32003L0096Uradni list L 283 , 31/10/2003 str. 0051 - 0070


Direktiva Sveta 2003/96/ES

z dne 27. oktobra 2003

o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Področje uporabe Direktive 92/81/EGS z dne 19. oktobra 1992 o usklajevanju struktur trošarin za mineralna olja [1] in Direktive 92/82/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju stopenj trošarine za mineralna olja [2] je omejeno na mineralna olja.

(2) Odsotnost določb Skupnosti, s katerimi se nalaga najnižja stopnja obdavčitve za električno energijo in energente razen mineralni olj, lahko negativno vpliva na pravilno delovanje notranjega trga.

(3) Pravilno delovanje notranjega trga in doseganje ciljev drugih politik Skupnosti zahtevata določitev najnižje ravni obdavčitve na ravni Skupnosti za večino energentov, vključno z električno energijo, zemeljskim plinom in premogom.

(4) Precejšnje razlike v nacionalnih ravneh obdavčitve energije, ki jih uporabljajo države članice se lahko izkažejo kot škodljive za nemoteno delovanje notranjega trga;

(5) Določitev ustreznih najnižjih ravni obdavčitve na ravni Skupnosti lahko omogoči zmanjšanje obstoječih razlik v nacionalnih ravneh obdavčitve.

(6) V skladu s členom 6 Pogodbe, se okoljevarstvene zahteve morajo vključiti v opredelitev in izvajanje drugih politik Skupnosti.

(7) Kot podpisnica Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja je Skupnost ratificirala Kjotski protokol. Obdavčitev energentov in, kjer je primerno, električne energije, je eden od instrumentov, ki so na razpolago za doseganje ciljev Kjotskega protokola.

(8) Svet mora od časa do časa proučiti izjeme in zmanjšanja najnižjih ravni obdavčitve, ob upoštevanju pravilnega delovanja notranjega trga, realne vrednosti najnižjih ravni obdavčitve, mednarodne konkurenčnosti gospodarstva Skupnosti ter širših smotrov Pogodbe.

(9) Državam članicam je treba omogočiti potrebno prožnost pri določanju in izvajanju politik, ki so prilagojene okoliščinam v državi;

(10) Države članice želijo uvesti ali obdržati različne vrste obdavčitve energentov in električne energije. V ta namen je treba državam članicam dovoliti, da se ravnajo po najnižjih ravneh obdavčitve tako, da ob upoštevajo skupne obremenitve iz naslova vseh posrednih davkov, ki so se jih odločile uporabljati (razen DDV).

(11) Davčna ureditev v zvezi z izvajanjem tega pravnega okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je v pristojnosti vsake posamezne države članice. V tem pogledu se države članice lahko odločijo, da ne bodo povečale skupne davčne obremenitve, če menijo, da bi izvajanje takšnega načela davčne nevtralnosti lahko prispevala k prestrukturiranju in posodobitvi njihovih davčnih sistemov s spodbujanjem ravnanja, ki prispeva k boljšemu varovanju okolja in večji uporabi delovne sile.

(12) Cene energije so ključni elementi energetske, transportne in okoljske politike Skupnosti.

(13) Obdavčitev delno določa ceno energentov in električne energije.

(14) Najnižje ravni obdavčitve morajo odražati konkurenčnost različnih energentov in električne energije. V tem pogledu bi bilo priporočljivo, da izračun teh minimalnih stopenj v čim večji meri temelji na energijski vsebnosti proizvodov. Vendar pa se ta metoda ne sme uporabljati za pogonska goriva.

(15) Možnost uporabe diferenciranih nacionalnih davčnih stopenj za isti proizvod je bila dovoljena v določenih okoliščinah ali trajnih stanjih pod pogojem, da se upošteva najnižja raven obdavčitve Skupnosti in pravila notranjega trga in konkurence.

(16) Ker je toplotna energija predmet zelo omejenega trgovanja v Skupnosti, ostaja obdavčenje proizvodnje toplotne energije izven tega okvira Skupnosti.

(17) Treba je vzpostaviti različne najnižje ravni obdavčitve Skupnosti v skladu z uporabo energentov in električne energije.

(18) Energenti, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo za nekatere industrijske in komercialne namene ter energenti, ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, se običajno obdavčujejo na nižji ravni od tiste, ki se uporablja za energente, uporabljene kot pogonsko gorivo.

(19) Za obdavčitev dizelskega pogonskega goriva, ki ga uporabljajo cestni prevozniki, predvsem tisti, ki opravljajo dejavnost znotraj Skupnosti, je treba predvideti možnost posebne obravnave, vključno z ukrepi, ki naj bi omogočili uvedbo sistema pristojbin za uporabo cest zaradi omejevanja izkrivljanja konkurence, s katerimi bi se prevozniki lahko soočili.

(20) Države članice lahko po potrebi razlikujejo med komercialnim in nekomercialnim dizelskim gorivom. Države članice lahko to možnost uporabijo za zmanjšanje vrzeli med obdavčenjem nekomercialnega plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo in motornim bencinom.

(21) Poslovna uporaba energentov in električne energije se lahko obdavči drugače kot neposlovna.

(22) Za energente praviloma velja pravni okvir Skupnosti, če se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo. V tem pogledu narava in logika davčnega sistema narekujeta, da se iz obsega okvira izključi dvojno uporabo energentov in njihovo uporabo kot negoriv kakor tudi za mineraloške postopke. Električna energija, ki se uporablja na podoben način, se mora obravnavati enakovredno.

(23) Zaradi obstoječih mednarodnih obveznosti in ohranjanja konkurenčnosti družb v Skupnosti je priporočljivo nadaljevati z oprostitvami za energente, ki se uporabljajo v zračnem in pomorskem prometu razen v zračnem in pomorskem prometu za zasebne namene, medtem ko imajo države članice možnost, da omejijo te oprostitve.

(24) Državam članicam je dovoljena uporaba nekaterih izjem ali nižjih ravni obdavčitve v primerih, kadar to ni škodljivo za pravilno delovanje notranjega trga in kadar to nima za posledico izkrivljanje konkurence.

(25) Zlasti zaradi spodbujanja uporabe nadomestnih energetskih virov morajo skupna proizvodnja toplotne in električne energije ter obnovljive oblike energije biti deležne ugodnejše obravnave.

(26) Zaželena je določitev okvira Skupnosti, ki bo državam članicam omogočal oprostitev plačila ali zmanjšanje trošarin z namenom spodbujanja uporabe biogoriv, kar bi prispevalo k boljšemu delovanju notranjega trga in državam članicam ter gospodarskim subjektom zagotavljalo zadostno stopnjo pravne varnosti. Izkrivljanje konkurence je treba omejiti, spodbude za zmanjšanje osnovnih stroškov za proizvajalce in distributerje biogoriv pa je treba vzdrževati med drugim s prilagoditvami, ki jih ob upoštevanju sprememb v cenah surovin, sprejmejo države članice.

(27) Ta direktiva ne posega v uporabo ustreznih določb Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in skladiščenju, gibanju in nadzoru takšnih izdelkov [3] in Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače [4], če je izdelek, ki je namenjen za uporabo, ponujen naprodaj ali uporabljen kot pogonsko gorivo ali aditiv za gorivo, etilalkohol, kakor je opredeljen v Direktivi 92/83/EGS.

(28) Nekatere oprostitve ali znižanja ravni obdavčitve se lahko izkažejo za nujne; predvsem zaradi odsotnosti močnejšega usklajevanja na ravni Skupnosti, zaradi nevarnosti izgube mednarodne konkurenčnosti ali zaradi socialnih ali okoljskih razlogov.

(29) Podjetja, ki sklepajo sporazume, da bi pomembno spodbujala varstvo okolja in učinkovitost rabe energije, zaslužijo pozornost; med temi podjetji si energijsko intenzivna podjetja zaslužijo posebno obravnavo.

(30) Lahko se zahtevajo prehodna obdobja in ureditve, ki bi državam članicam omogočala nemoteno prilagajanje novim ravnem obdavčitve in tako omejila možne negativne stranske učinke.

(31) Potrebno je določiti postopek, ki bi državam članicam za določeno obdobje dovolil uvajanje drugih izjem ali nižjih ravni obdavčitve. Potrebno je redno revidiranje takšnih izjem ali znižanj.

(32) Za države članice je treba predvideti, da uradno obveščajo Komisijo o nekaterih ukrepih, sprejetih na nacionalni ravni. Takšno uradno obveščanje pa držav članic ne razbremenjuje obveznosti, določene v členu 88(3) Pogodbe, glede sporočanja nekaterih ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni. Ta direktiva ne vpliva na izid kakršnih koli prihodnjih postopkov glede državnih pomoči, ki bi bili lahko začeti v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe;

(33) Področje uporabe Direktive 92/12/EGS se mora, kjer je to primerno, razširiti na izdelke in posredne davke, ki so zajeti s to direktivo.

