32003R2323Uradni list L 345 , 31/12/2003 str. 0021 - 0023


Uredba Sveta (ES) št. 2323/2003

z dne 17. decembra 2003

o določitvi stopenj pomoči v sektorju semen za tržno leto 2004/05

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 z dne 26. oktobra 1971 o skupni ureditvi trga za semena [3] preneha veljati s tržnim letom 2005/06 z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpore za kmete [4]. Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 2358/71 ustrezno velja, da se vsaka pomoč za proizvodnjo semen določi samo za tržno leto 2004/05.

(2) Ker položaj na trgu Evropske unije in njegov verjetni razvoj ne moreta zagotoviti proizvajalcem primernega prihodka, se za ustrezno tržno leto odobri pomoč za proizvodnjo.

(3) Člen 3(2) Uredbe (EGS) št. 2358/71 zahteva, da stopnje pomoči odražajo na eni strani potrebo po zagotovitvi ravnovesja med zahtevanim obsegom proizvodnje v Skupnosti in količino, ki jo je mogoče tržiti, ter na drugi strani, cenami za te proizvode na trgih tretjih držav.

(4) Z uporabo navedenih meril so določene stopnje pomoči za tržno leto 2004/05, navedene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 2358/71 so stopnje pomoči v sektorju semen za tržno leto 2004/05 take, kakor so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2003

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] Mnenje z dne 16. decembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje z dne 1. decembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 246, 5.11.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 154/2002 (UL L 25, 29.1.2002, str. 18.)

[4] UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

TRŽNO LETO 2004/05

Stopnje pomoči, ki se uporabljajo v Skupnosti

(EUR/100 kg) |

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Stopnja pomoči |

1.CERES

10019010 | Triticum spelta L | 14,37 |

10061010 | Oryza sativa L. | |

| —Dolgozrnate sorte, z zrni dolžine 6,0 milimetrov ali več in z razmerjem med dolžino in širino najmanj 3 | 17,27 |

| —Druge sorte, pri katerih so zrna daljša ali krajša od 6,0 milimetrov ali dolga 6,0 milimetrov in z razmerjem med dolžino in širino manj kot 3 | 14,85 |

2.OLEAGINEAE

ex12040010 | Linum usitatissimumL. (lan za predivo) | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (lan za seme) | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativaL. (sorte z vsebnostjo tetrahidrokanabinola, ki ni večja od 0,2 %) | 20,53 |

3.GRAMINEAE

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. in K.B. PresL. | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 |

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 |

12092590 | Lolium perenne L. | 30,99 |

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 |

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 |

12092400 | Poa pratensis L. | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustris in Poa trivialis L. | 38,88 |

4.LEGUMINOSAE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 |

ex12092980 | Medicag lupulina L. | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ekotipi) | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (sorte) | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (krmni grah) | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (krmni bob) | 0 |

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 |

--------------------------------------------------