32002R2286

Uredba Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98

Uradni list L 348 , 21/12/2002 str. 0005 - 0041
CS.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
ET.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
HU.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
LT.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
LV.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
MT.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
PL.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
SK.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41
SL.ES poglavje 11 zvezek 45 str. 5 - 41


Uredba Sveta (ES) št. 2286/2002

z dne 10. decembra 2002

o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Dokler države članice Evropske skupnosti in države AKP ne ratificirajo Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega v Cotonouju, 23. junija 2000 (v nadaljevanju "Cotonoujski sporazum") [1], je predčasna uporaba tega sporazuma predvidena s Sklepom št. 1/2000 Sveta Ministrov AKP-ES z dne 27. julija 2000 o prehodnih ukrepih, ki veljajo od 2. avgusta 2000 do začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu AKP-ES [2].

(2) Da bi olajšali prehod na novo trgovinsko ureditev in zlasti na sporazum o gospodarskem partnerstvu, je treba nevzajemne trgovinske preferenciale, ki se uporabljajo po Četrti konvenciji AKP-ES, med pripravljalnim obdobjem do 31. decembra 2007 ohraniti za vse države AKP pod pogoji, opredeljenimi v Prilogi V k Sporazumu iz Cotonouja.

(3) Za kmetijske proizvode s poreklom iz držav AKP in navedene v Prilogi I k Pogodbi ali za katere veljajo posebna pravila, ki izhajajo iz izvajanja skupne kmetijske politike, člen 1(a) Priloge V h Cotonoujskemu sporazumu predvideva ugodnejše obravnavanje, kakor je tisto, ki se za enake proizvode priznava tretjim državam, upravičenim do klavzule o priznavanju največjih ugodnosti.

(4) Skupnost je v Deklaraciji XXII h Cotonoujskemu sporazumu o kmetijskih proizvodih iz člena 1(a) Priloge V izjavila, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se bodo ustrezni kmetijski predpisi pravočasno sprejeli.

(5) Treba je poudariti, da se ugodnosti, ki izhajajo iz Priloge V h Cotonoujskemu sporazumu, dodelijo samo proizvodom s poreklom v smislu Protokola 1 o opredelitvi pojma "proizvodi s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja.

(6) Zaradi poenostavitve in preglednosti morajo biti popoln seznam zadevnih proizvodov in posebne uvozne določbe, ki se zanje uporabljajo, navedeni v Prilogi s sklicevanjem na tarifne kvote, tarifne plafone ali referenčne količine, ki so navedene v ločeni Prilogi.

(7) Trgovinski tokovi tradicionalno potekajo iz držav AKP v francoske čezmorske departmaje in je zato treba ohraniti ukrepe za spodbujanje uvoza nekaterih proizvodov s poreklom iz držav AKP v francoske čezmorske departmaje za zadovoljitev lokalnih potreb potrošnikov, vključno s potrošnjo po predelavi. Prav tako je treba predvideti spremembo ureditve iz Priloge V k Sporazumu iz Cotonouja, ki ureja dostop proizvodov s poreklom iz držav AKP na trg, zlasti glede na gospodarske razvojne zahteve navedenih departmajev.

(8) Čeprav se tarifne ugodnosti, ki izhajajo iz Priloge V h Cotonoujskemu sporazumu, izračunajo na podlagi stopenj, določenih v skupni carinski tarifi, in v skladu s pravili, ki jo urejajo, morajo biti te izračunane na podlagi avtonomne carine, kadar je ta carina za zadevne proizvode nižja od konvencionalne carine.

(9) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [3].

(10) Določiti je treba, da se določbe o zaščitnih ukrepih, predvidene v Uredbi Sveta (ES) št. 2285/2002 o zaščitnih ukrepih iz Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3705/90 [4],uporabljajo za proizvode, zajete s to uredbo.

(11) Ker se bo s to uredbo nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 1706/98 z dne 20. julija 1998 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 715/90 [5], je treba navedeno uredbo razveljaviti.

(12) Ker se s to uredbo izvajajo mednarodne obveznosti, ki jih je Skupnost že sprejela, začne Uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja pri uvozu proizvodov s poreklom iz držav AKP, pogodbenic Cotonoujskega sporazuma.

2. Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za proizvode iz odstavka 1, so tista v Protokolu 1 Priloge V h Cotonoujskemu sporazumu.

