32003L0072Uradni list L 207 , 18/08/2003 str. 0025 - 0036


Direktiva Sveta 2003/72/ES

z dne 22. julija 2003

o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za doseganje ciljev Pogodbe, se z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 [4] določi statut evropske zadruge (SCE).

(2) Namen Uredbe je oblikovati enoten pravni okvir, na podlagi katerega bi morale biti zadruge ter druge pravne in fizične osebe iz različnih držav članic sposobne načrtovati in izvesti reorganizacijo svojega poslovanja v obliki zadružništva na ravni Skupnosti.

(3) Zaradi spodbujanja socialnih ciljev Skupnosti, je treba sprejeti posebne določbe, zlasti na področju udeležbe delavcev, zaradi zagotovitve, da ustanovitev SCE ne pomeni odprave ali zmanjšanja obstoječih običajnih postopkov udeležbe delavcev v okviru pravnih oseb, ki so udeležene pri ustanovitvi SCE. Ta cilj je treba na tem področju uresničevati z uvajanjem vrste pravil, ki dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1435/2003.

(4) Države članice ne morejo v zadovoljivi meri doseči zgoraj navedenih ciljev predlaganih ukrepov, katerih namen je vzpostavitev cele vrste, za SCE veljavnih pravil o udeležbi delavcev, in ker jih je zaradi obsega in posledic predlaganih ukrepov lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko slednja sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti po členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, navedenim v istem členu, ta direktiva ne presega okvirov potrebnih za doseganje teh ciljev.

(5) Zaradi velike raznolikosti obstoječih pravil in običajnih postopkov v državah članicah glede načina udeležbe predstavnikov delavcev pri postopku sprejemanja odločitev v okviru zadrug, ni priporočljivo oblikovati enotnega evropskega modela udeležbe delavcev, ki bi se uporabljal za SCE.

(6) V vseh primerih oblikovanja SCE bi bilo treba zagotoviti informativne in posvetovalne postopke, pri novoustanovljenih SCE pa bi bilo treba opraviti potrebne prilagoditve, utemeljene z njihovo velikostjo, ki se meri na podlagi števila zaposlenih.

(7) Če ima pravice do soodločanja ena ali več pravnih oseb, ki ustanovijo SCE, bi jih morale praviloma ohraniti z njihovim prenosom na SCE po njeni ustanovitvi, razen če pogodbene stranke ne sklenejo drugače.

(8) Konkretne postopke čezmejnega obveščanja in posvetovanja z delavci, po potrebi pa tudi soodločanja, ki veljajo za vsako SCE, je treba opredeliti zlasti na podlagi sporazuma med strankami, v nasprotnem primeru pa z uporabo svežnja pravil subsidiarnosti.

(9) Zaradi raznolikosti nacionalnih sistemov glede udeležbe delavcev, se lahko države članice še vedno odločijo, da ne uporabljajo standardnih pravil o soodločanju delavcev v primeru združitve. V tem primeru je treba, če je to potrebno na ravni udeleženih pravnih oseb, ohraniti obstoječe sisteme in običajne postopke soodločanja s prilagoditvijo predpisov o registraciji.

(10) Glasovalna pravila v okviru posebnega organa, ki zastopa delavce v pogajalske namene, bi morala biti sorazmerna s tveganjem odprave ali zmanjšanja obstoječih sistemov in običajnih postopkov soodločanja, zlasti za sklepanje sporazumov, ki predvidevajo nižjo raven soodločanja od tiste, ki obstaja v okviru ene ali več udeleženih pravnih oseb. To tveganje je večje v primeru SCE, ustanovljene s preoblikovanjem ali združitvijo, kot pri popolnoma na novo oblikovani SCE.

(11) Če po pogajanjih med predstavniki delavcev in pristojnimi organi udeleženih pravnih oseb ne pride do sporazuma, je treba predvideti določena standardna pravila, ki se uporabljajo za SCE po ustanovitvi. Omenjena standardna pravila bi morala zagotoviti učinkovite običajne postopke nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja z delavci, kot tudi njihovo soodločanje v zadevnih organih SCE, če je takšno soodločanje obstajalo v udeleženih pravnih osebah pred njihovo ustanovitvijo.

(12) Če se uporabe zgoraj navedenih postopkov za pravne osebe, ki so udeležene v novoustanovljeni SCE ne more utemeljiti zaradi njihove majhnosti v smislu števila zaposlenih, bi morala za SCE veljati nacionalna pravila o udeležbi delavcev, ki veljajo v državi članici, v kateri ustanovi svoj sedež, ali v državah članicah, kjer ima svoje hčerinske družbe ali podružnice. To ne bi smelo posegati v obveznost že obstoječe SCE glede izvajanja teh postopkov, če znatno število delavcev to zahteva.

(13) Za soodločanje delavcev na generalnih zasedanjih bi morale veljati posebne določbe, kolikor to dovoljuje nacionalno pravo. Uporaba teh določb ne izključuje uporabe drugih oblik udeležbe, predvidenih s to direktivo.

(14) Države članice bi morale s primernimi določbami zagotoviti, da se v primeru strukturnih sprememb po ustanovitvi SCE po potrebi ponovno pogaja o dogovorih o udeležbi delavcev.

(15) Za predstavnike delavcev, ki delujejo v skladu s to direktivo, bi moralo biti predvideno, da so pri opravljanju njihovih funkcij deležni enakega varstva in enakih jamstev, kot je to predvideno za predstavnike delavcev na podlagi zakonodaje in/ali prakse države njihove zaposlitve. Izpostavljeni ne bi smeli biti nobeni obliki razlikovanja, vključno z nadlegovanjem, kot posledice zakonitega opravljanja njihovih funkcij, prav tako pa bi morali biti deležni ustreznega varstva pred odpuščanjem ali drugimi sankcijami.

