32003L0020Uradni list L 115 , 09/05/2003 str. 0063 - 0067


Direktiva 2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 8. aprila 2003

o spremembi Direktive Sveta 91/671/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 153 Pogodbe zlasti zahteva, da Skupnost zaradi zagotovitve visoke stopnje varstva potrošnikov prispeva k varovanju zdravja in varnosti ter zaščiti gospodarskih interesov potrošnikov.

(2) V svoji resoluciji z dne 13. maja 1984 [4] je Evropski parlament kot prednostni ukrep določil uporabo varnostnih pasov na vseh cestah, podeželskih ali mestnih. V svoji resoluciji z dne 18. februarja 1986 [5] je poudaril potrebo po obvezni uporabi varnostnih pasov za vse potnike, vključno z otroki, razen v javnih prevoznih sredstvih.

(3) Direktiva 91/671/EGS [6] predvideva obvezno uporabo sistema za zadrževanje otrok na sedežih, opremljenih z varnostnim pasom. Navedena direktiva ne opredeljuje natančno vrste primernega sistema za zadrževanje otrok ter omogoča prevoz otrok, ne da bi bili ti zavarovani z ustreznim sistemom za zadrževanje otrok, kadar takega sistema ni na voljo.

(4) Potrebna je večja strogost pri uporabi takih sistemov, da se približamo načelu obvezne uporabe iz drugega odstavka člena 2 direktive.

(5) S Sklepom 97/836/ES [7] je Skupnost pristopila k Sporazumu Gospodarske komisije ZN za Evropo o sprejemu enotnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko pritrdijo in/ali uporabljajo na kolesnih vozilih, ter o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, odobrenih na podlagi teh predpisov.

(6) S svojim pristopom k navedenemu sporazumu je Skupnost pristopila k opredeljenemu seznamu pravil, sprejetih po navedenem sporazumu, vključno s pravili, ki se nanašajo na homologacijo sistemov za zadrževanje otrok, ki so potniki v motornih vozilih (sistemi zadrževanja za otroke).

(7) Kljub temu, da je število smrtno poškodovanih otrok v avtomobilskih nesrečah relativno majhno v primerjavi s smrtnimi primeri otrok pešcev ali otrok kolesarjev, je treba okrepiti skupne predpise o varovanju otrok. Raziskave so zlasti pokazale, da lahko v primeru nesreče uporaba sistemov za zadrževanje otrok bistveno prispeva k zmanjšanju resnosti poškodb ter da je nevarnost resnejše poškodbe pri trčenju večja za nezavarovane otroke kakor za zavarovane.

(8) Kljub temu bi moralo biti državam članicam v soglasju s Komisijo omogočeno, da v primeru posebnih razmer dovolijo nekatere izjeme za prevoz na svojem ozemlju; države članice bi morale sprejeti tudi potrebne ukrepe za izogibanje zlorabam.

(9) Ker je vedno bolj običajno, da so vozila kategorij M2 in M3 opremljena z varnostnimi pasovi v skladu z direktivami Komisije 96/36/ES [8], 96/37/ES [9] in 96/38/ES [10], je razumno pričakovati, da se od sedečih potnikov zahteva, da jih uporabljajo. Potnike v takih vozilih bi bilo treba obvestiti o zahtevi, da varnostne pasove med vožnjo vozila uporabljajo.

(10) Trenutno študije, priznane na ravni Skupnosti, o uporabi varnostnih sistemov v vozilih kategorij M2 in M3 za otroke, mlajše od treh let, niso na voljo. V skladu s tem bi morala Komisija, glede na pomen varovanja otrok pred vsemi vrstami nesreč, take študije izvesti, da se določi najbolj primerna ureditev Skupnosti, ki velja za otroke v takih vozilih. Do rezultatov navedenih študij pa bi se moralo državam članicam omogočiti, da izberejo ureditev, ki jo bodo uporabljale.

(11) Na področju varnostnih sistemov se tehnika nenehno razvija; zato bi bilo treba predvideti ureditev za tehnične prilagoditve.

(12) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za izvrševanje na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil [11] -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/671/ES se spremeni:

1. naslov se nadomesti z naslednjim: "Direktiva Sveta z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih";

2. člen 1 se nadomesti:

"Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za vsa motorna vozila v kategorijah M1, M2, M3, N1, N2 in N3, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 70/156/EGS [*] Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/116/ES (UL L 18, 21.1.2002, str. 1)., namenjena za uporabo na cestah in z najmanj štirimi kolesi ter največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 25 km/h.

2. V tej direktivi:

- so opredelitve varnostnih sistemov, vključno z varnostnimi pasovi in sistemi za zadrževanje otrok, glede na vozila kategorij M1 in N2 ter njihove sestavne dele, opredelitve iz Priloge I k Direktivi 77/541/EGS [**] Direktiva Sveta 77/541/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih (UL L 220, 29.8.1977, str. 95). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/3/ES (UL L 53, 25.2.2000, str. 1).,

- "nazaj obrnjen"; pomeni obrnjenost v smer, ki je nasprotna normalni smeri vožnje vozila.