3. Kmetijski proizvodi s poreklom iz držav AKP se uvažajo v skladu z ureditvijo Priloge I k tej uredbi, ob upoštevanju posebne ureditve iz Priloge II.

Člen 2

Posebne določbe v zvezi z nekaterimi proizvodi v Prilogi I

1. Za namene tarifnih plafonov in referenčnih količin iz Priloge II se uporabljajo določbe člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti [6].

2. Če je med koledarskim letom tarifni plafon, kakor je predviden v Prilogi II, dosežen, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) sprejme uredbo o ponovni uvedbi carin do konca koledarskega leta, ki se uporabljajo pri uvozu zadevnih proizvodov iz tretjih držav. Carine, ki se uporabljajo, se znižajo za 50 %.

3. Če med koledarskim letom uvoz proizvoda preseže referenčno količino, kakor je navedena v Prilogi II, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) sklene, da za uvoz določi tarifni plafon, ki je enak referenčni količini, ob upoštevanju letne trgovinske bilance za proizvod.

4. Pri sklicevanju na ta člen se znižanje carin iz Priloge I ne uporablja, kadar Skupnost v skladu z obveznostmi Urugvajskega kroga uporablja dodatne carine.

5. Če država AKP letne količine, ki so ji bile dodeljene v okviru kvote 18, kakor je predvidena v Prilogi II, ne more dobaviti zaradi dejanskega ali predvidenega padca njenega izvoza, zaradi nesreče, kot je suša ali ciklon ali živalske bolezni, in če ne želi izkoristiti možnosti dobave v tekočem ali naslednjem koledarskem letu, lahko najpozneje do 1. septembra vsakega koledarskega leta zaprosi za prerazporeditev ustreznih količin med druge zadevne države v višini največ 52100, ton izraženih v mesu brez kosti.

Odločitev o tej zahtevi za prerazporeditev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 6(2).

6. Tarifne kvote Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 in Q17 iz prilog I in II se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

7. Kadar med letom uvoz v Skupnost proizvodov z oznakami KN 0201, 0202, 02061095, 02062991, 16025010 ali 16029061 s poreklom iz države AKP v enem letu preseže količino, enakovredno količini uvoza v Skupnost v katerem koli letu med letoma 1969 in 1974, ko je bil uvoz Skupnosti proizvodov z navedenim poreklom največji, h kateremu se doda še letna stopnja rasti 7 %, se oprostitev plačila carin za proizvode z navedenim poreklom delno ali v celoti opusti.

Člen 3

Francoski čezmorski departmaji

1. Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 se carine za proizvode oznak KN 0102, 010290, 01029005, 01029021, 01029029, 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071, 01029079, 0201, 0202, 02061095, 02062991, 07099060, 07129019, 07141091, 07149011 in 10059000 ne uporabljajo za uvoz v francoske čezmorske departmaje proizvodov s poreklom iz držav AKP ali čezmorskih držav in ozemelj, ki so namenjeni za uporabo v čezmorskih departmajih in so tam sproščeni na trg.

2. Carine se ne uporabljajo za neposredni uvoz riža oznake KN 1006 v čezmorski departma Reunion, razen riža za setev oznake KN 10061010.

3. Če uvoz koruze s poreklom iz držav AKP ali čezmorskih držav in ozemelj v francoske čezmorske departmaje v koledarskem letu presega 25000 ton in povzroča ali utegne povzročiti resne motnje na teh trgih, Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo sprejme potrebne ukrepe.

Vsaka država članica lahko v treh delovnih dneh od obvestila o ukrepu, ki ga je sprejela Komisija, ta ukrep predloži Svetu.

Svet, ki odloča s kvalificirano večino, lahko v roku enega meseca sprejme drugačno odločitev.

4. Oprostitev carin za proizvode iz francoskih čezmorskih departmajev oznak KN 07141091 in 07149011 se uporablja v mejah letne kvote 2000 ton.

5. Carine, določene v skladu s členom 10(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [7], se v mejah letne kvote 8000 ton ne uporabljajo za uvoz pšeničnih otrobov oznake KN 230230 s poreklom iz držav AKP v čezmorski departma Reunion.

Člen 4

Tarifni preferenciali

Tarifni preferenciali, predvideni s to uredbo, se izračunavajo na podlagi stopenj avtonomne carine, kadar je ta carina za zadevne proizvode nižja od konvencionalne carine, ki je določena v skupni carinski tarifi.

