30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/56


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. junija 2004

o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki

(ECB/2004/11)

(2004/525/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (1), in zlasti členov 4(1) in 4(6) Uredbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.3 in člena 36.1 Statuta,

ob upoštevanju sodelovanja Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB) v skladu s peto alineo člena 47.2 Statuta,

ob upoštevanju mnenja Sveta zaposlenih v ECB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1073/1999 (v nadaljevanju: Uredba OLAF) določa, da Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljevanju: Urad) začenja in vodi upravne preiskave goljufij (v nadaljevanju: notranje preiskave) v institucijah, organih, uradih in agencijah, ustanovljenih s Pogodbo ES ali Pogodbo Euratom ali na podlagi teh pogodb, za boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti. V skladu z Uredbo OLAF se lahko notranje preiskave nanašajo na hujše zadeve v zvezi z opravljanjem poklicnih dolžnosti, ki pomenijo zanemarjanje obveznosti zaposlenih v takih institucijah, organih, uradih in agencijah in ki bi lahko imele za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, ali na enakovredno neizpolnjevanje obveznosti članov institucij in organov, vodij uradov in agencij ali zaposlenih v institucijah, organih, uradih ali agencijah, za katere ne veljajo kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

(2)

Za ECB so takšne poklicne dolžnosti in obveznosti, zlasti obveznosti v zvezi s poklicnim ravnanjem in poklicno tajnostjo, določene v (a) Pogojih za zaposlitev v Evropski centralni banki, (b) Pravilih za zaposlene v Evropski centralni banki, (c) Prilogi I k Pogojem za zaposlitev, ki se nanaša na pogoje za kratkotrajno zaposlitev, in (d) Pravilih za kratkotrajno zaposlitev v Evropski centralni banki, dodatna vodila pa so podana v (e) Kodeksu ravnanja v Evropski centralni banki (2) in (f) v Kodeksu ravnanja za člane Sveta ECB (3) (v nadaljevanju skupaj poimenovani: pogoji za zaposlitev v ECB).

(3)

Uredba OLAF v členu 4(1) določa, da Urad v zvezi z zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti ter bojem proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, „opravlja upravne preiskave v institucijah, organih, uradih in agencijah“, v členu 4(6) pa, da morajo posamezna institucija, organ, urad in agencija sprejeti sklep, ki mora „vsebovati predvsem predpise o: (a) dolžnostih članov, uradnikov in drugih uslužbencev institucij in organov ter vodstva, uradnikov in uslužbencev uradov in agencij, da sodelujejo z uslužbenci urada in jim zagotavljajo podatke; (b) postopkih, ki jih morajo upoštevati uslužbenci urada pri opravljanju notranjih preiskav, in o zagotavljanju pravic oseb, na katere se nanašajo notranje preiskave“. V skladu s sodno prakso Skupnosti lahko Urad začne preiskavo le na podlagi dovolj resnega suma (4).

(4)

Uredba OLAF določa (drugi odstavek člena 4(1)), da se notranje preiskave izvajajo po pravilih iz Pogodb, zlasti Protokola o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti, in ob ustreznem upoštevanju Kadrovskih predpisov. Za notranje preiskave Urada veljajo tudi člen 6(2) Pogodbe o Evropski Uniji in druga načela in temeljne pravice, ki so skupne državam članicam in jih priznava Sodišče Evropskih skupnosti, kot je na primer zaupnost pravnega svetovanja (poklicna tajnost odvetnikov).

(5)

Notranje preiskave se opravljajo v skladu s postopki, določenimi v Uredbi OLAF in v sklepih, ki jih posamezna institucija, organ, urad ali agencija sprejme za njeno izvajanje. Pri sprejemanju tega izvedbenega sklepa mora ECB upravičiti vsako omejitev notranjih preiskav, ki vplivajo na posebne naloge in dolžnosti, zaupane ECB s členoma 105 in 106 Pogodbe. Takšne omejitve bi morale po eni strani zagotoviti zaupnost, ki je potrebna za določene informacije ECB, po drugi strani pa naj bi uresničevale namen zakonodajalca, da okrepi boj proti goljufijam. Razen glede teh posebnih nalog in dolžnosti je treba ECB, tudi za namene tega sklepa, obravnavati kot osebo javnega prava, podobno drugim institucijam in organom Skupnosti.