(34) Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje te direktive, morajo biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5] –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice morajo uvesti obdavčitev energentov in električne energije v skladu s to direktivo.

Člen 2

1. V tej direktivi se izraz "energenti" uporablja za izdelke:

(a) iz oznak KN 1507 do 1518, če so namenjeni uporabi kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;

(b) iz oznak KN 2701, 2702 in 2704 do 2715;

(c) iz oznak KN 2901 do 2902;

(d) iz oznake KN 29051100, ki niso sintetičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;

(e) iz oznake KN 3403;

(f) iz oznake KN 3811;

(g) iz oznake KN 3817;

(h) iz oznake KN 38249099, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali kot pogonsko gorivo.

2. Ta direktiva se uporablja tudi za:

Električno energijo iz oznake KN 2716.

3. Kadar so namenjeni za uporabo, ponujeni naprodaj ali uporabljeni kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje, se energenti, razen tistih, za katere je raven obdavčitve določena s to direktivo, obdavčijo glede na uporabo, po stopnji, ki se uporablja za enakovredno gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.

Razen obdavčenih izdelkov, naštetih v odstavku 1 se vsi izdelki, ki so namenjeni za uporabo, ponujeni naprodaj ali uporabljeni kot pogonsko gorivo ali kot dodatek ali aditiv k pogonskim gorivom, obdavčijo po stopnji, ki se uporablja za enakovredno pogonsko gorivo.

Razen obdavčenih izdelkov, naštetih v odstavku 1 se vsi drugi ogljikovodiki, razen šote, ki so namenjeni za uporabo, ponujeni naprodaj ali uporabljeni kot gorivo za ogrevanje, obdavčijo po stopnji, ki se uporablja za enakovredne energente.

4. Ta direktiva ne velja za:

(a) obdavčitev proizvodnje toplotne energije in obdavčitev izdelkov iz oznak KN 4401 in 4402;

(b) naslednjo uporabo energentov in električne energije:

- energente, ki se uporabljajo za druge namene kot za pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje,

- dvojno uporabo energentov

Energent ima dvojno uporabo, kadar se uporablja tako kot gorivo za ogrevanje kakor tudi za druge namene kot za pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje. Uporaba energentov za kemijsko redukcijo in elektrolitične in metalurške procese šteje za dvojno uporabo,

- električno energijo, ki se poglavitno uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitične in metalurške procese,

- električno energijo, kadar predstavlja več kot 50 % stroška izdelka. "Strošek izdelka" pomeni seštevek skupne nabave blaga in storitev, povečan za stroške dela in porabo stalnih sredstev na ravni podjetja, kot je določeno v členu 11. Ta strošek se izračuna na povprečno enoto. "Strošek električne energije" pomeni dejansko nabavno vrednost električne energije ali strošek proizvodnje električne energije, če jo proizvaja podjetje,

- v mineraloških postopkih

"Mineraloški postopki" pomenijo postopke, razvrščene v NACE nomenklaturi pod oznako DI 26 "proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov" v Uredbi Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti [6].

Vendar se za te energente uporablja člen 20.

5. Sklicevanje v tej direktivi na oznake kombinirane nomenklature se nanaša na tiste iz Uredbe Komisije (ES) št. 2031/2001 z dne 6. avgusta 2001 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [7].

Odločitev o posodobitvi oznak kombinirane nomenklature za izdelke iz te direktive se sprejme enkrat na leto v skladu s postopkom, določenim v členu 27. Ta odločitev ne sme imeti za posledico kakršne koli spremembe najnižjih ravni obdavčitve, določenih s to direktivo, ali dodajanja ali odstranjevanja kakršnih koli energentov ali električne energije.

Člen 3

Sklicevanje v Direktivi 92/12/EGS na "mineralna olja" in "trošarino", v kolikor se nanaša na mineralna olja, se razlaga, da se nanaša na vse energente, električno energijo in nacionalne posredne davke, navedene v členih 2 in 4(2) te direktive.

Člen 4

1. Raven obdavčitve, ki jih države članice določijo za energente in električno energijo, naštete v členu 2, ne smejo biti nižje od najnižjih ravni obdavčitve, določenih s to direktivo.

2. V tej direktivi, izraz "raven obdavčitve" pomeni skupne dajatve, ki se pobirajo iz naslova vseh posrednih davkov (razen DDV) in ki se ob sprostitvi v porabo neposredno ali posredno izračunavajo za količino energentov in električne energije.

Člen 5

Pod pogojem, da upoštevajo najnižje ravni obdavčitve, ki so določene s to direktivo in da so združljive s pravom Skupnosti, države članice lahko, pod davčnim nadzorom, uveljavijo diferencirane davčne stopnje v naslednjih primerih:

- kadar so diferencirane davčne stopnje neposredno povezane s kakovostjo izdelka;

- kadar so diferencirane davčne stopnje odvisne od količinskih ravni porabe električne energije in energentov, uporabljenih kot gorivo za ogrevanje;

- za naslednje uporabe: lokalni potniški promet (vključno s taksiji), zbiranje odpadkov, oborožene sile in javna uprava, invalidi, reševalna vozila;

- med poslovno in neposlovno uporabo energentov in električne energije iz členov 9 in 10.

Člen 6

Države članice lahko uveljavijo izjeme ali znižanja ravni obdavčitve, določene s to direktivo bodisi:

(a) neposredno,

(b) z diferencirano davčno stopnjo,

ali

(c) s povračilom celotnega ali delnega zneska davka.

Člen 7

1. S 1. januarjem 2004 in 1. januarjem 2010 se najnižje ravni obdavčitve za pogonska goriva določijo kot je navedeno v Preglednici A Priloge I.

Najpozneje 1. januarja 2012, Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom na podlagi poročila in predloga Komisije soglasno odloči o najnižjih davčnih stopnjah, ki veljajo za plinsko olje za nadaljnje obdobje, ki se začne s 1. januarjem 2013.

2. Države članice lahko razlikujejo med komercialno in nekomercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, če upoštevajo najnižje ravni Skupnosti in če stopnja za plinsko olje, ki se kot pogonsko gorivo uporablja v komercialne namene ne pade pod nacionalno raven obdavčitve, ki je v veljavi 1. januarja 2003, ne upoštevajoč kakršna koli odstopanja za to uporabo, ki jih določa ta direktiva.

3. "Plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo", pomeni plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za naslednje namene:

(a) prevoz blaga za najem ali plačilo ali za lasten račun z motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, namenjenimi izključno cestnemu prevozu blaga ter z najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni manjša od 7,5 ton;

(b) prevoz potnikov, bodisi linijski bodisi izredni, z motornimi vozili kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o prilagajanju zakonodaje držav članic v zvezi s homologacijo motornih in priklopnih vozil [8].

4. Ne glede na določbe odstavka 2, države članice, ki uvedejo sistem dajatev za uporabo cest za motorna vozila ali tovornjake s prikolico, ki so izključno namenjeni cestnemu prevozu blaga, lahko uporabijo znižano davčno stopnjo za plinsko olje, ki ga uporabljajo navedena vozila, ki je nižja od nacionalne ravni obdavčitve, veljavne 1. januarja 2003, vse dokler skupna davčna obremenitev ostane v splošnem enaka, pod pogojem, da so upoštevane najnižje ravni obdavčitve Skupnosti in da je nacionalna raven obdavčitve za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko sredstvo, uveljavljena 1. januarja 2003, najmanj dvakrat višja od najnižje ravni obdavčitve, ki je v uporabi 1. januarja 2004.

Člen 8

1. Ne glede na člen 7 se s 1. januarjem 2004 najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za izdelke, uporabljene kot pogonsko gorivo za namene, opredeljene v odstavku 2, kot je navedeno v Preglednici B Priloge I.

2. Ta člen se lahko uporablja za naslednje industrijske in komercialne namene:

(a) za kmetijske, vrtnarske ali ribogojniške dejavnosti in v gozdarstvu;

(b) za stacionarne motorje;

(c) za stroje in opremo, uporabljene pri visokih in nizkih gradnjah in pri javnih gradbenih delih;

(d) za vozila namenjena uporabi izven javnih cest ali tista, ki nimajo dovoljenja za uporabo v glavnem na javnih cestah.

Člen 9

1. S 1. januarjem 2004 se najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za gorivo za ogrevanje, določijo kot je navedeno v Preglednici C Priloge I.

2. Države članice, ki jim je s 1. januarjem 2003 izdano dovoljenje za uporabo dajatve za spremljanje stanja za plinsko olje za ogrevanje, lahko še naprej uporabljajo znižano stopnjo v višini 10 EUR za 1000 litrov navedenega izdelka. To dovoljenje se prekliče s 1. januarjem 2007, če Svet tako soglasno odloči na podlagi poročila in predloga Komisije, potem, ko je ugotovil, da je raven zmanjšane stopnje prenizka za izogibanje problemom izkrivljanja razmer v blagovni menjavi med državami članicami.

