32003L0118Uradni list L 327 , 16/12/2003 str. 0025 - 0032


Direktiva Komisije 2003/118/ES

z dne 5. decembra 2003

o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za acefat, 2,4-D in paration-metil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/60/ES [2] in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/62/ES [4] in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/60/ES in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/69/ES [7] in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/84/ES [9] in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z odločbama Komisije 2003/219/ES [10] oziroma 2003/166/ES [11] je bila sprejeta odločitev, da se obstoječe snovi acefat in paration-metil ne vključijo v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. V skladu s tema odločbama se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi, ne smejo več uporabljati v Skupnosti.

(2) Da bi izpolnili upravičena pričakovanja glede uporabe obstoječih zalog pesticidov, odločbe iz uvodne izjave 1 predvidevajo obdobje postopne ukinitve; zato je primerno, da se najvišje mejne vrednosti ostankov (MRL), ki temeljijo na načelu, da uporaba zadevne snovi ni dovoljena v Skupnosti, ne uporabljajo do preteka obdobja postopne ukinitve, določenega za navedeno snov.

(3) Najvišje mejne vrednosti ostankov v Skupnosti in vrednosti, ki jih priporoča Codex Alimentarius [12], so določene in ovrednotene po podobnih postopkih. Obstaja omejeno število najvišjih mejnih vrednosti ostankov Codex za acefat in paration-metil. Te so bile upoštevane pri določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov v tej direktivi. Najvišje mejne vrednosti ostankov Codex, ki bodo v kratkem predlagane za preklic, niso bile upoštevane. Pri najvišjih mejnih vrednostih ostankov, ki temeljijo na najvišjih mejnih vrednostih ostankov Codex, in so bile ocenjene glede na tveganje za potrošnike, ni bilo ugotovljeno nobeno tveganje.

(4) Da bi zagotovili, da je potrošnik ustrezno zaščiten pred ostanki, ki nastanejo zaradi nedovoljene uporabe fitofarmacevtskih sredstev, je treba najvišje mejne vrednosti ostankov za ustrezne kombinacije proizvod/pesticid določiti na spodnji meji analitične določitve.

(5) Zato je treba vse ostanke pesticidov, ki nastanejo pri uporabi teh fitofarmacevtskih sredstev, dodati Prilogam k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS, da bi omogočili ustrezen nadzor in kontrolo nad prepovedjo njihove uporabe in da bi zaščitili potrošnika.

(6) Najvišje mejne vrednosti ostankov za paration-metil je treba določiti v direktivah 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS. Določbe Direktive 76/895/EGS, s katerimi so bile določene najvišje mejne vrednosti ostankov za navedeno snov, je treba zato črtati.

(7) Kadar ne obstaja niti najvišja mejna vrednost ostankov v Skupnosti niti začasna najvišja mejna vrednost ostankov v Skupnosti, na primer pri 2,4-D na agrumih v Direktivi Komisije 2002/97/ES [13], morajo države članice določiti začasno nacionalno najvišjo mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS, preden se lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi. Država članica je predložila podatke, iz katerih je bilo razvidno, da se lahko za agrume določi višjo najvišjo mejno vrednost ostankov, ki ustreza uporabi 2,4-D v nekaterih tretjih državah. Predloženi so bili podatki, ki so pokazali, da ti ostanki ne pomenijo tveganja za potrošnike v Skupnosti.

(8) Ustrezne priloge k direktivam 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je treba zato ustrezno spremeniti.

(9) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 76/895/EGS se črtajo vpisi glede paration-metila.

Člen 2

V delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se doda naslednje vrstice:

"Ostanki pesticidov | Najvišja mejna vrednost v mg/kg |

Acefat | 0,02 žita |

Paration-metil (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil) | 0,02 žita |

Člen 3

V delu B Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se doda naslednje vrstice:

"Ostanki pesticidov | Najvišja mejna vrednost (mg/kg) |

mesa, vključno z maščobo, mesnih izdelkov, klavničnih proizvodov in živalskih maščob iz Priloge I pod oznakami KN 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602 | za mleko in mlečne proizvode iz Priloge I pod oznakami KN 0401, 0402, 0405 00 in 0406 | svežih jajc brez lupine, ptičjih jajc in rumenjakov iz Priloge I pod oznakama KN 0407 00 in 0408 |

Acefat | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Paration-metil (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Člen 4

Priloga II k Direktivi 90/642/EGS se spremeni:

1. Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov (MRL) iz Priloge k tej direktivi se dodajo Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS.

2. Najvišja mejna vrednost ostankov pesticidov pri 2,4-D (vsota 2,4-D in njegovi estri, izražen kot 2,4-D) na agrumih se spremeni na "1 (p) mg/kg".

Člen 5

Države članice najkasneje do 30. novembra 2004 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, z izjemo predpisov na podlagi člena 4(2), ki jih države članice sprejmejo in objavijo najkasneje do 31. marca 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. decembra 2004, z izjemo predpisov na podlagi člena 4(2), ki se uporablja od 1. aprila 2004.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 340, 9.12.1976, str. 26.

[2] UL L 155, 24.6.2003, str. 15.

[3] UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

[4] UL L 154, 21.6.2003, str. 70.

[5] UL L 221, 7.8.1986, str. 43.