3. Sistemi za zadrževanje otrok se razvrstijo v pet "skupin glede na težo";:

(a) skupina 0 za otroke, lažje od 10 kg;

(b) skupina 0 + za otroke, lažje od 13 kg;

(c) skupina I za otroke, težke od 9 do 18 kg;

(d) skupina II za otroke, težke od 15 do 25 kg;

(e) skupina III za otroke, težke od 22 do 36 kg.

4. Sistemi za zadrževanje otrok se nadalje razdelijo v dva razreda:

(a) integralni razred, ki je kombinacija trakov ali gibljivih delov z varovalno sponko, napravo za nastavitev, pritrdilnimi elementi ter v nekaterih primerih dopolnilnim sedežem in/ali zaslonom za primer trka, ki ga je mogoče pritrditi z lastnim integralnim trakom ali trakovi;

(b) neintegralni razred, ki ga lahko sestavlja delni sistem za zadrževanje, ki pri uporabi v povezavi z varnostnim pasom za odrasle, ki poteka okrog telesa otroka ali pa zadržuje napravo, v kateri je otrok, predstavlja popoln sistem za zadrževanje otrok.";

3. člen 2 se nadomesti:

"Člen 2

1. Vozila kategorij M1, N1, N2 in N3:

(a) (i) za vozila kategorij M1, N1, N2 in N3 države članice zahtevajo, da vsi potniki v uporabljanem vozilu uporabljajo razpoložljive varnostne sisteme.

Otroci, manjši od 150 cm, ki so potniki v vozilih kategorij M1, N1, N2 in N3, opremljenih z varnostnimi sistemi, se zavarujejo z integralnim ali neintegralnim sistemom za zadrževanje otrok v smislu člena 1(4)(a) in (b), primernim za težo otroka, kakor je opredeljeno v členu 1(3);

v vozilih kategorij M1, N1, N2 in N3, ki niso opremljena z varnostnimi sistemi:

- se ne smejo prevažati otroci, mlajši od treh let,

- brez poseganja v točko (ii) se otroci, stari tri leta in več ter manjši od 150 cm, vozijo na sedežu, ki ni prednji sedež;

(ii) države članice lahko dovolijo, da se na njihovem ozemlju otroci, manjši od 150 cm in visoki vsaj 135 cm, lahko zavarujejo z varnostnim pasom za odrasle. Te omejitve glede višine se ponovno preverijo po postopku iz člena 7b(2);

(iii) države članice pa lahko dovolijo, da na njihovem ozemlju z sistemom za zadrževanje otrok ni treba zavarovati otrok iz točk (i) in (ii), kadar potujejo s taksijem. Vendar pa se navedeni otroci pri potovanju s taksijem, ki ni opremljen z sistemi za zadrževanje, vozijo na sedežu, ki ni prednji sedež;

(b) otrok ni mogoče prevažati v nazaj obrnjenem sistemu za zadrževanje otrok v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če se je zračna blazina deaktivirala, celo v primerih, kadar se zračna blazina v zadostni meri deaktivira avtomatično;

(c) kadar se uporablja sistem za zadrževanje otrok, se homologira glede na standarde Pravilnika Gospodarske komisije ZN za Evropo 44/03 ali Direktive 77/541/EGS ali katere koli njune nadaljnje prilagoditve;

(d) do 9. maja 2008 lahko države članice dovolijo uporabo sistemov za zadrževanje otrok, homologiranih v skladu z nacionalnimi standardi, ki se uporabljajo v državi članici na dan vgradnje sistema za zadrževanje, ali z nacionalnimi standardi, ki so enakovredni Pravilniku Gospodarske komisije ZN za Evropo 44/03 ali Direktivi 75/541/EGS.

2. Vozila kategorij M2 in M3:

(a) države članice zahtevajo, da vsi potniki v vozilih kategorij M2 in M3, stari tri leta in več, med sedenjem uporabljajo razpoložljive varnostne sisteme.

Sistemi za zadrževanje otroke se homologirajo v skladu z odstavkom (1)(c) in (d);

(b) potniki v vozilih kategorij M2 in M3 so obveščeni o zahtevi o uporabi varnostnih pasov, kadar sedijo v premikajočih se vozilih. Obvesti (-jo) jih:

- voznik,

- sprevodnik, vodnik ali uradnik, imenovan za vodjo skupine,

- avdiovizualna sredstva (npr. video),

- znaki in/ali piktogram, ki jih države članice določijo v skladu z modelom Skupnosti iz Priloge, vidno prikazani na vsakem sedežu.";

4. člen 4 se črta;

5. člen 6 se nadomesti:

"Člen 6

S soglasjem Komisije lahko države članice za prevoze na svojem ozemlju odobrijo izjeme, razen tistih, ki so določene v členu 5, da se:

- upoštevajo posebni fizični pogoji ali posebne razmere z omejenim trajanjem,

- omogoči učinkovito izvajanje nekaterih poklicnih dejavnosti,

- zagotovi, da policija, službe za varovanje ali službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih primerno opravljajo svoje dolžnosti,

- v primeru, kadar sta dva sistema za zadrževanje otrok nameščena v zadnji del vozila kategorije M1 in N1 in je zaradi pomanjkanja prostora preprečena namestitev tretjega, omogoči, da se tretji otrok, star tri leta ali več in manjši od 150 cm, zavaruje z varnostnim pasom za odrasle,

- v primeru, kadar v vozilu ni nobenega sistema za zadrževanje otrok ali pa je teh sistemov premalo, omogoči, da se otroci, stari tri leta in več, zavarujejo z varnostnim pasom za odrasle na sedežih, ki niso prednji sedeži vozil kategorije M1 in N1, pri občasnem prevozu na manjše razdalje;

- upoštevajo posebni pogoji uporabe v vozilih kategorije M2 in M3 za lokalni prevoz v mestnih in pozidanih območjih ali v vozilih, v katerih je dovoljeno stati.";

6. dodata se naslednja člena:

"Člen 6a

S soglasjem Komisije lahko države članice odobrijo začasne izjeme, poleg tistih, predvidenih v členih 5 in 6, da se ob upoštevanju skladnosti s predpisi zadevnih držav članic glede opravljanja lokalnih prevozov, zlasti s šolskimi avtobusi, v vozilih kategorij M2 in M3 lahko prevaža več sedečih otrok, kakor je razpoložljivih sedežev, opremljenih z varnostnimi pasovi.

Čas veljavnosti takih izjem, ki jih določijo države članice, ne sme biti daljši od pet let po 9. maju 2003.

Člen 6b

Države članice lahko za prevoz na svojem ozemlju odobrijo začasne izjeme, poleg tistih, predvidenih v členih 5 in 6, da se ob upoštevanju predpisov zadevnih držav članic na sedežih, ki niso prednji sedeži vozil kategorij M1 in N1, omogoči prevoz več oseb, kakor je razpoložljivih sedežev, opremljenih z varnostnimi pasovi ali sistemi za zadrževanje.

Čas veljavnosti takih izjem, ki jih določijo države članice, ne sme biti daljši od šest let po 9. maju 2003";

7. dodata se naslednja člena:

"Člen 7a

1. Da se upošteva tehnološki napredek, se člena 2 in 6 te direktive lahko prilagodita v skladu s postopkom iz člena 7b(2).

2. Komisija še naprej izvaja študije o varnostnih sistemih, najbolj primernih za izboljševanje varovanja vseh potnikov pred vsemi vrstami nesreč, ter predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o rezultatih navedenih študij ter o uporabi te direktive, zlasti o izjemah, ki so jih države članice odobrile po členu 6, da se presodi, ali je treba varnostne ukrepe okrepiti in jih bolj uskladiti. Na podlagi tega poročila Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge.

Člen 7b

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] UL L 184, 17.7.1999, str. 23., ob upoštevanju določb člena 8 sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.";

8. Doda se Priloga, ki je Priloga k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 9. majem 2006. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 8. aprila 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 96 E, 27.3.2001, str. 330.

[2] UL C 260, 17.9.2001, str. 30.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 31. maja 2001 (UL C 47 E, 21.2.2002, str. 156), Skupno stališče Sveta z dne 14. novembra 2002 (UL C 299 E, 3.12.2002, str. 38) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2003 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL C 104, 16.04.1984, str. 38.

[5] UL C 68, 24.3.1986, str. 35.

[6] UL L 373, 31.12.1991, str. 26.

[7] UL L 346, 17.12.1997, str. 78.

[8] Direktiva Komisije 96/36/ES z dne 17. junija 1996 o prilagajanju Direktive Sveta 77/541/EGS o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih tehničnemu napredku (UL L 178, 17.7.1996, str. 15).

[9] Direktiva Komisije 96/37/ES z dne 17. junija 1996 o prilagajanju Direktive Sveta 74/408/EGS o notranji opremi motornih vozil (trdnost sedežev in njihovih pritrdišč) tehničnemu napredku (UL L 186, 25.7.1996, str. 28).

[10] Direktiva Komisije 96/38/ES z dne 17. junija 1996 ki prilagaja Direktivo Sveta 76/115/EGS o pritrdiščih varnostnih pasov v motornih vozilih tehničnemu napredku (UL L 187, 26.7.1996, str. 95).

[11] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

MODEL SKUPNOSTI ZA PIKTOGRAM, VIDNO PRIKAZAN NA VSAKEM SEDEŽU, OPREMELJENEM Z VARNOSTNIM PASOM, V VOZILIH KATEGORIJ M2 IN M3 V SMISLU DIREKTIVE 91/671/EGS

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------