Člen 10

1. S 1. januarjem 2004 se najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za električno energijo, določijo kot je navedeno v Preglednici C Priloge I.

2. Nad najnižjimi ravnmi obdavčitve iz odstavka 1 bodo države članice imele možnost določitve veljavne davčne osnove, pod pogojem upoštevanja Direktive 92/12/EGS.

Člen 11

1. V tej direktivi se pojem "poslovna uporaba" nanaša na uporabo s strani gospodarskih subjektov, opredeljenih v skladu z odstavkom 2, ki kjerkoli samostojno dobavljajo blago in storitve, ne glede na namen ali rezultate takšnih gospodarskih dejavnosti.

Gospodarske dejavnosti obsegajo vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter poklicne dejavnosti.

Državni organi, organi regionalne in lokalne uprave in drugi subjekti javnega prava ne štejejo za gospodarske subjekte glede na dejavnosti ali transakcije, ki jih opravljajo kot organi oblasti. Vendar, kadar se ukvarjajo s takšnimi dejavnostmi ali transakcijami, štejejo za podjetja glede na te dejavnosti ali transakcije, kadar bi njihovo obravnavanje kot nepodjetij imelo za posledico precejšnje izkrivljanje konkurence.

2. Za namen Za namen te direktive gospodarskega subjekta ni mogoče obravnavati v manjšem obsegu kot je del podjetja ali pravne osebe, ki z organizacijskega stališča, predstavlja samostojno podjetje, t.j. subjekt, ki je sposoben delovati z lastnimi sredstvi.

3. V primeru mešane uporabe se obdavčitev uporablja sorazmerno z vsakim načinom uporabe, čeprav se v primerih, kjer je poslovna ali neposlovna uporaba zanemarljiva, lahko obravnava kot da je ni.

4. Države članice lahko omejijo področje uporabe znižane ravni obdavčitve za poslovno uporabo.

Člen 12

1. Države članice lahko izrazijo svoje nacionalne ravni obdavčitve v enotah, ki se razlikujejo od tistih, ki so določene v členih 7 do 10, pod pogojem, da ustrezne ravni obdavčitve po pretvorbi v omenjene enote niso nižje od najnižjih ravni, določenih s to direktivo.

2. Za energente iz členov 7, 8 in 9, kjer ravni obdavčitve temeljijo na prostornini, se prostornina izmeri pri temperaturi 15o C.

Člen 13

1. Za države članice, ki niso sprejele evra, se vrednost evra v njihovih nacionalnih valutah, ki se uporabi za določitev ravni obdavčitve, določi enkrat na leto. Uporabijo se tečaji, ki so določeni na prvi delovni dan v oktobru in ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije ter veljajo od 1. januarja naslednjega koledarskega leta.

2. Države članice lahko ohranijo zneske obdavčitve v veljavi ob letni prilagoditvi, ki je določena v odstavku 1, če bi pretvorba zneskov ravni obdavčitve, izraženih v evrih, imela za posledico povečanje davčne obremenitve, izražene v nacionalni valuti, ki je manjše od 5 % ali 5 EUR, odvisno od tega, kateri znesek je nižji.

Člen 14

1. Razen splošnih določb iz Direktive 92/12/EGS o izjemah pri uporabi obdavčenih izdelkov in brez poseganja v druge določbe Skupnosti, države članice izvzamejo iz obdavčitve pod pogoji, ki jih določijo zaradi zagotavljanja pravilne in enotne uporabe takšnih izjem ter preprečevanja kakršnega koli izogibanja, izmikanja ali zlorabe, naslednje energente:

(a) energente in električno energijo, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ter električno energijo, ki se uporablja za ohranjanje sposobnosti za proizvodnjo električne energije. Vendar pa države članice zaradi okoljske politike lahko navedene izdelke obdavčijo ne oziraje se na najnižje ravni obdavčitve, določene s to direktivo. V takšnem primeru se obdavčitev teh izdelkov ne upošteva pri izpolnjevanju najnižjih ravni obdavčitve za električno energijo, določenih v členu 10;

(b) energente, ki so dobavljeni kot gorivo za uporabo v zračnem prometu razen poletov v zasebne namene.

V tej direktivi pomenijo "poleti v zasebne namene" uporabo letala s strani lastnika ali fizične ali pravne osebe, ki letalo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršenkoli drug način, v drugačne namene kot so komercialni nameni in predvsem za drugačne namene kot za prevoz potnikov ali blaga za plačilo ali za opravljanje storitev za plačilo ali za organe oblasti.

Države članice lahko omejijo področje uporabe te izjeme na dobave letalskega goriva (oznaka KN 27101921);

(c) energenti, ki so bili dobavljeni za uporabo kot gorivo za plovbo po vodah Skupnosti (vključno z ribolovom), razen za plovila za zasebne namene ter električno energijo, proizvedeno na krovu plovila.

V tej direktivi, "plovila za zasebne namene" pomenijo uporabo kakršnega koli plovila s strani lastnika ali fizične ali pravne osebe, ki plovilo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršenkoli drug način, v drugačne namene kot so komercialni nameni in predvsem za drugačne namene kot za prevoz potnikov ali blaga za plačilo ali za dobavo storitev za plačilo ali za organe oblasti.

2. Države članice lahko omejijo področje uporabe izjem, določenih v odstavku 1(b) in (c) na mednarodni transport in transport med državami članicami Skupnosti. Razen tega, kadar država članica sklene dvostransko pogodbo z drugo državo članico, lahko prav tako opusti izjeme, določene v odstavkih 1(b) in (c). V takšnih primerih lahko države članice uporabijo raven obdavčitve, ki je nižja od najnižje ravni, določene s to direktivo.

Člen 15

1. Brez poseganja v druge določbe Skupnosti lahko države članice pod davčnim nadzorom uporabijo popolne ali delne izjeme glede ravni obdavčitve za:

(a) obdavčljive izdelke, ki se uporabljajo pod davčnim nadzorom na področju pilotskih projektov tehnološkega razvoja okolju prijaznejših izdelkov ali v zvezi z gorivi iz obnovljivih virov;

(b) električno energijo:

- pridobljeno od sonca, vetra, plimovanja ali geotermalnih virov;

- pridobljeno v hidroelektrarnah;

- pridobljeno iz biomase ali iz izdelkov, proizvedenih iz biomase;

- pridobljeno iz metana iz zapuščenih premogovnikov;

- pridobljeno iz gorivnih celic;

(c) energente in električno energijo, uporabljene za skupno proizvodnjo toplotne in električne energije;

(d) električno energijo, pridobljeno iz skupne proizvodnje toplotne in električne energije, pod pogojem, da so skupni generatorji prijazni okolju. Države članice lahko uporabijo nacionalne opredelitve izraza "prijazna okolju" (ali visoko učinkovita) skupna proizvodnja toplotne in električne energije, vse dokler Svet na podlagi poročila in predloga Komisije soglasno ne sprejme skupne opredelitve.

(e) energente in električno energijo, ki se uporablja za prevoz blaga in potnikov po železnici, s podzemsko železnico, tramvajem ali trolejbusi;

(f) energente, ki so dobavljeni za uporabo kot gorivo za plovbo po celinskih plovnih poteh (vključno z ribolovom), razen za plovila za zasebne namene, ter električno energijo, proizvedeno na krovu plovil;

(g) zemeljski plin v državah članicah, v katerih je bil v letu 2000 delež zemeljskega plina v končni porabi energije znašal manj kot 15 %;

Popolne ali delne izjeme ali zmanjšanja se lahko uporabljajo največ deset let po začetku veljavnosti te direktive ali dokler delež zemeljskega plina v nacionalni končni porabi energije ne doseže 25 %, kar koli je prej. Brž ko delež zemeljskega plina v nacionalni končni porabi energije doseže 20 %, zadevne države članice uporabijo strogo pozitivno raven obdavčitve, ki se letno povečuje, da bi ob koncu zgoraj navedenega obdobja dosegla vsaj najnižjo stopnjo.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske lahko uporabi popolne ali delne izjeme ali znižanja za zemeljski plin ločeno za Severno Irsko;

(h) električno energijo, zemeljski plin, premog in trdna goriva, ki se uporabljajo v gospodinjstvih in/ali v organizacijah, ki so v zadevni državi članici priznane kot dobrodelne. V primeru takšnih dobrodelnih organizacij, države članice lahko izjemo ali znižanje omejijo neposlovne dejavnosti. V primeru mešane uporabe, se obdavčitev izvaja sorazmerno s posameznim namenom uporabe. Če je uporaba neznatna, se lahko obravnava kot nična;

(i) zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot pogonsko sredstvo;

(j) pogonska goriva ki se uporabljajo v proizvodnji, razvoju, preizkušanju in vzdrževanju letal in plovil;

(k) pogonska goriva, ki se uporabljajo pri poglabljanju dna plovnih poti in v pristaniščih;

(l) izdelke iz oznake KN 2705, ki se uporabljajo za namene ogrevanja;

2. Države članice lahko prav tako povrnejo proizvajalcem delni ali celotni znesek davka, ki so ga plačali porabniki za električno energijo, proizvedeno iz izdelkov iz odstavka 1(b).