(16) Zaupnost občutljivih informacij bi bilo treba ohraniti tudi po izteku mandata predstavnikov delavcev, prav tako pa bi bilo treba pristojnemu organu SCE omogočiti, da zadrži informacije, ki bi lahko v primeru objave za javnost resno škodile delovanju SCE.

(17) Če so SCE ter njene hčerinske družbe in podružnice predmet Direktive Sveta 94/45/ES z 22. septembra 1994 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti [5], naj se zanjo ter za njene hčerinske družbe in podružnice ne bi uporabljalo določb te direktive in določb o njenem prenosu v nacionalno zakonodajo, razen če posebno pogajalsko telo sklene, da ne začne s pogajanji ali da zaključi že začeta poganja.

(18) Ta direktiva ne bi smela posegati v druge obstoječe pravice do udeležbe in naj ne bi vplivala na druge strukture zastopanja, predvidene s pravnimi predpisi Skupnosti in posameznih držav članic ali s prakso.

(19) Države članice bi morale sprejeti primerne ukrepe za primere neizpolnjevanja obveznosti iz te direktive.

(20) Pogodba za Skupnost ne predvideva potrebnih pooblastil za sprejem te direktive, razen tistih iz člena 308.

(21) Bistveno načelo in izražen cilj te direktive je zagotoviti pridobljene pravice delavcev glede udeležbe pri podjetniških odločitvah. Pravice delojemalcev, ki veljajo pred ustanovitvijo SCE, naj bi zagotovile temelj pravic delojemalcev do soudeležbe v SCE (načelo "prej in potem"). Zaradi tega ta pristop ne bi smel veljati le za na novo ustanovljeno SCE, marveč tudi za strukturne spremembe v obstoječi SCE in za pravne osebe, na katere vplivajo procesi strukturnih sprememb. Pri prenosu sedeža SCE iz ene v drugo državo članico, naj bi zaradi tega še naprej veljala vsaj enaka raven pravic delavcev do udeležbe. Če je prag udeležbe delavcev dosežen ali prekoračen po registraciji SCE, naj te pravice veljajo na enak način, kot bi veljale, če bi prišlo do doseganja ali prekoračitve praga pred registracijo.

(22) Države članice lahko predvidijo, da so člani posebnega pogajalskega telesa lahko predstavniki sindikatov, ne glede na to, ali so zaposleni pri pravni osebi, ki je udeležena pri ustanovitvi SCE. V tem smislu naj bi lahko države članice predvidele to pravico zlasti v primerih, ko imajo predstavniki sindikatov v skladu z nacionalno zakonodajo pravico do članstva in glasovanja v nadzornih ali upravnih organih družbe.

(23) V nekaterih državah članicah temeljijo udeležba delavcev in druge oblike odnosov med delodajalci in delavci tako na nacionalni zakonodaji kot tudi na praksi, ki se v tej povezavi pojmujejo tako, da zajemajo tudi kolektivne pogodbe na različnih nacionalnih, sektorskih in/ali podjetniških ravneh –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK I

SPLOŠNO

Člen 1

Predmet

1. Ta direktiva ureja udeležbo delavcev v evropski zadrugi (European Cooperative Societies, v nadaljevanju SCE), kot jo navaja Uredba (ES) št. 1435/2003.

2. V ta namen se v vsaki SCE v skladu s pogajalskim postopkom iz členov 3 do 6 ali v okoliščinah, opredeljenih v členih 7 in 8, sprejme dogovor o udeležbi delavcev.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej direktivi:

(a) "SCE" pomeni vsako zadrugo, ustanovljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1435/2003;

(b) "udeležene pravne osebe" pomeni družbe in podjetja v smislu drugega odstavka člena 48 Pogodbe, vključno z zadrugami, kot tudi po pravu države članice ustanovljene pravne osebe, ki neposredno sodelujejo pri ustanovitvi SCE;

(c) "hčerinska družba" udeležene pravne osebe ali SCE pomeni družbo, nad katero ima pravna oseba ali SCE prevladujoč vpliv, opredeljen v skladu s členom 3(2) do(7) Direktive 94/45/ES;

(d) "zadevna hčerinska družba ali podružnica" pomeni hčerinsko družbo ali podružnico udeležene pravne osebe, ki naj bi ob njeni ustanovitvi postala hčerinska družba ali podružnica SCE;

(e) "predstavniki delavcev" pomenijo predstavnike delavcev, predvidene z nacionalnim pravom in/ali prakso;

(f) "predstavniški organ" pomeni organ za zastopanje delavcev, ki se ustanovi s sporazumi iz člena 4 ali v skladu z določbami Priloge z namenom obveščanja in posvetovanja z delavci SCE ter njenimi hčerinskimi družbami in podružnicami, ki se nahajajo v Skupnosti, in če je treba uresničujejo pravice do soodločanja v zvezi s SCE;

(g) "posebno pogajalsko telo" pomeni organ, ustanovljeno v skladu s členom 3 za pogajanja s pristojnim organom udeleženih pravnih oseb glede oblikovanja dogovorov o udeležbi delavcev v okviru SCE;

(h) "udeležba delavcev" pomeni vse mehanizme, vključno z obveščanjem, posvetovanjem in soodločanjem, prek katerih lahko predstavniki delavcev vplivajo na odločitve, sprejete v okviru družbe;

(i) "obveščanje" pomeni obveščanje organa za zastopanje delavcev in/ali predstavnikov delavcev s strani pristojnega organa SCE o vprašanjih, ki zadevajo SCE samo ali eno od njenih hčerinskih družb ali podružnic v drugi državi članici, ali ki prekoračujejo pristojnosti organov odločanja na ravni posameznih držav članic v času, na način in po vsebini, ki omogočajo predstavnikom delavcev poglobljeno oceno morebitnih posledic in po potrebi pripravo posvetovanj s pristojnim organom SCE;

(j) "posvetovanje" pomeni vzpostavitev dialoga in izmenjavo mnenj med organom za zastopanje delavcev in/ali predstavniki delavcev in pristojnim organom SCE v času, na način in po vsebini, ki omogočajo predstavnikom delavcev na podlagi predloženih informacij izraziti mnenje o ukrepih, ki jih predvideva pristojni organ in ki se jih lahko upošteva v procesu odločanja v okviru SCE.

(k) "soodločanje" pomeni vpliv organa za zastopanje delavcev in/ali predstavnikov delavcev na zadeve pravne osebe:

- s pravico izvolitve ali imenovanja nekaterih članov nadzornega ali upravnega organa pravne osebe ali

- s pravico predlaganja in/ali zavrnitve imenovanja nekaterih ali vseh članov nadzornega ali upravnega organa pravne osebe.

ODDELEK II

POGAJALSKI POSTOPEK V PRIMERU SCE, USTANOVLJENE S STRANI NAJMANJ DVEH PRAVNIH OSEB ALI S PREOBLIKOVANJEM

Člen 3

Oblikovanje posebnega pogajalskega telesa

1. Kadar vodstvo ali upravni organi udeleženih pravnih oseb pripravijo načrt za ustanovitev SCE, čim prej sprejmejo potrebne ukrepe, vključno z zagotovitvijo informacij o identiteti udeleženih pravnih oseb in hčerinskih družb ali podružnic ter številu njihovih delavcev, zaradi začetka pogajanj s predstavniki delavcev pravnih oseb o ureditvah udeležbe delavcev v SCE.

2. V ta namen se oblikuje posebno pogajalsko telo za zastopanje delavcev udeleženih pravnih oseb in zadevnih hčerinskih družb ali podružnic v skladu z naslednjimi določbami:

(a) pri izvolitvi ali imenovanju članov posebnega pogajalskega telesa se zagotovi,

(i) da se te člane izvoli ali imenuje v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo udeležene pravne osebe in hčerinske družbe ali podružnice z dodelitvijo enega sedeža vsaki državi članici za vsak delež, v tej državi članici zaposlenih delavcev, kar je enako 10 % ali njihovemu ulomku skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah.

(ii) da se v primeru ustanovitve SCE na podlagi združitve doda takšno število članov iz vsake države članice, ki je potrebno, da posebno pogajalsko telo vključuje najmanj enega člana, ki predstavlja vsako udeleženo zadrugo, ki je registrirana in deluje kot delodajalec v zadevni državi članici, in za katero se predlaga, da bo prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba po registraciji SCE, kolikor:

- število dodatnih članov ne presega 20 % števila članov, imenovanih po točki(i); in

- sestava posebnega pogajalskega telesa ne privede do podvajanja zastopanja zadevnih delavcev.

Če število takšnih zadrug presega število razpoložljivih dodatnih sedežev v skladu s prvim pododstavkom, se ti dodatni sedeži dodelijo zadrugam v različnih državah članicah po padajočem vrstnem redu števila delavcev, ki jih zaposlujejo.

(b) Države članice določijo postopek izvolitve ali imenovanja članov posebnega pogajalskega telesa, ki se jih izvoli ali imenuje na njihovem državnem ozemlju. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, da po možnosti vsako udeleženo pravno osebo, ki v zadevni državi članici zaposluje delavce, predstavlja vsaj en član. Posledica takšnih ukrepov ne sme biti povečanje celotnega števila članov. V postopkih za kandidiranje, imenovanje ali izvolitev predstavnikov delavcev bi morala biti predvidena uravnotežena zastopanost spolov.

Države članice lahko predvidijo, da so lahko člani tega organa tudi predstavniki sindikatov, ne glede na to, ali so delavci udeležene pravne osebe ali zadevne hčerinske družbe ali podružnice.

Brez poseganja v nacionalno zakonodajo in/ali prakso, ki določajo prag za ustanovitev predstavniškega organa, predvidijo države članice, da imajo delavci v družbah ali podružnicah, v katerih ne glede na njihovo voljo ni nobenih predstavnikov delavcev, pravico do izvolitve ali imenovanja članov posebnega pogajalskega telesa.

3. Posebno pogajalsko telo in pristojni organi udeleženih pravnih oseb s pismenim dogovorom določijo ureditve udeležbe delavcev v okviru SCE.

V ta namen pristojni organi udeleženih pravnih oseb obvestijo posebno pogajalsko telo o načrtu in dejanskem postopku ustanovitve SCE do njene registracije.

4. Ob upoštevanju odstavka 6, sprejema posebno pogajalsko telo sklepe z absolutno večino svojih članov, če ta večina predstavlja tudi absolutno večino delavcev. Vsak član ima en glas. Če pa bi imel izid pogajanj za posledico zmanjšanje pravic soodločanja, se za večino, potrebno za sklep o odobritvi takšnega sporazuma, štejejo glasovi dveh tretjin članov posebnega pogajalskega telesa, ki predstavlja najmanj dve tretjini delavcev, vključno z glasovi članov, ki predstavljajo delavce, zaposlene v najmanj dveh državah članicah, in sicer

- v primeru SCE, ki naj bi bila ustanovljena z združitvijo, če zajema soodločanje najmanj 25 % celotnega števila delavcev udeleženih zadrug, ali

- v primeru SCE, ki naj bi bila ustanovljena na kakršenkoli drugi način, če zajema soodločanje najmanj 50 % celotnega števila delavcev udeleženih pravnih oseb.

