32003L0120Uradni list L 333 , 20/12/2003 str. 0051 - 0051


Direktiva Komisije 2003/120/ES

z dne 5. decembra 2003

o spremembi Direktive 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil [1] in zlasti člena 5(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Odločbo Komisije 2003/867 [2] je bilo v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 [4], dovoljeno dajanje na trg različnih oblik salatrima kot novih sestavin za živila, ki se uporabljajo v pekovskih proizvodih in slaščicah z zmanjšano energijsko vrednostjo.

(2) Znanstveni odbor za prehrano je v svojem mnenju, izraženim 13. decembra 2001, o oceni varnosti salatrima, ki se kot nadomestki maščob z zmanjšano kalorično vrednostjo uporabljajo kot nove sestavine za živila, ugotovil, da se energijska vrednost salatrima giblje med 5 in 6 kcal/g.

(3) V skladu z veljavnimi predpisi, bi se energijska vrednost različnih oblik salatrima, ki se štejejo za maščobe, morala izračunati s pretvornim faktorjem za maščobo, predvidenim v členu 5(1) Direktive 90/496/EGS, in bi bila 9 kcal/g. Uporaba pretvornega faktorja za deklarirano energijsko vsebnost nekega proizvoda bi napačno predstavila njegovo energijsko vrednost, zmanjšano zaradi uporabe različnih oblik salatrima pri njegovi izdelavi, ter bi posledično ne informirala potrošnika v celoti. Zato je treba sprejeti pretvorni faktor, ki je primeren za različne oblike salatrima, in ga uporabljati za izračun deklarirane energijske vrednosti živil.

(4) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 5(1) Direktive 90/496/EGS se na koncu dopolni z:

"—različne oblike salatrima | 6 kcal/g - 25 kJ/g" |

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. julija 2004. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji skupaj s korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 276, 6.10.1990, str. 40.

[2] UL L 326, 13.12.2003, str. 32.

[3] UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

[4] UL L 284, 31.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------