko dobi povračilo na podlagi zahtevka, ki so mu priloženi potrebni dokazilni dokumenti, in ki ga naslovi na upravitelja najpozneje dva meseca po datumu dokončanja zadevne operacije.

2. Zahtevku za povračilo se ne ugodi, če tega ne odobrita poveljnik operacije in upravitelj.

3. Če se zahtevek za povračilo, ki ga sporoči država plačnica, odobri, se znesek povračila ob naslednjem pozivu za plačilo prispevkov, ki ga izda upravitelj, od slednjega lahko odšteje.

4. Če v času odobritve zahtevka ni predviden poziv za plačilo prispevkov ali če odobreni zahtevek za povračilo presega višino pričakovanega prispevka, upravitelj izplača znesek povračila v roku 30 dni ob upoštevanju stanja razpoložljivosti denarnih sredstev ATHENE in potreb po financiranju skupnih stroškov zadevne operacije.

5. Povračilo se izplača v skladu s tem sklepom, tudi če pride do preklica operacije.

Člen 27

Upravljanje ATHENE z izdatki, ki niso vključeni v skupne stroške

1. Posebni odbor na podlagi predloga upravitelja ali države članice lahko odloči, da se upravno vodenje nekaterih izdatkov v zvezi z zadevno operacijo, zlasti na področju podpornih dejavnosti članov osebja/preskrba in pralnice, za katere sicer ostajajo odgovorne države članice, ki jih to zadeva, prenese na ATHENO.

2. Posebni odbor s svojim sklepom poveljnika operacije lahko pooblasti za sklepanje pogodb v imenu držav članic, ki sodelujejo v operaciji, za pridobivanje opisanih storitev. Posebni odbor iz proračuna ATHENE lahko odobri predfinanciranje izdatkov držav članic ali sprejme odločitev, da ATHENA od držav članic lahko vnaprej prejme potrebna sredstva za izpolnjevanje sklenjenih pogodb.

3. ATHENA vodi knjigovodstvo stroškov za vse države članice, ki so upravljanje tega prenesle na njo. Državam članicam mesečno pošilja izkaze o izdatkih v njihovo breme, ki jih same ali člani njihovega osebja naredijo v preteklem mesecu, in jih poziva k plačilu sredstev za pokritje omenjenih izdatkov. Države članice zahtevana sredstva ATHENI plačajo v roku 30 dni po odposlanju poziva za plačilo sredstev.

Člen 28

Zamudne obresti

Če država ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti, se pravila Skupnosti za zamudne obresti, določena s členom 71 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja v zvezi s splošnim proračunom Evropskih skupnosti [2] glede plačila prispevkov v proračun Skupnosti, uporabljajo po analogni poti.

POGLAVJE 8

IZVRŠEVANJE ODHODKOV

Člen 29

Načela

1. Proračunska sredstva ATHENE se uporabljajo v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja, to je v skladu z načeli varčnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

2. Pooblaščene osebe so odgovorne za izvrševanje prihodkov ali odhodkov ATHENE v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja, da bi tako zagotovile spoštovanje zahtev zakonitosti in pravilnosti. Pooblaščene osebe prevzemajo proračunske in pravne obveznosti, potrjujejo in odobravajo odhodke ter izvajajo opravila, predhodna omenjenemu izvrševanju proračunskih sredstev. Pooblaščena oseba lahko svoje funkcije prenese s sklepom, ki določa:

(a) uslužbence na ravni, ki je primerna za tak prenos;

(b) obseg prenesenih pooblastil; in

(c) obseg, v okviru katerega osebe, na katere so bila pooblastila prenesena, te lahko prenesejo naprej.

3. Izvrševanje proračunskih sredstev se zagotovi po načelu ločenosti pooblaščene osebe in računovodje. Naloge pooblaščene osebe in računovodje so medsebojno nezdružljive. Za vsa plačila iz sredstev, s katerimi upravlja ATHENA, se zahteva skupni podpis pooblaščene osebe in računovodje.

