32004D0131Uradni list L 037 , 10/02/2004 str. 0034 - 0035


Odločba Komisije

z dne 9. februarja 2004

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi morebitne vključitve FEN 560 in penokszulam v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 274)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/131/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1] in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 91/414/EGS predvideva sestavo seznama aktivnih snovi Skupnosti, dovoljenih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2) Dokumentacijo za aktivno snov FEN 560 je Société occitane de fabrications et de technologies predložila francoskim organom 24. junija 2003 z zahtevkom za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Dokumentacijo za penoksulam je Dow AgroSciences predložil italijanskim organom 29. novembra 2002 z zahtevkom za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3) Francoski in italijanski organi so Komisijo obvestili, da so po predhodni preučitvi dokumentacije za zadevne aktivne snovi ugotovili, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Ugotovljeno je, da predložena dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve za podatke in informacije iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje zadevno aktivno snov. V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS so posamezni vlagatelji zahtevkov naknadno posredovali dokumentacijo Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4) S to odločbo je treba na ravni Skupnosti uradno potrditi, da dokumentacija načeloma ustreza zahtevam po podatkih in informacijah, predvidenim v Prilogi II, in, za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, zahtevam iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5) Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da od vlagatelja zahteva, da državi članici, imenovani za poročevalko v zvezi z zadevno snovjo, predloži dodatne podatke ali informacije, da se razjasnijo nekatere točke v dokumentaciji.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokumentacija o aktivnih snoveh, opredeljenih v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve navedenih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah, določene v Prilogi II k Direktivi 91/414/EGS.

Dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve po podatkih in informacijah, določene v Prilogi III k Direktivi 91/414/EGS v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, upoštevajoč predlagano uporabo.

Člen 2

Države članice poročevalke opravijo podroben pregled zadevne dokumentacije ter čim prej in najpozneje 10. februarja 2005 poročajo Komisiji o ugotovitvah pri pregledih, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ter o vseh s tem povezanih pogojih.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Aktivne snovi iz te odločbe

Št. | Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC | Vlagatelj | Datum zahtevka | Država članica poročevalka |

1 | FEN 560 Številka CIPAC še ni na voljo | Société occitane de fabrications et de technologies | 24.6.2003 | FR |

2 | Penokszulam Številka CIPAC še ni na voljo | Dow AgroSciences | 29.11.2002 | IT |

--------------------------------------------------