30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/61


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. junija 2004

o sprejetju Poslovnika Razširjenega sveta Evropske centralne banke

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 46.4 Statuta –

SKLENIL:

Edini člen

Poslovnik Razširjenega sveta Evropske centralne banke z dne 1. septembra 1998 se nadomesti z naslednjim, ki začne veljati 1. julija 2004:

„POSLOVNIK RAZŠIRJENEGA SVETA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

UVODNO POGLAVJE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Ta poslovnik dopolnjuje Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Izrazi v tem poslovniku imajo enak pomen kot v Pogodbi in Statutu.

POGLAVJE I

RAZŠIRJENI SVET

Člen 2

Datum in kraj sej Razširjenega sveta

1.   Razširjeni svet odloči o datumih svojih sej na predlog predsednika.

2.   Predsednik skliče sejo Razširjenega sveta, če zahtevo za sejo vložijo vsaj trije člani Razširjenega sveta.

3.   Predsednik lahko skliče sejo Razširjenega sveta tudi, kadar koli je to po njegovem mnenju potrebno.

4.   Razširjeni svet običajno zaseda v prostorih Evropske centralne banke (ECB).

5.   Seje so lahko tudi v obliki telekonference, če temu ne nasprotujejo vsaj trije guvernerji.

Člen 3

Udeležba na sejah Razširjenega sveta

1.   Razen če je v tem poslovniku določeno drugače, je udeležba na sejah Razširjenega sveta omejena na člane Razširjenega sveta, druge člane Izvršilnega odbora, predsednika Sveta Evropske unije in člana Komisije Evropskih skupnosti.

2.   Vsakega guvernerja lahko običajno spremlja ena oseba.

3.   Če se član Razširjenega sveta ne more udeležiti seje, lahko pisno imenuje namestnika, da se udeleži seje in glasuje v njegovem imenu. To pisno sporočilo pošlje predsedniku pravočasno pred sejo. Tega namestnika lahko običajno spremlja ena oseba.

4.   Predsednik imenuje zaposlenega v ECB za tajnika. Tajnik pomaga predsedniku pri pripravi sej Razširjenega sveta in sestavlja zapisnike sej.

5.   Razširjeni svet lahko povabi tudi druge osebe, da se udeležijo njegovih sej, če je to po njegovem mnenju primerno.

Člen 4

Glasovanje

1.   Razširjeni svet je sklepčen, če sta navzoči dve tretjini članov ali njihovih namestnikov. Če Razširjeni svet ni sklepčen, lahko predsednik skliče izredno sejo, na kateri se odločitve lahko sprejmejo ne glede na sklepčnost.

2.   Če ni v Statutu določeno drugače, se odločitve sprejemajo z navadno večino.

3.   Razširjeni svet glasuje na predlog predsednika. Predsednik lahko začne postopek glasovanja tudi na predlog katerega od članov Razširjenega sveta.

4.   Odločitve se lahko sprejmejo tudi po pisnem postopku, razen če temu nasprotujejo vsaj trije člani Razširjenega sveta. Pri pisnem postopku je treba zagotoviti:

(i)

običajno najmanj deset delovnih dni za preučitev s strani vsakega člana Razširjenega sveta. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni;

(ii)

lastnoročni podpis vsakega člana Razširjenega sveta in

(iii)

zapis vsake take odločitve v zapisniku naslednje seje Razširjenega sveta.

Člen 5

Organizacija sej Razširjenega sveta

1.   Razširjeni svet sprejme dnevni red za vsako sejo. Predsednik sestavi začasni dnevni red in ga skupaj s pripadajočimi dokumenti pošlje članom Razširjenega sveta in drugim pooblaščenim udeležencem vsaj osem dni pred sejo, razen v izrednih primerih, ko predsednik ravna okoliščinam primerno. Razširjeni svet lahko na predlog predsednika ali katerega koli drugega člana Razširjenega sveta odloči, da se posamezne točke črtajo z začasnega dnevnega reda ali da se mu dodajo nove. Točka se črta z dnevnega reda na zahtevo vsaj treh članov Razširjenega sveta, če pripadajoči dokumenti niso bili pravočasno predloženi članom Razširjenega sveta.

2.   Zapisnik razprave Razširjenega sveta se predloži njegovim članom v odobritev na naslednji seji (ali, kadar je to potrebno, že prej s pisnim postopkom), podpiše pa ga predsednik.

POGLAVJE II

VKLJUČEVANJE RAZŠIRJENEGA SVETA V NALOGE EVROPSKEGA SISTEMA CENTRALNIH BANK

Člen 6

Razmerje med Razširjenim svetom in Svetom ECB

1.   Razširjeni svet ne glede na svoje druge odgovornosti, vključno s tistimi iz člena 44 Statuta, sodeluje zlasti pri nalogah, navedenih v členu 6.2 do 6.8.

2.   Razširjeni svet sodeluje pri svetovalnih nalogah ECB iz člena 4 in člena 25.1 Statuta.

3.   Sodelovanje Razširjenega sveta pri statističnih nalogah ECB predstavlja:

krepitev sodelovanja med vsemi nacionalnimi centralnimi bankami Evropske unije z namenom podpore nalogam ECB na področju statistike,

sodelovanje pri usklajevanju, kadar je to potrebno, pravil in običajnih postopkov za zbiranje, urejanje in razpošiljanje statističnih podatkov vseh nacionalnih centralnih bank Evropske unije, in

predložitev pripomb Svetu ECB v zvezi z osnutki priporočil na statističnem področju iz člena 42 Statuta, preden so le-ta sprejeta.

