32003R1104Uradni list L 158 , 27/06/2003 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 1104/2003

z dne 26. maja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1766/92 glede izračunavanja uvoznih dajatev za nekatera žita

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za izračunavanje uvozne dajatve, člen 10(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [3] predvideva dopolnilni mehanizem z odstopanji za nekatera osnovna žita.

(2) To odstopanje je bilo po zaključku pogajanj z Združenimi državami in Kanado po členu XXVIII GATT odpravljeno za pšenico povprečne in slabe kakovosti ter za ječmen, kar je bilo odobreno s sklepoma Sveta 2003/253/ES [4] in 2003/254/ES [5] o sklenitvi sporazumov v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Kanado oziroma Združenimi državami Amerike na drugi strani.

(3) Uredba (EGS) št. 1766/92 se ustrezno spremeni –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 10 Uredbe (EGS) št. 1766/92 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:

"1. Ne glede na odstavek 1 je uvozna dajatev za proizvode iz oznak KN 10011000, 10019091, ex10019099 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex1005, razen semen hibridov, in ex1007, razen hibridov za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje cif uvozna cena, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa ta dajatev ne sme biti višja od stopnje dajatve iz skupne carinske tarife.

2. Za izračunavanje uvozne dajatve iz odstavka 2 se za izdelke iz tistega odstavka določijo reprezentativne cif uvozne cene.

Te reprezentativne cif uvozne cene se določajo na redni osnovi.

3. Podrobna navodila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 23.

V podrobnih navodilih se zlasti določi:

(a) minimalne zahteve za navadno pšenico visoke kakovosti,

(b) navedbe cen, ki jih je treba upoštevati,

(c) možnost, da lahko dobavitelji, kjer je ustrezno v posebnih primerih, pred prispetjem zadevne pošiljke izvejo, kakšna dajatev se uporablja za te pošiljke."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2003

Za Svet

G. Drys

Predsednik

[1] Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.

[2] 8. april 2003 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1666/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 1).

[4] UL L 95, 11.4.2003, str. 36.

[5] UL L 95, 11.4.2003, str. 40.

--------------------------------------------------