32002R2385Uradni list L 358 , 31/12/2002 str. 0125 - 0127


Uredba Komisije (ES) 2385/2002

z dne 30. decembra 2002

o nadaljevanju in spremembi predhodnega nadzora Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 [1] z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94, nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 2474/2000 [2], in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 [3] z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav in o razveljavitvi Uredb (EGS) št. 1765/82, (EGS) št. 1766/82 in (EGS) št. 3420/83, nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1138/98 [4], in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanjih s svetovalnimi odbori,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je z Uredbo (ES) št. 76/2002 [5] z dne 17. januarja 2002 uvedla predhodni nadzor Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav. Navedena uredba je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1337/2002 [6] z dne 24. julija 2002, tako da se je razširil obseg nadzora.

(2) 6. marca 2002 so nekatere države članice obvestile Komisijo, da se zdi, da uvozni trendi nekaterih jeklenih izdelkov zahtevajo uvedbo zaščitnih ukrepov; predloženi podatki so vsebovali razpoložljive dokaze, kot je določeno na podlagi člena 10 Uredbe (ES) št. 3285/94 in člena 8 Uredbe (ES) št. 519/94; države so Komisijo zaprosile, da uvede začasne zaščitne ukrepe in začne zaščitno preiskavo.

(3) 20. marca 2002 so Združene države Amerike uvedle dokončne zaščitne ukrepe proti uvozu cele vrste jeklenih izdelkov v obliki tarifnih kvot in dodatnih dajatev, v višini od 8 % do 30 % ad valorem.

(4) 28. marca 2002 je Komisija začela preiskavo o resni škodi ali grožnji resne škode za proizvajalce Skupnosti izdelkov, ki so podobni 21 uvoženimi jeklenim izdelkom ali ki so jim neposredno konkurenčni.

(5) Isti dan so bili na podlagi informacij, zbranih in preverjenih pred začetkom preiskave, uvedeni začasni ukrepi za 15 jeklenih izdelkov, ki jih je zajela preiskava.

(6) Z Uredbo (ES) št. 1694/2002 z dne 27. septembra 2002 [7] je Komisija, ki je ugotovila, da je povečan uvoz sedmih izdelkov, opredeljenih v Prilogi 1(a), povzročal resno škodo proizvajalcem Skupnosti, uvedla dokončne zaščitne ukrepe proti navedenih izdelkom v obliki dodatnih dajatev, plačljivih pri uvozu, ki presega ustrezne tarifne kvote. Uporaba teh tarifnih kvot se lahko spremlja dnevno.

(7) Z Uredbo (ES) št. 1695/2002 z dne 27. septembra [8] je Komisija, ki je ugotovila, da povečan uvoz štirinajstih izdelkov, opredeljenih v Prilogi 1(b), grozi, da bo povzročil škodo proizvajalcem Skupnosti, in da je bila takšna odločitev v interesu Skupnosti, uvedla sistem naknadnega nadzora za navedenih štirinajst izdelkov.

(8) Navedeni sistemi spremljanja zaščitnih tarifnih kvot in naknadni nadzor zagotavljata informacije v zvezi s poreklom samo nekaterih uvoženih izdelkov, ki vstopajo na trg Skupnosti, in ne zagotavljajo nobenih informacij o cenah navedenih uvoženih izdelkov. Prav tako ne zagotavljajo nobenih informacij o strukturi prihodnjih trgovinskih tokov.

(9) Statistika zunanje trgovine Skupnosti ni na voljo v časovnih obdobjih, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1917/2000 [9], nazadnje spremenjeni z Uredbo (ES) št. 1669/2001 [10].

(10) Vendar razpoložljiva statistika o uvozu jeklenih izdelkov, opredeljenih v Prilogi I, kaže naslednja gibanja, ki grozijo, da bodo povzročila škodo proizvajalcem Skupnosti:

(ton) |

Vrsta izdelka | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (6 mesecev) |

Ploščati izdelki | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Podolgovati izdelki | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Cevi in votli profili | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) Čeprav nekatere kategorije izdelkov kažejo manjši padec uvoza, je treba poudariti, da so del tega obdobja za številne jeklene izdelke veljali začasni zaščitni ukrepi ES za jeklo. Poleg tega je jasno, da bi lahko mednarodni okvir povzročil dodatno preusmeritev trgovine na trg Skupnosti zaradi dejstva, da je svetovni trg jekla še vedno nestanoviten in da je veliko držav že uvedlo zaščitne ukrepe ali o tem razmišlja.

