32003R0851Uradni list L 123 , 17/05/2003 str. 0007 - 0008


Uredba Komisije (ES) št. 851/2003

z dne 16. maja 2003

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3444/90 o podrobnih pravilih za dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1365/2000 [2], in zlasti členov 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 7 Uredbe Komisije (EGS) št. 3444/90 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3533/93 [4], določa pravila, ki se uporabljajo za rok za predložitev dodatnih dokazov za plačilo pomoči, toda ne predvideva primerov, ko dodatni dokazi niso priloženi. Zato je treba sprejeti ustrezne določbe.

(2) Člen 9(4) Uredbe (EGS) št. 3444/90 predvideva možnost skrajšanja obdobja skladiščenja v primeru izvozov proizvodov po pogodbi, ne glede nato, če so upravičeni do izvoznega nadomestila ali ne. Kadar so proizvodi upravičeni do nadomestila, se ponudi dokaz o izvozu z dokumenti iz člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2003 [6]. Zaradi poenostavitve postopkov spremljanja je treba uvesti podoben postopek za ponujanje dokaza, kadar se proizvodi izvozijo brez nadomestila.

(3) Da bi zagotovili pravilno izvajanje pomoči za zasebno skladiščenje, uvedeno skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 2179/2002 z dne 6. decembra 2002 o posebnih pogojih za odobritev pomoči za zasebno skladiščenje prašičjega mesa [7], se predlagane spremembe nemudoma uporabljajo za pogodbe, sklenjene na podlagi navedene uredbe.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3444/90 se spremeni na naslednji način:

1. Členu 7 se doda naslednji odstavek:

"3. Če zahteve iz odstavka 1 niso izpolnjene, se pomoč za zadevno pogodbo ne izplača, celotna varščina za omenjeno pogodbo pa se zaseže."

2. Četrti pododstavek člena 9(4) se nadomesti z naslednjim:

"Za namene tega odstavka se ponudi dokaz o izvozu v skladu s členoma 7 in 8 Uredbe (ES) št. 800/1999 za proizvode, ki so upravičeni do nadomestila.

Za proizvode, ki niso upravičeni do nadomestila, se ponudi dokaz o izvozu v primerih, predvidenih s členom 8 Uredbe (ES) št. 800/1999, s predložitvijo originalnega kontrolnega izvoda T5, v skladu s členi 912a, 912b, 912c, 912e in 912g Uredbe (EGS) št. 2454/93. Ko se sestavlja kontrolni izvod, se v okence 107 vpiše ena od naslednjih navedb:

- Reglamento (CEE) no 3444/90,

- Forordning (EØF) nr. 3444/90,

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90,

- Κανoνισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90,

- Regulation (EEK) No 3444/90,

- Règlement (CEE) no 3444/90,

- Regolamento (CEE) n. 3444/90,

- Verordening (EEG) nr. 3444/90,

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90,

- Asetus (ETY) N:o 3444/90,

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za vsako novo pomoč za zasebno skladiščenje in pogodbe, sklenjene na podlagi Uredbe (ES) št. 2179/2002.

Vendar pa se člen 1(2) uporablja le za izvoze, ki se izvršijo na dan ali po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 156, 29.6.2000, str. 5.

[3] UL L 333, 30.11.1990, str. 22.

[4] UL L 321, 23.12.1993, str. 9.

[5] UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

[6] UL L 67, 12.3.2003, str. 3.

[7] UL L 331, 7.12.2002, str. 11.

--------------------------------------------------