4. Brez poseganja v določbe tega sklepa velja, da v primerih, ko se izvrševanje skupnih odhodkov zaupa državi članici, instituciji Skupnosti ali po potrebi mednarodni organizaciji, ta država, institucija ali organizacija uporablja pravila, ki veljajo v zvezi z izvrševanjem njenih lastnih odhodkov. Če upravitelj uveljavlja neposredno izvrševanje odhodkov, se pri tem ravna po pravilih, ki veljajo za izvrševanje oddelka splošnega proračuna Evropskih skupnosti pod rubriko "Svet".

5. Vendar upravitelj predsedstvu lahko posreduje elemente v zvezi z morebitnim predlogom Svetu ali Posebnemu odboru o pravilih za izvrševanje splošnih odhodkov.

Člen 30

Skupni stroški, ki nastanejo v pripravah ali v nadaljevanju operacij

Upravitelj opravlja naloge pooblaščene osebe za odhodke, iz katerih se pokrivajo skupni stroški, nastali v pripravah ali v nadaljevanju operacij.

Člen 31

Operativni skupni stroški

1. Poveljnik operacije opravlja naloge pooblaščene osebe za odhodke, ki pokrivajo operativne skupne stroške operacije, ki ji poveljuje. Vendar upravitelj opravlja naloge pooblaščene osebe za odhodke, s katerimi se pokrivajo operativni skupni stroški, nastali med fazo priprav na neko posebno operacijo, ki jih ATHENA neposredno izvrši, ali ki se nanašajo na zadevno operacijo po koncu njene aktivne faze.

2. Zneske, zahtevane za izvrševanje odhodkov zadevne operacije, upravitelj z bančnega računa ATHENE nakaže poveljniku operacije na njegovo/njeno zahtevo na bančni račun, odprt v imenu ATHENE, za katerega podatke navede poveljnik operacije.

3. Z odstopanjem od člena 17(5) sprejetje referenčnega zneska upravitelju in poveljniku operacije, vsakemu na svojem področju pristojnosti, omogoči pravico do angažiranja in plačevanja izdatkov za zadevno operacijo v višini 30 % referenčnega zneska, razen če Svet ne določi višje odstotne stopnje. Posebni odbor na podlagi predloga upravitelja lahko sprejme odločitev o dodatnem angažiranju in izplačilu sredstev za izdatke. Posebni odbor lahko sprejme odločitev, da se zadeva prek predsedstva posreduje pristojnim pripravljalnim telesom Sveta. To odstopanje se preneha uporabljati od datuma sprejetja proračuna za zadevno operacijo.

4. V obdobju, pred sprejetjem proračuna za neko operacijo, upravitelj in poveljnik operacije ali njegov/njen zastopnik na vsakih štirinajst dni poročata Posebnemu odboru, vsak o svojih zadevah v zvezi z izdatki, ki se upoštevajo kot upravičeni skupni stroški za zadevno operacijo. Posebni odbor na podlagi predloga upravitelja, poveljnika operacije ali države članice lahko izda smernice za izvrševanje odhodkov v omenjenem obdobju.

5. Z odstopanjem od člena 17(5) v primerih neposredne nevarnosti za življenja članov osebja, ki so udeleženi v vojaški operaciji Evropske unije, poveljnik zadevne operacije za rešitev življenj omenjenih članov osebja lahko izvrši izplačilo potrebnih izdatkov s prekoračenjem sredstev, določenih v proračunu. O tem nemudoma obvesti upravitelja in Posebni odbor. V takem primeru upravitelj v povezavi s poveljnikom operacije predlaga prenose sredstev, ki so potrebna za financiranje omenjenih nepredvidenih izdatkov. Če s prenosi sredstev ni mogoče zagotoviti zadostne višine sredstev za omenjene izdatke, upravitelj predlaga rebalans proračuna.