4.   Razširjeni svet sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja ECB iz člena 15 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k letnemu poročilu, preden je le-to sprejeto.

5.   Razširjeni svet sodeluje pri standardizaciji računovodskih pravil in poročanja o poslovanju iz člena 26.4 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutkom pravil, preden so le-ta sprejeta.

6.   Razširjeni svet sodeluje pri sprejemanju drugih ukrepov v okviru člena 29.4 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutkom takih ukrepov, preden so le-ti sprejeti.

7.   Razširjeni svet sodeluje pri pripravi Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutku, preden je dokument sprejet.

8.   Razširjeni svet sodeluje pri pripravah, ki so potrebne za nepreklicno določitev deviznih tečajev iz člena 47.3 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k:

osnutkom mnenj ECB iz člena 123(5) Pogodbe,

osnutkom drugih mnenj ECB v zvezi s pravnimi akti Skupnosti, ki se sprejmejo, ko je odstopanje odpravljeno, in

odločitvam iz odstavka 10 Protokola o nekaterih določbah v zvezi z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

9.   Kadar koli se od Razširjenega sveta zahteva, da sodeluje pri nalogah ECB iz zgornjih odstavkov, mu mora biti za to dan razumen rok, ki ne sme biti krajši od desetih delovnih dni. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni. Predsednik lahko odloči, da se uporabi pisni postopek.

10.   Predsednik v skladu s členom 47.4 Statuta obvešča Razširjeni svet o sklepih, ki jih sprejme Svet ECB.

Člen 7

Razmerje med Razširjenim svetom in Izvršilnim odborom

1.   Razširjeni svet ECB ima možnost predložiti pripombe, preden Izvršilni odbor:

uveljavi pravne akte Sveta ECB, pri katerih je v skladu s členom 12.1 Poslovnika Evropske centralne banke zahtevano sodelovanje Razširjenega sveta,

sprejme, na podlagi pooblastil, prenesenih s strani Sveta ECB v skladu s členom 12.1 Statuta, pravne akte, za katere je v skladu s členom 12.1 Poslovnika Evropske centralne banke zahtevano sodelovanje Razširjenega sveta.

2.   Kadar koli se od Razširjenega sveta zahteva, da predloži pripombe po prvem odstavku tega člena, mu mora biti za to dan razumen rok, ki ne sme biti krajši od desetih delovnih dni. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni. Predsednik lahko odloči, da se uporabi pisni postopek.

Člen 8

Odbori Evropskega sistema centralnih bank

1.   Razširjeni svet lahko znotraj področja svoje pristojnosti zahteva od odborov, ki jih je ustanovil Svet ECB na podlagi člena 9 Poslovnika Evropske centralne banke, da preučijo določene teme.

2.   Nacionalna centralna banka vsake nesodelujoče države članice lahko imenuje največ dva zaposlena, da se udeležita sej odborov, kadar se ti ukvarjajo z zadevami, ki spadajo v področje pristojnosti Razširjenega sveta, in kadar koli je to po mnenju predsednika posamičnega odbora in Izvršilnega odbora primerno.

POGLAVJE III

POSEBNE POSTOPKOVNE DOLOČBE

Člen 9

Pravni instrumenti

1.   Sklepe ECB iz členov 46.4 in 48 Statuta in iz tega poslovnika, kakor tudi priporočila ECB in mnenja ECB, ki jih Razširjeni svet sprejme na podlagi člena 44 Statuta, podpiše predsednik.

2.   Vsi pravni instrumenti ECB so oštevilčeni, uradno sporočeni in objavljeni v skladu s členom 17.7 Poslovnika Evropske centralne banke.

Člen 10

Zaupnost dokumentov ECB in dostop do njih

1.   Razprave Razširjenega sveta in odborov ali skupin, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, so zaupne, razen če Razširjeni svet pooblasti predsednika, da objavi rezultate njihovih posvetovanj.

2.   Dostop javnosti do dokumentov, ki jih sestavijo Razširjeni svet in odbori ali skupine, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, je urejen s sklepom Sveta ECB, sprejetim na podlagi člena 23.2 Poslovnika Evropske centralne banke.

3.   Dokumenti, ki jih sestavijo Razširjeni svet in odbori ali skupine, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, se opredelijo za tajne in se z njimi ravna v skladu s pravili, določenimi v upravni okrožnici, sprejeti na podlagi člena 23.3 Poslovnika Evropske centralne banke. Po preteku 30 let bodo prosto dostopni, če organi odločanja ne odločijo drugače.

Člen 11

Konec uporabe

Ko bo Svet Evropske unije v skladu s členom 122(2) Pogodbe odpravil vsa odstopanja in ko bodo sprejete vse odločitve, ki jih predvideva Protokol o nekaterih določbah v zvezi z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, bo Razširjeni svet razpuščen in ta poslovnik se ne bo več uporabljal.“

V Frankfurtu na Majni, 17. junija 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET