32003R1105Uradni list L 158 , 27/06/2003 str. 0003 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 1105/2003

z dne 26. maja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določbe člena 47(2) in 3 Uredbe (ES) št. 1260/1999 [4] predvidevajo, da odbori uporabljajo postopke tipa I, tipa IIa in IIb, predvidene s Sklepom Sveta 87/373/EGS z dne 13. julija 1987 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5].

(2) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6] je razveljavil in nadomestil Sklep 87/373/EGS.

(3) V skladu s skupno izjavo Sveta in Komisije [7] o Sklepu 1999/468/ES je treba prilagoditi določbe v zvezi z odbori, ki Komisiji pomagajo pri izvajanju pooblastil, predvidenih s Sklepom 87/373/EGS, da se uskladijo z določbami členov 3, 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

(4) Treba je sprejeti ustrezne ukrepe, da se Uredba (ES) št. 1260/1999 uskladi s Sklepom 1999/468/ES.

(5) Uredbo (ES) št. 1260/1999 je treba zato spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 47(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1260/1999 se nadomesti z:

"2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES znaša en mesec.

3a. Odbori sprejmejo svoje poslovnike."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 75 E, 26.3.2003, str. 383.

[2] Mnenje z dne 11.3.2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 241, 7.10.2002, str. 128.

[4] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[5] UL L 197, 18.7.1987, str. 33.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL C 203, 17.7.1999, str. 1.

--------------------------------------------------