POGLAVJE 9

KONČNI NAMEN SKUPNO FINANCIRANE OPREME IN INFRASTRUKTURE

Člen 32

1. Za dokončanje operacije, ki ji poveljuje, poveljnik operacije stori vse potrebno, da se z opremo in infrastrukturo, ki sta pridobljeni iz skupnih sredstev za namene zadevne operacije, uresniči končni namen. Posebnemu odboru po potrebi predlaga ustrezno stopnjo amortizacije.

2. Upravitelj upravlja z opremo in infrastrukturo, ki preostaneta po koncu aktivne faze operacije s ciljem, da po potrebi zanju poišče uresničitev končnega namena. Posebnemu odboru po potrebi predlaga ustrezno stopnjo amortizacije.

3. Stopnjo amortizacije za opremo, infrastrukturo in druga sredstva Posebni odbor potrdi, kakor hitro je mogoče.

4. Uresničitev končnega namena opreme in infrastrukture, ki sta bili financirani iz skupnih sredstev, odobri Posebni odbor ob upoštevanju operativnih potreb in finančnih meril. Uresničitev končnega namena je lahko:

(a) v primeru infrastrukture, da se ta proda ali prek ATHENE prenese v državo gostiteljico, državo članico ali tretji strani;

(b) v primeru opreme, da se ta prek ATHENE proda državi članici, državi gostiteljici ali tretji strani ali da se uskladišči in jo vzdržuje ATHENA, država članica ali tretja stran.

5. Oprema in infrastruktura se prodata državi plačnici, državi gostiteljici ali tretji strani po tržni vrednosti ali, če tržne vrednosti ni mogoče določiti, po ceni z upoštevanjem ustrezne stopnje amortizacije.

6. Prodaja ali prenos državi gostiteljici ali tretji strani se opravi v skladu z veljavnimi varnostnimi pravili, zlasti v okviru Sveta, držav plačnic ali NATA, glede na potrebe.

7. Če se sprejme odločitev, da ATHENA zadrži opremo, pridobljeno za neko operacijo, države članice plačnice od drugih sodelujočih držav članic lahko zahtevajo finančno kompenzacijo. Posebni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh sodelujočih držav članic, ustrezne odločitve sprejme na podlagi predloga upravitelja.

POGLAVJE 10

RAČUNOVODSTVO IN POPIS INVENTARJA

Člen 33

Načela

Če se za izvrševanje skupnih odhodkov zadolži državo članico, institucijo Skupnosti ali, po potrebi, mednarodno organizacijo, zadevna država, institucija ali mednarodna organizacija pri tem uporablja pravila, ki veljajo za vodenje računov njenih lastnih odhodkov in njenega lastnega inventarja.

Člen 34

Računovodstvo operativnih skupnih stroškov

Poveljnik operacije vodi račune o prenosih sredstev, prejetih od ATHENE, o odhodkih sredstev, ki jih je angažiral(-a), in o opravljenih plačilih ter popis inventarja premičnega premoženja, financiranega iz proračuna ATHENE in uporabljenega za namene operacije, ki ji poveljuje.

Člen 35

Konsolidirana bilanca

1. Računovodja vodi račune o zahtevanih plačilih prispevkov in o izvršenih prenosih sredstev. Poleg tega sestavlja obračune za skupne stroške, ki nastanejo v pripravah ali v nadaljevanju operacij in za operativne odhodke, ki se izvršijo v okviru neposredne odgovornosti upravitelja.

2. Računovodja izdela konsolidirano bilanco prihodkov in odhodkov ATHENE. Vsak poveljnik operacije mu/ji pošlje računske podatke v zvezi z odhodki, ki jih je angažiral(-a), ter v zvezi z izvršenimi plačili, kakor tudi podatke o predfinanciranju, ki ga je odobril(-a) za pokrivanje operativnih skupnih stroškov operacije, kateri poveljuje.

