32003R2336Uradni list L 346 , 31/12/2003 str. 0019 - 0025


Uredba Komisije (ES) št. 2336/2003

z dne 30. decembra 2003

o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 z dne 8. aprila 2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla [1] in zlasti drugega pododstavka člena 3(1), prvega pododstavka člena 3(3), člena 4(4) in člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi omogočile Komisiji, da določi bilanco Skupnosti za alkohol, predvideno v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 670/2003 in da bi imele pregled nad razvojem trgovine, morajo države članice Komisiji v standardni obliki redno pošiljati podatke o količinah proizvedenega, uvoženega, izvoženega in odstranjenega alkohola, o zalogah na koncu tržnega leta in o ocenjeni proizvodnji.

(2) Etanol nekmetijskega porekla se lahko pri nekaterih uporabah uporabi kot zamenjava za alkohol kmetijskega porekla. Kot rezultat je treba v bilanco Skupnosti vključiti tudi tovrstni proizvod.

(3) Države članice in Komisija bi morale imeti možnost trajno spremljati razvoj trgovine, da bi tako bolje ocenjevale razvoj trga. V ta namen je treba sprejeti določbo o izdaji uvoznih dovoljenj. Poročila o izdanih uvoznih dovoljenjih je treba predložiti vsak teden.

(4) Rok veljavnosti dovoljenj je treba določiti ob upoštevanju uporab in končnih rokov dobave, ki se uporabljajo v mednarodni trgovini.

(5) V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 670/2003 je treba izdajo dovoljenj pogojevati s pologom varščine, ki se delno ali v celoti zaseže, če uvoz ni izvršen ali je izvršen le delno. Znesek te varščine je torej treba predpisati.

(6) Če ni drugače predvideno v tej uredbi, se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih inizvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [2] in Uredba Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode [3] uporabljata za uvozna dovoljenja in varščine, predvidene v tej uredbi.

(7) Uredba Komisije (EGS) št. 2541/84 z dne 4. septembra 1984, o določitvi izravnalne dajatve za uvoz etanola kmetijskega porekla, proizvedenega v Franciji [4] v druge države članice, je postala zastarela in jo je zato treba razveljaviti.

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I PODROČJE UPORABE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba predpisuje podrobna pravila za izvedbo bilance Skupnosti za etanol in sistema uvoznih dovoljenj iz Uredbe (ES) št. 670/2003.

POGLAVJE II BILANCA SKUPNOSTI

Člen 2

Določanje bilance Skupnosti

Komisija določi bilanco Skupnosti za etanol za preteklo koledarsko leto najkasneje do 31. marca vsakega leta. Bilanca s podatki o trgu z alkoholom na ravni Skupnosti se predloži Upravljalnemu odboru za vino v obliki, določeni v Prilogi I k tej uredbi in se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Podatki o etanolu kmetijskega porekla

Države članice najkasneje zadnji delovni dan drugega meseca po zaključku ustreznega obdobja posredujejo Komisiji naslednje podatke o alkoholu kmetijskega porekla, navedenem v členu 1(1) Uredbe (ES) št. 670/2003:

(a) četrletni uvoz iz tretjih držav, razdeljen po oznaki kombinirane nomenklature in po poreklu, določen z uporabo oznak iz nomenklature držav in ozemelj za zunanjetrgovinsko statistiko Skupnosti, kot je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1779/2002 [5];

(b) četrtletni izvoz v tretje države, vključno z vsakim izvozom alkohola nekmetijskega porekla;

(c) četrtletna proizvodnja, razdeljena po proizvodu, iz katerega je pridobljen alkohol, v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(d) količina, odstranjena v preteklem četrtletju, razdeljena po sektorjih uporabe, v skladu z obliko, določeno v Prilogi III k tej uredbi;

(e) zaloge, ki jih imajo proizvajalci alkohola v svoji državi na koncu vsakega leta, v skladu z obliko, določeno v Prilogi IV k tej uredbi;

(f) predvidena proizvodnja za tekoče leto, dvakrat letno, pred 28. februarjem in 31. avgustom, v skladu z obliko, določeno v Prilogi V k tej uredbi.

Za namene točke (d) prvega pododstavka pomeni odstranitev prenos etanola od proizvajalca alkohola ali uvoznika z namenom predelave ali pakiranja.

Številke v obvestilih se izrazijo v hektolitrih čistega alkohola.

Države članice lahko predvidijo sheme prijavljanja, s katerimi zagotovijo zbiranje podatkov iz točk (c), (d), (e) in (f) prvega pododstavka.