(12) Odkar so ZDA marca 2002 za celo vrsto jeklenih izdelkov uvedle zaščitne ukrepe, so Evropska skupnost in mnoge države (vključno z Bolgarijo, Kanado, Kitajsko, Češko, Madžarsko, Indijo, Indonezijo, Malezijo, Mehiko in Poljsko), ki so bile zaskrbljene zaradi možnega vpliva teh in predhodnih ukrepov na svetovni trg jekla, seveda sprožile zaščitne preiskave v zvezi z vrsto jeklenih izdelkov. V nekaterih primerih so dokončni zaščitni ukrepi že bili sprejeti. Zato je jasno, da bi lahko prišlo do dodatnih večjih nihanj v strukturi mednarodne trgovine z jeklom in zlasti do preusmeritve na trg Skupnosti, kar bi lahko povzročilo škodo proizvajalcem Skupnosti.

(13) Hkrati statistika proizvodnje kaže, da je proizvodnja surovega jekla v Skupnosti padla s 163,2 milijona ton v letu 2000 na 158,5 milijona ton v letu 2001 in 118,9 milijona ton v prvih devetih mesecih leta 2002. Število zaposlenih pri proizvajalcih Skupnosti je prav tako padlo z 276700 v letu 2000 na 270000 [12] v letu 2001, in se predvideva, da se bo v letu 2002 še dodatno zmanjšalo.Med razvojem teh gospodarskih kazalnikov in uvoznimi trendi obstaja dejanska in bistvena povezava in zato se predvideva, da uvozni trendi grozijo s škodo proizvajalcem Skupnosti.

(14) Zato je v interesu Skupnosti, da se ohrani predhodni nadzor Skupnosti za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, da bi dobili izpopolnjene statistične podatke, ki bi dovoljevali hitro analizo uvoznih trendov.

(15) Komisija zato ugotavlja, da je treba v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 3285/94 in členom 9 Uredbe (ES) št. 519/94 sistem predhodnega nadzora nadaljevati za nekatere jeklene izdelke, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost. Ob upoštevanju trajanja zaščitnih ukrepov, ki so jih uvedle Združene države Amerike marca 2002 za jeklo, je primerno, da se navedeni sistem nadaljuje do konca marca 2005.

(16) Poleg tega, da ne bi uvedli nepotrebnih omejitev in ne bi preveč motili dejavnosti družb blizu meja, je zaželeno, da se uvoz manjših količin izključi iz obsega predhodnega nadzora Skupnosti. Zato je treba uvoz, katerega neto teža ne presega 500 kilogramov, izključiti iz uporabe te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 76/2002 se spremeni kakor sledi:

1. na koncu člena 1 se doda naslednji odstavek:

"3. Uvoz, katerega neto masa ne presega 500 kilogramov, se izključi iz uporabe te uredbe."

2. v členu 6 se "31. december 2002" nadomesti z "31. marec 2005".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. decembra 2002

Za Komisijo

Pascal Lamy

Člani Komisije

[1] UL L 319, 31.12.1994, str. 53.

[2] UL L 286, 11.11.2000, str. 1.

[3] UL L 67, 10.3.1994, str. 89.

[4] UL L 159, 3.6.1998, str. 1.

[5] UL L 16, 18.1.2002, str. 3.

[6] UL L 195, 24.7.2002, str. 25.

[7] UL L 261, 28.9.2002, str. 1.

[8] UL L 261, 28.9.2002, str. 124.

[9] UL L 229, 9.9.2000, str. 14.

[10] UL L 224, 21.8.2001, str. 3.

[12] Podatki še niso zaključeni in predmet revizije.

--------------------------------------------------