POGLAVJE 11

REVIZIJSKI PREGLED IN PREDLOŽITEV RAČUNOV

Člen 36

Redna poročila Posebnemu odboru

Upravitelj Posebnemu odboru vsake tri mesece predloži poročilo o izvrševanju prihodkov in odhodkov za obdobje preteklih treh mesecev in za obdobje od začetka proračunskega leta dalje. V ta namen vsak poveljnik operacije upravitelju pravočasno predloži poročilo o odhodkih, ki se nanašajo na operativne skupne stroške operacije, ki ji poveljuje.

Člen 37

Revizijski pregled računov

1. Če se za izvrševanje odhodkov ATHENE določi država članica, institucija Skupnosti ali mednarodna organizacija, omenjena država, institucija ali organizacija pri tem uporablja pravila, ki veljajo za revizijske preglede računov njenih lastnih odhodkov.

2. Vendar upravitelj ali osebe, ki jih slednji(-a) imenuje, lahko kadar koli opravijo revizijski pregled skupnih stroškov ATHENE, ki so nastali v pripravah ali v nadaljevanju operacij, ali operativnih skupnih stroškov neke operacije. Poleg tega Posebni odbor na podlagi predloga upravitelja ali države članice lahko kadar koli imenuje zunanje revizorje, za katere določi delovne naloge in pogoje zaposlitve.

3. Revizijski pregled odhodkov, ki se nanašajo na skupne stroške, nastale v pripravah ali v nadaljevanju operacij in operativnih stroškov, ki še niso revizijsko pregledani s strani zunanjih revizorjev, delujočih v imenu ATHENE, se opravi v obdobju dveh mesecev po zaključku vsakega proračunskega leta.

4. Za izvajanje zunanjih revizijskih pregledov se ustanovi šestčlanski revizijski kolegij. Posebni odbor izmed kandidatov, ki jih predlagajo države članice, vsako leto imenuje dva člana za obdobje treh let z neobnovljivim mandatom. Kandidati morajo biti člani nacionalnega revizijskega organa države članice in nuditi primerna jamstva glede varnosti in neodvisnosti. Po potrebi morajo biti na voljo za izvajanje nalog v imenu ATHENE. Pri izvajanju teh nalog:

(a) člani kolegija še naprej prejemajo plačo od svojega izvornega revizijskega organa in od ATHENE prejmejo zgolj povračilo stroškov za opravljanje svoje naloge v skladu s pravili, ki veljajo za uradnike Evropskih skupnosti enakovrednega razreda;

(b) navodila lahko zahtevajo in prejemajo samo od Posebnega odbora; v okviru svojega revizijskega mandata so revizijski kolegij in njegovi člani popolnoma neodvisni in odgovorni samo za opravljanje zunanjega revizijskega pregleda;

(c) o svoji nalogi poročajo samo Posebnemu odboru;

(d) preverijo, da so odhodki, financirani s strani ATHENE, bili izvršeni v skladu z veljavno zakonodajo in načeli dobrega finančnega upravljanja, torej v skladu z načeli varčnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Revizijski kolegij vsako leto izvoli svojega predsednika za prihodnje proračunsko leto. Sprejme pravila, ki veljajo za revizijski nadzor, ki ga njegovi člani izvajajo v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. Revizijski kolegij odobrava poročila o revizijskih pregledih, ki jih njegovi člani sestavijo pred njihovo predložitvijo upravitelju in Posebnemu odboru.

5. Posebni odbor se na podlagi posameznih primerov in iz specifičnih razlogov lahko odloči za uporabo zunanjih revizijskih organov.

6. Osebe, ki so odgovorne za revizijski pregled odhodkov ATHENE morajo pred začetkom opravljanja svoje naloge prejeti varnostno potrdilo o dostopu do zaupnih informacij Sveta vsaj do ravni "secret UE" ali po potrebi enakovredno varnostno potrdilo države članice ali NATA. Te osebe zagotovijo, da bodo spoštovale zaupnost informacij in ščitile podatke, s katerimi se seznanijo med opravljanjem revizijskega pregleda v skladu s pravili, ki veljajo za omenjene informacije in podatke.