3. Države članice lahko uporabijo nižjo raven obdavčitve, vključno s stopnjo nič, za energente in električno energijo, ki se uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.

Na podlagi predloga Komisije, Svet pred 1. januarjem 2008 prouči možnost odprave ničelne ravni obdavčitve.

Člen 16

1. Države članice lahko, brez poseganja v člen 5, uporabijo izjemo ali znižano stopnjo obdavčitve pod davčnim nadzorom za obdavčljive izdelke iz člena 2, kadar so takšni izdelki izdelani ali vsebujejo enega ali več naslednjih izdelkov:

- izdelke iz oznak KN 1507 do 1518;

- izdelke iz oznak KN 38249055 in 38249080 do 38249099 za njihove sestavne dele, ki so pridobljeni iz biomase;

- izdelke iz oznak KN 22072000 in 29051100, ki niso sintetičnega izvora;

- izdelke, proizvedene iz biomase, vključno z izdelki iz oznak KN 4401 in 4402.

Države članice lahko prav tako uporabijo znižano stopnjo obdavčitve pod davčnim nadzorom za obdavčljive izdelke iz člena 2, kadar takšni izdelki vsebujejo vodo (oznake KN 2201 in 28510010).

Izraz "biomasa" pomeni biološko razgradljivo frakcijo izdelkov, odpadkov in ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstvu in povezanih panogah kakor tudi biološko razgradljivo frakcijo industrijskih in komunalnih odpadkov.

2. Izjema ali znižanje obdavčitve zaradi uporabe znižane stopnje, določene v odstavku 1, ne sme biti višja od zneska obdavčitve, ki ga je treba plačati za količino izdelkov iz odstavka 1, ki so prisotni v izdelkih, ki izpolnjujejo pogoje za znižanje.

Ravni obdavčitve, ki jih države članice uporabljajo za izdelke, ki so sestavljeni ali ki vsebujejo izdelke iz odstavka 1, so lahko nižje od najnižje ravni, določene v členu 4.

3. Izjema ali znižanje obdavčitve, ki jo uporabljajo države članice, se prilagodita zaradi upoštevanja sprememb v cenah surovin v izogib previsokim kompenzacijam za dodatne stroške, povezane s proizvodnjo izdelkov iz odstavka 1.

4. Države članice lahko do 31. decembra 2003 izvzemajo ali nadalje izvzemajo izdelke, ki so izključno ali skorajda izključno izdelani iz izdelkov iz odstavka 1.

5. Izjema ali znižanje za izdelke iz odstavka 1 se lahko odobrita v okviru večletnega programa na podlagi dovoljenja, ki ga upravni organ izda gospodarskemu subjektu za več kot eno koledarsko leto. Odobrena izjema ali znižanje se ne smeta uporabljati več kot šest let zaporedoma. To obdobje je mogoče podaljšati.

Kot del večletnega programa, ki ga je odobril upravni organ pred 31. decembrom 2012, države članice lahko uporabijo oprostitev ali znižanje iz odstavka 1 po 31. decembru 2012 in do konca večletnega programa. Tega obdobja ni mogoče podaljšati.

6. Če bi predpisi Skupnosti od držav članic zahtevali upoštevanje zakonsko zavezujočih obveznosti, da na svoje trge plasirajo najnižji delež izdelkov iz odstavka 1, določbe odstavkov 1 do 5 tega člena prenehajo veljati od dneva, ko takšna obveznost postane zavezujoča za države članice.

7. Države članice posredujejo Komisiji seznam zmanjšanj ali oprostitev davka, ki so bili uveljavljeni v skladu s tem členom, do 31. decembra 2004 in vsakih 12 mesecev po tem datumu.

8. Najpozneje 31. decembra 2009, Komisija poroča Svetu o davčnih, gospodarskih, kmetijskih, energijskih, industrijskih in okoljskih vidikih znižanj, odobrenih v skladu s tem členom.

Člen 17

1. Pod pogojem da se najnižje ravni obdavčitve, določene s to direktivo, v povprečju upoštevajo v vsaki dejavnosti, države članice lahko uporabijo znižanja davkov na porabo energentov, ki se uporabljajo za ogrevanje ali za namene iz člena 8(2)(b) in (c), in na električno energijo v naslednjih primerih:

(a) v korist energetsko intenzivnih dejavnosti

"Energetsko intenzivna dejavnost" pomeni gospodarski subjekt iz člena 11, kadar bodisi nabave energentov in električne energije znaša najmanj 3,0 % proizvodne vrednosti bodisi davki od energije na nacionalni ravni znašajo najmanj 0,5 % dodane vrednosti. Države članice lahko v okviru te opredelitve uporabijo bolj omejevalne koncepte, vključno s prodajno vrednostjo, procesnimi in sektorskimi opredelitvami.

"Nabave energentov in električne energije" pomenijo dejanski strošek energije, ki je bila nabavljena ali proizvedena v okviru dejavnosti. Upošteva se Upoštesamo električna energija, toplota in energenti, ki se uporabljajo za ogrevanje ali za namene iz člena 8(2)(b) in (c). Všteti so vsi davki razen odbitnega DDV.

"Proizvodna vrednost" pomeni prihodke vključno s subvencijami, povezanimi s ceno izdelkov, povečano ali zmanjšano za spremembe zalog končnih in nedokončanih izdelkov ter blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo, zmanjšano za nabave blaga ali storitev za nadaljnjo prodajo.

"Dodana vrednost" pomeni skupne prihodke, zavezane plačilu DDV, vključno z izvozno prodajo, zmanjšano za skupno nabavo, zavezano plačilu DDV vključno z uvozom.

Državam članicam, ki trenutno uporabljajo nacionalne sisteme obdavčitve energije, v katerih se energetsko intenzivne dejavnosti opredeljujejo v skladu z drugačnimi merili kot so stroški energije v primerjavi s proizvodno vrednostjo in nacionalni davek na energijo v primerjavi z dodano vrednostjo, se dovoli prehodno obdobje, ki traja največ do 1. januarja 2007, za prilagoditev opredelitvi iz točke (a) prvega pododstavka;

(b) pri sklepanju pogodb s podjetji ali združenji podjetij ali pri izvajanju shem trgovanja z dovoljenji ali ustreznih drugih ureditev, kolikor imajo za posledico doseganje okoljskih ciljev ali izboljšanje energetske učinkovitosti.

2. Ne glede na določbe člena 4(1), lahko države članice uporabijo raven obdavčitve, vključno s stopnjo nič, za energente in električno energijo, kakor so določeni v členu 2, kadar so njihovi uporabniki energetsko intenzivni gospodarski subjekti, kakor so opredeljeni v odstavku 1 tega člena.

3. Ne glede na člen 4(1), države članice lahko uporabijo raven obdavčitve, ki je do 50 % nižja od najnižjih ravni iz te direktive za energente in električno energijo, kakor so določeni v členu 2, kadar so njihovi uporabniki gospodarski subjekti, kot so opredeljeni v členu 11, vendar niso energetsko intenzivna, kot je določeno v odstavku (1) tega člena.

4. Dejavnosti, ki uveljavljajo možnosti, navedene v odstavkih 2 in 3, sklepajo pogodbe, sheme trgovanja z dovoljenji ali ustrezne druge ureditve iz odstavka 1(b). Pogodbe, sheme trgovanja z dovoljenji ali ustrezne druge ureditve morajo voditi k doseganju okoljskih ciljev ali izboljšanju energetske učinkovitosti, ki v splošnem ustrezajo tistim, ki bi bili doseženi ob upoštevanju standardnih najnižjih stopenj v Skupnosti.

Člen 18

1. Z odstopanjem od določb te direktive, so države članice pooblaščene, da še naprej uporabljajo znižane davčne stopnje ali izjeme, kakor so določene v Prilogi II.

Po predhodni pregledu Sveta, to dovoljenje na predlog Komisije preneha veljati 31. decembra 2006 oziroma na dan, določen v Prilogi II.

2. Ne glede na obdobja iz odstavkov 3 do 12 in pod pogojem, da to bistveno ne izkrivlja konkurence, se državam članicam, ki imajo težave z izvajanjem novih najnižjih ravni obdavčitve omogoči prehodno obdobje do 1. januarja 2007, zlasti v izogib ogrožanju stabilnosti cen.

