32003D0224Uradni list L 083 , 01/04/2003 str. 0070 - 0072


Odločba Komisije

z dne 21. marca 2003

o objavi sklicevanja na standard EN 1495:1997 "Dvižne ploščadi – po drogu vzpenjajoče se delovne ploščadi" v skladu z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 831)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/224/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/79/ES [2], in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju mnenja stalnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov [3], kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 Direktive 98/37/ES določa, da se stroji lahko dajo v promet ali v uporabo samo, če ne ogrožajo varnosti oseb, domačih živali in lastnine, kadar so ustrezno vgrajeni in vzdrževani ter uporabljani za predvideno uporabo.

(2) Kadar nacionalni standard, ki prenaša usklajeni standard, na katerega so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, zajema enega ali več bistvenih varnostnih zahtev, se za stroj, vgrajen v skladu z navedenim standardom, domneva, da izpolnjuje ustrezne bistvene zahteve.

(3) Države članice morajo objaviti sklicevanja na nacionalne standarde, ki prenašajo usklajene standarde, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

(4) V skladu s členom 6(1) Direktive 98/37/ES je Nizozemska vložila uradni ugovor, da standard EN 1495:1997, ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 21. aprila 1997 in na katerega so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti [5] 13. marca 1998, ne izpolnjuje v celoti bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev.

(5) Komisija priznava, da se lahko uporaba zadevnih strojev izkaže za nevarno, saj standard EN 1495:1997 ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se nanašajo na načrtovanje in izdelavo strojev in varnostnih sestavnih delov, določenih v Prilogi I k Direktivi 98/37/ES, še posebej zahtev 1.5.15 "Nevarnost zdrsa, spotikanja in padca", 1.7.4 "Navodila" in 6.3 "Nevarnost padca oseb z nosilca". Glede odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, zlasti Tabele 8 in slike 9 standarda EN 1495:1997, je Komisija mnenja, da ukrepi, ki so bili izvedeni v načrtovanju in izdelavi ploščadi, ne dopuščajo visoke ravni varnosti, ki mora biti zagotovljena za vse predvidljive uporabe proizvoda.

(6) Zaradi varnosti in pravne varnosti se objavi sklicevanja na navedeni standard priloži ustrezno opozorilo in države članice naj dodajo enako opozorilo v svoje nacionalne standarde, ki prevzemajo standard EN 1495:1997.

(7) Sklicevanje na standard EN 1495:1997 se ustrezno ponovno objavi –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sklicevanja na standard EN 1495:1997 se nadomestijo z besedilom, določenim v Prilogi.

Člen 2

Kadar, v skladu s členom 5(2) Direktive 98/37/ES, države članice objavijo sklicevanja na nacionalni standard, ki prenaša usklajeni standard EN 1495:1997, dodajo navedeni objavi opozorilo, enako tistemu, ki je določeno v sklicevanju na standard EN 1495:1997, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. marca 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 207, 23.7.1998, str. 1.

[2] UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

[3] UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

[4] UL L 217, 5.8.1998, str. 18.

[5] UL C 78, 13.3.1998, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Objava naslovov in sklicevanj na evropske usklajene standarde v skladu z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Opozorilo:

Ta objava ne zadeva odstavka 5.3.2.4, zadnjega pododstavka 7.1.2.12, Tabele 8 in slike 9 standarda EN 1495:1997, glede katerih ne dovoljuje domneve o skladnosti z določbami Direktive 98/37/ES.

OEN | Sklicevanje | Naslov usklajenega standarda |

CEN | EN 1495:1997 | Dvižne ploščadi – po drogu vzpenjajoče se platforme |

--------------------------------------------------