7. Upravitelj in osebe, ki so odgovorne za revizijski pregled odhodkov ATHENE, imajo brez predhodne najave neomejen dostop do dokumentov in do vsebine vseh nosilcev podatkov v zvezi z omenjenimi odhodki in do prostorov, v katerih se taki dokumenti in nosilci podatkov hranijo. Upravitelj in te osebe lahko naredijo kopije. Osebe, ki sodelujejo pri izvrševanju odhodkov ATHENE, upravitelju in osebam, odgovornim za revizijski pregled teh odhodkov, pri opravljanju njihove naloge nudijo potrebno pomoč.

8. Stroški revizijskih pregledov, ki jih opravijo revizorji v imenu ATHENE, se upoštevajo kot skupni stroški in gredo v breme ATHENE.

Člen 38

Letna predložitev finančnih poročil

1. Upravitelj s pomočjo računovodje in vsakega poveljnika operacije sestavi in Posebnemu odboru do meseca aprila po zaključku proračunskega leta predloži letno finančno poročilo o poslovanju, letno bilanco stanja ATHENE in poročilo o dejavnosti. V letnem finančnem poročilu o poslovanju je skupne stroške ATHENE, ki nastanejo v pripravah ali v nadaljevanju operacij, treba razlikovati od operativnih skupnih stroškov vsake operacije, ki se izvaja v zadevnem proračunskem letu, kakor tudi od različnih prihodkov ter prihodkov držav članic in tretjih držav. V bilanci stanja se kot sredstva aktive prikažejo vsa sredstva, ki so last ATHENE, ob upoštevanju njihove amortizacije in morebitnih izgub ali odpisa, rezerve pa se prikažejo kot obveznosti. Upravitelj finančno poročilo o poslovanju predloži revizijskemu kolegiju v pregled in mnenje do konca meseca februarja po zaključku proračunskega leta.

2. Posebni odbor odobri letno finančno poročilo o poslovanju in bilance stanja. Upravitelju, računovodji in vsem poveljnikom operacij izda potrdilo o izpolnjevanju obveznosti za zadevno proračunsko leto.

3. Vse račune in popis inventarja hrani računovodja in vsak poveljnik operacije, vsak na svoji ravni, za obdobje petih let od datuma, ko je bilo izdano ustrezno potrdilo o izpolnjevanju obveznosti.

4. Posebni odbor odloči o vključitvi izravnave proračunskega izida za proračunsko leto, za katerega so bili računi odobreni, v proračun za prihodnje proračunsko leto v obliki prihodkov ali odhodkov, odvisno od razmer, prek rebalansa proračuna.

5. Tisti del stanja proračunskega izida za proračunsko leto, ki izhaja iz izvrševanja proračunskih sredstev, namenjenih pokrivanju skupnih stroškov, nastalih v pripravah ali v nadaljevanju operacij, se pripiše k prihodnjim plačilom prispevkov sodelujočih držav članic.

6. Tisti del stanja proračunskega izida, ki izhaja iz izvrševanja proračunskih sredstev, namenjenih pokrivanju skupnih stroškov dane operacije, se pripiše k prihodnjim plačilom prispevkov držav članic, ki prispevajo sredstva za zadevno operacijo.

7. Če vračila ni mogoče izvršiti z odtegljajem od plačil prispevkov, dolgovanih ATHENI, se saldo stanja proračunskega izida vrne zadevnim državam članicam.

Člen 39

Predložitev finančnega poročila o operaciji

1. Ko se operacija konča, Posebni odbor lahko na podlagi predloga upravitelja ali države članice sprejme odločitev, da upravitelj ob pomoči računovodje in poveljnika operacije Posebnemu odboru predloži finančno poročilo in bilanco stanja zadevne operacije vsaj do datuma, na katerega se je slednja končala, in, če je mogoče, do datuma, na katerega se dokončno zaključi. Rok, določen upravitelju, ne sme biti krajši od štirih mesecev od datuma, na katerega se je operacija končala.

