32003R1139Uradni list L 160 , 28/06/2003 str. 0022 - 0032


Uredba Komisije (ES) št. 1139/2003

z dne 27. junija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi spremljanja in živalskimi tkivi s specifičnim tveganjem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi podrobnih pravil za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1003/2001 [2], in zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 999/2001 določa predpise za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri ovcah in kozah, skupaj s spremljanjem vzorcev živali, ki niso bile zaklane za prehrano ljudi. Opredelitev te skupine živali je treba pojasniti, da se prepreči neustrezno izbiranje vzorcev.

(2) Uredba (ES) št. 999/2001 predvideva ukrepe za izkoreninjenje bolezni po potrditvi TSE pri ovcah in kozah. Zaradi zbiranja epidemioloških podatkov je treba na živalih, uničenih po teh ukrepih, opraviti namenske preskuse.

(3) Pri ovčjih in kozjih čredah obstaja teoretična možnost pojava BSE. Pri teh živalih ni možno uporabljati rutinskih metod za razlikovanje med okužbo z BSE in okužbo s praskavcem. Stopnja infektivnosti v ileumu je pri obeh boleznih pomembna od zgodnje faze okužbe. Kot previdnostni ukrep je treba ileum ovc in koz vseh starosti dodati na seznam živalskih tkiv s specifičnim tveganjem.

(4) Znanstveni pripravljalni odbor je v svojem mnenju z dne 7. in 8. novembra 2002 o porazdelitvi infektivnosti TSE v tkivih prežvekovalcev priporočil, da se tonzile govedi vseh starosti določijo kot organi, ki predstavljajo tveganje glede bovine spongiformne encefalopatije (BSE).

(5) Znanstveni pripravljalni odbor je izjavil, da je treba pri govejih živalih, namenjenih za prehrano ljudi, pri izkoščevanju mesa z glave in izrezovanju jezikov, preprečiti možnost onesnaženja s tkivi centralnega živčnega sistema in tonzil, da se prepreči vsako tveganje glede BSE.

(6) Ker je stanje govejih glav odvisno predvsem od skrbnega ravnanja z njimi in varnega zaprtja luknje od strela in foramna magnuma, morajo biti v klavnicah in izrecno pooblaščenih razsekovalnicah vzpostavljeni sistemi nadzora.

(7) Pravila za odpošiljanje trupov, polovic in četrti, ki ne vsebujejo tkiv s specifičnim tveganjem, razen hrbtenice, v druge države članice brez njihovega predhodnega dovoljenja je treba razširiti tudi na polovice, razsekane na največ tri kose, tako da bodo odražala dejansko trgovino med državami članicami.

(8) Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 808/2003 [4], določa pravila glede zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva v zvezi z zbiranjem, prevozom, hranjenjem, ravnanjem, predelavo ter uporabo ali uničenjem vseh stranskih proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, skupaj z njihovim dajanjem na trg in v določenih posebnih primerih, njihovim izvozom in tranzitom. Posebna pravila za odstranitev in uničenje takšnih proizvodov, predvidena v Prilogi XI k Uredbi (ES) št. 999/2001 je torej treba črtati.

(9) Zato je treba Uredbo (ES) št. 999/2001 ustrezno spremeniti.

(10) Ukrepi, določeni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi III in XI k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne s 1. oktobrom 2003.

Nove določbe Priloge XI, del A, točka 1(a)(ii) k Uredbi (ES) št. 999/2001, kot so določene v točki 2 Priloge k tej uredbi, se uporabljajo za živali, zaklane od 1. oktobra 2003 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

[2] UL L 152, 20.6.2003, str. 8.

[3] UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

[4] UL L 117, 13.5.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Prilogi III in XI se spremenita:

1. Priloga III se nadomesti z naslednjo:

"

„PRILOGA III

SISTEM SPREMLJANJA

POGLAVJE A

I. SPREMLJANJE PRI GOVEDU

1. Splošno

Spremljanje pri govedu se opravlja v skladu z laboratorijskimi metodami iz Priloge X, Poglavje C, točka 3(1)(b).

2. Spremljanje pri zaklanih živalih za prehrano ljudi

2.1 Vse govedo, starejše od 24 mesecev:

- ki je bilo predmet posebnega zakola v sili‘, kot je opredeljen v členu 2(n) Direktive Sveta 64/433/EGS [1], ali

- ki je bilo zaklano v skladu s Prilogo I, Poglavje VI, točka 28(c) k Direktivi 64/433/EGS, razen živali brez kliničnih znakov, zaklanih v okviru kampanje izkoreninjanja bolezni,

se testira na BSE.

2.2 Vse govedo, starejše od 30 mesecev:

- ki je brez posebnosti zaklano za prehrano ljudi, ali

- ki je zaklano v okviru kampanje izkoreninjanja bolezni v skladu s Prilogo I, Poglavje VI, točka 28(c) Direktive 64/433/EGS, ki pa ne kaže kliničnih znakov bolezni,

se testira na BSE.

2.3 Z odstopanjem od točke 2.2 in za govedo, ki je rojeno, gojeno in zaklano na njenem ozemlju, se lahko Švedska odloči za pregled samo naključnega vzorca. Vzorec zajema vsaj 10000 živali na leto.

3. Spremljanje pri živalih, ki niso bile zaklane zaradi prehrane ljudi

3.1 Vse govedo, starejše od 24 mesecev, ki je poginilo ali je bilo pokončano, vendar ni bilo:

- pokončano z namenom uničenja na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 716/96 [2],

- pokončano v okviru epidemije, kot je slinavka in parkljevka,

- zaklano za prehrano ljudi,

se testira na BSE.

