32003R1654Uradni list L 245 , 29/09/2003 str. 0038 - 0040


Uredba Sveta (ES) št. 1654/2003

z dne 18. junija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere določbe Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu [4] je treba uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [5] (v nadaljevanju Splošna finančna uredba) in zlasti členom 185 te uredbe.

(2) Splošna načela in omejitve, s katerimi je urejena pravica dostopa do dokumentov iz člena 255 Pogodbe, je bila določena z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 30. maja 2001 o javnem dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [6].

(3) Ob sprejetju Uredbe (ES) št. 1049/2001 so vse tri institucije s skupno izjavo soglašale, da bi morale agencije in podobne ustanove izvajati pravila, ki so v skladu s pravili te Uredbe.

(4) V Uredbo (ES) št. 2062/94 je zaradi tega treba vključiti primerne določbe, da bi se lahko Uredbo (ES) št. 1049/2001 uporabljalo za Evropsko agencijo za varstvo in zdravje pri delu, prav tako pa tudi dodati določbo o pritožbah zoper zavrnitev dostopa do dokumentov.

(5) Zaradi tega je treba Uredbo (ES) št. 2064/94 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbo (ES) št. 2062/94 se spremeni na naslednji način:

1. Člen 6 se nadomesti z:

"Člen 6

Dostop do dokumentov

1. Za dokumente, ki jih hrani Agencija, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 30. maja 2001 o javnem dostopu do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [7].

2. Upravni odbor sprejme s protokolom navodila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v roku šestih mesecev od uveljavitve Uredbe Sveta št. 1654/2003 z 18. junija 2003, o spremembah Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencija za varstvo in zdravje pri delu [8];

3. Glede odločb, ki jih sprejme Agencija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je mogoče vložiti pritožbo pri varuhu človekovih pravic ali tožbo pri Sodišču pod pogoji, določenimi v členu 195 oziroma členu 230 Pogodbe o ES.".

2. Člen 10(2) se nadomesti z:

"2. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga posreduje najkasneje do 15. junija Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Računskemu sodišču, državam članicam in Svetovalnemu odboru za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu.

3. Agencija letno posreduje proračunskemu organu vse informacije, ki so pomembne za rezultat evalvacijskih postopkov.";

3. Členi 13, 14 in 15 se nadomestijo z:

"Člen 13

Osnutek proračuna – Sprejetje proračuna

1. Na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, Upravni odbor vsako leto predloži oceno prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto. Oceno, ki vključuje načrt poslovanja, posreduje Upravni odbor Komisiji najkasneje do 31. marca.

2. Komisija posreduje oceno Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljevanju proračunski organ), skupaj s predhodnim osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

3. Na podlagi ocene vnese Komisija v predhodni osnutek splošnega proračuna Evropske unije ocene sredstev, ki se ji zdijo potrebni za načrt poslovanja in znesek subvencije v breme splošnega proračuna, ki jih predloži organu, pristojnem za proračun v skladu s členom 272 Pogodbe.

4. Organ, pristojen za proračun odobri sredstva za subvencijo Agenciji.

Organ, pristojen za proračun sprejme načrt poslovanja za Agencijo.

5. Proračun Agencije sprejme Upravni odbor. Proračun je dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se proračun ustrezno prilagodi.

6. Upravni odbor čim prej obvesti organ, pristojen za proračun o svojem namenu izvajati kakršen koli projekt, ki bi finančno znatno vplival na zagotavljanje njegovega proračuna, zlasti za projekte glede nepremičnin, kot so najem ali nakup stavbnih objektov. O tem obvesti Komisijo.

Če del organa, pristojnega za proračun najavi namen podati svoje mnenje, slednjega posreduje Upravnemu odboru v roku šestih tednov od datuma prijave projekta.

Člen 14

Izvrševanje proračuna

1. Proračun Agencije izvršuje direktor.

2. Najkasneje 1. marca po koncu proračunskega leta posreduje računovodja Agencije predhoden računovodski izkaz finančnemu nadzorniku Komisije, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto. Finančni nadzornik Komisije združi predhoden računovodski izkaz institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 splošne Finančne uredbe.

3. Najkasneje do 31. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje finančni nadzornik Komisije predhoden računovodski izkaz Agencije Računskemu sodišču, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem poslovanju za to proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Po prejemu pripomb Računskega sodišča o predhodnem računovodskem izkazu Agencije v skladu s členom 129 splošne Finančne uredbe, direktor v okviru svoje pristojnosti pripravi zaključni računovodski izkaz in ga predloži Upravnemu odboru v mnenje.

5. Upravni odbor poda mnenje o zaključnem računovodskem izkazu Agencije.

6. Direktor posreduje najkasneje do 1. julija po koncu vsakega proračunskega leta zaključni računovodski izkaz, skupaj z mnenjem Upravnega odbora, Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

7. Zaključni računovodski izkaz se objavi.

8. Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe najkasneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi Upravnemu odboru.

9. Direktor predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse informacije, ki so potrebne za nemoteno izvedbo postopka za potrditev zaključnega računa za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 146(3) splošne Finančne uredbe.

10. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, da Evropski parlament pred 30. aprilom leta N + 2 direktorju Agencije razrešnico za izvrševanje proračuna za leto N.

Člen 15

Finančna uredba

Finančni pravilnik, ki se uporablja za Agencijo, sprejme Upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Finančni pravilnik ne sme odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni Finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [9],, s popravkom v UL L 2, 7.1.2003, str. 39. razen če to ni izrecno potrebno zaradi delovanja Agencije in ob predhodnem soglasju Komisije."

Člen 2

Ta Uredba začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 77.

[2] Mnenje z 27.3.2003 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 285, 21.11.2002, str. 4.

[4] UL L 216, 20.8.1994, str. 1. Uredba, kakor jo spreminja Uredba (ES) št. 1643/95 (UL L 156, 7.7.1995, str. 1).

[5] UL L 248, 16.9.2002, str. 1, s popravkom v UL L 25, 30.1.2003, str. 43.

[6] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[7] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[8] UL L 245, 29.9.2003, str. 38.

[9] UL L 357, 31.12.2002, str. 72, s popravkom v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.

--------------------------------------------------