2. Če v finančno poročilo in v bilanco stanja v določenem roku ni mogoče vključiti prihodkov in odhodkov, povezanih z dokončnim zaključkom zadevne operacije, potem se ti prihodki in odhodki prikažejo v letnem finančnem poročilu in v bilanci stanja ATHENE in jih Posebni odbor pregleda v okviru letne predložitve finančnih poročil.

3. Posebni odbor odobri finančno poročilo in bilanco stanja, ki sta mu bila predložena za zadevno operacijo. Upravitelju, računovodji in vsem poveljnikom operacij izda potrdilo o izpolnitvi obveznosti za zadevno operacijo.

4. Če vračila ni mogoče izvršiti z odtegljajem od plačil prispevkov, dolgovanih ATHENI, se saldo stanja proračunskega izida vrne zadevnim državam članicam.

POGLAVJE 12

PRAVNA ODGOVORNOST

Člen 40

1. Pogoje, glede na katere se uravnavata disciplinska ali kazenska odgovornost poveljnika operacije, upravitelja in drugih članov osebja, ki jih dajo na voljo zlasti institucije Skupnosti ali države članice, v primeru napak in malomarnosti pri izvrševanju proračuna, uravnavajo kadrovski predpisi ali režim pravil, ki veljajo za njih. Poleg tega ATHENA proti omenjenim članom osebja lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države plačnice sproži civilnopravni postopek.

2. Evropske skupnosti ali generalni sekretar Sveta v nobenem primeru ne morejo biti klicani na odgovornost s strani neke države plačnice zaradi tega, ker njihove naloge izvajajo upravitelj, računovodja ali njim dodeljeni člani osebja.

3. Za obveznost izpolnjevanja pogodb, ki se lahko pojavi v zvezi s pogodbami, sklenjenimi v okviru izvrševanja proračuna, so prek ATHENE odgovorne države plačnice. Ureja jo pravo, ki velja za zadevne pogodbe.

4. V primerih izvenpogodbene odgovornosti vso škodo, ki nastane zaradi operacije, glavnega štaba, štaba vojaških sil (force headquarters) in štaba komponent (component headquarters) krizne strukture, katere sestavo odobri poveljnik operacije, ali ki jo povzročijo člani njihovega osebja pri opravljanju svojih nalog, krijejo države plačnice prek ATHENE, v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonom držav članic in kadrovskim pravilnikom za vojaške sile, ki veljajo na območju izvajanja operacij.

5. Evropske skupnosti ali države članice v nobenem primeru ne morejo biti klicane na odgovornost s strani neke države plačnice zaradi pogodb, sklenjenih v okviru izvrševanja proračuna, ali zaradi škode, ki jo povzročijo enote in oddelki krizne strukture, katere sestavo odobri poveljnik operacije, ali člani njihovega osebja pri opravljanju svojih nalog.

Člen 41

Prehodne določbe

1. Začetni proračun se sprejme do 1. junija 2004. Prvo proračunsko leto se začne na datum sprejetja začetnega proračuna in se konča naslednjega 31. decembra.

2. Do 1. junija 2004 Posebni odbor imenuje prvih šest članov revizijskega kolegija, kar predvideva člen 37(4). Dva člana, katerih mandat traja eno leto, in dva člana, katerih mandat bo trajal dve leti, se določi z žrebom. Mandat preostalih dveh članov traja tri leta.

Člen 42

Revizija

Ta sklep se vključno z njegovimi prilogami revidira po vsaki operaciji, najmanj vsakih 18 mesecev. Prva revizija se opravi najpozneje pred koncem leta 2004. Pri revizijah s svojim prispevkom sodelujejo vodstveni organi ATHENE.

Člen 43

Končne določbe

Ta sklep začne veljati 1. marca 2004. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

[1] UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

[2] UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Skupni stroški v breme ATHENE ne glede na čas nastanka

V primerih, ko se naslednji skupni stroški ne navezujejo neposredno na neko posebno operacijo, Posebni odbor lahko sprejme odločitev, da se ustrezna proračunska sredstva dodeli splošnemu delu letnega proračuna. Ta sredstva se v največjem možnem obsegu vpišejo v proračunske člene, ki izkazujejo operacijo, na katero se najbolj navezujejo.