Člen 5

Izvajanje

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 6(2) ali, kadar je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 7(2).

Člen 6

Postopek Odbora

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za žita, ustanovljen s členom 22 Uredbe (EGS) št. 1766/92, ali upravljalni odbori, ustanovljeni z drugimi uredbami o skupni ureditvi trga za zadevne proizvode.

V primeru kmetijskih proizvodov, zajetih z Uredbo Sveta (EGS) št. 827/68 z dne 28. junija 1968 o skupni ureditvi trga za nekatere proizvode, navedene v Prilogi II k Pogodbi [8], in proizvodov, ki niso zajeti s skupno ureditvijo trga, Komisiji pomaga Upravljalni odbor za hmelj, ustanovljen s členom 20 Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [9].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Za obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, se določi en mesec.

3. Odbori sprejmejo svoje poslovnike.

Člen 7

Odbor za carinski zakonik

1. Komisiji po potrebi pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti [10].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Za obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, se določijo trije meseci.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Zaščitni ukrepi

Uredba Sveta (ES) št. 2285/2002 se uporablja za proizvode, zajete s to uredbo.

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1706/98 se razveljavi.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

P. S. Møller

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[2] UL L 195, 1.8.2000, str. 46.

[3] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[4] UL L 348, 21.12.2002, str. 3.

[5] UL L 215, 1.8.1998, str. 12.

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2002 (UL L 68, 12.3.2002, str. 11).

[7] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1666/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 1).

[8] UL L 151, 30.6.1968, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1272/2002 (UL L 184, 13.7.2002, str. 7).

[9] UL L 175, 4.8.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1514/2001 (UL L 201, 26.7.2001, str. 8).

[10] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam proizvodov, vključenih v ureditev iz člena 1(3)

Oznaka KN : Zaradi poenostavitve so proizvodi navedeni v obliki tabele.

Poimenovanje : Ne glede na predpise za razlago kombinirane nomenklature se poimenovanje proizvodov šteje za okvirno in je tarifna preferencialna shema v tej prilogi določena z oznako KN. Kjer so navedene ex oznake KN, je treba tarifne preferenciale določiti skupaj z uporabo oznake KN in poimenovanja.

Stolpec C : Proizvodi, za katere se carine v celoti opustijo.

Stolpec D : Proizvodi, za katere se carine znižajo za 16 %.

Stolpec E : Proizvodi, za katere se carina ad valorem zniža za 100 %.

Stolpec F : Proizvodi, za katere veljajo tarifne kvote, tarifni plafoni ali referenčne količine ter določbe, opredeljene v Prilogi II.

tolpec G - a pomeni, da za proizvode veljajo določbe člena 2(2),

- b pomeni, da za proizvode veljajo določbe člena 2(3),

- c pomeni, da za proizvode veljajo določbe člena 2(4),

- d pomeni, da za proizvode veljajo določbe člena 2(5),

- e pomeni, da za proizvode veljajo določbe člena 2(6).

Stolpec H : Dajatev MFN se zniža za znesek v EUR/t ali za navedeni odstotek.

Oznaka KN 2002 | Poimenovanje | C | D | E | F | G | H |

0101 | Živi konji, osli, mule in mezgi | x | | | | | |

0102 | Živo govedo, | | | | | | |

01029005 | Razen čistih pasem, plemenskih | | | x | Q18 | d | |

01029021 | | | x | Q18 | d | |

01029029 | | | x | Q18 | d | |

01029041 | | | x | Q18 | d | |

01029049 | | | x | Q18 | d | |

01029051 | | | x | Q18 | d | |

01029059 | | | x | Q18 | d | |

01029061 | | | x | Q18 | d | |

01029069 | | | x | Q18 | d | |

01029071 | | | x | Q18 | d | |

01029079 | | | x | Q18 | d | |

0103 | Živi prašiči | | | | | | |

01039110 | Domači prašiči, mase pod 50 kg | | x | | | | |

01039211 | Svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg | | x | | | | |

01039219 | Drugi domači prašiči | | x | | | | |

0104 | Žive ovce in koze | | | | | | |

01041030 | Jagnjeta do enega leta | | | | Q1 | | |

01041080 | Druge ovce | | | | Q1 | | |

01042010 | Koze, čistih pasem, plemenske | x | | | | | |

01042090 | Druge koze | | | | Q1 | | |

0105 | Živa perutnina | | x | | | | |

0106 | Druge žive živali | x | | | | | |

0201 | Goveje meso, sveže ali ohlajeno | | | x | Q18 | d | |

0202 | Goveje meso, zamrznjeno | | | x | Q18 | d | |

0203 | Prašičje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | | | | | | |

02031110 | Sveži ali ohlajeni trupi in polovice domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02031211 | Sveže ali ohlajene šunke in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02031219 | Sveža ali ohlajena plečeta in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02031911 | Sveži ali ohlajeni prednji deli in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02031913 | Sveža ali ohlajena ledja in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02031915 | Sveža ali ohlajena prsa s potrebušino in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

ex02031955 | Sveže ali ohlajeno odkoščeno meso domačih prašičev(razen fileja, ki je predložen ločeno) | | | | Q7 | | |

02031959 | Sveže ali ohlajeno meso domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02032110 | Zamrznjeni trupi in polovice domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02032211 | Zamrznjene šunke in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02032219 | Zamrznjena plečeta in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02032911 | Zamrznjeni prednji deli in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02032913 | Zamrznjena ledja in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02032915 | Zamrznjene prsi s potrebušino in njihovi kosi domačih prašičev | | | | Q7 | | |

ex02032955 | Zamrznjeno odkoščeno meso domačih prašičev (razen fileja v enem kosu) | | | | Q7 | | |

02032959 | Zamrznjeno meso domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

0204 | Ovčje ali kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | | | x | | | |

Domače ovce | | | | Q2 | | |

Drugo | | | | Q1 | | |

0205 | Konjsko meso, sveže ali ohlajeno | x | | | | | |

0206 | Užitni klavnični odpadki goved itd. | | | | | | |

02061095 | Sveži ali ohlajeni mišični (stebriček) in rebrni del trebušne prepone goved | | | x | Q18 | d | |

02062991 | Zamrznjeni mišični (stebriček) in rebrni del trebušne prepone goved | | | x | Q18 | d | |

02068091 | Konj, oslov, mul in mezgov, sveži ali ohlajeni | x | | | | | |

02069091 | Konj, oslov, mul in mezgov, zamrznjeni | x | | | | | |

0207 | Meso in užitni klavnični odpadki perutnine itd. | | | | Q3 | | |

0208 | Meso in klavnični odpadki zajcev | x | | | | | |

0209 | Prašičja maščoba, očiščena mesa, in perutninska maščoba, netopljena itd. | | | | | | |

02090011 | Podkožna prašičja maščoba, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici | | | | Q7 | | |

02090019 | Podkožna prašičja maščoba, sušena ali dimljena | | | | Q7 | | |

02090030 | Prašičja maščoba (razen podkožne) | | | | Q7 | | |

02090090 | Perutninska maščoba | | x | | | | |

0210 | Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni ali v slanici itd. | | | | | | |

02101111 | Šunke in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi, nasoljene ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101119 | Plečeta in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi, nasoljena ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101131 | Šunke in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi, sušene ali dimljene | | | | Q7 | | |

02101139 | Plečeta in njihovi kosi domačih prašičev, s kostmi, sušena ali dimljena | | | | Q7 | | |

02101190 | Šunke, plečeta ter njihovi kosi drugih prašičev, s kostmi, nasoljene, v slanici, sušene ali dimljene | x | | | | | |

02101211 | Prsi s potrebušino in njihovi kosi domačih prašičev, nasoljene ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101219 | Prsi s potrebušino in njihovi kosi domačih prašičev, sušene ali dimljene | | | | Q7 | | |

02101290 | Prsi s potrebušino in njihovi kosi drugih prašičev, nasoljene, v slanici, sušene ali dimljene | x | | | | | |

02101910 | polovice ("bacon sides") ali njihovi kosi ("spencers") domačih prašičev, nasoljene ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101920 | skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli ("middles") domačih prašičev, nasoljene ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101930 | Prednji deli in njihovi kosi domačih prašičev, nasoljeni ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101940 | Ledja in njihovi kosi domačih prašičev, nasoljena ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101951 | Drugo odkoščeno meso domačih prašičev, nasoljeno ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101959 | Drugo meso domačih prašičev, s kostmi, nasoljeno ali v slanici | | | | Q7 | | |

02101960 | Prednji deli in njihovi kosi domačih prašičev, sušeni ali dimljeni | | | | Q7 | | |