Zmanjšanje pravic soodločanja pomeni, da je delež članov organov SCE v smislu člena 2(k), nižji od najvišjega deleža, ki obstaja v okviru udeleženih pravnih oseb.

5. Za namene pogajanj lahko posebno pogajalsko telo kot pomoč pri svojem delu zahteva strokovnjake po lastni izbiri, na primer predstavnike ustreznih sindikalnih organizacij na ravni Skupnosti. Na prošnjo pogajalskega telesa so lahko ti strokovnjaki prisotni pri pogajanjih v svetovalni funkciji, da bi po potrebi spodbujali skladnost in doslednost na ravni Skupnosti. Posebno pogajalsko telo se lahko odloči, da o začetku pogajanj obvesti predstavnike ustreznih zunanjih organizacij, vključno s sindikati.

6. Posebno pogajalsko telo lahko z večino iz drugega pododstavka sklene, da pogajanj ne začne ali da prekine že začeta pogajanja, in da se opre na pravila o obveščanju in posvetovanju z delavci, ki so v veljavi v državah članicah, v katerih SCE zaposluje delavce. S takšnim sklepom se zaključi postopek sklenitve sporazuma iz člena 4. V primeru sprejetja takšnega sklepa, se ne uporablja nobena od določb Priloge.

Večina, ki je potrebna za sklep, da se pogajanj ne začne ali da se jih prekine, so glasovi dveh tretjin članov, ki predstavljajo najmanj dve tretjini delavcev, vključno z glasovi članov, ki predstavljajo delavce, zaposlene v najmanj dveh državah članicah.

V primeru SCE, ustanovljene s preoblikovanjem, se ta odstavek ne uporablja, če obstaja v zadrugi, ki naj bi se preoblikovala, soodločanje.

Posebno pogajalsko telo se ponovno sestane na pisno zahtevo najmanj 10 % delavcev SCE, njenih hčerinskih družb in podružnic ali njihovih predstavnikov ne prej kot dve leti po zgoraj omenjenem sklepu, razen če se stranke ne dogovorijo o zgodnejši obnovitvi pogajanj. Če sklene posebno pogajalsko telo obnoviti pogajanja s poslovodstvom, vendar na podlagi teh pogajanj ni dosežen noben sporazum, se ne uporablja nobena od določb Priloge.

7. Vse stroške delovanja posebnega pogajalskega telesa in na splošno pogajanj krijejo udeležene pravne osebe, s čimer omogočajo pogajalskemu telesu primeren način opravljanja njegovih nalog.

V skladu s tem načelom lahko države članice določijo proračunska pravila o delovanju posebnega pogajalskega telesa. Zlasti lahko omejijo financiranje stroškov tako, da krijejo le enega strokovnjaka.

Člen 4

Vsebina sporazuma

1. Pristojni organi udeleženih pravnih oseb in posebno pogajalsko telo se pogajajo v duhu sodelovanja, da bi dosegli dogovor o ureditvah glede udeležbe delavcev v okviru SCE.

2. Brez poseganja v avtonomijo strank in ob upoštevanju odstavka 4, se v sporazumu iz odstavka 1 med pristojnimi organi udeleženih pravnih oseb in posebnim pogajalskim telesom določi:

(a) obseg uporabe sporazuma;

(b) sestavo, število članov in dodelitev sedežev v predstavniškem organu kot pogajalskem partnerju pristojnega organa SCE v zvezi z ureditvami o obveščanju in posvetovanju z delavci SCE ter njenimi hčerinskimi družbami in podružnicami;

(c) funkcije predstavniškega organa in postopek njegovega obveščanja in posvetovanja;

(d) pogostost sestankov predstavniškega organa;

(e) finančne in materialne vire, ki jih je treba dodeliti predstavniškemu organu;

(f) ureditve za izvajanje postopkov, če stranke med pogajanji sklenejo vzpostaviti enega ali več postopkov za obveščanje ali posvetovanje namesto predstavniškega organa;

(g) vsebino ureditve o soodločanju za primer, če stranke med pogajanji sklenejo, da vzpostavijo takšno ureditev, vključno (če je treba) s številom članov v upravnem ali nadzornem organu SCE, ki jih lahko izvolijo, imenujejo, predlagajo ali zavrnejo delavci, postopke glede načina izvolitve, imenovanja, priporočitve ali zavrnitve članov s strani delavcev in njihove pravice;

(h) datum začetka veljavnosti sporazuma in čas njegovega trajanja, primere obnovitve pogajanj in postopke za njihovo obnovitev, vključno, če je to primerno, v primeru strukturnih sprememb v SCE ter njenih hčerinskih družbah in podružnicah, ki nastopijo po ustanovitvi SCE.

3. Razen če v sporazumu ni drugače določeno, za ta sporazum ne veljajo standardna pravila, iz Priloge.

4. Brez poseganja v člen 15(3)(a), je v sporazumu v primeru SCE, ustanovljene s preoblikovanjem, predvidena najmanj enaka raven vseh sestavin udeležbe delavcev, kot obstoječa raven v zadrugi, ki naj bi se preoblikovala v SCE.

