32003L0066

Direktiva komisije 2003/66/ES z dne 3. julija 2003 o spremembi Direktive 94/2/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacijBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 170 , 09/07/2003 str. 0010 - 0014
CS.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
ET.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
HU.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
LT.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
LV.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
MT.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
PL.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
SK.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310
SL.ES poglavje 13 zvezek 31 str. 306 - 310


Direktiva Komisije 2003/66/ES

z dne 3. julija 2003

o spremembi Direktive 94/2/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku [1] ter zlasti členov 9 in 12 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Poraba električne energije hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij pomembno prispeva k skupnim potrebam po energiji gospodinjstev v Skupnosti. Nadaljnje možnosti energetskih prihrankov pri teh aparatih so znatne.

(2) Uspeh sistema za označevanje, vzpostavljenega z Direktivo Komisije 94/2/ES [2] v povezavi z Direktivo 96/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. septembra 1996 o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije [3], je v letih med 1996 in 2000 povzročil več kot 30 % zvišanje indeksa učinkovitosti novih hladilnikov in zamrzovalnikov.

(3) Okoli 20 % hladilnih aparatov, prodanih leta 2000, je spadalo v najbolj učinkovit razred A, na nekaterih trgih pa je ta delež presegel 50 %. Tržni deleži aparatov razreda A hitro naraščajo. Dokler se ne opravi celovita revizija razredov energijskega označevanja, je zato treba začasno uvesti dva dodatna razreda, označena kot A + in A++.

(4) Učinek označevanja energetske učinkovitosti se bo zmanjšal ali izginil, če se ne opredelijo nadaljnji in bolj učinkoviti razredi.

(5) Direktivo 94/2/ES je zato treba ustrezno spremeniti. Ob tej priložnosti se lahko to direktivo prilagodi z nedavno sprejetimi podobnimi direktivami o izvajanju Direktive 92/75/EGS.

(6) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 10 Direktive 92/75/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 94/2/ES se spremeni, kakor sledi:

1. V členu 1 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:

"2. Podatki, ki jih zahteva ta direktiva, se pridobijo z meritvami, opravljenimi v skladu z usklajenimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi (CEN, CENELEC, ETSI) po pooblastilu Komisije in v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta [4], in sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije ter na katere so države članice objavile sklicne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo navedene usklajene standarde.

3. Določbe iz prilog I, II in III, ki zahtevajo navajanje podatkov v zvezi z emisijami hrupa, se uporabljajo le, če te podatke zahtevajo države članice v skladu s členom 3 Direktive 86/594/EGS. Meritve za te podatke se opravijo v skladu z navedeno direktivo.

4. V tej direktivi se uporabljajo opredelitve, določene v členu 1(4) Direktive 92/75/EGS."

2. Člen 2 se spremeni, kakor sledi:

(a) V odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

"Če so bili podatki, ki se nanašajo na posebno kombinacijo modela, pridobljene z izračuni na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih kombinacij, mora dokumentacija vključevati podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter opravljenih preskusih za preverjanje točnosti opravljenih izračunov (podrobni podatki o matematičnem modelu za izračunavanje učinkovitosti in opravljenih meritvah za preverjanje tega modela)."

(b) Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Če so aparati ponujeni v prodajo, najem ali nakup s pridržanim lastništvom v obliki tiskanega ali pisnega sporočila ali v kakršni koli drugi obliki, iz katere je razvidno, da potencialni kupec aparata ne more videti razstavljenega, kot so pisna ponudba, katalogi za naročanje po pošti, oglasi na internetu ali v drugih elektronskih medijih, potem sporočilo vsebuje vse podatke, ki so določeni v Prilogi III."

3. Priloge I, II, III in V se spremenijo, kot je prikazano v Prilogi k tej direktivi.

4. Priloga VI se črta.

Člen 2

Države članice najpozneje do 1. julija 2004 dovolijo razširjanje nalepk, podatkovnih kartic in sporočil iz člena 2(5) Direktive 94/2/ES, ki vsebujejo informacije, kot so bile revidirane s to direktivo.

Države članice najpozneje do 31. decembra 2004 zagotovijo, da so vse nalepke, podatkovne kartice in sporočila iz člena 2(5) Direktive 94/2/ES v skladu z revidiranimi modeli.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. julija 2003

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 297, 13.10.1992, str. 16.

[2] UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

[3] UL L 236, 18.9.1996, str. 36.

