32003L0060Uradni list L 155 , 24/06/2003 str. 0015 - 0034


Direktiva Komisije 2003/60/ES

z dne 18. junija 2003

o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede določitve najvišjih mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/79/ES [2] in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/79/ES in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/79/ES in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/100/ES [6] in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 2003 o dajanju fitifarmacevtskih sredstev v promet [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/39/ES [8] in zlasti člena 4(l)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktive Komisije 2001/21/ES [9], 2002/18/ES [10] in 2002/37/ES [11] so vključile obstoječe aktivne snovi amitrol, dikvat, izoproturon in etofumesat v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS.

(2) Direktive Komisije 2001/28/ES [12], 2001/87/ES [13], 2002/48/ES [14], 2002/64/ES [15] in 2002/81/ES [16] so vključile nove aktivne snovi fenheksamid, acibenzolar-S-metil, ciklanilid, piraflufen-etil, iprovalikarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-etil, cihalofop butil, famoksadon, florasulam, metalaksil-M, pikolinafen in flumioksazin v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS.

(3) Vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je temeljila na presoji predloženih podatkov v zvezi s predlagano rabo. Podatke, povezane s to uporabo so predložile nekatere države članice v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS. Podatki, ki so na voljo so bili pregledani in zadostujejo za določitev nekaterih najvišjih mejnih vrednosti ostankov (MRL).

(4) Če ne obstajajo MRL Skupnosti ali začasne MRL, morajo države članice določiti nacionalne začasne MRL v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS, preden se lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(5) Za aktivne snovi klorfenapir, fentin acetat in fentin hidroksid je bilo z Odločbami Komisije 2001/697/ES [17], 2002/478/ES [18] in 2002/479/ES [19] določeno, da ne bodo vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Te odločbe določajo, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi ne smejo biti več registrirana za uporabo v Skupnosti. Zato je potrebno dodati vse ostanke pesticidov, ki nastajajo zaradi uporabe teh fitofarmacevtskih sredstev v priloge k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS zaradi pravilnega nadzora in kontrole prepovedi njihove uporabe in zaradi zaščite potrošnika.

(6) Da bi omogočili pravno upravičena pričakovanja, da se uporabi obstoječe zaloge pesticidov, odločbe Komisije o nevključevanju dovoljujejo obdobje postopnega zmanjševanja uporabe in ustrezno je, da MRL, ki temeljijo na načelu, da uporaba zadevnih snovi v Skupnosti ni dovoljena, začnejo veljati šele po zaključenem obdobju zmanjševanja uporabe za zadevno snov.

(7) MRL v Skupnosti in količine, priporočene v Codex Alimentarius so določene in ocenjene glede na podobne postopke. Za dikvat in fentin (-acetat ali -hidroksid) je število MRL v Codexu omejeno. To je bilo upoštevano pri določanju MRL, ki so določene v tej direktivi. MRL iz Codexa, ki bodo predlagane za preklic v bližnji prihodnosti, niso bile upoštevane. Ker so bile MRL, ki temeljijo na MRL iz Codexa, ovrednotene glede na tveganja za potrošnike, ni bilo ugotovljenih tveganj pri uporabi toksičnih končnih točk, na podlagi študij, ki jih ima Komisija na razpolago.

(8) V zvezi z vključitvijo ali izključitvijo zadevne aktivne snovi iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS, so bile dokončno izdelane povezane tehnične in znanstvene ocene v obliki poročil Komisije o pregledu. Poročila o oceni za omenjene snovi so bila dokončana do datumov, navedenih v direktivah Komisije, navedenih pod (1) in (2) ter v odločbah Komisije, navedenih pod (5). Ta poročila so določila sprejemljiv dnevni vnos (ADI) in po potrebi akutni referenčni odmerek (ARfD) za zadevne snovi. Doživljenska izpostavljenost potrošnikov živilom, na katerih se uporablja zadevna aktivna snov, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki Skupnosti. Upoštevane so bile smernice, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija [20] ter mnenje Znanstvenega odbora za rastline [21] o uporabljeni metodologiji. Zaključi se, da predlagane MRL ne bodo povzročile, da bi bili navedeni ADI in ARfD preseženi.