5. V sporazumu so lahko določene ureditve o upravičenosti delavcev do udeležbe na generalni skupščini ali področnih ali sektorskih skupščinah v skladu s členom 9 te direktive in členom 59(4) Uredbe (ES) št. 1435/2003.

Člen 5

Trajanje pogajanj

1. Pogajanja se začnejo takoj po vzpostavitvi posebnega pogajalskega telesa in lahko trajajo šest mesecev.

2. Stranke lahko soglasno sklenejo podaljšati čas pogajanj iz odstavka 1 na največ eno leto po vzpostavitvi posebnega pogajalskega telesa.

Člen 6

Veljavna zakonodaja za pogajalski postopek

Razen če v tej direktivi ni drugače predvideno, je veljavna zakonodaja za pogajalski postopek iz členov 3, 4 in 5 zakonodaja države članice, v kateri bo sedež SCE.

Člen 7

Standardna pravila

1. Za uresničevanje cilja iz člena 1, določijo države članice standardna pravila o udeležbi delavcev, ki morajo zadoščati določbam, navedenim v Prilogi.

Standardna pravila, določena z zakonodajo države članice, v kateri bo sedež SCE, se uporabljajo od datuma registracije SCE,

(a) če se stranke tako dogovorijo; ali

(b) če do roka iz člena 5 ni bil sklenjen noben sporazum in:

- če pristojni organ vsake od udeleženih pravnih oseb sklene sprejeti uporabo standardnih pravil glede SCE in s tem nadaljuje z registracijo SCE, in

- če posebno pogajalsko telo ni sprejelo sklepa iz člena 3(6).

2. Poleg tega se standardna pravila, določena z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri se registrira SCE, uporabljajo v skladu z delom 3 Priloge le:

(a) v primeru s preoblikovanjem ustanovljene SCE, če so se pravila države članice glede soodločanja delavcev v upravnem ali nadzornem organu uporabljala za zadrugo, preoblikovano v SCE;

(b) v primeru ustanovitve SCE z združitvijo:

- če so se pred registracijo SCE uporabljale ena ali več oblik soodločanja v eni ali več udeleženih zadrug in so zajemale najmanj 25 % vseh delavcev, ki so jih zaposlovale, ali

- če so se pred registracijo SCE uporabljale ena ali več oblik soodločanja v eni ali več udeleženih zadrug in so zajemale manj kot 25 % vseh delavcev, ki so jih zaposlovale, in če posebno pogajalsko telo tako sklene, ali

(c) v primeru na kakršenkoli drug način ustanovljene SCE;

- če so se pred registracijo SCE uporabljale ena ali več oblik soodločanja v eni ali več udeleženih pravnih oseb in so zajemale najmanj 50 % vseh delavcev, ki so jih zaposlovale; ali

- če so se pred registracijo SCE uporabljale ena ali več oblik soodločanja v eni ali več udeleženih pravnih oseb in so zajemale manj kot 50 % vseh delavcev, ki so jih zaposlovale, in če posebno pogajalsko telo tako sklene.

Če je obstajala več kot ena oblika soodločanja v okviru udeleženih pravnih oseb, posebno pogajalsko telo odloči, katero od teh oblik je treba vzpostaviti v SCE. Države članice lahko določijo pravila, ki se uporabljajo v primeru, če glede SCE, registrirane na njihovem ozemlju, ni bil sprejet noben sklep. Posebno pogajalsko telo obvesti pristojne organe udeleženih pravnih oseb o vseh sklepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom.

3. Države članice lahko predvidijo, da v primeru, navedenem v odstavku 2(b), ne bodo uporabljale standardnih pravil iz dela 3 Priloge.

ODDELEK III

VELJAVNA PRAVILA ZA SCE, KI JO USTANOVIJO IZKLJUČNO FIZIČNE OSEBE ALI ENA SAMA PRAVNA OSEBA IN FIZIČNE OSEBE

Člen 8

1. V primeru SCE, ki jo ustanovijo izključno fizične osebe ali ena sama pravna oseba in fizične osebe, ki v najmanj dveh državah članicah zaposlujejo skupno najmanj 50 delavcev, se uporabljajo določbe členov 3 do 7.

2. V primeru SCE, ki jo ustanovijo izključno fizične osebe ali ena sama pravna oseba in fizične osebe, ki zaposlujejo skupno manj kot 50 delavcev ali zaposlujejo 50 ali več delavcev v eni sami državi članici, je udeležba delavcev urejena na naslednji način:

- v SCE se uporabljajo določbe države članice, v kateri ima SCE sedež, in ki veljajo za druge pravne osebe enake vrste,

- v njenih hčerinskih družbah in podružnicah se uporabljajo določbe države članice, v katerih se nahajajo, in ki veljajo za druge pravne osebe enake vrste.

Pri prenosu sedeža SCE, v kateri obstajajo pravila o soodločanju, iz ene v drugo državo članico, še naprej velja vsaj enaka raven pravic delavcev do soodločanja.

3. Če po registraciji SCE iz odstavka 2 najmanj ena tretjina skupnega števila delavcev SCE ter njenih hčerinskih družb in podružnic v najmanj dveh različnih državah članicah to zahteva, ali če se doseže ali prekorači skupno število 50 delavcev v vsaj dveh državah članicah, se smiselno uporabljajo določbe členov 3 do 7. V tem primeru se besede "udeležene pravne osebe" in "zadevne hčerinske družbe in podružnice" nadomesti z besedami "SCE" oziroma "hčerinske družbe ali podružnice SCE".

