32003R1655Uradni list L 245 , 29/09/2003 str. 0041 - 0043


Uredba Sveta (ES) št. 1655/2003

z dne 18. junija 2003

o spremembi Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1416/76

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere določbe Uredbe Sveta (ES) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja [4] je treba uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošen proračun Evropskih skupnosti [5] (v nadaljevanju splošna Finančna uredba) in zlasti s členom 185 Uredbe. V skladu s tem členom mora Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja sprejeti finančni pravilnik v skladu z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni Finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [6]. Zaradi tega je treba Uredbo Sveta (EGS) št. 1416/76 z dne 1. junija 1976 o finančnih določbah, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja [7], razveljaviti z datumom začetka veljavnosti finančnega pravilnika, ki ga sprejme Upravni odbor navedenega centra.

(2) Splošna načela in omejitve, s katerimi je urejena pravica dostopa do dokumentov iz člena 255 Pogodbe, so bila določena z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 glede javnega dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [8].

(3) Ob sprejetju Uredbe (ES) št. 1049/2001 so vse tri institucije v skupni izjavi izrazile soglasje, da bi morale agencije in podobne ustanove izvajati pravila, ki so skladna s pravili iz te uredbe.

(4) Zaradi navedenega bi bilo treba v Uredbo (EGS) št. 337/75 vključiti primerne določbe, da bi se lahko Uredbo (ES) št. 1049/2001 uporabljalo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, prav tako pa tudi dodati določbo o pritožbah zoper zavrnitev dostopa do dokumentov.

(5) Zaradi navedenega bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 337/75 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 337/75 se spremeni na naslednji način:

1. Členi 10, 11, 12 in 12a se nadomestijo z naslednjim:

"Člen 10

1. Za vsako proračunsko leto, ki se ujema s koledarskim, se pripravi predračun prihodkov in odhodkov Centra in se prikaže v finančnem načrtu Centra, ki vključuje organizacijsko shemo.

2. Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.

Člen 11

1. Na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, Upravni odbor vsako leto predloži predračun prihodkov in odhodkov Centra za naslednje proračunsko leto. Predračun, ki vključuje osnutek organizacijske sheme kadrovskega načrta, posreduje upravni odbor Komisiji najkasneje do 31. marca.

2. Komisija posreduje predračun Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljevanju organ, pristojen za proračun), skupaj s predhodnim osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

3. Na podlagi predračuna vnese Komisija v predhodni osnutek splošnega proračuna Evropske unije ocene sredstev, ki se ji zdijo potrebne za organizacijsko shemo in znesek pomoči v breme splošnega proračuna, ki jih predloži organu, pristojnem za proračun v skladu s členom 272 Pogodbe.

4. Organ, pristojen za proračun odobri sredstva za podporo Centru.

Organ, pristojen za proračun sprejme organizacijsko shemo za Center.

5. Proračun Centra sprejme upravni odbor. Proračun je dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se proračun ustrezno prilagodi.

6. Upravni odbor čim prej obvesti organ, pristojen za proračun o svojem namenu izvajati kakršenkoli projekt, ki bi finančno znatno vplival na financiranje proračuna, zlasti projekte glede nepremičnin, kot so najem ali nakup stavbnih objektov. O tem obvesti Komisijo.

Če en del organa, pristojnega za proračun najavi namen podati svoje mnenje, slednjega posreduje Upravnemu odboru v roku šestih tednov od datuma prijave projekta.

Člen 12

1. Finančni pravilnik, ki se uporablja za Center, sprejme Upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Finančni pravilnik ne sme odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni Finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [9], razen če to ni izrecno potrebno zaradi delovanja Centra in ob predhodnem soglasju Komisije.

Člen 12a

1. Proračun Centra izvršuje direktor.

2. Najkasneje 1. marca po koncu proračunskega leta posreduje računovodja Centra predhoden računovodski izkaz računovodji Komisije, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto. Računovodja Komisije združi predhoden računovodski izkaz institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 splošne Finančne uredbe.

3. Najkasneje do 31. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje računovodja Komisije predhoden računovodski izkaz Centra Računskemu sodišču, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Po prejemu pripomb Računskega sodišča o predhodnem računovodskem izkazu Centra v skladu s členom 129 splošne Finančne uredbe, direktor na lastno odgovornost pripravi zaključni računovodski izkaz in ga predloži Upravnemu odboru v mnenje.

5. Upravni odbor poda mnenje o zaključnem računovodskem izkazu Centra.

6. Direktor posreduje najkasneje do 1. julija po koncu vsakega proračunskega leta zaključni računovodski izkaz, skupaj z mnenjem Upravnega odbora, Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

7. Zaključni računovodski izkaz se objavi.

8. Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe najkasneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi Upravnemu odboru.

9. Direktor predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse informacije, ki so potrebne za nemoteno uporabo postopka za potrditev zaključnega računa za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 146(3) splošne Finančne uredbe.

10. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, da Evropski parlament pred 30. aprilom leta N + 2 direktorju Agencije razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N."

2. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 12b

1. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih in perspektivah Centra in ga posreduje najkasneje do 15. junija Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču.

2. Center letno posreduje organu, pristojnemu za proračun vse informacije, ki so pomembne za rezultat postopkov vrednotenja.";

3. Vstavi se nov člen:

"Člen 14a

1. Za dokumente, ki jih hrani Center, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 glede javnega dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [10].

2. Upravni odbor sprejme praktično ureditev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v roku šestih mesecev po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1655/2003 z dne 18. junija 2003, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in razveljavlja Uredbo (EGS) št. 1416/76 [11]

3. Glede odločb, ki jih sprejme Center v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se lahko vloži pritožbo pri varuhu človekovih pravic ali tožbo pri Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s pogoji iz člena 195 oziroma člena 230 Pogodbe o ES.".

Člen 2

Uredbo (EGS) št. 1416/76 se razveljavi z datumom začetka veljavnosti finančnega pravilnika, ki ga sprejme Upravni odbor v skladu s členom 12(1) Uredbe (EGS) št. 337/75.

Člen 3

Ta Uredba začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 82.

[2] Mnenje z dne 27.3.2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 285, 21.11.2002, str. 4.

[4] UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 354/95 (UL L 41, 23.2.1995, str. 1).

[5] UL L 248, 16.9.2002, str. 1, s popravkom v UL L 25, 30.1.2003, str. 43.

[6] UL L 357, 31.12.2002, str. 72, s popravkom v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.

[7] UL L 164, 24.6.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1948/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 15).

[8] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[9] UL L 357, 31.12.2002, str. 72, s popravkom v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.

[10] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[11] UL L 245, 29.9.2003, str. 41.

--------------------------------------------------