(6)

V izjemnih primerih bi lahko razširjanje zunaj ECB nekaterih zaupnih informacij, ki jih ima ECB zaradi izvajanja svojih nalog, resno ogrozilo njeno delovanje. V teh primerih sprejme odločitev, da se Uradu odobri dostop do informacij ali da se mu pošlje informacije, Izvršilni odbor. Odobri se dostop do informacij, ki so starejše od enega leta, s področij, kot so npr. odločitve glede denarne politike ali posli v zvezi z upravljanjem deviznih rezerv in posredovanjem na deviznih trgih. Omejitve na drugih področjih, kot so npr. podatki, prejeti s strani organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij in informacije glede zaščitnih elementov in tehničnih specifikacij sedanjih in prihodnjih evro bankovcev so trajne narave. Čeprav so bile informacije, katerih razširjanje zunaj ECB bi lahko resno ogrozilo delovanje ECB, s tem sklepom omejene na določena področja dejavnosti, je treba omogočiti prilagoditev sklepa kakršnemu koli nepredvidenemu razvoju, s čimer se ECB zagotovi, da nadaljuje z izvrševanjem nalog, ki so ji bile določene s Pogodbo.

(7)

Ta sklep upošteva dejstvo, da člani Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB, ki niso hkrati tudi člani Izvršilnega odbora ECB, opravljajo poleg svojih nalog v ESCB tudi naloge v svojih državah. Opravljanje takih nalog v posamezni državi se presoja po nacionalnem pravu in ne spada v področje notranjih preiskav Urada. Ta sklep se zato nanaša le na poklicno dejavnost, ki jo te osebe opravljajo kot člani upravljavskih organov ECB. Kolikor se preiskave Urada lahko nanašajo na člane Razširjenega sveta, je bilo pri pripravi tega sklepa upoštevano tudi sodelovanje teh članov.

(8)

Člen 38.1 Statuta določa, da člani upravljavskih organov in zaposleni ECB tudi po izteku mandata ne smejo razkriti informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Po členu 8 Uredbe OLAF veljajo za Urad in njegove uslužbence enaka pravila glede zaupnosti in poslovne skrivnosti, kot veljajo za zaposlene v ECB po določbah Statuta in pogojev za zaposlitev v ECB.

(9)

Po členu 6(6) Uredbe OLAF pristojni nacionalni organi zagotavljajo potrebno pomoč Uradu pri njegovih preiskavah v ECB v skladu z nacionalnimi predpisi. Vlada Zvezne republike Nemčije in ECB sta podpisnici Sporazuma o sedežu z dne 18. septembra 1998 (5), ki uveljavlja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti za ECB in vsebuje določbe o nedotakljivosti prostorov, arhivov in komunikacij ECB ter o diplomatskih privilegijih in imunitetah članov Izvršilnega odbora ECB.

(10)

V skladu s členom 14 Uredbe OLAF lahko vsak uradnik ali drugi uslužbenec Evropskih skupnosti vloži pri direktorju Urada pritožbo proti škodljivemu dejanju, ki ga stori Urad med izvajanjem notranje preiskave, v skladu s postopki iz člena 90(2) Kadrovskih predpisov. Enaki postopki se po analogiji uporabljajo, kadar pritožbo pri direktorju Urada vložijo zaposleni v ECB ali člani organov odločanja v ECB, za odločitve, sprejete v zvezi s takšnimi pritožbami, pa se uporablja člen 91 Kadrovskih predpisov –

SKLENIL:

Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep se uporablja za:

člane Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v zadevah, povezanih z njihovo funkcijo članov teh organov odločanja ECB,

člane Izvršilnega odbora ECB,

člane organov upravljanja ali zaposlene v nacionalnih centralnih bank, ki se udeležijo sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB kot namestniki ali spremljevalci, v zadevah, povezanih s to funkcijo,

(v nadaljevanju skupaj poimenovani: udeleženci sej organov odločanja), in

trajno ali začasno zaposlene v ECB, za katere veljajo pogoji za zaposlitev v ECB,

osebe, ki delajo za ECB drugače kot po pogodbi o zaposlitvi, v zadevah, povezanih z njihovim delom za ECB,

(v nadaljevanju skupaj poimenovani: zaposleni v ECB).

Člen 2

Dolžnost sodelovanja z Uradom

Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe, Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti in Statuta ter ob upoštevanju postopkov, določenih v Uredbi OLAF, in pravil, določenih v tem sklepu, udeleženci sej organov odločanja in zaposleni v ECB polno sodelujejo s predstavniki Urada, ki opravljajo notranjo preiskavo, in jim nudijo vso pomoč, ki je potrebna za preiskavo.