(9) Da bi zagotovili, da so potrošniki primerno zaščiteni pred izpostavljenostjo nepooblaščeni uporabi fitofarmacevtskim sredstvom, naj se začasno določijo MRL za zadevne kombinacije proizvod/pesticid na spodnjo raven analitične določitve.

(10) Določanje takih začasnih MRL na ravni Skupnosti ne prepreči, da države članice določijo začasne MRL za snovi v tej direktivi v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS in Priloge VI k navedeni direktivi. Šteje se, da je obdobje štirih let dovolj dolgo za dovolitev nadaljnje uporabe zadevne aktivne snovi. Začasne MRL morajo potem postati dokončne.

(11) Zato je treba dodati vse ostanke pesticidov, ki nastajajo zaradi uporabe teh fitofarmacevtskih sredstev v priloge k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS zaradi pravilnega nadzora in kontrole prepovedi njihove uporabe in zaradi zaščite potrošnikov. Priloge k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je torej treba ustrezno spremeniti.

(12) Da bi določili najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za dikvat na ravni Skupnosti, je treba prenesti določbe iz Direktive 76/895/EGS v direktive 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS, črtati te določbe iz Direktive 76/895/EGS in spremeniti nekatere izmed teh določb glede na tehnični in znanstveni napredek ter spremembe v uporabah in registracijah na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

(13) Ta direktiva je skladna z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 76/895/EGS se vpisi, ki se nanašajo na dikvat, črtajo.

Člen 2

Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov, kot so prikazane v Prilogi I k tej direktivi, so dodane v del A v Prilogi II k Direktivi 86/362/EGS.

Člen 3

Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov, kot so prikazane v Prilogi II k tej direktivi, so dodane Prilogi II A in B k Direktivi 86/363/EGS.

Člen 4

Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov, kot so prikazane v Prilogi IV k tej direktivi, so dodane Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS.

Člen 5

Države članice najkasneje do 30. julija 2003 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, razen določb za fentin hidroksid, fentin acetat in klorfenapir, ki jih sprejmejo do 30. junija 2004. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. julija 2003, razen določb za fentin hidroksid, fentin acetat in klorfenapir, ki jih začnejo uporabljati do 1. julija 2004.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 340, 9.12.1976, str. 26.

[2] UL L 291, 28.10.2002, str. 1.

[3] UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

[4] UL L 221, 7.8.1986, str. 43.

[5] UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

[6] UL L 2, 7.1.2003, str. 33.

[7] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[8] UL L 124, 20.5.2003, str. 30.

[9] UL L 69, 10.3.2001, str. 17.

[10] UL L 55, 26.2.2002, str. 29.

[11] UL L 117, 4.5.2002, str. 10.

[12] UL L 113, 24.4.2001, str. 5.

[13] UL L 276, 19.10.2001, str. 17.

[14] UL L 148, 6.6.2002, str. 19.

[15] UL L 189, 18.7.2002, str. 27.

[16] UL L 276, 12.10.2002, str. 28.

[17] UL L 249, 19.9.2001, str. 19.

[18] UL L 164, 22.6.2002, str. 41.

[19] UL L 164, 22.6.2002, str. 43.