3.2 Države članice se lahko odločijo za odstopanje od določb točke 3.1 na odročnih območjih z nizko gostoto živali, kjer ni organiziranega zbiranja mrtvih živali. Države članice, ki to odstopanje uporabijo, o tem obvestijo Komisijo in predložijo spisek območij, za katera se uporablja odstopanje. Odstopanje ne more zajeti več kot 10 % populacije goveda v državi članici.

4. Spremljanje pri živalih, kupljenih z namenom uničenja na podlagi Uredbe (ES) št. 716/96

4.1 Vse živali, ki so predmet zakola v sili ali za katere je pri pregledu pred smrtjo ugotovljeno, da so bolne, se testirajo na BSE.

4.2 Vse živali, starejše od 42 mesecev, rojene po 1. avgustu 1996, se testirajo na BSE.

4.3 Naključni vzorec živali, ki jih ne pokrivata točki 4.1 ali 4.2, in ki zajema vsaj 10000 živali letno, se testira na BSE.

5. Spremljanje pri drugih živali

Poleg testiranj iz točk od 2 do 4 se lahko države članice prostovoljno odločijo tudi za testiranje drugega goveda na svojem ozemlju, zlasti ko te živali izvirajo iz držav z domorodno BSE, če so živali uživale potencialno kontaminirana krmila ali pa so rojene samicam ali imajo poreklo samic, okuženih z BSE.

6. Ukrepi po testiranju

6.1 Če je bila žival, ki je bila zaklana za prehrano ljudi, izbrana za testiranje na BSE, se na njenem trupu ne opravi označevanje zdravstvene ustreznosti iz Poglavja XI Priloge I k Direktivi 64/433/EGS, dokler se ne dobi negativen rezultat hitrega testa.

6.2 Države članice lahko odstopajo od določb točke 6.1, če je v klavnici vzpostavljen uradni sistem, ki zagotavlja, da nobeni deli pregledane živali, označeni z oznako zdravstvene ustreznosti, ne zapustijo klavnice do pridobitve negativnega rezultata hitrega testa.

6.3 Vsi deli telesa živali, ki se testira na BSE, vključno s kožo, ostanejo do pridobitve negativnega rezultata hitrega testa pod uradnim nadzorom, razen če se uničijo v skladu s Prilogo V, točka 3 ali 4.

6.4 Vsi deli telesa živali, ki je bila v hitrem testu pozitivna, vključno s kožo, se uničijo v skladu s Prilogo V, točka 3 ali 4, razen tkiv, ki jih je treba zadržati v zvezi z evidencami, določenimi v Poglavju B, oddelek III.

6.5 Če se za žival, zaklano za prehrano ljudi, ugotovi pozitiven rezultat hitrega testa, se poleg trupa, ki je na test pozitiven, uničita tudi vsaj dva trupa neposredno pred trupom, ki je na test pozitiven, in dva trupa neposredno za trupom, ki je na test pozitiven, na isti klavni liniji v skladu s točko 6.4.

6.6 Države članice lahko odstopajo od določb točke 6.5, če je v klavnici vpeljan sistem, ki preprečuje kontaminacijo med trupi.

II. SPREMLJANJE PRI OVCAH IN KOZAH

1. Splošno

Spremljanje pri ovcah in kozah se opravlja v skladu z laboratorijskimi metodami, določenimi v Prilogi X, Poglavje C, točka 3.2(b).

2. Spremljanje pri zaklanih živalih za prehrano ljudi

Živali, starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca in ki so zaklane za prehrano ljudi, se testirajo skladno z velikostjo vzorca, določeno v tabeli. Vzorčenje je reprezentativno za vsako regijo in letni čas. Izbira vzorca se načrtuje s ciljem preprečevanja prevelike zastopanosti katere koli skupine glede na izvor, vrsto, starost, pasmo, tip proizvodnje ali katero koli drugo lastnost. Starost živali se oceni na podlagi rasti zob, očitnih znakov odraslosti ali drugih zanesljivih podatkov. Kjer je to mogoče, se izognemo večkratnemu vzorčenju iste črede.

Država članica | Minimalna velikost letnega vzorca Zaklane živali |

Belgija | 3750 |

Danska | 3000 |

Nemčija | 60000 |

Grčija | 60000 |

Španija | 60000 |

Francija | 60000 |

Irska | 60000 |

Italija | 60000 |

Luksemburg | 250 |

Nizozemska | 39000 |

Avstrija | 8200 |

Portugalska | 22500 |

Finska | 1900 |

Švedska | 5250 |

Združeno kraljestvo | 60000 |

Država članica | Minimalna velikost letnega vzorca] |

Belgija | 450 |

Danska | 400 |

Nemčija | 6000 |

Grčija | 6000 |

Španija | 6000 |

Francija | 6000 |

Irska | 6000 |

Italija | 6000 |

Luksemburg | 30 |

Nizozemska | 5000 |

Avstrija | 1100 |

Portugalska | 6000 |

Finska | 250 |

Švedska | 800 |

Združeno kraljestvo | 6000 |

Število izločenih živali v čredi v 12 mesecih | Minimalna velikost vzorca |

70 ali manj | Vse upravičene živali |

80 | 68 |

90 | 73 |

100 | 78 |

120 | 86 |

140 | 92 |

160 | 97 |

180 | 101 |

200 | 105 |

250 | 112 |

300 | 117 |

350 | 121 |

400 | 124 |

450 | 127 |

500 ali več | 150 |

"""

[1] Smiselno crtajte eno od teh.

[2] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

--------------------------------------------------