1. Stroški revizijskega pregleda.

2. Stroški službenih potovanj poveljnika operacije in njegovih/njenih članov osebja, ki nastanejo zaradi predložitve poročil v zvezi z operacijo Posebnemu odboru.

3. Odškodnine za povrnitev škode in stroške, ki izhajajo iz zahtevkov in tožb, ki jih plača ATHENA.

4. Bančni stroški (skupni stroški se vedno vključijo v splošni del letnega proračuna).

5. Stroški na podlagi sklepa o skladiščenju materiala za potrebe operacije, pridobljenega iz skupnih stroškov (če so ti stroški vpisani v splošni del proračuna, je potrebno označiti njihovo povezavo z določeno operacijo).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Operativni skupni stroški v zvezi s pripravljalno fazo operacije, ki so v breme ATHENE

Stroški povečanja za prevoze in namestitev, potrebne za izvedbo raziskovalnih nalog in priprav s strani vojaških sil v zvezi s specifično vojaško operacijo Evropske unije.

Zdravstvene storitve: stroški nujnih zdravstvenih evakuacij (Medevac) oseb, ki sodelujejo v raziskovalnih misijah in pripravah s strani vojaških sil v zvezi s posebno vojaško operacijo Evropske unije, kadar zdravstvena oskrba na območju vojaške operacije ni mogoča.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

III-A Operativni skupni stroški, ki se nanašajo na aktivno fazo operacij in ki so vedno v breme ATHENE

Za vsako vojaško operacijo Unije ATHENA kot operativne skupne stroške pokriva stroške povečanja, ki se zahtevajo za operacijo, določeno v spodnjem besedilu.

1. Stroški povečanja za (premestljive ali stalne) štabe operacij ali vaj, ki jih vodi EU

Štabi (HQ) : operativni štabi, štabi vojaških sil in štabi komponent (force and component headquarters);

Operativni štab (OHQ) :

nepremestljivi štab poveljnika operacije izven območja vojaškega delovanja, ki je odgovoren za vzpostavitev, začetek delovanja, vzdrževanje in vrnitev sil EU.

Definicija skupnih stroškov, ki velja za OHQ zadevne operacije, velja tudi za Generalni sekretariat Sveta in za ATHENO, v kolikor slednja neposredno delujeta za zadevno operacijo;

Štab vojaških sil (Force Headquarters (FHQ)) : sedež sil EU, ki so razporejene na območju operacij;

Štab komponent (Component Headquarters (CCHQ)) : vojaški sedež poveljnika komponente EU, razporejenega za namene zadevne operacije (to je poveljnikov zračnih, kopenskih, pomorskih sil in poveljnikov, zadolženih za druge posebne funkcije, ki bi jih lahko bilo potrebno imenovati glede na značaj operacije);

stroški prevoza : prevoz na in z območja operacij z namenom razporeditve, vzdrževanja in vrnitve FHQ in CCHQ; stroški prevoza, nastali s strani OHQ in potrebni za operacijo;

uprava : dodatna pisarniška oprema in oprema za namestitev, pogodbene storitve in splošne storitve, stroški vzdrževanja zgradb;

najeto lokalno osebje : civilno osebje, mednarodni svetovalci in najeto lokalno (domače in zdomsko) osebje, potrebno za vodenje operacije izven običajnih zahtev v zvezi z operacijo (vključno s plačilom nadurnih storitev);

komunikacije : investicijski izdatki za nakup in uporabo dodatne komunikacijske in IT opreme in stroški za opravljene storitve (najem in vzdrževanje modemov, telefonskih vodov, satelitskih telefonov, kodiranih telefaksov, varovanih linij, internetnih dostopov, podatkovnih linij, omrežij na lokalnem območju);