3. Kraljevina Španija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja posebno znižano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 287 EUR za 1000 l in da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. januarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010. Posebna znižana stopnja za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, se do 1. januarja 2012 prav tako lahko uporablja za taksije. Glede na določbe člena 7(3)(a) lahko v opredelitvi komercialnih namenov do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni nižja od 3,5 ton.

4. Republika Avstrija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja posebno znižano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 287 EUR za 1000 l in da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. januarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010.

5. Kraljevina Belgija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja posebno znižano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 287 EUR za 1000 l in da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. januarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010.

6. Veliko vojvodstvo Luksemburg lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2009 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja posebno znižano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 272 EUR za 1000 l in da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. januarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010.

7. Republika Portugalska lahko uporabi ravni obdavčitve za energente in električno energijo, porabljene v Avtonomni regiji Azorov in Madeire, ki so nižje od najnižjih ravni obdavčitve, določenih s to direktivo, za pokrivanje transportnih stroškov, nastalih zaradi otoškega in razpršenega značaja navedenih regij.

Republika Portugalska lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2009 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja posebno znižano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 272 EUR za 1000 da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. l injanuarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010. Diferencirana stopnja za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, se do 1. januarja 2012 prav tako lahko uporablja za taksije. Glede na določbe člena 7(3)(a) lahko v opredelitvi komercialnih namenov do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni nižja od 3,5 ton.

Portugalska republika lahko uporablja popolne ali delne izjeme v ravneh obdavčitve za električno energijo do 1. januarja 2010.

8. Helenska republika lahko uporablja ravni obdavčitve do 22 EUR za 1000 l pod najnižjimi stopnjami, določenimi s to direktivo, za plinsko olje, ki se uporablja za pogonske namene in motorni bencin, porabljen v departmajih Lesbos, Chios, Samos, Dodekanezi in Kikladi ter na naslednjih egejskih otokih: Tasos, Severni Sporadi, Samotraka in Skiros.

Helenska republika lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2010 za preoblikovanje sedanjega sistema obdavčitve inputov v proizvodnji električne energije v sistem obdavčitve električne energije kot končnega izdelka in da bi dosegla novo najnižjo stopnjo obdavčitve za motorni bencin.

Helenska republika lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2010 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR. Do 31. decembra 2009 lahko nadalje uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 264 EUR za 1000 l in da se nacionalne ravni obdavčitve, ki so bile v veljavi 1. januarja 2003, ne znižajo. Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2012 lahko uporablja diferencirano stopnjo za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, pod pogojem, da to nima za posledico obdavčitve nižje od 302 EUR za 1000 l in da se ne znižajo nacionalne ravni obdavčitve, ki so v veljavi 1. januarja 2010. Diferencirana stopnja za komercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja za pogonske namene, se do 1. januarja 2012 prav tako lahko uporablja za taksije. Glede na določbe člena 7(3)(a) lahko v opredelitvi komercialnih namenov do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni nižja od 3,5 ton.

9. Irska lahko uporablja popolne ali delne izjeme ali znižanja davčnih stopenj za električno energijo do 1. januarja 2008.

10. Francoska republika lahko uporablja popolne ali delne izjeme ali znižanja za energente in električno energijo, ki jo porabijo organi državne, regionalne ali lokalnih oblasti ali drugi subjekti javnega prava, za dejavnosti ali posle, ki jih opravljajo kot organi oblasti, do 1. januarja 2009.

Francoska republika lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2009 za prilagoditev svojega sedanjega sistema obdavčitve električne energije določbam te direktive. V tem obdobju se upoštevanje najnižjih stopenj iz te direktive ugotavlja na podlagi splošne veljavne povprečne lokalne ravni obdavčitve za električno energijo.

11. Italijanska republika lahko v opredelitvi komercialnih namenov, kakor so določeni v členu 7(3)(a), do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni nižja od 3.5 ton.

12. Zvezna republika Nemčija lahko v opredelitvi komercialnih namenov, kakor so določeni v členu 7(3)(a), do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo 12 ton.

13. Kraljevina Nizozemska lahko v opredelitvi komercialnih namenov, kakor so določeni v členu 7(3)(a), do 1. januarja 2008 uporablja najvišjo dovoljeno bruto skupno težo 12 ton.

14. Države članice lahko v okviru določenih prehodnih obdobij postopoma zmanjšujejo vrzeli do novih najnižjih ravni. Vendar pa, kadar razlika med nacionalno ravnijo in najnižjo ravnijo ne presega 3 % navedene najnižje ravni, zadevna država članica lahko s prilagoditvijo nacionalne ravni počaka do izteka obdobja.

Člen 19

1. Razen določb prejšnjih členov, zlasti členov 5, 15 in 17, lahko Svet, na predlog Komisije, državi članici soglasno dovoli uvedbo nadaljnjih izjem ali znižanj zaradi upoštevanja posebnih politik.

Država članica, ki želi sprejeti takšen ukrep, o tem ustrezno obvesti Komisijo in prav tako Komisiji posreduje vse pomembne in potrebne informacije.

Komisija prouči zahtevek, pri čemer med drugim upošteva pravilno delovanje notranjega trga, potrebo po zagotavljanju lojalne konkurence ter zdravstvene, okoljske, energetske in transportne politike Skupnosti.

V treh mesecih po prejemu ustreznih in potrebnih informacij, Komisija Svetu predlaga odobritev takšnega ukrepa ali pa Svetu sporoči razloge, zakaj ni predlagala odobritve takšnega ukrepa.

2. Dovoljenja iz odstavka 1 se izdajo za največ 6 let z možnostjo podaljšanja po postopku iz odstavka 1.

3. Če Komisija meni, da izjem ali zmanjšanj, določenih v odstavku 1, ni več mogoče ohranjati, zlasti glede na lojalnost konkurence ali izkrivljanje delovanja notranjega trga ali glede na politiko Skupnosti na področju zdravstva, varstva okolja, energetike in transporta, Svetu posreduje ustrezne predloge. Svet o teh predlogih odloča soglasno.

Člen 20

1. Določbe Direktive 92/12/EGS o nadzoru in gibanju veljajo le za:

(a) izdelke iz oznak KN 1507 do 1518, če so namenjeni uporabi kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;

(b) izdelke iz oznak KN 270710, 270720, 270730 in 270750;

(c) izdelke iz oznak KN 271011 do 27101969. Vendar za izdelke iz oznak KN 27101121, 27101125 in 27101929 določbe o nadzoru in gibanju izdelkov veljajo samo za obsežna tržna gibanja;

(d) izdelke iz oznake KN 2711 (razen 271111, 271121 in 271129);

(e) izdelke iz oznake KN 290110;

(f) izdelke iz oznak KN 290220, 290230 , 290241, 290242, 290243 in 290244;

(g) izdelke iz oznake KN 29051100, ki niso sintetičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;

(h) izdelke iz oznake KN 38249099, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali kot pogonsko gorivo.

2. Če država članica ugotovi, da so energenti, razen tistih iz odstavka 1, namenjeni za uporabo, ponujeni za nadaljnjo prodajo ali se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje, pogonsko gorivo ali da na drugačen način omogočajo izogibanje, izmikanje ali zlorabo, o tem nemudoma obvesti Komisijo. Ta določba se prav tako uporablja za električno energijo. Komisija obvestilo posreduje drugim državam članicam v enem mesecu po prejemu. Odločitev glede tega, ali naj se za izdelke uporabljajo določbe o nadzoru in gibanju Direktive 92/12/EGS, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 27(2).

3. Države članice lahko v skladu z dvostranskimi dogovori odpravijo nekatere ali vse nadzorne ukrepe iz Direktive 92/12/EGS glede nekaterih ali vseh izdelkov iz odstavka 1, kolikor jih ne urejajo določbe členov 7 do 9 te direktive. Ti dogovori ne zadevajo držav članic, ki niso udeležene v teh dogovorih. O vseh takšnih dvostranskih dogovorih se uradno obvesti Komisijo, ki z njimi seznani ostale države članice.

Člen 21

1. Razen splošnih določb, ki opredeljujejo obdavčljiv dogodek in določb o plačilu, ki jih opredeljuje Direktiva 92/12/EGS, znesek davka od energentov prav tako zapade v plačilo ob nastopu enega od obdavčljivih dogodkov iz člena 2(3).

2. V tej direktivi, se za besedo "proizvodnja" v členih 4(c) in 5(1) Direktive 92/12/EGS šteje, da vključuje "pridobivanje", kadar je to primerno.