Člen 4

Podatki o etanolu nekmetijskega porekla

Države članice najkasneje zadnji delovni dan drugega meseca po zaključku ustreznega obdobja posredujejo Komisiji naslednje podatke o alkoholu nekmetijskega porekla iz drugega pododstavka člena 3(3) Uredbe (ES) št. 670/2003:

(a) četrtletna proizvodnja, razdeljena na sintetični alkohol in druge vrste alkohola, kjer je to primerno;

(b) četrtletni uvoz iz tretjih držav v skladu z obliko, določeno v Prilogi VII k tej uredbi;

(c) četrletni izvoz v tretje države, razen če je vključen v izvoz, o katerem se obvešča po točki (b) v členu 3 te uredbe;

(d) količina, odstranjena v prejšnjem četrtletju, razdeljena na sintetični alkohol in druge vrste alkohola, kjer je to smiselno;

(e) zaloge proizvajalcev alkohola ob koncu leta, razdeljene na sintetični alkohol in druge vrste alkohola, kjer je to smiselno.

Za namene točke (d) prvega pododstavka pomeni "odstranjena količina" količino alkohola, ki ga je na trgu Skupnosti prodala proizvodna industrija.

Obvestila iz točk (a), (d) in (e) prvega pododstavka se sestavijo v skladu z obliko, določeno v Prilogi VI. Številke v obvestilih se izrazijo v hektolitrih čistega alkohola.

POGLAVJE III UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 5

Izdaja dovoljenj

1. Za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 670/2003 v Skupnost je treba od 27. januarja 2004 predložiti uvozno dovoljenje. Uvozna dovoljenja izdajajo države članice vlagateljem ne glede na sedež njihovega podjetja v Skupnosti.

2. Uredba (ES) št. 1291/2000 se uporablja za dovoljenja iz tega poglavja.

3. V zahtevkih za uvozna in izvozna dovoljenja za alkohol kmetijskega porekla je treba v polju 8 označiti ime države porekla. Polje "obvezno: da" je treba označiti s kljukico. Na zahtevo vlagatelja lahko uprava, ki je izdala dovoljenje, zamenja državo porekla z drugo državo, vendar le enkrat.

4. Države članice se lahko odločijo, da mora biti uvozna cena (CIF) alkohola navedena v polju 20.

Člen 6

Rok veljavnosti

Uvozna dovoljenja so veljavna od datuma izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca četrtega mesca, ki sledi.

Člen 7

Uradna obvestila v zvezi z uvoznimi dovoljenji

1. Države članice vsak četrtek ali na prvi naslednji delovni dan, če je na četrtek praznik, sporočajo Komisiji količine proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 670/2003, za katere so bila prejšnji teden izdana uvozna dovoljenja, in ki so razdeljene po oznaki kombinirane nomenklature ali po državi porekla.

2. Če je država članica mnenja, da količine, za katere so bile v tej državi članici zahtevana uvozna dovoljenja, lahko pomenijo motnjo za trg, ta država članica takoj obvesti Komisijo in ji sporoči količine, ločene po vrstah zadevnega proizvoda. Komisija preuči stanje in o tem obvesti države članice.

Člen 8

Varščine

Pri uvoznih dovoljenjih se določi varščina 1 EUR na hektoliter.

Uredba (EGS) št. 2220/85 se uporablja za dovoljenja iz tega poglavja.

POGLAVJE IV KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Pošiljanje sporočil

Države članice pošljejo podatke iz členov 3 in 4 glede prvega četrtletja 2004 najkasneje do 31. avgusta 2004.

Uradna obvestila iz te uredbe se pošljejo Komisiji na naslov, naveden v Prilogi VIII.

Člen 10

Razveljavitev

S tem se razveljavi Uredba (EGS) št. 2541/84.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati tretji dan po dnevu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in velja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 97, 15.4.2003, str. 6.

[2] UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 325/2003 (UL L 47, 21.2.2003, str. 21).

[3] UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1932/1999 (UL L 240, 10.9.1999, str. 11).

[4] UL L 238, 6.9.1984, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3826/85 (UL L 371, 31.12.1985, str. 1).

[5] UL L 296, 5.10.2002, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Proizvodnja etanola kmetijskega porekla glede na točko (c) člena 3

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Količina etanola kmetijskega porekla, odstranjenega glede na točko (d) člena 3

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Zaloge etanola kmetijskega porekla glede na točko (e) člena 3

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Ocenjena proizvodnja etanola kmetijskega porekla glede na točko (f) člena 3

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

Proizvodnja, prodaja in zaloge etanola nekmetijskega porekla glede na točke (a), (d) in (e) člena 4

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Uvoz etanola nekmetijskega porekla glede na točko (b) člena 4

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

Naslov, na katerega je treba poslati poročila v skladu s členom 9

European Commission - DG Agriculture D.4

Fax: +32-2/295-92-52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

--------------------------------------------------