[4] UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

--------------------------------------------------

PRILOGA

(1) Priloga I se spremeni, kakor sledi:

(a) pod naslovom "Opombe o nalepki" se črta zadnji stavek "Opomba: Za zgoraj opisane izraze so navedeni ustrezni izrazi v drugih jezikih v Prilogi VI";

(b) pod naslovom "Tiskanje":

(i) po ilustraciji se doda naslednje besedilo:

"Indikacijska črka za aparate razredov A + in A++ je v skladu z naslednjimi ilustracijami in se nahaja na enakem mestu kot indikator A za aparate razreda A"

+++++ TIFF +++++

(ii) končno besedilo, ki se začne z besedami: "Popolni podatki za tiskanje so v "Navodilih za obliko nalepke za hladilnik ali zamrzovalnik ki se dobijo pri" …" se črta.

(2) Priloga II se spremeni, kakor sledi:

(a) točka 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. Razred energijske učinkovitosti modela, kot je določen v Prilogi V in izražen kot "Razredenergijske učinkovitosti… na lestvici od A++ (najmanjša poraba energije) do G (največja poraba energije)". Če je ta informacija podana v tabeli, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi, pod pogojem, da je jasen obseg lestvice od A++ (najmanjša poraba energije) do G (največja poraba energije)."

(b) točka 8 se nadomesti z naslednjim:

"8. Uporabna prostornina prostora za shranjevanje zamrznjene hrane in prostora za ohlajevanje, če ta obstaja, v skladu s standardi iz člena 1(2) – izpustiti za razrede 1, 2 in 3. Za aparate razreda 3 uporabna prostornina posode za led."

(c) doda se naslednja točka 15:

"15. Če je model namenjen za vgradnjo, je to treba navesti."

(d) končna opomba se črta.

(3) Priloga III se spremeni, kakor sledi:

Končna opomba se črta.

(4) V Prilogi V se za naslovom "RAZRED ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI" doda naslednje besedilo:

"DEL 1: Opredelitve razredov A + in A++

Aparat se razvrsti v razred A + ali A++, če je indeks alfa (Iα) energetske učinkovitosti v mejah, določenih v Tabeli 1.

Tabela 1

Indeks α (Iα) energetske učinkovitosti | "Razred energetske učinkovitosti" |

30 > Iα | A++ |

42 > Iα ≥ 30 | A+ |

Iα ≥ 42 | A do G (glej spodaj) |

V Tabeli 1

I

=

SC

× 100

pri čemer je:

AC = letna poraba energije aparata (v skladu z opombo V Priloge I)

SCα = standardna letna poraba energije α aparata

SCα se izračuna kot

M

X ∑

+ N

+ CH

pri čemer je:

Vc uporabna prostornina (v litrih) posameznega prostora (v skladu s standardi iz člena 1(2)).

Tc konstrukcijska temperatura (v °C) prostora.

Vrednosti Mα in Nα so navedene v Tabeli 2, vrednosti FRF, CC, BI in CH pa v Tabeli 3.

Tabela 2

Tip aparata | Temperatura najhladnejšega prostora | Mα | Nα |

1Hladilnik brez nizkotemperaturnega prostora | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

2Hladilnik/ohlajevalnik | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

3Hladilnik brez zvezdice | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

4Hladilnik * | ≤ – 6 °C * | 0,643 | 191 |

5Hladilnik ** | ≤ – 12 °C ** | 0,450 | 245 |

6Hladilnik ***/ | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

7Hladilnik-zamrzovalnik *(***) | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

8Zamrzovalnik omara | ≤ – 18 °C *(***) | 0,539 | 315 |

9Zamrzovalnik skrinja | ≤ – 18 °C *(***) | 0,472 | 286 |

10Aparati z več vrati ali drugi aparati | | [1] | [1] |

Tabela 3

Korekcijski faktor | Vrednost | Pogoj |

FRF (brez ledu) | 1,2 | Za (ventilirane) prostore za zamrznjeno hrano "brez ledu" |

1 | Za druge primere |

CC (klimatski razred) | 1,2 | Za "tropske" aparate |

1,1 | Za "subtropske" aparate |

1 | Za druge primere |

BI (vgradni) | 1,2 | Za vgradne aparate [2]širine manj kot 58 cm |

1 | Za druge primere |

CH (prostor za ohlajevanje) | 50 kWh/leto | Za aparate s prostorom za ohlajevanje s prostornino najmanj 15 litrov |

0 | Za druge primere |

Če aparat ni razvrščen v razred A + ali A++, se ga razvrsti v skladu z delom 2.

DEL 2: Opredelitve razredov A do G

…"

[1] "Za te aparate so vrednosti M in N določene s temperaturo in klasifikacijo z zvezdico prostora z najnižjo temperaturo. Aparati s prostori s temperaturo – 18 °C *(***) se štejejo za hladilnike-zamrzovalnike *(***).

[2] "Aparat se šteje za ""vgraden"" samo, če je bil načrtovan izključno za namestitev v kuhinjsko odprtino, ki zahteva dopolnitev s pohištvom, in je bil kot tak preskušen.

--------------------------------------------------