3. Poraba energentov na območju obrata za proizvodnjo energentov se ne šteje za obdavčljiv dogodek, ki bi imel za posledico obdavčitev, če gre za porabo energentov, ki se proizvajajo na območju obrata. Države članice lahko obravnavajo porabo električne energije in drugih energentov, ki se ne proizvajajo na območju takšnih obratov, in porabo energentov ter električne energije na območju obrata, ki proizvaja goriva za uporabo pri proizvodnji električne energije kot neobdavčljiv poslovni dogodek. Kadar se energenti uporabljajo za namene, ki niso povezani s proizvodnjo energentov in zlasti za pogon vozil, se to obravnava kot obdavčljiv dogodek, ki ima za posledico obdavčitev.

4. Države članice lahko prav tako določijo, da davek na energente in električno energijo zapade v plačilo, kadar ugotovijo, da pogoj končne porabe, ki je določen z nacionalnimi pravili zaradi znižanja davčne stopnje ali izjeme, ni ali ni več izpolnjen.

5. Zaradi uporabe členov 5 in 6 Direktive 92/12/EGS, sta električna energija in zemeljski plin predmet obdavčitve, pri čemer obdavčljivi dogodek nastane v trenutku dobave s strani distributerja ali redistributerja. V primeru dobave za porabo v državi članici, v kateri distributer ali redistributer nimata svojega sedeža, se davek držav članic, ki jim je dobava namenjena, zaračuna družbi, ki mora biti registrirana v državi članici, ki ji je dobava namenjena. Davek se v vseh primerih odmeri in pobira skladno s postopki, ki jih določi vsaka država članica.

Ne glede na prvi pododstavek, v primeru, da ne obstaja povezava med plinovodom posamezne države članice s plinovodi drugih držav članic, imajo države članice pravico določiti obdavčljiv dogodek.

Subjekt, ki proizvaja električno energijo za lastne potrebe, šteje za distributerja. Ne glede na člen 14(1)(a), države članice lahko oprostijo majhne proizvajalce električne energije pod pogojem, da obdavčijo energente, ki se uporabljajo za proizvodnjo te električne energije.

Za uporabo členov 5 in 6 Direktive 92/12/EGS, so premog, koks in lignit predmet obdavčitve in obveznost plačila davka nastane ob dobavi s strani družb, ki morajo biti registrirane za ta namen pri pristojnih organih. Ti organi lahko proizvajalcu, trgovcu, uvozniku ali davčnemu zastopniku dovolijo, da namesto registrirane družbe prevzame njene davčne obveznosti. Davek se odmeri in pobira skladno s postopki, ki jih določi vsaka država članica.

6. Države članice niso dolžne kot "proizvodnjo energentov" upoštevati:

(a) postopkov, pri katerih naključno nastajajo majhne količine energentov;

(b) postopkov, s katerimi uporabnik določenega energenta v lastnem podjetju omogoča njegovo ponovno uporabo pod pogojem, da je za omenjeni energent že bil plačan davek, ki ni nižji od davka, ki bi ga bilo treba plačati, če bi bil energent ponovno zavezan plačilu davka;

(c) postopkov, ki se stojijo iz mešanja energentov z drugimi energenti ali drugimi materiali izven proizvodnega obrata ali trošarinskega skladišča pod pogojem:

(i) da je bil davek za sestavine že plačan; in

(ii) da plačani znesek ni nižji od zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati za mešanico.

Pogoj iz (i) se ne uporablja, kadar je mešanica izvzeta zaradi posebnega namena uporabe.

Člen 22

S spremembo davčnih stopenj se višina obdavčitve zalog energentov, ki so že bili sproščeni v porabo, lahko poveča ali zniža.

Člen 23

Države članice lahko povrnejo že plačane davke za onesnažene ali naključno zmešane energente, ki so bili poslani nazaj v trošarinsko skladišče zaradi recikliranja.

Člen 24

1. Energenti, ki so sproščeni v porabo v državi članici, vsebovani v standardnih rezervoarjih za gorivo motornih vozil in ki so namenjeni za uporabo kot gorivo v teh istih vozilih kakor tudi tisti, ki so shranjeni v posebnih zabojnikih in so namenjeni za delovanje sistemov, ki oskrbujejo te iste zabojnike med transportom, niso zavezani obdavčitvi v nobeni drugi državi članici.

2. V tem členu

izraz "standardni rezervoarji" pomeni:

- rezervoarje, ki jih je proizvajalec trajno pritrdil na vsa motorna vozila enakega tipa kot je zadevno vozilo in katerih stalna pritrditev omogoča neposredno uporabo goriva, tako za pogon kot, kjer je to primerno, za delovanje hladilnih in drugih sistemov med transportom. Rezervoarji za plin, ki so vgrajeni v motorna vozila in ki so namenjeni za neposredno uporabo plina kot goriva, ter rezervoarji, ki so vgrajeni v druge sisteme, s katerimi so vozila lahko opremljena, prav tako štejejo za standardne rezervoarje;

- rezervoarje, ki jih je proizvajalec trajno pritrdil na vse zabojnike istega tipa kot je zadevni zabojnik in katere trajna pritrditev omogoča neposredno uporabo goriva za delovanje hladilnih in drugih sistemov, s katerimi so opremljeni posebni zabojniki med transportom.

Izraz "posebni zabojnik" pomeni kakršenkoli zabojnik, ki je opremljen s posebej zasnovano pripravo za hladilne sisteme, sisteme za spajanje s kisikom, toplotno izolacijske sisteme ali druge sisteme.

Člen 25

1. Države članice obvestijo Komisijo o ravneh obdavčitve, ki jih uporabljajo za izdelke iz člena 2 na dan 1. januarja vsakega leta in po vsaki spremembi v nacionalni zakonodaji..

2. Če so ravni obdavčitve, ki jih uporabljajo države članice, izražene v drugačnih merskih enotah od tistih, ki so določene za vsak izdelek v členih 7 do 10, države članice prav tako sporočijo ustrezne ravni obdavčitve po preračunu v navedene merske enote.

Člen 26

1. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih v skladu s členi 5, 14(2), 15 in 17.

2. Ukrepi kot so davčne oprostitve, znižanja davkov, diferencirana obdavčitev in vračilo davka v smislu te direktive lahko pomenijo državno pomoč in jih je v teh primerih treba sporočiti Komisiji na podlagi člena 88(3) Pogodbe.

Informacije, ki se posredujejo Komisiji na podlagi te direktive, držav članic ne razbremenjujejo obveznosti sporočanja po členu 88(3) Pogodbe.

3. Obveznost obveščanja Komisije v skladu z odstavkom 1 o ukrepih, ki so bili sprejeti na podlagi člena 5, držav članic ne razbremenjujejo kakršnih koli obveznosti uradnega obveščanja, ki izhajajo iz Direktive 83/189/EGS.

Člen 27

1. Komisiji pomaga Odbor za trošarine, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 24(1) Direktive 92/12/EGS.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Časovno obdobje, določeno s členom 5(6) Sklepa 1999/468/ES traja tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 28

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 31. decembra 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice te določbe uporabljajo od 1. januarja 2004, razen določb iz členov 16 in 18(1), ki lahko jih uporabljajo od 1. januarja 2003.

3. Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Postopke sklicevanja določijo države članice.

4. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 29

Svet na podlagi poročila in tam, kjer je to primerno, na predlog Komisije, občasno prouči izjeme in znižanja ter najnižje ravni obdavčitve, ki jih določa ta direktiva in, po posvetovanju z Evropskim parlamentom, soglasno sprejme potrebne ukrepe. Poročilo Komisije in Svet pri svoji obravnavi upoštevata pravilno delovanje notranjega trga, realno vrednost najnižjih ravni obdavčitve ter širše zastavljene cilje Pogodbe.

Člen 30

Razen v primerih iz člena 28(2), se direktivi 92/81/EGS in 92/82/EGS z 31. decembrom 2003 razveljavita.

Člen 31

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 32

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 27. oktobra 2003

Za Svet

Predsednik

A. Matteoli

[1] UL L 316, 31.10.1992, str. 12. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

[2] UL L 316, 31.10.1992, str. 19. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES.

[3] UL L 76, 23.3.1992, str 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/47/ES (UL L 193, 29.7.2000, str. 73).