[20] Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (revidirane), ki jih je pripravila GEMS/Program za prehrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[21] Mnenje Znanstvenega odbora za rastline glede vprašanj v zvezi s spremembami prilog k Direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (mnenje je podal Znanstveni odbor za rastline dne 14. julija 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo MRL | Ostanki pesticida in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

cinidon-etil (vsota cinidon-etila in njegovega E-izomera) | cihalofof butil (vsota cihalofop butila in njegovih prostih kislin) | famoksadon | florasulam | flumioksazin | metalaksil-M | pikolinafen | iprovalikarb |

ŽITA | 0,1 | 0,02 | 0,0212 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Ječmen | | | 0,2 | | | | | |

Ajda | | | | | | | | |

Koruza | | | 0,02 | | | | | |

Proso | | | | | | | | |

Oves | | | | | | | | |

Riž | | | 0,02 | | | | | |

Rž | | | | | | | | |

Sorghum | | | | | | | | |

Tritikala | | | | | | | | |

Pšenica | | | | | | | | |

Druga žita | | | 0,1 | | | | | |

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL | Ostanki pesticida in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

prosulfuron | sulfosulfuron | fenheksamid | acibenzolar-S-metil | ciklanilid | piraflufen-etil | amitrol | dikvat |

ŽITA | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |

Ječmen | | | | | | | | 10 |

Ajda | | | | | | | | |

Koruza | | | | | | | | 1 |

Proso | | | | | | | | 1 |

Oves | | | | | | | | 2 |

Riž | | | | | | | | |

Rž | | | | | | | | |

Sorghum | | | | | | | | |

Tritikala | | | | | | | | |

Pšenica | | | | | | | | |

Druga žita | | | | | | | | 0,05 |

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL | Ostanki pesticida in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

izoproturon | etofumezat (vsota etofumezata in metabolita 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofuran-5-il metan sulfonata, izraženega kot etofumezat) | klorfenapir | fentin acetat | fentin hidroksid |

ŽITA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Ječmen | | | | | |

Ajda | | | | | |

Koruza | | | | | |

Proso | | | | | |

Oves | | | | | |

Riž | | | | | |

Rž | | | | | |

Sorghum | | | | | |

Tritikala | | | | | |

Pšenica | | | | | |

Druga žita | | | | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Najvišje mejne vrednosti v mg/kg (ppm) |

Ostanki pesticidov | za maščobo v mesu, mesne pripravke, drobovino in živalske maščobe, ki so na seznamu v Prilogi I v okviru oznak KN ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | Za kravje mleko in polno kravje mleko iz Priloge I pod oznako KN 0401: za druga živila v oznakah KN 0401, 0402, 040500 in 0406 v skladu z | Za sveža jajca brez lupin, ptičja jajca in jajčne rumenjake, ki so na seznamu v Prilogi I v okviru oznak KN 040700 in 0408 |

ciklanid | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Ostanki pesticidov | Najvišje mejne vrednosti v mg/kg (ppm) |

Za meso, vključno z maščobo, mesne pripravke, drobovino in živalske maščobe, ki so na seznamu v Prilogi I v okviru oznak KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex 0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | Za mleko in mlečne proizvode, ki so na seznamu v Prilogi I v okviru oznak KN 0401, 0402, 040500 in 0406 | Za sveža jajca brez lupin, ptičja jajca in jajčne rumenjake, ki so na seznamu v Prilogi I v okviru oznak KN 040700 in 0408 |

famoksadon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

sulfosulfuron | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fenheksamid | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

acibenzolar-S-metil | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

dikvat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

izoproturon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

etofumezat (vsota etofumezata in metabolita 2,3-dihidro- 3,3-dimetil- 2-okso-benzofuran-5-il metan sulfonata, izraženega kot etofumezat) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL | Ostanki pesticida in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

cinidon-etil (vsota cinidon-etila in njegovega E-izomera) | cihalofof butil (vsota cihalofop butila in njegovih prostih kislin) | famoksadon | florasulam | flumioksazin | meta–laksil–M | pikolinafen | iprovalikarb | prosulfuron | sulfosulfuron | fenheksamid | acibenzolar–S–metil | ciklanid | piraflufen–etil | amitrol | dikvat | izoproturon | etofumezat(vsota etofumezata in metabolita 2,3–dihidro–3,3–dimetil–2–okso–benzofuran–5–il metan sulfonata, izraenega kot etofumezat) | klorfenapir | fentin acetat | fentinhidroksid |

