32003E0468Uradni list L 156 , 25/06/2003 str. 0079 - 0080


Skupno stališče Sveta 2003/468/SZVP

z dne 23. junija 2003

o nadzoru posredovanja orožja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 te pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pri izvajanju kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja so se države članice dogovorile, da se spoprimejo s problemom nadzora posredovanja orožja.

(2) Države članice so nadaljevale in poglobile razprave o prometu z orožjem in posredovalnimi dejavnostmi ter so dosegle dogovor o nizu določb za nadzor teh dejavnosti preko nacionalne zakonodaje, kakor sledi v nadaljevanju.

(3) Večina držav članic že ima ali je v postopku sprejemanja tovrstne zakonodaje.

(4) Države članice so se v četrtem letnem poročilu v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja dogovorile, da na temelju že potrjenih usmeritev nadaljujejo z razpravami na področju posredovanja orožja, da bi o tej zadevi sprejele skupno stališče.

(5) Države udeleženke so se v Wassenaarskem sporazumu dogovorile o izjavi o dogovoru glede sprejetja ukrepov za urejanje dejavnosti posredovanja orožja.

(6) Akcijski program Združenih narodov o orožju malega kalibra in lahkega orožja zavezuje države k razvoju ustrezne nacionalne zakonodaje ali upravnih postopkov za urejanje dejavnosti posredovanja orožja malega kalibra in lahkega orožja in k sprejetju nadaljnjih ukrepov za okrepitev mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju, boju in odpravljanju nezakonitega posredovanja orožja malega kalibra in lahkega orožja.

(7) Protokol Združenih narodov proti nedovoljenemu izdelovanju in trgovanju s strelnim orožjem, njihovimi deli in sestavnimi deli ter strelivom, ki dopolnjuje konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, od držav podpisnic zahteva, da vzpostavijo sistem urejanja dejavnosti tistih, ki se ukvarjajo s posredovanjem –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1. Cilj tega skupnega stališča je nadzorovati posredovanje orožja in preprečiti izmikanje embargu ZN, EU ali OVSE glede izvoza orožja, kakor tudi izmikanje merilom, predpisanim v kodeksu ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja.

2. Z namenom uresničiti te cilje države članice zagotovijo, da so njihove obstoječe in bodoče nacionalne zakonodaje o posredovanju orožja skladne s spodnjimi določbami.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za nadzor dejavnosti posredovanja, ki se odvijajo na njihovem ozemlju. Države članice se tudi spodbudi, da nadzorujejo dejavnosti posredovanja izven svojega območja, ki jih izvajajo posredniki, ki so njihovi državljani, ki prebivajo ali imajo sedež na njihovem ozemlju.

2. Države članice vzpostavijo tudi jasen pravni okvir za zakonite posredniške dejavnosti.

3. Za namene odstavka 1 so posredniške dejavnosti oseb in entitet, ki:

- se pogajajo ali dogovarjajo za transakcije, ki lahko pomenijo prenos predmetov, ki se nahajajo na skupnem seznamu vojaške opreme EU, iz tretje države v katero koli tretjo državo;

oziroma

- kupujejo, prodajajo ali urejajo prenos teh predmetov, ki so v njihovi lasti, iz tretje države v katero koli tretjo državo.

Ta odstavek državi članici ne preprečuje, da v svoji nacionalni zakonodaji opredeli, da med posredniške dejavnosti sodijo tudi primeri, ko so ti predmeti izvoženi iz njenega ozemlja ali iz ozemlja druge države članice.

Člen 3

1. Za opravljanje posredniške dejavnosti je treba pridobiti pisno dovoljenje pristojnih organov države članice, v kateri se te dejavnosti odvijajo ter, kadar nacionalna zakonodaja to zahteva, kjer posrednik prebiva ali ima sedež. Države članice ocenijo zaprosila za licenco ali za pisno dovoljenje za posamezne posredniške transakcije na podlagi določb kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja.

2. Države članice morajo najmanj 10 let hraniti evidenco vseh oseb in organizacij, ki so pridobile licenco na podlagi odstavka 1.

Člen 4

1. Države članice lahko zahtevajo tudi, da posredniki pridobijo pisno dovoljenje za opravljanje posredništva ter da vzpostavijo register posrednikov orožja. Registracija ali dovoljenje za opravljanje dejavnosti posredništva v nobenem primeru ne nadomešča zaprosila po pridobitvi potrebne licence ali pisnega dovoljenja za vsako transakcijo.

2. Pri vsakem ocenjevanju zaprosila za pisno dovoljenje za opravljanje posredniške dejavnosti ali za registracijo, lahko države članice med drugim upoštevajo vse dokumente o preteklih nezakonitih dejavnostih prosilca.

Člen 5

1. Države članice med seboj, in po potrebi s tretjimi državami, vzpostavijo sistem izmenjave informacij o posredniških dejavnostih. Sprejme se poseben dogovor glede te izmenjave informacij. Ta dogovor posebej upošteva primer, ko več držav članic opravlja nadzor iste posredniške transakcije.

2. Informacije se med drugim izmenjujejo na naslednjih področjih:

- zakonodaja,

- registrirani posredniki (če je primerno),

- evidence posrednikov,

- zavrnitev zaprosil za registracijo (če je to primerno) in zaprosil za licenco.

Člen 6

Vsaka država članica pripravi ustrezne sankcije, vključno s kazenskimi sankcijami, da zagotovi učinkovito izvajanje nadzora nad posredovanjem orožja.

Člen 7

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 8

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Papandreou

--------------------------------------------------