32003L0093Uradni list L 264 , 15/10/2003 str. 0023 - 0024


Direktiva Sveta 2003/93/ES

z dne 7. oktobra 2003

o spremembi Direktive Sveta 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega in posrednega obdavčevanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 93 in 94 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za boj proti utaji davka na dodano vrednost (DDV) je treba okrepiti sodelovanje med davčnimi upravami v Skupnosti in sodelovanje med davčnimi upravami in Komisijo v skladu s skupnimi načeli.

(2) V ta namen je Uredbo Sveta (EGS) št. 218/92 [4], ki je glede DDV dopolnila sistem sodelovanja, ki je bil vzpostavljen z Direktivo Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega in posrednega obdavčevanja [5], nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7. oktobra 2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92 [6]. Navedena uredba navaja vse določbe, ki se nanašajo na upravno sodelovanje na področju DDV, z izjemo vzajemne pomoči, kakor je opredeljena v Direktivi Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev, ki se nanašajo na nekatere prelevmane, dajatve, davke in druge ukrepe [7].

(3) Področje uporabe vzajemne pomoči, kot je določeno v Direktivi 77/799/EGS, je treba razširiti na obdavčevanje zavarovalnih premij iz Direktive 76/308/EGS zaradi boljše zaščite finančnih interesov držav članic in nevtralnosti notranjega trga.

(4) Direktivo 77/799/EGS je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/799/EGS se spremeni:

1. naslov se nadomesti z:

"Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja, nekaterih trošarin in obdavčevanja zavarovalnih premij";

2. v členu 1(1) se prva alinea nadomesti z:

"— obdavčevanje zavarovalnih premij iz šeste alinee člena 3 Direktive Sveta 76/308/EGS,";

2(a) v členu 1(5) se besedilo pod naslovom

"v Združenem kraljestvu"

nadomesti z naslednjim:

""The Commissioners of Customs and Excise" ali pooblaščeni zastopnik za potrebne informacije v zvezi z davki na zavarovalne premije in trošarino.

"The Commissioners of Inland Revenue" ali pooblaščeni zastopnik za vse druge informacije."

2(b) v členu 1(5) se besedilo pod

"v Italiji"

nadomesti z:

"Il ministro dell "economia e delle finanze" ali pooblaščeni zastopnik."

3. Člen 7(1) se nadomesti z:

"1. Vse informacije, s katerimi se seznani država članica v skladu s to direktivo, se v navedeni državi hranijo kot zaupne na enak način kot informacije, prejete v skladu z njeno nacionalno zakonodajo. V vsakem primeru se take informacije:

- lahko dajo na voljo samo osebam, ki so neposredno vpletene v odmero davka ali v upravno kontrolo te odmere,

- lahko sporočijo samo v povezavi s sodnimi postopki ali upravnimi postopki, ki vključujejo sankcije, uvedene zaradi ali v zvezi z izdelavo ali revizijo davčne odmere, in samo osebam, ki so neposredno vpletene v take postopke; take informacije pa se lahko razkrijejo med javnimi zaslišanji ali v sodbah, če pristojni organ države članice, ki daje informacijo, ne ugovarja,

- v nobenem primeru ne smejo uporabiti za druge namene kot za namene obdavčevanja ali v povezavi s sodnimi postopki ali upravnimi postopki, ki vključujejo sankcije, uvedene zaradi ali v zvezi z izdelavo ali revizijo davčne odmere.

Poleg tega države članice lahko določijo, da se informacije iz prvega pododstavka uporabijo za odmero drugih prelevmanov, dajatev in davkov, zajetih v členu 2 Direktive 76/308/EGS [8]

Člen 2

Sklicevanja na Direktivo 77/799/EGS glede davka na dodano vrednost (DDV) se štejejo za sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1798/2003.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo 31. decembra 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2003

Za Svet

Predsednik

G. Tremonti

[1] UL C 270 E, 25.9.2001, str. 96.

[2] UL C 284 E, 21.11.2002, str. 121.

[3] UL C 80, 3.4.2002, str. 76.

[4] UL L 24, 1.2.1992, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 792/2002 (UL L 128, 15.5.2002, str. 1).

[5] UL L 336, 27.1.1977, str. 15. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[6] UL L 264, 15.10.2003, str. 1.

[7] UL L 73, 19.3.1976, str. 18. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/44/ES (UL L 175, 28.6.2001, str. 17).

[8] UL L 73, 19.3.1976, str. 18."

--------------------------------------------------