32004D0144Uradni list L 047 , 18/02/2004 str. 0033 - 0034


Odločba Komisije

z dne 12. februarja 2004

o spremembi Odločbe 97/467/ES glede vključitve obratov Bolgarije in Madžarske v začasni seznam obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesa ratitov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 346)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/144/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo, v vmesnem obdobju, začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice lahko uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke [1], in zlasti člena 2(1) in (4) odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Začasni seznami obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa ratitov, so bili sestavljeni z Odločbo Komisije 97/467/ES [2].

(2) Bolgarija in Madžarska sta poslali sezname obratov za pridelavo mesa ratitov, za katere odgovorni organi potrjujejo, da so v skladu s pravili Skupnosti.

(3) Te obrate bi bilo treba vključiti v sezname, sestavljene z Odločbo 1997/467/ES.

(4) Ker še niso bili opravljeni pregledi na kraju samem, uvoz iz takih obratov ni upravičen do zmanjšanega obsega fizičnih pregledov v skladu s členom 2(4) Odločbe 95/408/ES.

(5) Odločbo 97/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 97/467/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 25. februarja 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 199, 26.7.1997, str. 57. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/797/ES (UL L 277, 15.10.2002, str. 23).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga II se spremeni, kakor sledi:

1. V delu Priloge II, ki se nanaša na Bolgarijo, se doda naslednje besedilo skladno z nacionalno referenco:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

BG 1901021 | Mecom Ltd | Silistra | Silistra | SH, CP, CS" | |

2. V delu Priloge II, ki se nanaša na Madžarsko, se doda naslednje besedilo skladno z nacionalno referenco:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

HU-356 | Kukori Kft. | Szatymaz | Csongrad megye | SH, CP" | |

--------------------------------------------------