[6] UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

[7] UL L 175, 15.7.2003, str. 37.

[8] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[9] UL L 247, 30.9.2003, str. 20.

[10] UL L 82, 29.3.2003, str. 40.

[11] UL L 67, 10.3.2003, str. 18.

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

[13] UL L 343, 18.12.2002, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov | Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

Acefat | Paration-metil (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil) |

1.Sadje, sveže, sušeno ali surovo, konzervirano z zmrzovanjem, brez dodatnega sladkorja, oreščki | 0,02 | 0,02 |

(i)AGRUMI

Grenivke | | |

Limone | | |

Limete | | |

Mandarine (vključno s klemenitinami in drugimi hibridi) | | |

Pomaranče | | |

Pomele | | |

Drugi | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (z lupino ali brez nje)

Mandeljni | | |

Brazilski orehi | | |

Kašev orehi | | |

Kostanji | | |

Kokosovi orehi | | |

Lešniki | | |

Makadamski orehi | | |

Pekanovi orehi | | |

Pinjole | | |

Pistacije | | |

Orehi | | |

Drugi | | |

(iii)PEČKATO SADJE

Jabolka | | |

Hruške | | |

Kutine | | |

Drugo | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE

Marelice | | |

Češnje | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | |

Slive | | |

Drugo | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE

(a)Namizno grozdje in vinsko grozdje

Namizno grozdje | | |

Vinsko grozdje | | |

(b)Jagode (ne divje) | | |

(c)Sadeži grmovnic (ne divje)

Robide | | |

Ostrožnice (robide) | | |

Loganove robide | | |

Maline | | |

Drugi | | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (ne divje)

Borovnice | | |

Brusnice | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | | |

Kosmulje | | |

Druge | | |

(e)Divje jagodičevje in divji ribez | | |

(iv)MEŠANO SADJE

Avokado | | |

Banane | | |

Dateljni | | |

Fige | | |

Kivi | | |

Kumkvat | | |

Liči | | |

Mango | | |

Olive | | |

Pasjonka | | |

Ananas | | |

Granatno jabolko | | |

Drugo | | |

2.Zelenjava, sveža ali surova, zmrznjena ali suha | 0,02 | 0,02 |

(i)KORENINASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA

Rdeča pesa | | |

Korenje | | |

Zelena | | |

Hren | | |

Topinambur | | |

Pastinak | | |

Peteršilj – koren | | |

Redkev | | |

Črni koren (kozja brada) | | |

Sladek krompir | | |

Krmna koleraba | | |

Repa | | |

Jam | | |

Druga | | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA

Česen | | |

Čebula | | |

Šalotka | | |

Spomladanska čebula | | |

Druga | | |

(iii)PLODOVKE

(a)Razhudniki

Paradižniki | | |

Paprika | | |

Jajčevci | | |

Druge | | |

(b)Bučnice z užitno lupino

Kumare | | |

Kumarice za vlaganje | | |

Bučke | | |

Druge | | |

(c)Bučnice z neužitno lupino

Melone | | |

Buče | | |

Lubenice | | |

Druge | | |

(d)Sladka koruza | | |

(iv)KAPUSNICE

(a)Cvetoča kapusnica

Brokoli | | |

Cvetača | | |

Druge | | |

(b)Glavnate kapusnice

Brstični ohrovt | | |

Glavnato zelje | | |

Druge | | |

(c)Listnate kapusnice

Kitajski kapus | | |

Kodrolistni ohrovt | | |

Druge | | |

(d)Kolerabica | | |

(v)LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA

(a)Zelena solata in podobno

Kreša | | |

Motovilec | | |

Zelena solata | | |

Endivija | | |

Druga | | |

(b)Špinača in podobno

Špinača | | |

Blitva | | |

Drugo | | |

(c)Vodna kreša | | |

(d)Radič za siljenje (Witloof) | | |

(e)Zelišča

Krebuljica | | |

Drobnjak | | |

Peteršilj | | |

Listi zelene | | |

Druga | | |

(vi)STROČNICE (sveže)

Fižol (s stroki) | | |

Fižol (brez strokov) | | |

Grah (s stroki) | | |

Grah (brez strokov) | | |

Drugo | | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža)

Beluši | | |

Kardij | | |

Zelena | | |

Koromač | | |

Artičoka | | |

Por | | |

Rabarbara | | |

Druga | | |

(viii)GLIVE

(a)Gojene gobe | | |

(b)Divje gobe | | |

3.ZRNA STROČNIC | 0,02 | |

Fižol | | |

Leča | | |

Grah | | 0,2 |

Druga | | 0,02 |

4.OLJNICE | 0,05 | 0,05 |

Laneno seme | | |

Arašidi | | |

Makovo seme | | |

Sezamovo seme | | |

Sončnično seme | | |

Seme oljne ogrščice | | |

Soja | | |

Gorčično seme | | |

Bombažno seme | | |

Druge | | |

5.KROMPIR | 0,02 | 0,02 |

Rani krompir | | |

Pozni krompir | | |

6.ČAJ (listi in stebla, posušeni, fermentirani ali nefermentirani, iz listov Camellia sinesis) | 0,05 | 0,05 |

7.HMELJ (posušen) s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------