32003L0092Uradni list L 260 , 11/10/2003 str. 0008 - 0009


Direktiva Sveta 2003/92/ES

z dne 7. oktobra 2003

o spremembi Direktive 77/388/EGS glede pravil o kraju dobave plina in električne energije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Vse večja liberalizacija sektorja plina in električne energije, katere cilj je vzpostavitev notranjega trga za električno energijo in zemeljski plin, je pokazala, da je treba pregledati veljavna pravila o DDV glede kraja dobave tega blaga, določena v Šesti Direktivi Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero [4], da se posodobi in poenostavi delovanje sistema DDV v okviru konteksta notranjega trga, kar je strategija, ki ji je Komisija zavezana.

(2) Električna energija in plin se za namene DDV obravnavata kot blago in zato je treba kraj dobave glede čezmejnih transakcij določiti v skladu s členom 8 Direktive 77/388/EGS. Ker pa je električno energijo in plin težko fizično slediti, je zlasti težko določiti kraj dobave po veljavnih pravilih.

(3) Da bi dosegli pravi notranji trg za električno energijo in plin brez ovir na področju DDV, je treba kraj dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin in električne energije preden blago doseže fazo končne potrošnje, določiti kot kraj, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti.

(4) Dobavo električne energije in plina v končni fazi od trgovcev in distributerjev do končnih potrošnikov je treba obdavčiti v kraju, kjer naročnik dejansko rabi in porabi blago, da se zagotovi, da je obdavčena v državi kjer dejansko pride do porabe. To je običajno kraj, kjer je nameščen naročnikov števec.

(5) Električna energija in plin se dobavljata preko distribucijskih omrežij, do katerih upravljavci omrežij zagotovijo dostop. Da bi se izognili dvojnemu obdavčenju ali neobdavčenju, je treba uskladiti pravila, ki urejajo kraj opravljanja storitev prenosa in prevoza. Zato je treba na seznam posebnih primerov, določenih v členu 9 odstavek 2(e) Direktive 77/388/EGS dodati dostop do in uporabo distribucijskih sistemov in opravljanje drugih storitev, ki so neposredno povezane s temi storitvami.

(6) Uvoz plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali uvoz električne energije je treba oprostiti, da se prepreči dvojno obdavčenje.

(7) Te spremembe pravil, ki urejajo kraj dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali kraj dobave električne energije, je treba kombinirati z obvezno obrnjeno davčno obveznostjo kadar je naročnik oseba, identificirana za namene DDV.

(8) Direktivo 77/388/EGS je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/388/EGS se spremeni:

1. V členu 8(1) se dodajo točke:

"(d) v primeru dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu: kraj, kjer ima davčni zavezanec – preprodajalec sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, ali če ni takega sedeža dejavnosti ali stalne poslovne enote, kraj kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.

"Davčni zavezanec – preprodajalec"; za namene te določbe pomeni davčnega zavezanca, katerega osnovna dejavnost glede nabav plina in električne energije je preprodaja takih izdelkov in katerega lastna poraba teh izdelkov je zanemarljiva.

(e) v primeru dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali električne energije kadar taka dobava ni zajeta v točki (d): kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi blago. Kadar ta naročnik dejansko ne porabi vsega ali dela blaga, se šteje, da je bilo to neporabljeno blago rabljeno in porabljeno v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če ni takega sedeža dejavnosti ali stalne poslovne enote, se šteje, da je bilo blago rabljeno in porabljeno na kraju, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.";

2. v členu 9(2)(e) se za osmo alineo doda alinea:

"— zagotavljanje dostopa do in prevoz ali prenos preko distribucijskih sistemov za zemeljski plin in električno energijo in opravljanje drugih neposredno povezanih storitev.";

3. V členu 14(1) se doda točka:

"(k) uvoz plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali električne energije.";

4. Člen 21(1)(a) v različici, določeni v členu 28g, se nadomesti z:

"(a) davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih iz (b), (c) in (f). Kadar obdavčljivo dobavo blaga ali storitev opravlja davčni zavezanec, ki nima sedeža na ozemlju države, države članice pod pogoji, ki jih določijo, lahko določijo, da je oseba, ki je dolžna plačati davek, oseba, za katero se opravi obdavčljiva dobava blaga ali storitev;"

5. v členu 21(1) v različici, določeni v členu 28g, se doda točka:

"(f) osebe, ki so identificirane za namene davka na dodano vrednost na ozemlju države in ki jim je dobavljeno blago pod pogoji, določenimi v členu 8(1)(d) ali (e), če dobave opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža na ozemlju države.";

6. v členu 22(1)(c) v različici, določeni v členu 28h, se prva alinea nadomesti z:

"— Vsak davčni zavezanec, razen davčnih zavezancev iz člena 28a(4), ki na ozemlju države opravlja dobave blaga ali storitev, ki mu dajejo pravico do odbitka, razen dobav blaga ali storitev, za katere davek plača izključno naročnik ali prejemnik v skladu s členom 21(1)(a), (b), (c) ali (f). Vendar državam članicam ni treba identificirati nekaterih davčnih zavezancev iz člena 4(3),";

7. v členu 28a(5)(b) se doda alinea:

"— dobava plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali električne energije pod pogoji, določenimi v členu 8(1)(d) ali (e)."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, 1. januarja 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 7. oktobra 2003

Za Svet

Predsednik

G. Tremonti

[1] Predlog z dne 5. decembra 2002 (še ni bil objavljen v Uradnem listu).

[2] Mnenje z dne 13.5.2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje z dne 26.3.2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/93/ES (UL L 331, 7.12.2002, str. 27).

--------------------------------------------------