32003D0847Uradni list L 321 , 06/12/2003 str. 0064 - 0065


Sklep Sveta 2003/847/PNZ

z dne 27. novembra 2003

o ukrepih nadzora in kazenskih sankcijah glede novih sintetičnih drog 2C-1, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 97/396/PNZ 16. junija 1997 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog [1], ter zlasti člena 5(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju pobude Italijanske republike,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Poročila o oceni tveganja za 2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin), 2C–T–2 (2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin), 2C–T–7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin),, TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamin) so bila pripravljena na podlagi člena 4(3) Skupnega ukrepa 97/396/PNZ na sestanku, organiziranem pod pokroviteljstvom znanstvenega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti.

(2) 2C-1, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 so derivati amfetamina s strukurnimi značilnostmi fenetilaminov, ki so povezani s halucinogenim in stimulativnim delovanjem. Za 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 ni poročil, da bi bili povezani s smrtnimi ali ne-smrtnimi zastrupitvami v Skupnosti, vendar so 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 halucinogene droge z možnim tveganjem, ki je skupno drugim halucinogenim snovem, kot so na primer 2C-B, DOB, TMA in DOM, ki so že uvrščene na Seznam I ali II Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971. Zato tveganja akutne ali kronične zastrupitve ni mogoče izključiti.

(3) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 trenutno niso uvrščene na sezname Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971.

(4) 2C-I in 2C-T-2 sta za zdaj pod nadzorom v skladu z nacionalno zakonodajo o drogah v petih državah članicah; 2C-T-7 in TMA-2 sta pod nadzorom v štirih državah članicah.

(5) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 nimajo terapevtske vrednosti ali industrijske uporabe.

(6) Prisotnost 2C-I so identificirali v štirih državah članicah; 2C-T-2 in 2C-T-7 so identificirali v šestih državah članicah; TMA-2 so identificirali v petih državah članicah. Doslej je ena država članica poročala o enem primeru mednarodnega trgovanja z 2C-T-2, v katerega sta bili vključeni dve državi članici; o mednarodnem trgovanju z 2C-I, 2C-T-7 in TMA-2 poročil o mednarodnem trgovanju ni bilo. Laboratorije, ki so se ukvarjali s proizvodnjo 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2, so zasegli v treh državah članicah. V eni državi članici kaže zaseg velike količine vmesne predhodne snovi 2C-H in dokumentacija na proizvodnjo 2C-I. Glavne kemijske predhodne sestavine za 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 so na trgu dosegljive.

(7) Za 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2 je treba v državah članicah uvesti ukrepe nadzora in kazenske sankcije, kot je predvideno z njihovo zakonodajo, usklajeno z njihovimi obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971 v zvezi s snovmi, naštetimi na Seznamih I in II te konvencije –

SKLENIL:

Člen 1

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe v skladu s svojim nacionalnim pravom za uvedbo nadzornih in kazenskih ukrepov za 2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin), 2C–T–2 (2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin), 2C–T–7 (2,5-dimetoksi-4-(n) propiltifenetilamin), TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamin), kot je predvideno v njihovi zakonodaji in v skladu z njihovimi obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971 v zvezi s snovmi, naštetimi v Seznamih I in II te konvencije.

Člen 2

Države članice v skladu s tretjim pododstavkom člena 5(1) Skupnega ukrepa 97/396/PNZ sprejmejo ukrepe iz člena 1 v treh mesecih od dne, ko začne učinkovati ta sklep.

V šestih mesecih od dne, ko začne učinkovati ta sklep, države članice obvestijo Generalni sekretariat Sveta in Komisijo o sprejetih ukrepih.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne dan po objavi.

V Bruslju, 27. novembra 2003

Za Svet

Predsednik

R. Castelli

[1] UL L 167, 25.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------