32003R1110Uradni list L 158 , 27/06/2003 str. 0012 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 1110/2003

z dne 26. junija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/96 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev v sektorju žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1] , kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2003 [2], in zlasti člena 10 (4) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po razpravah o razlagi metode za določitev in prilagoditev uvoznih dajatev in ustreznih stroškov, povezanih s prevozom po morju, je treba spremeniti ustrezne določbe Uredbe Komisije št. 1249/96 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1900/2002 [4], zaradi boljše jasnosti.

(2) V skladu s Sklepom 2003/254/ES [5] in Sklepom 2003/253/ES [6] je Svet odobril Sporazume v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in Kanado, v tem zaporedju, ki se nanašajo na spremembe koncesij za žita, predvidenih v Razporedu Evropske skupnosti CXL, priloženem sporazumu GATT 1994. Sporazumi spreminjajo pogoje za uvoz ječmena ter navadne pšenice srednje in nizke kakovosti z določitvijo tarifnih kvot za te proizvode s 1. januarjem 2003.

(3) V skladu z navedenimi sklepi je Svet pooblastil Komisijo, da za te proizvode začasno odstopi od sistema uvoznih dajatev, ki jih predvideva člen 10(2) Uredbe (EGS) št. 1766/92, do odobritve formalne spremembe navedene uredbe. Da bi Komisija omogočila izvajanje Sporazumov, ki jih je odobril Svet s 1. januarjem 2003, je sprejela začasne izvršilne določbe v Uredbi (ES) št. 2378/2002 [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 611/2003 [8]. Ta začasni režim se izteče 30. junija 2003.

(4) V tej fazi je treba sprejeti trajna pravila uporabe Sporazumov, ki jih je odobril Svet.

(5) Posledično je ustrezno vnesti v Uredbo (ES) št. 1249/96, na trajni podlagi, določbe Uredbe (ES) št. 2378/2002, saj so se zadovoljivo izvajale v prvem semestru leta 2003.

(6) Ob upoštevanju dejstva, da je odbitek za pivovarski ječmen odpravljen in da bo odbitek za kakovostno mlevsko pšenico imel isti učinek kot premija, se bodo odtegljaji za posebne proizvode, povezani z določbami o posebnih uporabah, uporabljali le za koruzo trdinko. V teh razmerah je treba veljavni režim določb za posebne uporabe poenostaviti in uskladiti s splošno carinsko zakonodajo.

(7) Kadar se sprejmejo potrdila o skladnosti za kakovostne proizvode (kakovostno navadno in trdo pšenico s Kanado in Združenimi državami ter koruzo trdinko z Argentino), je pomembno omejiti višino varščin na najnižjo možno stopnjo. Kot edino varščino v primeru potrjevanja skladnosti je treba upoštevati varščino, povezano z uvoznim dovoljenjem.

(8) Uredbo (ES) št. 1249/96 je zato potrebno ustrezno spremeniti.

(9) Upravljalni odbor za žita ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1249/96 se spremeni:

1) Člen 2 se spremeni:

a) Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

"1. Uvozne dajatve iz člena 10(2) Uredbe (EGS) št. 1766/92 za proizvode z oznakami KN 10011000, 10019091, prej 10019099 (kakovostna navadna pšenica), 100200, 10051090, 10059000 in 10070090 se izračunavajo dnevno, vendar jih Komisija določi na petnajsti dan in na zadnji delovni dan vsakega meseca za uporabo od šestnajstega dne v mesecu in od prvega dne v naslednjem mesecu. Kadar petnajsti ni delovni dan za Komisijo, se dajatve določijo na delovni dan pred petnajstim v zadevnem mesecu. Vendar če se med obdobjem tako določenih dajatev povprečna izračunana uvozna dajatev razlikuje za 5 evrov na tono ali več od dajatve, ki je bila določena, se sprejme ustrezna prilagoditev.