Člen 3

Dolžnost sporočanja informacij o nezakonitih dejanjih

1.   Zaposleni v ECB, ki izvejo za dokaze, na podlagi katerih lahko domnevajo obstoj primerov goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki vplivajo na finančne interese Evropskih skupnosti, ali hujših zadev, ki vplivajo na te finančne interese in se nanašajo na opravljanje poklicnih dolžnosti, tako da pomenijo zanemarjanje obveznosti zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja, ter bi lahko imele za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, take dokaze nemudoma predložijo direktorju Direktorata za notranjo revizijo, višjemu vodji njihovega poslovnega področja ali članu Izvršilnega odbora, ki je primarno odgovoren za njihovo poslovno področje. Navedene osebe nemudoma pošljejo tak dokaz generalnemu direktorju Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat. Z zaposlenimi v ECB se ne sme na noben način ravnati nepravično ali jih zapostavljati zato, ker so dali informacije iz tega člena.

2.   Udeleženci sej organov odločanja, ki izvejo za dokaze iz odstavka 1, o tem obvestijo generalnega direktorja Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat ali predsednika ECB.

3.   Ko generalni direktor Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat oziroma predsednik ECB prejmeta dokaz v skladu z odstavkom 1 ali 2, ga ob upoštevanju člena 4 tega sklepa nemudoma pošljeta Uradu in o tem obvestita Direktorat za notranjo revizijo oziroma predsednika ECB.

4.   V primerih, ko ima zaposleni v ECB ali udeleženec sej organov odločanja konkreten dokaz, ki podpira sum o obstoju primera goljufije, korupcije ali drugega nezakonitega dejanja v smislu odstavka 1, in ima hkrati utemeljene razloge, da meni, da bi postopek, predviden v zgornjih odstavkih, v tem primeru preprečil ustrezno predajo tega dokaza Uradu, lahko o tem obvesti neposredno Urad, ne da bi zanj veljal člen 4.

Člen 4

Sodelovanje z Uradom glede občutljivih informacij

1.   V izjemnih primerih, ko bi lahko razširjanje določenih informacij zunaj ECB resno ogrozilo njeno delovanje, sprejme odločitev, ali se Uradu odobri dostop do takih informacij oziroma ali se mu pošlje take informacije, Izvršilni odbor. To velja za informacije, ki se nanašajo na odločitve glede denarne politike ali na posle, povezane z upravljanjem deviznih rezerv in posredovanjem na deviznih trgih, če takšne informacije niso starejše od enega leta, za podatke, ki jih ECB prejme od organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij, ali za informacije, ki se nanašajo na zaščitne elemente in tehnične specifikacije evro bankovcev.

2.   Izvršilni odbor pri vsaki taki odločitvi upošteva vse ustrezne vidike, kot so stopnja občutljivosti informacije, ki jo Urad zahteva za preiskavo, njen pomen za preiskavo in resnost suma, kot ga Urad, zaposleni v ECB ali udeleženec sej organov odločanja predstavi Predsedniku ECB, in stopnjo tveganja za delovanje ECB v prihodnosti. Če dostop ni odobren, mora biti odločitev utemeljena z navedbo razlogov. Izvršilni odbor lahko odobri Uradu dostop do podatkov, ki jih ECB prejme od organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij, razen če pristojni organ bonitetnega nadzora meni, da bi razkritje zadevne informacije ogrozilo stabilnost finančnega sistema ali posamezne kreditne institucije.

3.   V zelo izjemnih primerih, ko gre za informacije v zvezi s posamičnim področjem dejavnosti ECB, ki so enako občutljive kot kategorije informacij iz odstavka 1, lahko Izvršilni odbor začasno odloči, da Uradu ne odobri dostopa do takšnih informacij. Za takšno odločitev, ki lahko velja največ šest mesecev, se uporablja odstavek 2. Po tem se Uradu odobri dostop do zadevnih informacij, razen če je Svet ECB v vmesnem času spremenil ta sklep tako, da je kategorijam iz odstavka 1 dodal kategorijo z zadevnimi informacijami. Svet ECB navede svoje razloge za spremembo tega sklepa.

