32003L0052Uradni list L 178 , 17/07/2003 str. 0023 - 0023


Direktiva 2003/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 18. junija 2003

o spremembi Direktive 95/2/ES glede pogojev za uporabo živilskega dodatka E 425 konjak

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 1995 o živilskih dodatkih razen barvil in sladil [4] dovoljuje uporabo živilskega dodatka konjak E 425 v živilih pod nekaterimi pogoji.

(2) Komisija je sprejela ukrepe za začasno ustavitev dajanja na trg želeja v mini kupah, ki vsebuje konjak E 425, ker je bilo ugotovljeno, da je nevaren, saj je v tretjih državah povzročil smrt več otrok in starejših oseb zaradi zadušitve.

(3) Nekateri proizvajalci želeja v mini kupah priznavajo tveganje za zdravje ljudi s pritrditvijo opozorila na embalažo hrane, ki poudarja tveganje za otroke in starejše.

(4) Na podlagi podatkov držav članic, ki so sprejele ukrepe na nacionalni ravni, je mogoče skleniti, da je žele v mini kupah, ki vsebuje konjak E 425, življenjsko nevaren. Razlogi, da predstavlja žele v mini kupah resno tveganje za zdravje ljudi, so poleg oblike in velikosti tudi kemijske in fizikalne lastnosti konjaka.

(5) V obravnavanem primeru opozorilo na oznaki ne zadošča za varovanje zdravja ljudi, zlasti kar zadeva otroke.

(6) Treba je spremeniti pogoje za uporabo konjaka E 425 glede uporabe v sladkornih izdelkih iz želeja, vključno z želejem v mini kupah.

(7) Direktivo 95/2/ES je torej treba v skladu s tem spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi IV k Direktivi 95/2/ES v vrstici za E 425: Konjak: (i) konjak gumi (ii) konjak glukomanan se besedilo "živila na splošno (razen tistih iz člena 2(3))" nadomesti z besedilom "živila na splošno (razen tistih iz člena 2(3) in sladkorni izdelki iz želeja, vključno z želejem v mini kupah)".

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 17. januarja 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 124.

[2] UL C 85, 8.4.2003, str. 39.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. maja 2003.

[4] UL L 61, 18.3.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/5/ES (UL L 55, 24.2.2001, str. 59).

--------------------------------------------------