ODDELEK IV

SOODLOČANJE NA GENERALNI SKUPŠČINI ALI PODROČNIH ALI SEKTORSKIH SKUPŠČINAH

Člen 9

Ob upoštevanju omejitev iz člena 59(4) Uredbe (ES) št. 1435/2003, so delavci SCE in/ali njihovi predstavniki upravičeni do udeležbe na generalni skupščini ali, če obstajajo, na področnih ali sektorskih skupščinah, s pravico glasovanja v naslednjih okoliščinah:

1. če stranke to sklenejo v skladu z dogovorom iz člena 4, ali

2. če se zadruga, ki jo je urejal takšen sistem, preoblikuje v SCE, ali

3. če je v primeru SCE, ustanovljene na drugačen način in ne s preoblikovanjem, udeleženo zadrugo urejal takšen sistem in:

(i) stranke se v roku iz člena 5 ne morejo dogovoriti v skladu s členom 4; in

(ii) uporabljata se člen 7(1)(b) in del 3 Priloge; in

(iii) udeležena zadruga, ki jo ureja takšen sistem, ima v smislu člena 2(k) največji delež soodločanja, ki je veljal v udeleženih zadrugah pred registracijo SCE.

ODDELEK V

DRUGE DOLOČBE

Člen 10

Pridržek in zaupnost

1. Države članice zagotovijo, da člani posebnega pogajalskega telesa ali predstavniškega organa ter strokovnjaki, ki jim pri njihovem delu pomagajo, niso pooblaščeni za razkritje katere koli zaupno posredovane informacije.

Enako velja za predstavnike delavcev v zvezi s postopkom obveščanja in posvetovanja.

Ta obveza ostane v veljavi ne glede na to, kje so navedene osebe, tudi po izteku njihovega mandata.

2. Vsaka država članica v posebnih primerih ter pod pogoji in v mejah, določenih z nacionalno zakonodajo, predvidi, da nadzorni ali upravni organ SCE ali udeležene pravne osebe, ustanovljene na njenem ozemlju, ni dolžan posredovati informacij, ki bi lahko zaradi vsebine po objektivnih merilih s posredovanjem lahko resno škodile delovanju SCE (ali, glede na primer, udeleženi pravni osebi) ali njenih hčerinskih družb in podružnic ali bi ga prejudicirale.

Država članica lahko za takšno širjenje informacij zahteva predhodno upravno ali sodno odobritev.

3. Vsaka država članica lahko določi posebne določbe za SCE na svojem ozemlju, ki v zvezi z obveščanjem in izražanjem mnenj neposredno in pretežno sledi določeni ideološki smernici, pod pogojem, da na datum sprejetja te direktive takšne določbe že obstajajo v nacionalni zakonodaji.

4. Pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3, predvidijo države članice upravne ali sodne pritožbene postopke, ki jih lahko predstavniki delavcev sprožijo v primeru, če nadzorni ali upravni organ SCE ali udeležene pravne osebe zahteva zaupnost ali zavrne posredovanje informacij.

Takšni postopki lahko vključujejo dogovore o varovanju zaupnosti zadevnih informacij.

Člen 11

Način delovanja predstavniškega organa in postopek obveščanja in posvetovanja z delavci.

Pristojni organ SCE in predstavniški organ delujeta v duhu sodelovanja ob primernem upoštevanju njunih vzajemnih pravic in obveznosti.

Enako velja za sodelovanje med nadzornim ali upravnim organom SCE in predstavniki delavcev v zvezi s postopkom obveščanja in posvetovanja z delavci.

Člen 12

Zaščita predstavnikov delavcev

Člani posebnega pogajalskega telesa, člani predstavniškega organa, vsi predstavniki delavcev, ki opravljajo funkcije v skladu s postopkom obveščanja in posvetovanja ter vsi predstavniki delavcev v nadzornemu ali upravnemu organu SCE, ki so delavci v SCE, njenih hčerinskih družbah ali podružnicah ali v udeleženi pravni osebi, so pri opravljanju svojih funkcij deležni enakega varstva in jamstev, kot je to predvideno za predstavnike delavcev na podlagi nacionalne zakonodaje in/ali prakse države njihove zaposlitve.

To zlasti velja za prisotnost na zasedanjih posebnega pogajalskega telesa ali predstavniškega organa, na vseh drugih zasedanjih v skladu z dogovorom iz člena 4(2)(f) ali zasedanjih upravnega ali nadzornega organa, ter za plače članov, ki jih zaposlujejo udeležena pravna oseba ali SCE ali njene hčerinske družbe ali podružnice, za čas odsotnosti zaradi njihovega opravljanja nalog.

Člen 13

Zloraba postopkov

Države članice sprejmejo primerne ukrepe v skladu z zakonodajo Skupnosti za preprečevanje zlorabe SCE v zvezi z odvzemom pravice do udeležbe delavcev ali v zvezi z zadržanjem teh pravic.

Člen 14

Upoštevanje direktive

1. Vsaka država članica zagotovi, da poslovodstvo podružnic SCE ter nadzorni ali upravni organi hčerinskih družb in udeleženih pravnih oseb, ki se nahajajo na njenem ozemlju in predstavniki delavcev ali po potrebi delavci sami, upoštevajo obveznosti iz te direktive, ne glede na to, ali ima SCE sedež na njenem ozemlju.

2. Države članice predvidijo primerne ukrepe za primer neupoštevanja te direktive; zlasti zagotovijo upravne ali sodne postopke, ki omogočajo izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz te direktive.