Člen 5

Pomoč s strani ECB pri notranjih preiskavah

1.   Ko predstavniki Urada začnejo notranjo preiskavo v ECB, jim vodja, pristojen za varnost v ECB, odobri vstop v prostore ECB ob predložitvi pisnega pooblastila, ki izkazuje njihove osebne podatke in njihove pristojnosti kot predstavnikov Urada, in pisnega pooblastila direktorja Urada, v katerem je naveden predmet preiskave. Predsednika, podpredsednika in direktorja Direktorata za notranjo revizijo je treba o tem nemudoma obvestiti.

2.   Direktorat za notranjo revizijo pomaga Uradu pri praktični organizaciji preiskav.

3.   Zaposleni v ECB in udeleženci sej organov odločanja dajo vse zahtevane informacije predstavnikom Urada, ki vodijo preiskavo, razen če bi bila zahtevana informacija lahko občutljiva v smislu člena 4, ko odloči Izvršilni odbor. Direktorat za notranjo revizijo zabeleži vsako dano informacijo.

Člen 6

Obveščanje zainteresiranih strani

1.   O vsaki možni osebni vpletenosti zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja je treba naglo obvestiti zainteresirano stran, pod pogojem, da to ne ogrozi preiskave. V nobenem primeru se zaključkov, ki se na zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja nanašajo poimensko, po koncu preiskave ne sme pripraviti, ne da bi zainteresirana stran imela možnost izraziti svoja stališča o vseh dejstvih v zvezi z njo, vključno z vsemi obstoječimi dokazi proti njej. Zainteresirana stran ima pravico, da molči, da se vzdrži vseh dejanj, s katerimi bi se obremenila, in da si poišče osebno pravno pomoč.

2.   V primerih, v katerih je za namene preiskovanja nujno popolno varovanje tajnosti in ki zahtevajo uporabo preiskovalnih postopkov iz pristojnosti nacionalnega pravosodnega organa, se lahko obveznost, da je treba zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja pozvati, naj izrazi svoja stališča, odloži za določen čas v soglasju s predsednikom ali podpredsednikom.

Člen 7

Obveščanje o koncu preiskave brez nadaljnjih ukrepov

Če po notranji preiskavi ni mogoče sprožiti postopka proti zaposlenemu v ECB ali proti udeležencu sej organov odločanja, na katerega so se nanašale domneve, se notranja preiskava konča brez nadaljnjih ukrepov s sklepom direktorja Urada, ki o tem pisno obvesti zadevnega zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja.

Člen 8

Odvzem imunitete

Vsako zahtevo nacionalne policije ali pravosodnega organa za odvzem imunitete zaposlenega v ECB ali člana Izvršilnega odbora, Sveta ECB ali Razširjenega sveta v sodnih postopkih zaradi domnevnih primerov goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, se pošlje direktorju Urada v mnenje. O imuniteti zaposlenih v ECB odločita predsednik ali podpredsednik ECB, o imuniteti članov Izvršilnega odbora, Sveta ECB ali Razširjenega sveta pa odloči Svet ECB.

Člen 9

Sprememba Pogojev za zaposlitev v ECB

Pogoji za zaposlitev v ECB se spremenijo, kot sledi:

(1)

Naslednji stavek se doda po drugem stavku v členu 4(a):

„Zavezujejo jih določbe Sklepa ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki.“

(2)

Uvodni stavek v členu 5(b) se nadomesti z naslednjim:

„b)

Razen če je s Sklepom ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki predvideno drugače, zaposleni brez predhodnega dovoljenja Izvršilnega odbora ne smejo:“

Člen 10

Sprememba Priloge I k Pogojem za zaposlitev v ECB

Priloga I k Pogojem za zaposlitev v ECB, ki se nanaša na pogoje za kratkotrajno zaposlitev, se spremeni, kot sledi:

(1)

Naslednji stavek se doda po drugem stavku v členu 4:

„Zavezujejo jih določbe Sklepa ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki.“

(2)

Uvodni stavek v členu 10(b) se nadomesti z naslednjim:

„b)

Razen če je s Sklepom ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki predvideno drugače, zaposleni po pogodbi o kratkotrajni zaposlitvi brez predhodnega dovoljenja Izvršilnega odbora ne smejo:“

Člen 11

Končna določba

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 3. junija 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(2)  UL C 76, 8.3.2001, str. 12.

(3)  UL C 123, 24.5.2002, str. 9.

(4)  Primer C-11/00 Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki, 2003, str. I-7147.

(5)  Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) št. 45, 1998 z dne 27.10.1998 in št. 12, 1999 z dne 6.5.1999.