32003D0642Uradni list L 226 , 10/09/2003 str. 0027 - 0027


Sklep sveta 2003/642/PNZ

z dne 22. julija 2003

o uporabi Konvencije o boju proti korupciji, v katero so vpleteni uradniki Evropskih skupnosti ali uradniki držav članic Evropske unije, za Gibraltar

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Konvencije o boju proti korupciji, v katero so vpleteni uradniki Evropskih skupnosti ali uradniki držav članic Evropske unije [1] ("Konvencija o korupciji"),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Konvencija o korupciji je bila sprejeta z Aktom Sveta z 26. maja 1997.

(2) Konvencija o korupciji ne vsebuje določb o njeni uporabi za Gibraltar.

(3) Konvencija o korupciji in različne druge konvencije, pripravljene na isti podlagi, so bile sklenjene na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji pred 1. junijem 2000 [2] in tedaj njihova uporaba ni bila razširjena na Gibraltar.

(4) Združeno kraljestvo je odgovorno za mednarodne odnose Gibraltarja.

(5) Zaželeno je, da se Konvencija o korupciji uporablja za Gibraltar –

SKLENIL:

Člen 1

Konvencija o korupciji se uporablja za Gibraltar.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati z dnem objave.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 195, 25.6.1997, str. 1.

[2] Datum, na katerega so začeli učinkovati dogovori med Španijo in Združenim kraljestvom o pristojnih organih Gibraltarja v okviru instrumentov EU in ES in ustrezne Pogodbe.

--------------------------------------------------