Člen 15

Povezava med to direktivo in drugimi določbami

1. Če je SCE družba, ki deluje na območju Skupnosti, ali obvladujoča družba povezane družbe na območju Skupnosti v smislu Direktive 94/45/ES ali Direktive Sveta 97/74/ES z dne 15. decembra 1997, ki razširja omenjeno direktivo na Združeno kraljestvo [6], se določbe teh direktiv in določbe o njihovem prenosu v nacionalno zakonodajo za njih ali njihove hčerinske družbe ne uporabljajo.

Če pa posebno pogajalsko telo v skladu s členom 3(6) sklene, da ne bo začel pogajanj ali da prekine že začeta pogajanja, se uporabljajo Direktiva 94/45/ES ali Direktiva 97/74/ES ter določbe o njunem prenosu v nacionalno zakonodajo.

2. Določb o soodločanju delavcev v organih družbe, predvidenih z nacionalno zakonodajo in/ali prakso, razen tistih o izvajanju te direktive, se za SCE, za katere veljajo členi 3 do 7, ne uporablja.

3. Ta direktiva ne posega

(a) v obstoječe pravice do udeležbe delavcev, predvidenih z nacionalno zakonodajo in/ali prakso v državah članicah, kot so jih deležni delavci SCE ter njenih hčerinskih družb in podružnic, razen do soodločanja v organih SCE;

(b) v določbe o soodločanju v organih, določenih z nacionalno zakonodajo in/ali prakso, veljavnimi za hčerinske družbe SCE ali SCE, za katere se ne uporabljajo členi 3 do 7.

4. Zaradi varovanja pravic iz odstavka 3, lahko države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi z njimi zajamčile ohranitev struktur za zastopanje delavcev v udeleženih pravnih osebah, ki bodo prenehale obstajati kot samostojne pravne osebe po registraciji SCE.

Člen 16

Končne določbe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 18. avgusta 2006 ali pa zagotovijo, da socialni partnerji do tega datuma na podlagi sporazuma uvedejo potrebne predpise, pri čemer morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi lahko kadarkoli zagotovijo cilje, ki jih nalaga ta direktiva. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 17

Pregled s strani Komisije

Najpozneje do 18. avgusta 2009 Komisija po posvetu z državami članicami in socialnimi partnerji na ravni Skupnosti prouči uporabo te direktive, da bi Svetu predlagala morebitne potrebne spremembe.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 19

Naslovljenci

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 236, 31.8.1993. str. 36.

[2] UL C 42, 15.2.1993, str. 75.

[3] UL C 223, 31.8.1992, str. 42.

[4] UL L 207, 18.8.2003, str. 1.

[5] UL L 254, 30.9.1994, str. 64. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/74/ES (UL L 10, 16.1.1998, str. 22).

[6] UL L 10, 16.1.1998, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STANDARDNA PRAVILA

(po členih 7 in 8)

Del 1: Sestava predstavniškega organa delavcev

Zaradi doseganja cilja iz člena 1 in v primerih iz člena 7, se predstavniški organ ustanovi v skladu z naslednjimi pravili:

(a) Predstavniški organ je sestavljen iz delavcev SCE ter njenih hčerinskih družb in podružnic, izvolijo ali imenujejo pa ga med svojimi člani predstavniki delavcev ali, če jih ni, vsi delavci.

(b) Izvolitev ali imenovanje predstavniškega organa se izvede v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

Države članice določijo pravila, s katerimi zagotovijo prilagoditev števila članov in dodelitve sedežev v predstavniškem organu morebitnim spremembam v okviru SCE ter v njenih hčerinskih družbah in podružnicah. V postopkih za kandidiranje, imenovanje ali izvolitev predstavnikov delavcev bi morala biti predvidena uravnotežena zastopanost spolov.

(c) Če število članov predstavniškega organa to opravičuje, izvoli ta organ med svojimi člani ožji odbor z največ tremi člani.

(d) Predstavniški organ sprejme svoj poslovnik.

(e) Člane predstavniškega organa se izvoli ali imenuje v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo SCE in njene hčerinske družbe ali podružnice z dodelitvijo enega sedeža vsaki državi članici za vsak delež v tej državi članici zaposlenih delavcev, kar je enako 10 % ali njihovemu ulomku skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah.

(f) pristojni organ SCE se obvesti o sestavi predstavniškega organa.

(g) Najkasneje štiri leta po njegovi vzpostavitvi, preuči predstavniški organ, ali naj začne s pogajanji za sklenitev sporazuma iz členov 4 in 7, ali pa naj še naprej uporablja standardna pravila, sprejeta v skladu s to Prilogo.

Člen 3(4) do (7) ter členi 4, 5 in 6 se uporabljajo smiselno, če je bil sprejet sklep glede pogajanj o sporazumu po členu 4, pri čemer se izraz "posebno pogajalsko telo" nadomesti z izrazom "predstavniški organ". Če do roka konca pogajanj sporazum ni sklenjen, s e še naprej uporabljajo prvotni dogovori, sprejeti v skladu s standardnimi pravili.

Del 2: Standardna pravila obveščanja in posvetovanja

Pristojnosti in pooblastila predstavniškega organa SCE urejajo naslednja pravila:

(a) Pristojnosti predstavniškega organa so omejene na vprašanja, ki zadevajo samo SCE in vsako od njenih hčerinskih družb ali podružnic, ki se nahajajo v drugi državi članici, ali ki prekoračujejo pooblastila organov odločanja posamezne države članice.

(b) Brez poseganja v sestanke po odstavku (c), ima predstavniški organ pravico, da se ga na podlagi rednih poročil o razvoju poslovnega stanja in perspektivah SCE, ki jih pripravi pristojni organ, obvešča in z njim posvetuje ter se v ta namen najmanj enkrat letno sestane s pristojnim organom SCE. O tem se ustrezno obvesti lokalno poslovodstvo.