1.Sadje, sveže, suho ali nekuhano, konzervirano z zmrzovanjem, brez dodanega sladkorja; lupinasto sadje | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(i)AGRUMI | | | 0,02 | 0,01 | | 0,5 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

grenivke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

limone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

limete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pomaranče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pomelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ii)OREHI LUPINARJI (oluščeno ali neoluščeno) | | | 0,02 | 0,1 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,1 | 0,01 | | | | | | |

mandeljni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

brazilski orehi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

akažu (indijski) oreh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kostanji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kokosov oreh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

lešniki | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

makadamski oreh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pekanov oreh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pinjole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pistacije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

orehi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

(iii)PEČKATO SADJE | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

jabolka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

hruške | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

kutine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | | | 0,02 | 0,01 (*) (p) | | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

marelice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

češnje | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

slive | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

(a)namizno in vinsko grozdje | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |

namizno grozdje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vinsko grozdje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(b)jagode (razen divjih) | | | 0,02 | | | 0,3 | | 0,05 | | | 5 | | | | | | | | | | |

(c)rozgasto jagodičje (razen divjih) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | |

robide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ostrožnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

rubus ursinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

maline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(d)Druge jagode in jagodičje (razen divjega) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

borovnice | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

brusnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ribez (rdeči, črni in beli) | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

kosmulje | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(e)Divje jagodičje in divji ribez | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

(vi)MEŠANO SADJE | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

avokado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

banane | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |

dateljni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

fige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kivi | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

kumkvat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

liči | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

mango | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |

olive | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |

pasjonka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ananas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

papaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | 0,01 | | | | | | |

2.Zelenjava, sveža ali nekuhana, zmrznjena ali posušena | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | | | 0,02 | | | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | |

rdeča pesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |

korenje | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |

zelena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

hren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

topinambur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pastinak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

koren peteršilja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

redkev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kozja brada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sladki krompir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

krmna koleraba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

repa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

yam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

česen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

čebula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

šalotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

mlada čebula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)razhudnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

paradižnik | | | 0,2 | | | 0,2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

paprike | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

jajčevci | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

(b)bučevke – užitna lupina | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

kumare | | | 0,2 | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

kumarice | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

bučke | | | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(c)bučevke – neužitna lupina | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

melone | | | 0,3 | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

buče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

lubenice | | | | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(d)sladka koruza | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)cvetača | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

brokoli | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

cvetača | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(b)glavnate kapusnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

brstični ohrovt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

glavnato zelje | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(c)listnate kapusnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kitajsko zelje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kodrolistni ohrovt | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(d)kolerabica | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)vrtna solata in podobno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kreša | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

motovilec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

solata | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

endivja | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(b)špinača in podobno | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

špinača | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

blitva (artičoke) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

(c)vodna kreša | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(d)radič Witloof | | | | | | 0,3 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

(e)zelišča | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

krebuljica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drobnjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

peteršilj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

listi zelene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vi)ZELENJAVA – STROČNICE (sveže) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

fižol (stročji) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

fižol (brez strokov) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

grah (v strokih) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

grah (brez strokov) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveže) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

beluši | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kardij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zelena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

janež | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

okrogle artičoke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

por | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

rabarbara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(viii)GOBE | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

(a)gojene gobe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(b)divje gobe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Zrna stročnic | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fižol | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

leča | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

grah | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

4.Oljna semena | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

laneno seme | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

kikiriki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

makovo seme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sezamova semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sončnično seme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

repično seme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

soja | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | |

gorčično seme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

bomaževo seme | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |

drugo | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,1 | | | | | |

5.Krompir | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

zgodnji krompir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

merkantilni krompir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.Čaj (listi in stebla, sušena, fermentirana ali drugo, iz listovCamellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Hmelj (sušen), vključno s peleti in v nekoncentriranem prahu | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------