32003D0016Uradni list L 007 , 11/01/2003 str. 0091 - 0092


Odločba Komisije

z dne 10. januarja 2003

o spremembi Odločbe 2000/159/ES o začasni odobritvi načrtov tretjih držav v zvezi z ostanki v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K (2002) 5565)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/16/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za nadzor nad nekaterimi snovmi in njihovimi ostanki v živih živalih in živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS [1], in zlasti člena 29 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih pri zdravstvenih in veterinarskih pregledih pri uvozu govedi, ovac in koz, prašičev svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1452/2001 [3], ter zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2000/159/ES z dne 8. februarja 2000 o začasni odobritvi načrtov tretjih držav v zvezi z ostanki v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES [4], kakor je bila spremenjena z Odločbo 2002/336/ES [5], navaja tretje države, ki so predložile načrt, v katerem so določena jamstva, ki jih tretja država nudi v zvezi z nadzorom skupin ostankov in snovi iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

(2) Nekatere tretje države so Komisiji predstavile načrte nadzora nad ostanki za proizvode in vrste, ki prvotno niso bile navedene v Prilogi k Odločbi 2000/159/ES. Z ovrednotenjem teh načrtov nadzora nad stanjem in dodatnimi informacijami, ki jih zahteva Komisija, so bila zagotovljena zadostna jamstva glede nadzora nad ostanki v tretjih državah v zvezi z navedenimi proizvodi ali vrstami.

(3) Odločbo 2000/159/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2000/159/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. januarja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[2] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[3] UL L 198, 21.7.2001, str. 11.

[4] UL L 51, 24.2.2000, str. 30.

[5] UL L 116, 3.5.2002, str. 51.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga k Odločbi 2000/159/ES se spremeni:

Vrstice za Belize, Estonijo, Falklandske otoke, Mozambik, Namibijo, Novo Kaledonijo, Tajvan in Venezuelo se nadomestijo z ustreznimi vrsticami:

Oznaka ISO | Država | Govedo | Ovce/Koze | Prašiči | Konji | Perutnina | Ribogojstvo | Mleko | Jajca | Kunec | Divjad | Gojena divjad | Med |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | |

EE | Estonija | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

FK | Falklandski otoki | | X | | | | | | | | | | |

MZ | Mozambik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namibija | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Nova Kaledonija | X | | | | | X | | | | X | X | |

TW | Tajvan | | | | | | X | | | | | | X |

VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

--------------------------------------------------