32004D0157Uradni list L 050 , 20/02/2004 str. 0060 - 0061


Sklep Sveta

z dne 19. februarja 2004

o podaljšanju obdobja uporabe ukrepov iz Sklepa 2002/148/ES o zaključku posvetovanj z Zimbabvejem na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES

(2004/157/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 300(2) te pogodbe,

ob upoštevanju internega sporazuma o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 [1], ki se je s sklepom predstavnikov vlad držav članic začel začasno uporabljati 18. septembra 2000 [2], in zlasti člena 3 tega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) S Sklepom Sveta 2002/148/ES [3] so se končala posvetovanja z Republiko Zimbabve na podlagi člena 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in sprejeti so bili ustrezni ukrepi, navedeni v Prilogi k temu sklepu.

(2) S Sklepom 2003/112/ES se je uporaba ukrepov, navedenih v členu 2 Sklepa 2002/148/ES, podaljšala za nadaljnje obdobje 12 mesecev. V skladu s členom 1 Sklepa 2003/112/ES ukrepi prenehajo veljati 20. februarja 2004.

(3) Zimbabvejska vlada še naprej krši bistvene elemente, navedene v členu 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, in sedanje razmere v Zimbabveju ne zagotavljajo spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države.

(4) Obdobje uporabe ukrepov bi bilo zato treba podaljšati –

SKLENIL:

Člen 1

Uporaba ukrepov iz člena 2 Sklepa 2002/148/ES, ki je bila na podlagi člena 1 Sklepa 2003/112/ES podaljšana do 20. februarja 2004, se podaljša za nadaljnje obdobje 12 mesecev do 20. februarja 2005. Ukrepi se redno preverjajo najmanj vsakih šest mesecev.

Na predsednika Zimbabveja se naslovi pismo v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

[2] UL L 317, 15.12.2000, str. 375.

[3] UL L 50, 21.2.2002, str. 64. Sklep, spremenjen s Sklepom 2003/112/ES (UL L 46, 20.2.2003, str. 25).

--------------------------------------------------

PRILOGA

V Bruslju, … 19. februarja 2004

PISMO PREDSEDNIKU ZIMBABVEJA

Evropska unija pripisuje določbam člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES izredno pomembnost. Kot bistvene prvine Sporazuma o partnerstvu je spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih ustanov in pravne države osnova naših odnosov.

S pismom z dne 19. februarja 2002 vas je Evropska unija obvestila o svojem sklepu, da se zaključijo posvetovanja, ki so potekala na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, in da se sprejmejo nekateri "ustrezni ukrepi" v smislu člena 96(2)(c) navedenega sporazuma.

S pismom z dne 19. februarja 2003 vas je Evropska unija obvestila o svojem sklepu, da ne prekliče uporabe "ustreznih ukrepov".

Danes, po nadaljnjem 12-mesečnem obdobju, Evropska unija meni, da se v Zimbabveju še vedno ne spoštujejo demokratična načela in da zimbabvejska vlada na petih področjih, ki jih navaja Sklep Sveta z dne 18. februarja 2002 (konec politično motiviranega nasilja, svobodne in poštene volitve, svoboda medijev, neodvisnost pravosodja, konec nezakonitega zasedanja kmetij), ni dosegla nobenega napredka. Evropska unija naprej ugotavlja, da zimbavejska vlada ni storila nobenih pozitivnih korakov v smislu ukrepov, ki bi veljali za referenčna merila pri ocenjevanju navedenega napredka, ki jih je EU sporočila SADC na zadnjih dveh sestankih odbora SADC/EU.

Glede na navedeno Evropska unija meni, da ustreznih ukrepov ni mogoče preklicati.

Ukrepi bodo preklicani samo, če bodo vzpostavljene razmere, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravno državo. Evropska unija si pridržuje pravico, da sprejme dodatne omejevalne ukrepe.

Evropska unija bo skrbno spremljala nadaljnji razvoj v Zimbabveju in želi ponovno poudariti, da ti ukrepi ne kaznujejo ljudstva v Zimbabveju ter da bo še naprej prispevala k dejavnostim človekoljubne narave in k projektom za neposredno pomoč prebivalstvu, zlasti tistim na področjih sociale, demokratizacije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, na katera navedeni ukrepi ne vplivajo. V letih 2003–2004 je prispevek Evropske skupnosti za hrano in človekoljubno pomoč v Zimbabveju znašal 85 milijonov EUR, poleg dvostranske pomoči, ki so jo na podlagi dvostranskih dogovorov zagotavljale države članice.

Evropska unija želi nadaljevati dialog z Zimbabvejem na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in upa, da boste storili vse, kar je v vaši moči, da se znova začnejo spoštovati temeljna načela Sporazuma o partnerstvu ter da država stopi na pot socialnega miru in oživitve gospodarstva. To bi omogočilo, da se prekliče začasna ustavitev podpisa devetega nacionalnega usmeritvenega programa ERS za Zimbabve, kar bi omogočilo obnovitev vseh instrumentov sodelovanja v bližnji prihodnosti.

S spoštovanjem!

Za Komisijo

+++++ TIFF +++++

Za Svet

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------