32003D0011Uradni list L 007 , 11/01/2003 str. 0082 - 0083


Odločba Komisije

z dne 10. januarja 2003

o spremembi Direktive Sveta 85/511/EGS glede seznamov laboratorijev, pooblaščenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 5559)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/11/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti drugega pododstavka člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ukinitev preventivnega cepljenja proti virusu slinavke in parkljevke v Skupnosti v letu 1991 je povzročila povečanje dovzetnosti čred Skupnosti za to bolezen. Zato je bistveno zagotoviti, da laboratoriji, ki ravnajo s tem virusom, to počnejo v varnih pogojih, da ne pride do razširjanja virusa, kar bi lahko ogrozilo črede Skupnosti.

(2) Direktiva 85/511/EGS navaja nacionalne in tržne laboratorije, pooblaščene za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke. Navedena direktiva zahteva, da so obravnavani laboratoriji v skladu z minimalnimi standardi, ki jih priporoča Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.

(3) Nekatere države članice so se odločile prekiniti ravnanje z virusom slinavke in parkljevke v nekaterih laboratorijih, druge države članice pa so dale potrebna jamstva, da so laboratoriji, ki so jih odobrile za ta namen, v skladu z zahtevanimi standardi. Poleg tega so se podrobnosti nekaterih laboratorijev, navedenih v Direktivi 85/511/EGS, spremenile.

(4) Zato je treba posodobiti sezname laboratorijev, kakor so določeni v prilogah A in B k Direktivi 85/511/EGS.

(5) Direktivo 85/511/EGS bi bilo torej treba skladno s tem spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi A in B k Direktivi Sveta 85/511/EGS se nadomestita z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. januarja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA A

Tržni laboratoriji, pooblaščeni za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke za proizvodnjo cepiva

NEMČIJA | Bayer AG, Köln |

FRANCIJA | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

NIZOZEMSKA | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

ZDRUŽENO KRALJESTVO | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

PRILOGA B

Nacionalni laboratoriji, pooblaščeni za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke

BELGIJA | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle |

DANSKA | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |

NEMČIJA | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

GRČIJA | Iνστιτούτo Aφθώδους Πυρετού Aγία Παρασκευή Aττικής |

ŠPANIJA | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

FRANCIJA | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire détudes et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire détudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

ITALIJA | Instituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia Romagna, Brescia |

NIZOZEMSKA | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

AVSTRIJA | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

ZDRUŽENO KRALJSTVO | Institute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------