2. Cena, ki jo je treba uporabljati za izračun uvozne dajatve je dnevna reprezentativna cif cena, določena v skladu s členom 4. Pri vsaki določitvi je obravnavana uvozna dajatev povprečje uvoznih dajatev, izračunanih za predhodnih 10 delovnih dni. Za določitev in prilagoditve Komisija ne upošteva dnevnih uvoznih dajatev, ki so se uporabljale pri predhodni določitvi.

Intervencijska cena, ki jo je treba uporabiti za izračun dajatev, je cena tistega meseca, v katerem se uvozna dajatev uporablja."

b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta.

c) Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Uvozne dajatve se znižajo za 24 evrov na tono za koruzo trdinko, ki ustreza zahtevam iz Priloge I. Da bi bila upravičena do tega znižanja, mora biti koruza trdinka predelana v proizvod z oznakami KN 19041010, 110313 ali 110423 v šestih mesecih od dneva sprostitve v prosti promet. Uporabljajo se določbe o posebnih uporabah iz člena 82 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 [*] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. in členi 291 do 300 Uredbe Komisije (ES) št. 2454/93 [**] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

Ne glede na člen 293(1)(e) Uredbe (ES) št. 2454/93, položi uvoznik pri pristojnem organu dodatno varščino 24 evrov na tono koruze trdinke, razen ko so zahtevku za uvozno dovoljenje priložena potrdila o skladnosti, ki jih je izdal Argentine Servicio National de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), naveden v členu 6(1) te Uredbe. V tem primeru vsebuje polje 24 uvoznega dovoljenja navedbo vrste potrdila o skladnosti.

Če je dajatev, ki se uporablja na dan sprejema carinske deklaracije za sprostitev v prost promet, nižja kakor 24 evrov na tono koruze, je varščina enaka znesku dajatve."

2) Člena 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 4

1. Za kvalitetno navadno pšenico, trdo pšenico, koruzo in druga krmna žita iz člena 2(1) so sestavni deli, ki določajo reprezentativne uvozne cif cene iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1766/92:

a) reprezentativna borzna kotacija na trgu Združenih držav Amerike;

b) znane trgovske premije in popusti, povezani s kotacijo na trgu Združenih držav na dan kotacije in zlasti pri trdi pšenici povezani s kakovostjo zdroba;

c) prevoz tovora po morju in s tem povezani stroški med Združenimi državami (Mehiški zaliv ali Duluth) in pristaniščem v Rotterdamu za plovilo nosilnosti najmanj 25000 ton.

2. Vsak delovni dan evidentira Komisija:

a) sestavni del iz točke (a) odstavka 1 iz borznih kotacij in uporabi referenčno količino, prikazano v Prilogi II;

b) sestavne dele iz točk (b) in (c) odstavka 1 iz javno dostopnih informacij.

3. Za izračun sestavnih delov iz točke (b) odstavka 1 ali ustrezne kotacije f.o.b. se uporabljajo naslednje premije in popusti:

- premija 14 evrov na tono za kakovostno navadno pšenico,

- popust 10 evrov na tono za srednje kakovostno trdo pšenico,

- popust 30 evrov na tono za trdo pšenico nizke kakovosti.

4. Reprezentativne cif uvozne cene za trdo pšenico, kakovostno navadno pšenico in koruzo so vsota sestavnih delov iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1. Reprezentativna cif uvozna cena za rž in sirek se izračuna z uporabo kotacij za ječmen v Združenih državah, v skladu z določbami Priloge II.

5. Reprezentativne cif uvozne cene za seme navadne pšenice z oznako KN 10019091 in seme koruze z oznako KN 10051090 so cene, ki so izračunane za kakovostno navadno pšenico in koruzo, v tem zaporedju.

Člen 5

1. Zahtevki za uvozna dovoljenja za kakovostno navadno pšenico so veljavni le, če vlagatelj zahtevka:

a) vpiše kakovost uvoza v polje 20 uvoznega dovoljenja;

b) se pisno zaveže, da bo položil pri ustreznem pristojnem telesu na dan sprejetja deklaracije o sprostitvi v prosti promet posebno dodatno varščino poleg varščin, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1162/95. [*] UL L 117, 24.5.1995, str. 2.

