32003L0047Uradni list L 138 , 05/06/2003 str. 0047 - 0048


Direktiva Komisije 2003/47/ES

z dne 4. junija 2003

o spremembi prilog II, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/22/ES [2] in zlasti točke (c) drugega odstavka člena 14,

ob upoštevanju sporazuma zadevnih držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Glede na informacije, ki jih je zbrala Portugalska, ki temeljijo na posodobljenih poročilih, se zdi, da je treba varovano območje za škodljivi organizem Gonipterus scutellatus Gyll. spremeniti in omejiti samo na Azore.

(2) Zaradi pisne napake v pripravi Direktive Komisije 2002/36/ES [3] o spremembah določenih prilog k Direktivi 2000/29/ES so bili nepravilno sprejeti novi predpisi glede zemlje in rastnega substrata, dodanega rastlinam ali povezanega z njimi, ki so po poreklu s Cipra in Malte.

(3) Zaradi pisne napake v pripravi Direktive 2002/36/ES, je bilo besedilo v 2. točki pod naslovom I dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES nadomeščeno brez omembe zadevnih ustreznih rastlinskih izdelkov.

(4) Ustrezne Priloge k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 15. junija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise začnejo uporabljati od 16. junija 2003.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. junija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 78, 25.3.2003, str. 10.

[3] UL L 116, 3.5.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloge k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo kot sledi:

1. v delu B Priloge II, pod naslovom (a), v točki (5), se navedba v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"EL, P (Azori)"

;

2. v Prilogi IV:

(a) v Oddelku I dela A, v točki (34), v levem stolpcu, se črtajo besede "Ciper, Malta,";

(b) v delu B, v točki (19), se navedba v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"EL, P (Azori)"

;

3. v delu B priloge V pod naslovom I:

(a) v točki (2) se besedilo nadomesti z naslednjim:

"Deli rastlin, razen sadja in semen:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. in rezanega cvetja Orchidaceae,

- iglavcev (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., ki je po poreklu iz držav Severne Amerike,

- Prunus L., ki je po poreklu iz neevropskih držav,

- rezanega cvetja Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. in Trachelium L., ki so po poreklu iz neeevropskih držav,

- listnate zelenjave Apium graveolens L. in Ocimum L.";

(b) v točki (7)(b) se zbrišejo besede "Ciper, Malta."

--------------------------------------------------