prevozi/potovanja (brez stroškov za dnevna nadomestila) v okviru območja operacij HQ : izdatki v zvezi s prevozi vozil in druga potovanja z drugimi sredstvi in tovorni stroški, vključno s stroški potovanj za nacionalne okrepitve in obiskovalce; povečani stroški za gorivo v primerjavi s stroški običajnih operacij; najem dodatnih vozil; stroški službenih poti med krajem izvajanja operacij in Brusljem in/ali kraji sestankov, ki jih organizira EU; stroški obveznega zavarovanja proti tretji osebi, ki jih nekatere države zahtevajo od mednarodnih organizacij, ki svoje operacije izvajajo na njihovem ozemlju;

vojašnice in namestitev/infrastruktura : izdatki za pridobivanje, najem ali obnavljanje potrebnih objektov HQ na območju operacij (najemi zgradb, zaklonišč, šotorov), če je to potrebno;

obveščanje javnosti : stroški v zvezi z informacijskimi kampanjami in obveščanjem medijev pri OHQ in FHQ v skladu z informacijsko strategijo, ki jo oblikuje operativni HQ;

reprezentanca in sprejemi : stroški za reprezentanco; stroški na ravni HQ, potrebni za vodenje operacije.

2. Povečanje stroškov, nastalih pri podpori vojaškim silam kot celoti

Spodaj določeni stroški so stroški, ki nastanejo po razporeditvi sil na kraj operacije:

infrastruktura : izdatki, neobhodno potrebni, da sile kot celota izpolnijo svojo nalogo (splošna raba letališča, železnice, pristanišč, cest, preskrbe z energijo in vodo);

neobhodno potrebna dodatna oprema : najem ali nakup med potekom operacije nepredvidene posebne opreme, ki je bistvenega pomena za izvedbo operacije, za katero se odloči poveljnik operacije in jo odobri Posebni odbor, v kolikor se kupljena oprema ob zaključku naloge ne vrne v matično državo;

identifikacijske oznake : posebne identifikacijske oznake, osebne identifikacijske izkaznice "European Union", priponke, medalje, zastavice v barvah Evropske unije ali druge identifikacijske oznake za vojaške sile ali HQ (z izjemo oblek, pokrival ali uniform);

zdravstvene storitve : stroški nujnih zdravstvenih evakuacij (Medevac), če zdravstvenih storitev ni mogoče nuditi na območju operacij.

3. Povečanje stroškov, nastalo zaradi uporabe skupnih sredstev in zmogljivosti Nata, za potrebe operacije pod vodstvom EU

Stroški Evropske unije v zvezi z uporabo posebnih dogovorov med EU in Natom za izvajanje ene od njenih vojaških operacij, ki se nanašajo na dajanje na razpolago, spremljanje in vrnitev ali odpoklic skupnih sredstev in zmogljivosti Nata, danih na voljo za namene operacije pod vodstvom EU.

III-B Operativni skupni stroški v zvezi z aktivno fazo neke posebne operacije, ki so v breme ATHENE, če tako odloči Svet

Prevozni stroški : prevoz na in z območja operacij zaradi razporeditve, podpore in vrnitve sil, potrebnih za izvedbo operacije;

vojašnice in namestitev/infrastruktura : stroški za pridobivanje, najem ali obnovitev prostorov na območju operacij (najem zgradb, zaklonišča, šotori) glede na potrebe za namene operacije razporejenih vojaških sil.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Operativni skupni stroški v zvezi z dokončnim zaključkom operacije, ki so v breme ATHENE

Stroški, nastali zaradi iskanja uresničitve končnega namena opreme in infrastrukture, ki sta bili skupno financirani za potrebe operacije.

Stroški povečanja, povezani s pripravo obračuna operacije. Upravičeni skupni stroški se določijo v skladu s Prilogo III ob upoštevanju dejstva, da člani potrebnega osebja, ki pripravljajo obračun, pripadajo štabu zadevne operacije tudi potem, ko je ta prenehal s svojimi aktivnostmi.

--------------------------------------------------