02101970 | Ledja in njihovi kosi domačih prašičev, sušena ali dimljena | | | | Q7 | | |

02101981 | Sušeno ali dimljeno odkoščeno meso domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02101989 | Sušeno ali dimljeno meso domačih prašičev, s kostmi | | | | Q7 | | |

02101990 | Meso drugih prašičev | x | | | | | |

021020 | Goveje meso s kostmi | | | x | Q18 | d | |

02102100 | Meso primatov | x | | | | | |

02109200 | Meso od kitov, delfinov in pliskavk, od morskih krav in dugongov | x | | | | | |

02109300 | Meso od plazilcev | x | | | | | |

02109910 | Konjsko meso, nasoljeno, v slanici ali sušeno | x | | | | | |

02109921 | Meso s kostmi | | | x | | | |

Domačih ovac | | | | Q2 | | |

Drugo | | | | Q1 | | |

02109929 | Odlkoščeno ovčje in kozje meso | | | x | | | |

Domačih ovac | | | | Q2 | | |

Drugo | | | | Q1 | | |

02109931 | Meso severnih jelenov | x | | | | | |

02109939 | Drugo meso | x | | | | | |

02109941 | Jetra domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02109949 | Drugi klavnični odpadki domačih prašičev | | | | Q7 | | |

02109951 | Mišični del (stebriček) trebušne prepone govedi | | | x | Q18 | d | |

02109959 | Drugi klavnični odpadki govedi | x | | | | | |

02109960 | Klavnični odpadki ovac in koz | x | | | | | |

02109971 | Mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici | | x | | | | |

02109979 | Druga perutninska jetra | | x | | | | |

02109980 | Drugi užitni mesni odpadki | x | | | | | |

02109990 | Užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov | | | x | Q18 | d | |

Poglavje 3 | Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji | x | | | | | |

0401 | Mleko in smetana, nekoncentrirana | | x | | | | |

0402 | Mleko in smetana, koncentrirana | | | | Q5 | | |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt itd. | | | | | | |

04031011 | Jogurt | | x | | | | |

04031013 | | x | | | | |

04031019 | | x | | | | |

04031031 | | x | | | | |

04031033 | | x | | | | |

04031039 | | x | | | | |

04031051 | | | x | | | |

04031053 | | | x | | | |

04031059 | | | x | | | |

04031091 | | | x | | | |

04031093 | | | x | | | |

04031099 | | | x | | | |

04039011 | Drugo | | x | | | | |

04039013 | | x | | | | |

04039019 | | x | | | | |

04039031 | | x | | | | |

04039033 | | x | | | | |

04039039 | | x | | | | |

04039051 | | x | | | | |

04039053 | | x | | | | |

04039059 | | x | | | | |

04039061 | | x | | | | |

04039063 | | x | | | | |

04039069 | | x | | | | |

04039071 | | | x | | | |

04039073 | | | x | | | |

04039079 | | | x | | | |

04039091 | | | x | | | |

04039093 | | | x | | | |

04039099 | | | x | | | |

0404 | Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali ne itd. | | x | | | | |

0405 | Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka | | x | | | | |

0406 | Sir in skuta | | | | Q6 | | |

0407 | Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana | | | | | | |

04070011 | Puranja ali gosja, valilna | | x | | | | |

04070019 | Druge perutnine, valilna | | x | | | | |

04070030 | Druga perutninska jajca | | x | | | | |

04070090 | Ptičja jajca | x | | | | | |

0408 | Ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveža itd., z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih | | | | | | |

04081180 | Rumenjaki, sušeni, primerni za človeško prehrano | | x | | | | |

04081981 | Rumenjaki, tekoči, primerni za človeško prehrano | | x | | | | |

04081989 | Drugi rumenjaki, zamrznjeni ali drugače konzervirani, primerni za človeško prehrano | | x | | | | |

04089180 | Sušena ptičja jajca, primerna za človeško prehrano | | x | | | | |

04089980 | Druga ptičja jajca, primerna za človeško prehrano | | x | | | | |

0409 | Med, naravni | x | | | | | |

0410 | Užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | x | | | | | |

Poglavje 5 | Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | x | | | | | |

Poglavje 6 | Živo drevje in druge rastline | x | | | | | |

0701 | Krompir, svež ali ohlajen | x | | | | | |

0702 | Paradižnik, razen češnjevih paradižnikov, od 15. novembra do 30. aprila | | | | Q13a | e | |