[4] UL L 316, 31.10.1992, str. 21.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

[7] UL L 279, 23.10.2001, str. 1

[8] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Preglednica A. − Najnižje ravni obdavčitve za pogonska goriva

| 1. januarja 2004 | 1. januarja 2010 |

Osvinčeni bencin (v evrih za 1000 l) oznake KN 27101131, 27101151 in 27101159 | 421 | 421 |

Neosvinčeni bencin (v evrih za 1000 l) oznake KN 27101131, 27101141, 27101145 in 27101149 | 359 | 359 |

Plinsko olje (v evrih za 1000 l) oznake KN od 27101941 do 27101949 | 302 | 330 |

Kerozin (v evrih za 1000 l) oznake KN 27101921 in 27101925 | 302 | 330 |

Utekočinjeni naftni plin (v evrih za 1000 kg) oznake KN od 27111211 do 27111900 | 125 | 125 |

Zemeljski plin (v evrih na gigajoule bruto kurilno vrednost) oznake KN 27111100 in 27112100 | 2,6 | 2,6 |

Preglednica B. − Najnižje ravni obdavčitve za pogonska goriva uporabljena v skladu z nameni iz člena 8(2)

Plinsko olje (v evrih za 1000 l) oznake KN od 27101941 do 27101949 | 21 |

Kerozin (v evrih za 1000 l) oznake KN 27101921 in 27101925 | 21 |

Utekočinjeni naftni plin (v evrih za 1000 kg) oznake KN od 27111211 do 27111900 | 41 |

Zemeljski plin (v evrih na gigajoule bruto kurilno vrednost) oznake KN 27111100 in 27112100 | 0,3 |

Preglednica C. − Najnižje ravni obdavčitve za goriva za ogrevanje in električno energijo

| Poslovna uporaba | Neposlovna uporaba |

Plinsko olje (v evrih za 1000 l) oznake KN od 27101941 do 27101949 | 21 | 21 |

Težko kurilno olje (v evrih za 1000 kg) oznake KN od 27101961 do 27101969 | 15 | 15 |

Kerozin (v evrih za 1000 1) oznake KN 27101921 in 27101925 | 0 | 0 |

Utekočinjeni naftni plin (v evrih za 1000 kg) oznake KN od 27111211 do 27111900 | 0 | 0 |

Zemeljski plin (v evrih na gigajoule bruto kurilno vrednost) oznake KN 27111100 in 27112100 | 0,15 | 0,3 |

Premog in koks (v evrih na gigajoule bruto kurilno vrednost) oznake KN 2701, 2702 in 2704 | 0,15 | 0,3 |

Električna energija (v evrih za MWh) oznaka KN 2716 | 0,5 | 1,0 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Znižane stopnje obdavčitve in oprostitve take obdavčitve iz člena 18(1)

1. BELGIJA

- za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za oblike zračnega prometa, ki ga ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za uporabo v pomorskem prometu za zasebne namene;

- za znižanje stopnje trošarine za težko kurilno olje zaradi spodbujanja uporabe okolju prijaznejših vrst goriva. Takšno znižanje se nanaša specifično na vsebnost žvepla, znižana stopnja pa v nobenem primeru ne sme pasti pod 6,5 EUR za tono;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena;

- za diferencirano stopnjo trošarine za neosvinčeni bencin z nizko vsebnostjo žvepla (50 ppm) in nizkoaromatski neosvinčeni bencin (35 %);

- za diferencirano stopnjo trošarine za dizelsko gorivo z nizko vsebnostjo žvepla (50 ppm).

2. DANSKA

- od 1. februarja 2002 do 31. januarja 2008 za diferencirano stopnjo trošarine za težko in lahko kurilno olje, ki ju uporabljajo energetsko intenzivne družbe za proizvodnjo toplote za ogrevanje in tople vode. Najvišji znesek dovoljene diferenciacije stopnje trošarine je 0,0095 EUR za kg težkega kurilnega olja in 0,008 EUR za liter lahkega kurilnega olja. Znižanje trošarine mora izpolnjevati pogoje te direktive, zlasti predpisane najnižje stopnje;

- za znižanje stopnje trošarine za dizelsko gorivo zaradi uporabe okolju bolj prijaznih vrst goriva pod pogojem, da se takšne spodbude nanašajo na ugotovljene tehnične lastnosti vključno s specifično težo, vsebnostjo žvepla, destilacijsko točko, cetansko število in indeks pod pogojem, da so omenjene stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva;

- za uporabo diferenciranih stopenj trošarine med motornim bencinom, ki ga distribuirajo bencinske črpalke, opremljene s povratnim sistemom za bencinske hlape, in motornim bencinom, ki ga distribuirajo druge bencinske črpalke pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za diferencirane stopnje trošarine za motorni bencin pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za diferencirane stopnje trošarine za plinsko olje pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za delno vračilo komercialnemu sektorju pod pogojem, da so zadevni davki v skladu z določbami Skupnosti in pod pogojem, da znesek plačanih davkov in ne vrnjenih vedno upošteva najnižje stopnje obdavčitve ali pristojbine za nadzor nad mineralnimi olji, kakor določa zakonodaja Skupnosti;

- za oblike zračnega prometa, ki ga ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za uporabo znižane stopnje trošarine v najvišjem znesku 0,03 DKK za liter motornega bencina, ki ga distribuirajo bencinske črpalke, ki izpolnjujejo strožja merila za opremo in delovanje, katerih namen je zmanjšati pronicanje metil terciarnega butil etra v podtalnico pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine.

3. NEMČIJA

- za diferencirano stopnjo trošarine za goriva z najvišjo vsebnostjo žvepla 10 ppm od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2005;

- za uporabo odpadnih ogljikovodikovih plinov kot goriva za ogrevanje;

- za diferencirano stopnjo trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo za vozila za lokalni javni prevoz potnikov, ob upoštevanju obveznosti, ki jih določa Direktiva 92/82/EGS;

- za vzorce mineralnih olj, namenjenih za analizo, testiranje v proizvodnji ali za druge znanstvene namene;

- za diferencirano stopnjo trošarine za goriva za ogrevanje, ki jih uporabljajo proizvodne dejavnosti pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerega ponovna uporaba je obdavčena.

4. GRČIJA:

- za uporabo v nacionalnih oboroženih silah;

- za odobravanje oprostitev trošarin za mineralna olja za goriva, ki so namenjena za pogon uradnih vozil ministrstva ali predsedstva in nacionalne policije;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za diferencirane stopnje trošarine za neosvinčeni motorni bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za utekočinjeni naftni plin in metan, ki se uporabljata v industrijske namene.

5. ŠPANIJA

- za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo za vozila v javnem transportu;

- za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja za pogon taksijev;

- za diferencirane stopnje davka za neosvinčeni motorni bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerega ponovna uporaba je obdavčena.

6. FRANCIJA:

- za diferencirane davčne stopnje za dizelsko gorivo, ki se uporablja za pogon gospodarskih vozil, do 1. januarja 2005, ki od 1. marca 2003 ne morejo biti nižje od 380 EUR za 1000 l;

- v okviru nekaterih politik, ki imajo za cilj pomoč območjem z upadajočim številom prebivalcev;

- za porabo na otoku Korziki pod pogojem, da znižane stopnje v vsakem primeru upoštevajo najnižje stopnje davka za mineralna olja, kakor jih določa zakonodaja Skupnosti;

- za diferencirano stopnjo trošarine za novo gorivo, sestavljeno iz emulzije vode, sredstva proti zamrznitvi/dizla, stabilizirane s površinsko aktivnimi snovmi, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za diferencirano stopnjo trošarine za neosvinčeni super motorni bencin, ki vsebuje aditive na bazi kalija zaradi izboljšanja odpornosti na pregorevanje ventilov (ali kakršenkoli drug aditiv z enakim učinkom);

- za gorivo, ki ga uporabljajo taksiji, v okviru letne kvote;

- za oprostitev trošarine za pline, ki se uporabljajo kot gorivo v javnem prevozu, na podlagi letne kvote;

- za oprostitev trošarine za pline, ki jih uporabljajo smetarska vozila na plinski pogon kot pogonsko gorivo;

- za znižanje stopnje obdavčitve za težko kurilno olje zaradi spodbujanja uporabe okolju prijaznejših vrst goriva; to znižanje se nanaša predvsem na vsebnost žvepla, davčna stopnja, obračunana za težko kurilno olje pa mora ustrezati najnižji ravni obdavčitve za težko kurilno olje, kakor je določeno z zakonodajo Skupnosti;

- za oprostitev za težko kurilno olje, ki se uporablja pri proizvodnji aluminijevega oksida v pokrajini Gardanne;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za pogonsko gorivo, dobavljeno zasebnim vodnim plovilom v pristaniščih na Korziki;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov do 31. decembra 2005;

- za izdajo dovoljenj za uporabo diferencirane stopnje trošarine za mešanico goriv "bencinskih/etilalkoholnih derivatov, v katerih je delež alkohola kmetijskega porekla" in za uporabo diferencirane stopnje trošarine za mešanico goriv "dizla/estrov rastlinskih olj". Da bi dovolile znižanje trošarine za mešanice, ki vsebujejo estre rastlinskih olj in derivate etilnega alkohola, ki se uporabljajo kot gorivo v smislu te direktive, morajo francoske oblasti izdati potrebna dovoljenja zadevnim enotam za proizvodnjo biogoriv najpozneje do 31. decembra 2003. Dovoljenja veljajo največ šest let od dneva izdaje. Znižanje, določeno v dovoljenju, se lahko uporablja po 31. decembru 2003 do prenehanja veljavnosti dovoljenja. Znižanje, določeno v dovoljenju, se lahko uporablja od 31. decembra 2003 do prenehanja veljavnosti dovoljenja. Znižanja trošarin ne smejo presegati 35,06 EUR/hl ali 396,64 EUR/t za estre rastlinskih olj ter 50,23 EUR/hl ali 297,35 EUR/t za derivate etilnega alkohola, ki se uporabljajo v navedenih mešanicah. Znižanja trošarin se prilagodijo tako da upoštevajo spremembe v ceni surovin v izogib previsokim povračilom dodatnih stroškov, povezanih s proizvodnjo biogoriv. Ta odločba se začne uporabljati z veljavnostjo 1. novembra 1997 in preneha veljati 31. decembra 2003;