Dodatna varščina iz točke (b) prvega pododstavka znaša 95 evrov na tono. Kadar je uvoznemu dovoljenju treba priložiti potrdila o skladnosti, jih izda Zvezna služba za nadzor žit (FGIS) in Kanadska komisija za žita (CGS), kot je navedeno v členu 6, ni potrebna nobena dodatna varščina.V tem primeru vsebuje uvozno dovoljenje v polju 24 navedbo vrste potrdila o skladnosti.

2. Uvozna dovoljenja za trdo pšenico so veljavna le, če vlagatelj zahtevka:

a) vpiše kakovost uvoza v polje 20 uvoznega dovoljenja;

b) se pisno zaveže, da bo položil pri ustreznem pristojnem telesu na dan sprejetja deklaracije o sprostitvi v prosti promet posebno dodatno varščino poleg varščin, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1162/95, če uvozna dajatev za kakovost, prikazano v polju 20, ni najvišja dajatev za zadevno kategorijo proizvoda.

Višina dodatne varščine iz točke (b) prvega pododstavka je na dan sprejetja deklaracije o sprostitvi v prosti promet enaka razliki med najvišjo dajatvijo in dajatvijo, ki se uporablja za prikazano kakovost, plus dodatek 5 evrov na tono. Kadar je uvozna dajatev, ki se uporablja za različne kakovosti trde pšenice, enaka nič, zaveza iz točke (b) prvega pododstavka ni potrebna.

Kadar je uvoznemu dovoljenju treba priložiti potrdila o skladnosti, jih izda Zvezna služba za nadzor žit (FGIS) in Kanadska komisija za žita (CGS), kot je navedeno v členu 6, ni potrebna nobena dodatna varščina. V tem primeru vsebuje uvozno dovoljenje v polju 24 navedbo vrste potrdila o skladnosti."

3. Člen 6 se spremeni:

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Carinski urad za sprostitev v prosti promet vzame reprezentativne vzorce v skladu s Prilogo k Direktivi Komisije 76/371/EGS [*] UL L 102, 15.4.1976, str. 1. za vsako dobavo trde pšenice, kakovostne navadne pšenice in koruze trdinke. Vzorčenje se ne izvaja, kadar je uvozna dajatev za različne kakovosti enaka.

Če Komisija uradno prizna potrdilo o kakovosti za navadno pšenico, za trdo pšenico ali koruzo trdinko, ki ga je izdala država porekla žit, se odvzamejo vzorci za preverjanje overjene kakovosti le iz števila dobav, ki je dovolj reprezentativno.

1a. Komisija uradno prizna v skladu z načeli iz členov 63 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93 naslednja potrdila o skladnosti:

- potrdila, ki jih je izdal Servicio National de Sanidad y Calidad Agroalimentaria iz Argentine (Senasa) za koruzo trdinko,

- potrdila, ki jih je izdala Zvezna služba za nadzor žit (FGIS) Združenih držav Amerike za kakovostno navadno pšenico in kakovostno trdo pšenico,

- potrdila, ki jih je izdala Kanadska komisija za žita (CGC) za kakovostno navadno pšenico in kakovostno trdo pšenico.

Vzorec obrazca potrdil o skladnosti, ki jih izdaja Senasa, je naveden v Prilogi IV. Reprodukcija žigov, ki jih je odobrila argentinska vlada, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vzorec obrazcev potrdil o skladnosti, ki jih izdaja FGIS, je naveden v Prilogi IVa.

Vzorec obrazcev potrdil o skladnosti, tehnične zahteve o razredu izvoza in žigi, ki jih izdaja CGC, so navedeni v Prilogi IVb.

Kadar analitski parametri, vneseni v potrdila o skladnosti, ki so jih izdali subjekti iz prvega pododstavka, kažejo skladnost s standardi o kakovosti navadne pšenice, trde pšenice in koruze trdinke iz Priloge I te Uredbe, se vzamejo vzorci pri najmanj 3 % tovorov, ki prispejo v vsako vstopno pristanišče med tržnim letom.

