32003D0035Official Journal L 011 , 16/01/2003 P. 0052 - 0053


Odločba Komisije

z dne 10. januarja 2003

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled glede mogoče vključitve benalaksila-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopropena, protiokonazola in fluoksastrobina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002)5575)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/35/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/81/ES [2], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 91/414/EGS predvideva pripravo seznama aktivnih snovi Skupnosti, odobrenih za vključitev v fitofarmacevtska sredstva.

(2) Dokumentacijo za aktivno snov benalaksil-M je portugalskim oblastem 22. februarja 2002 predložil Isagro, Italija, z zahtevkom za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Dokumentacijo za aktivno snov bentiavalikarb je belgijskim oblastem 19. aprila 2002 predložil Kumiai Chemicals Industry Co Ltd. Dokumentacijo za aktivno snov 1-metilciklopropen je organom Združenega kraljestva 28. februarja 2002 predložil Rohm and Haas. Dokumentacijo za aktivno snov protiokonazol je organom Združenega kraljestva 25. marca 2002 predložil Bayer Crop Science. Dokumentacijo za aktivno snov fluoksastrobin je organom Združenega kraljestva 25. marca 2002 predložil Bayer Crop Science.

(3) Portugalske in belgijske oblasti ter oblasti Združenega kraljestva so Komisiji sporočile, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevne aktivne snovi zdi, da izpolnjuje zahteve za podatke in informacije iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Zdi se, da predložena dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve za podatke in informacije iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS glede enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje zadevno aktivno snov. V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/ES so posamezni vlagatelji dokumentacijo naknadno posredovali Komisiji in drugim državam članicam, posredovana pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4) S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da se dokumentacija načeloma šteje za zadovoljivo glede zahtev za podatke in informacije, predvidenih v Prilogi II ter za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, glede zahtev iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5) Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da od vlagatelja zahteva, da državi članici, imenovani za poročevalca, predloži dodatne podatke ali informacije glede dane snovi, za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokumentacija o aktivnih snoveh, opredeljenih v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve teh snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, načeloma izpolnjuje zahteve za podatke in informacije, določene v Prilogi II k Direktivi 91/414/EGS.

Dokumentacija izpolnjuje tudi zahteve za podatke in informacije, določene v Prilogi III k Direktivi 91/414/EGS v zvezi z enim fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov, upoštevajoč predlagano uporabo.

Člen 2

Države članice poročevalke opravijo podroben pregled zadevne dokumentacije ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropskih skupnosti poročajo Komisiji o ugotovitvah njihovih pregledov, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, in o vseh s tem povezanih pogojih.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. januarja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

PRILOGA

AKTIVNE SNOVI, KI JIH ZADEVA TA ODLOČBA

Št. Splošno ime, identifikacijska številka CIPAC Vlagatelj Datum zahtevka Država članica poročevalka

1 benalaksil-M nerazporejen Isagro, Italija 22.02.2002 PT

2 bentiavalikarb št. CIPAC 744 Kumiai Chemicals Industry Co Ltd. 19.4.2002 BE

3 1-metilciklopropen nerazporejen Rohm and Haas 28.2.2002 UK

4 protiokonazol št. CIPAC 745 Bayer AG 25.3.2002 UK

5 fluksastrobin št. CIPAC 746 Bayer AG 25.3.2002 UK

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 276, 12.10.2002, str. 28.