- za izdajo dovoljenj za uporabo diferencirane stopnje trošarine za mešanico "domačega goriva za ogrevanje/estrov rastlinskih olj". Da bi dovolile znižanje trošarine za mešanice, ki vsebujejo estre rastlinskih olj in se uporabljajo kot gorivo v smislu te direktive, morajo francoske oblasti izdati potrebna dovoljenja zadevnim enotam za proizvodnjo biogoriv najpozneje do 31. decembra 2003. Dovoljenja veljajo največ šest let od dneva izdaje. Znižanje, določeno v dovoljenju, se lahko uporablja od 31. decembra 2003 do izteka veljavnosti dovoljenja, vendar ga ni mogoče podaljšati. Znižanja trošarin ne smejo presegati 35,06 EUR/hl ali 396,64 EUR/t za estre rastlinskih olj, ki se uporabljajo v navedenih mešanicah. Znižanja trošarin se prilagodijo tako da upoštevajo spremembe v ceni surovin v izogib previsokim povračilom dodatnih stroškov, povezanih s proizvodnjo biogoriv. Ta odločba se začne uporabljati z veljavnostjo 1. novembra 1997 in preneha veljati 31. decembra 2003.

7. IRSKA:

- za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo;

- za motorna vozila, ki jih uporabljajo invalidi;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za diferencirane stopnje trošarine za neosvinčeni motorni bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za diferencirano stopnjo trošarine za dizelsko gorivo z nizko vsebnostjo žvepla;

- za proizvodnjo aluminijevega oksida v pokrajini Shannon;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za uporabo plovil za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

8. ITALIJA:

- za diferencirane stopnje trošarin za mešanice, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo in ki vsebujejo 5 % ali 25 % biodizla, do 30. junija 2004. Znižanje trošarine ne sme presegati zneska trošarine, ki jo je treba plačati za količino biogoriv v izdelkih, ki so upravičeni do znižanja. Znižanja trošarin se prilagodijo tako, da upoštevajo spremembe v ceni surovin v izogib previsokim povračilom dodatnih stroškov, povezanih s proizvodnjo biogoriv;

- za znižanje stopnje trošarine za gorivo, ki ga uporabljajo avtoprevozniki, do 1. januarja 2005, ki od 1. januarja 2004 ne sme biti manjša od 370 EUR za 1000 l;

- za odpadne ogljikovodikove pline, ki se uporabljajo kot gorivo;

- za znižano stopnjo trošarine za emulzije voda/dizel in emulzije voda/težko kurilno olje od 1. oktobra 2000 do 31. decembra 2005 pod pogojem, da je znižana stopnja v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za metan, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za motorna vozila;

- za uporabo v nacionalnih oboroženih silah;

- za reševalna vozila;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za gorivo za taksije;

- v nekaterih posebej prikrajšanih geografskih območjih za znižane stopnje trošarine za domače gorivo in utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja za ogrevanje in ki se distribuira prek distribucijskega omrežja navedenih območij, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za porabo v pokrajinah Val d'Aosta in Gorica;

- za znižanje stopnje trošarine za motorni bencin, porabljen na območju Furlanije-Julijske krajine, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za znižanje stopnje trošarine za mineralna olja, porabljena v videmski in tržaški pokrajini, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo;

- za oprostitev trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida na Sardiniji;

- za znižanje stopnje trošarine za kurilno olje, za proizvodnjo pare, ter za plinsko olje, ki se uporablja v pečeh za sušenje in "aktiviranje" molekularnih sit v Reggio Calabria, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

9. LUKSEMBURG:

- za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za znižanje stopnje trošarine za težko kurilno olje zaradi spodbujanja uporabe okolju prijaznejših vrst goriva. Takšno znižanje se nanaša predvsem na vsebnost žvepla, znižana stopnja pa v nobenem primeru ne sme pasti pod 6,5 EUR za tono;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

10. NIZOZEMSKA:

- za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan;

- za vzorce mineralnih olj, namenjenih za analizo, testiranje v proizvodnji ali za druge znanstvene namene;

- za uporabo v nacionalnih oboroženih silah;

- za uporabo diferenciranih stopenj trošarine za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo v javnem transportu;

- za diferencirano stopnjo trošarine za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo za vozila za zbiranje odpadkov, za odsesavanje drenaž in čiščenje ulic;

- za diferencirano stopnjo trošarine za dizelsko gorivo z nizko vsebnostjo žvepla (50 ppm) do 31. decembra 2004;

- za diferencirano stopnjo trošarine za bencin z nizko vsebnostjo žvepla (50 ppm) do 31. decembra 2004;

11. AVSTRIJA:

- za zemeljski plin in metan;

- za utekočinjeni naftni plin, ki se uporablja kot gorivo za vozila v lokalnem javnem transportu;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

12. PORTUGALSKA:

- za diferencirane stopnje trošarine za neosvinčeni motorni bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za oprostitev trošarine za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan, ki se uporabljajo kot gorivo za lokalni javni prevoz potnikov;

- za znižanje stopnje trošarine za kurilno olje, porabljeno v avtonomni pokrajini Madeira; to znižanje ne sme biti višje od dodatnih stroškov, nastalih pri transportu kurilnega olja v to pokrajino;

- za znižanje stopnje trošarine za težko kurilno olje zaradi spodbujanja uporabe okolju prijaznejših vrst goriva; to znižanje se nanaša predvsem na vsebnost žvepla, davčna stopnja, obračunana za težko kurilno olje pa mora ustrezati najnižji stopnji dajatve za težko kurilno olje, kakor je določeno z zakonodajo Skupnosti;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

13. FINSKA:

- za zemeljski plin, ki se uporablja kot gorivo;

- za oprostitev trošarine za metan in utekočinjeni naftni plin za vse namene;

- za znižane stopnje trošarine za dizelsko gorivo in plinsko olje za ogrevanje pod pogojem, da so te stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve, kakor je določeno v členih 7 do 9;

- za diferencirane stopnje trošarine za reformuliran neosvinčeni in osvinčeni motorni bencin pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za uporabo plovil za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

14. ŠVEDSKA:

- za znižane stopnje trošarine za dizelsko gorivo v skladu z okoljskimi klasifikacijami;

- za diferencirane davčne stopnje za neosvinčen bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za diferencirano stopnjo energetskega davka za motorni bencin na bazi alkilata za dvotaktne motorje, do 30. junija 2008, pod pogojem, da je celotna trošarina, ki se uporablja, skladna s pogoji te direktive;

- za oprostitev trošarine za biološko proizvedeni metan in druge odpadne pline;

- za oprostitev trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo za industrijske namene, pod pogojem, da so stopnje trošarine v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo;

- za znižano stopnjo trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo za industrijske namene, z uvedbo tako stopnje, ki je nižja od standardne, kot tudi znižane stopnje za energetsko intenzivna podjetja, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo in da ne povzročajo izkrivljanja konkurence;

- za druge oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive.

15. ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- za diferencirane stopnje trošarine za gorivo za cestna vozila, ki vsebuje biodizelsko gorivo in biodizel, ki se uporablja kot čisto gorivo za cestna vozila, do 31. marca 2007. Treba je upoštevati najnižje stopnje Skupnosti in ne sme priti do nikakršnih previsokih povračil dodatnih stroškov, povezanih s proizvodnjo biogoriv;

- za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in metan, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo;

- za znižanje stopnje trošarin za dizelsko gorivo zaradi spodbujanja uporabe okolju prijaznejših vrst goriva;

- za diferencirane stopnje davka za neosvinčeni motorni bencin, ki odražajo različne okoljske kategorije, pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, zlasti z najnižjimi ravnmi obdavčitve iz člena 7 te direktive;

- za vozila za lokalni javni prevoz potnikov;

- za diferencirano stopnjo trošarine za emulzijo vode/dizelskega goriva pod pogojem, da so diferencirane stopnje v skladu z obveznostmi, določenimi s to direktivo, zlasti z najnižjimi stopnjami trošarine;

- za oblike zračnega prometa, ki jih ne ureja člen 14(1)(b) te direktive;

- za uporabo plovil za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po predelavi ali po recikliranju odpadnih olj, in katerih ponovna uporaba je obdavčena.

--------------------------------------------------