Blago se uvrsti v razrede standardne kakovosti, za katere so izpolnjene zahteve iz Priloge I."

b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Če rezultati analize pokažejo, da so uvožena navadna pšenica, trda pšenica in koruza trdinka nižje standardne kakovosti, kakor je bila vpisana v uvozno dovoljenje, plača uvoznik razliko med uvozno dajatvijo, ki se uporablja za proizvod, prikazan na dovoljenju, in dajatvijo za proizvod, ki je bil dejansko uvožen. V tem primeru se varščina za uvozno dovoljenje iz člena 10(a) Uredbe (ES) št. 1162/95 in dodatna varščina iz členov 2(5), 5(1) in 5(2) te uredbe sprostita, z izjemo 5 evrov dodatka, predvidenega v členu 5(2).

Če se razlika iz prvega pododstavka ne plača v enem mesecu, se varščina, navedena v členu 2(5) ter členu 5(1) in (2) zaseže."

4. Besedilo Priloge I k tej uredbi se vnese kot Priloga IVa.

5. Besedilo Priloge II k tej uredbi se vnese kot Priloga IVb.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. junija 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 158, 27.6.2003, str. 1.

[3] UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

[4] UL L 287, 25.10.2002, str. 15.

[5] UL L 95, 11.4.2003, str. 40.

[6] UL L 95, 11.4.2003, str. 36.

[7] UL L 358, 31.12.2002, str. 101.

[8] UL L 87, 4.4.2003, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA IVa

VZOREC POTRDILA O SKLADNOSTI, KI GA JE ODOBRILA VLADA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE ZA NAVADNO PŠENICO

+++++ TIFF +++++

VZOREC POTRDILA O SKLADNOSTI, KI GA JE ODOBRILA VLADA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE ZA TRDO PŠENICO

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA IVb

VZOREC POTRDILA O SKLADNOSTI, KI GA JE ODOBRILA KANADSKA VLADA ZA NAVADNO IN TRDO PŠENICO TER ZA SPECIFIKACIJE RAZREDOV PRI IZVOZU

+++++ TIFF +++++

Specifikacije razredov pri izvozu zrnja kanadske navadne in trde pšenice

OPOMBE:

"Druga zrna žit" : V teh razredih so vključeni le oves, ječmen, rž in tritikala.

"Navadna pšenica" : Pri izvozih navadne pšenice bo Kanadska komisija za žita dostavila dokumentacijo s potrdilom, v katerem bo opredeljen odstotek proteinov za zadevni tovor.

"Trda pšenica" : Pri izvozih trde pšenice bo Kanadska komisija za žita dostavila dokumentacijo za potrditev odstotka steklastega zrnja in hektolitrske mase (kilogram/hektoliter) zadevnega tovora.

NAVADNA PŠENICA

Canada Western Red Spring (SWRS)* | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hl | (Maks.) 0,4 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hl | (Maks.) 0,75 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hl | (Maks.) 1,25 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Canada Western Extra Strong Spring | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hl | (Maks.) 0,75 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hl | (Maks.) 1,5 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hl | (Maks.) 0,75 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hl | (Maks.) 1,5 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Canada Prairie Spring White (CPSW) | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hl | (Maks.) 0,75 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hl | (Maks.) 1,5 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Canada Western Red Winter CWRW) | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hl | (Maks.) 1,0 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 1 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hl | (Maks.) 2,0 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hl | (Maks.) 0,75 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hl | (Maks.) 1,0 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hl | (Maks.) 1,5 % vključno z 0,2 % drugih semen |

TRDA PŠENICA

Canada Western Amber Durum (CWAD) | Preskusna teža | Skupna tuja snov vključno z zrnjem drugih žit |

Št. 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hl | (Maks.) 0,5 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hl | (Maks.) 0,8 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hl | (Maks.) 1,0 % vključno z 0,2 % drugih semen |

Št. 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hl | (Maks.) 3,0 % vključno z 0,2 % drugih semen |

"

--------------------------------------------------