Pristojni organ SCE posreduje predstavniškemu organu dnevni red sestankov upravnega ali, če je to primerno, vodstvenega in nadzornega organa in kopije vseh dokumentov, ki se predložijo skupščini članov.

Sestanek se zlasti nanaša na strukturo, gospodarsko in finančno stanje, predviden razvoj poslovanja, proizvodnje in prodaje, pobude glede podjetniške socialne odgovornosti, stanje in načrtovana gibanja zaposlovanja, vlaganja in bistvene spremembe glede organizacije, uvajanje novih delovnih metod ali proizvodnih postopkov, prenose proizvodnje, združevanja, zmanjšanje ali zaprtje družb, njihovih podružnic ali njihovih pomembnih delov, in kolektivna odpuščanja.

(c) V primeru posebnih okoliščin, ki v precejšnji meri vplivajo na interese delavcev, zlasti v primeru preselitve, premestitve ter zaprtja podružnic ali družb ali kolektivnega odpuščanja, ima predstavniški organ pravico, da se ga o tem obvešča. Predstavniški organ ali - če predstavniški organ zlasti iz nujnih razlogov tako sklene – ožji odbor imata pravico, da se na njun zahtevek sestaneta s pristojnim organom SCE ali s predstavniki na primernejši vodstveni ravni v okviru SCE, ki imajo lastna pooblastila odločanja, da bi se informirali in posvetovali o ukrepih, ki znatno vplivajo na interese delavcev.

Če pristojni organ sklene, da ne bo ravnal v skladu z mnenjem, ki ga izrazi predstavniški organ, ima ta organ pravico do ponovnega sestanka s pristojnim organom SCE zaradi doseganja dogovora.

V primeru sestanka z ožjim odborom, imajo pravico do prisotnosti tudi tisti člani predstavniškega organa, ki predstavljajo delavce, na katere ukrepi neposredno vplivajo.

Zgoraj omenjeni sestanki ne posegajo v posebne pravice pristojnega organa.

(d) Države članice lahko določijo pravila o vodenju informativnih in posvetovalnih sestankov.

Pred sestanki s pristojnim organom SCE, imata predstavniški organ ali ožji odbor, po potrebi razširjena v skladu s tretjim pododstavkom odstavka (c), pravico, da se sestaneta ob odsotnosti predstavnikov pristojnega organa.

(e) Brez poseganja v člen 10, obvestijo člani predstavniškega organa predstavnike delavcev SCE ter njenih hčerinskih družb in podružnic o vsebini in rezultatu informativnih in posvetovalnih postopkov.

(f) Predstavniškemu organu ali ožjemu odboru lahko pomagajo strokovnjaki po njuni izbiri.

(g) Kolikor je to potrebno za izpolnjevanje njihovih nalog, imajo člani predstavniškega organa pravico do plačane odsotnosti za usposabljanje.

(h) Stroške predstavniškega organa krije SCE, ki članom organa zagotovi finančna in materialna sredstva, potrebna za ustrezno opravljanje njihovih nalog.

Razen če ni drugače dogovorjeno, nosi SCE zlasti stroške organizacije sestankov in prevajanja ter namestitvene in potne stroške članov predstavniškega organa in ožjega odbora.

V skladu s temi načeli lahko države članice določijo proračunska pravila o delovanju predstavniškega organa. Zlasti lahko omejijo financiranje tako, da krijejo stroške le za enega strokovnjaka.

Del 3: Standardna pravila soodločanja

Soodločanje delavcev v SCE urejajo naslednje določbe:

(a) V primeru, da so se v, s preoblikovanjem ustanovljeni, SCE uporabljala pravila države članice glede soodločanja delavcev v upravnem ali nadzornem organu pred registracijo, za SCE še naprej veljajo vsi vidiki soodločanja delavcev. V ta namen se uporablja odstavek (b) mutatis mutandis.

(b) V drugih primerih ustanovitve SCE imajo delavci SCE, njenih hčerinskih družb in podružnic in/ali predstavniški organ pravico do izvolitve, imenovanja, predlaganja ali zavrnitve imenovanja števila članov upravnega ali nadzornega odbora SCE, ki je enak najvišjemu veljavnemu deležu v zadevnih udeleženih družbah pred registracijo SCE.

(c) Če pred registracijo SCE nobena od udeleženih pravnih oseb niso urejala pravila o soodločanju, SCE ni dolžna uvesti določb o soodločanju delavcev.

(d) Predstavniški organ odloči o dodelitvi sedežev v okviru upravnega ali nadzornega organa med člane, ki predstavljajo delavce iz različnih držav članic, ali na način, s katerim lahko delavci SCE predlagajo ali zavrnejo imenovanje članov teh organov v skladu z deležem delavcev SCE v posameznih državah članicah. Če delavcev ene ali več držav članic to proporcionalno merilo ne upošteva, imenuje predstavniški organ člana iz ene od teh držav članic, zlasti, če je to primerno, iz države članice, v kateri bo imela SCE svoj sedež. Vsaka država članica lahko določi razporeditev sedežev, ki so ji bili dodeljeni v upravnem ali nadzornem odboru.

(e) Vsak član upravnega ali, če je to primerno, nadzornega organa, ki so ga izvolili, imenovali ali priporočili predstavniški organ ali, glede na okoliščine, delavci, je polnopraven član z enakimi pravicami (vključno s pravico glasovanja) in obveznostmi, kot člani, ki predstavljajo člane zadruge.

--------------------------------------------------