Češnjevi paradižniki od 15. novembra do 30. aprila | | | | Q13b | e | |

0703 | Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena | | | | | | |

07031019 | Čebula, od 16. maja do 31. januarja | | | | | | 15 % |

od 1. februarja do 15. maja | x | | | | | |

07031090 | Šalotka | | x | | | | |

07032000 | Česen, od 1. junija do 31. januarja | | | | | | 15 % |

od 1. februarja do 31. maja | x | | | | | |

07039000 | Por in druge čebulnice | | x | | | | |

0704 | Zelje, cvetača, kolerabice itd., sveže ali ohlajeno | | | | | | |

07041000 | Cvetača in brokoli | | x | | | | |

07042000 | Brstični ohrovt | | x | | | | |

07049010 | Belo in rdeče zelje | | x | | | | |

07049090 | Kitajsko zelje, od 1. januarja do 31. oktobra | | | | | | 15 % |

od 1. novembra do 31. decembra | x | | | | | |

Drugo zelje | | x | | | | |

0705 | Solata, sveža in ohlajena | | | | | | |

07051100 | Ledenka, od 1. novembra do 30. junija | | | | | | 15 % |

Ledenka, od 1. julija do 31. oktobra | x | | | | | |

Druga solata v glavicah | | x | | | | |

07051900 | Druga solata | | x | | | | |

07052100 | Radič witloof | | x | | | | |

07052900 | Drug radič | | x | | | | |

0706 | Korenje, repa, rdeča pesa itd., sveže ali ohlajeno | | | | | | |

07061000 | Korenje, od 1. aprila do 31. decembra | | | | | | 15 % |

Korenje, od 1. januarja do 31. marca | x | | | | | |

Repa | | x | | | | |

07069010 | Gomoljna zelena | | x | | | | |

07069030 | Hren | x | | | | | |

ex07069090 | Rdeča pesa in redkev (Raphanus sativus) | x | | | | | |

0707 | Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene | | | | | | |

ex07070005 | Majhne kumare, od 1. novembra do 15. maja | | | x | | | |

Kumare, razen majhnih kumar, od 1. novembra do 15. maja | | | | | | 16 % [1] |

07070090 | Kumarice | | | | | | |

0708 | Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene | x | | | | | |

0709 | Druge vrtnine, sveže ali ohlajene | | | | | | |

070910 | Artičoke, od 1. januarja do 30. septembra | | | | | | 15 % |

od 1. oktobra do 31. decembra | | | x | | | |

070920 | Beluši, od 1. februarja do 14. avgusta | | | | | | 15 % |

od 15. avgusta do 15. januarja | | | | | | 40 % |

od 16. januarja do 31. januarja | x | | | | | |

070930 | Jajčevci | x | | | | | |

070940 | Zelena (razen gomoljne zelene) | x | | | | | |

07095100 | Gojene gobe | | x | | | | |

07095200 | Gomoljike | | x | | | | |

07095910 | Lisičke | | x | | | | |

07095930 | Jurčki | | x | | | | |

07095990 | Druge gobe | x | | | | | |

070960 | Sladke paprike | x | | | | | |

07097000 | Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda | | x | | | | |

07099010 | Solatna zelenjava, razen solate in radiča | | x | | | | |

07099020 | Blitva in kardij | | x | | | | |

07099040 | Kapre | | x | | | | |

07099050 | Komarček | | x | | | | |

07099060 | Sladka koruza | | | | | | 1,81 |

07099070 | Bučke | | | x | | | |

07099090 | Druge stročnice | x | | | | | |

0710 | Vrtnine, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjene | | | | | | |

071010 | Krompir | x | | | | | |

071021 | Grah, oluščen ali neoluščen | x | | | | | |

071022 | Fižol, oluščen ali neoluščen | x | | | | | |

071029 | Druge stročnice, oluščene ali neoluščene | x | | | | | |

071030 | Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda | x | | | | | |

071040 | Sladka koruza | | | x | | | |

07108051 | Sladke paprike | x | | | | | |

07108059 | Plodovi rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta | x | | | | | |

07108061 | Gobe | x | | | | | |

07108069 | x | | | | | |

07108070 | Paradižnik | x | | | | | |

07108080 | Artičoke | x | | | | | |

07108085 | Beluši | x | | | | | |

07108095 | Druge vrtnine | x | | | | | |

07109000 | Mešanice vrtnin | x | | | | | |

0711 | Vrtnine, začasno konzervirane itd., vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano | | | | | | |

07113000 | Kapre | x | | | | | |

07114000 | Kumare in kumarice | x | | | | | |

07115100 | Gobe rodu Agaricus | x | | | | | |

07115900 | Druge gobe; gomoljike | x | | | | | |

07119010 | Plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik | x | | | | | |

07119030 | Sladka koruza | | | x | | | |

07119050 | Čebula | x | | | | | |

07119080 | Drugo | x | | | | | |

07119090 | Mešanice vrtnin | x | | | | | |

0712 | Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene | | | | | | |

071220 | Čebula | x | | | | | |

071231 | Gobe rodu Agaricus | x | | | | | |

071232 | Bezgova uhljevka (Auricularia spp) | x | | | | | |

071233 | Drhtavka (Tremella spp.) | x | | | | | |

071239 | Druge gobe; gomoljike | x | | | | | |

07129005 | Krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan | x | | | | | |

07129019 | Sladka koruza | | | | | | 1,81 |

07129030 | Paradižnik | x | | | | | |

07129050 | Korenje | x | | | | | |

ex07129090 | Druge sušene vrtnine in mešanice vrtnin, razen oljk | x | | | | | |

0713 | Suhe stročnice itd. | x | | | | | |

0714 | Manioka, maranta, salep, topinambur itd., | | | | | | |

07141010 | Peleti iz moke in zdroba manioke | | | | | | 8,38 |

07141091 | Manioka, sveža in cela ali olupljena in zamrznjena, cela ali narezana, za človeško prehrano, v pakiranjih z vsebino do vključno 28 kg | x | | | | | |

07141099 | Druga manioka | | | | | | 6,19 |

071420 | Sladki krompir, svež, cel, namenjen za človeško prehrano | x | | | | | |

07149011 | Maranta, salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba, sveže in cele ali olupljene in zamrznjene, cele ali narezane, za človeško prehrano, v pakiranju = < 28 kg | x | | | | | |

07149019 | Druga maranta | x | | | | | |

Drug salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba | | | | | | 6,19 |

07149090 | Druge korenovke in gomolji | x | | | | | |

0802 | Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni | | | | | | |

08021190 | Mandeljni, neoluščeni (razen grenkih) | | x | | | | |

08021290 | Mandeljni, oluščeni (razen grenkih) | | x | | | | |

08022100 | Lešniki, neoluščeni | | x | | | | |

08022200 | Lešniki, oluščeni | | x | | | | |

08023100 | Navadni orehi, neoluščeni | x | | | | | |

08023200 | Navadni orehi, oluščeni | x | | | | | |

08024000 | Kostanji | | x | | | | |

08025000 | Pistacije | x | | | | | |

080290 | Drugi oreški | x | | | | | |

0803 | Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe | | | | | | |

08030011 | Pisang (rajske smokve), sveže | x | | | | | |

08030090 | Posušene | x | | | | | |

0804 | Dateljni, fige, ananas itd., sveži ali suhi | | | | | | |

080410 | Dateljni | x | | | | | |

ex08042010 | Sveže fige, od 1. novembra do 30. aprila | | | | TC 3 | | |

08042090 | Posušene fige | x | | | | | |

080430 | Ananas | x | | | | | |

080440 | Avokado | x | | | | | |

0805 | Agrumi, sveži ali suhi | | | | | | |

080510 | Pomaranče | | | | | | 80 % [1] |

od 15. maja do 30. septembra | | | | Rq 1 | b | |

080520 | Mandarine | | | | | | 80 % [1] |

od 15. maja do 30. septembra | | | | Rq 2 | b | |

080540 | Grenivke | x | | | | | |

08055090 | Limete | x | | | | | |

080590 | Drugi agrumi | x | | | | | |

0806 | Grozdje, sveže ali suho | | | | | | |

ex08061010 | Namizno grozdje brez semena, sveže (razen vrste Emperor) | | | | | | |

od 1. decembra do 31. januarja | | | | Q14 | | |

od 1. februarja do 31. marca | | | | Rq 3 | b | |

080620 | Suho | x | | | | | |

0807 | Melone (vključno z lubenicami) in papaje, sveže | x | | | | | |

0808 | Jabolka, hruške in kutine, sveže | | | | | | |

080810 | Jabolka | | | | Q15 | e | |

08082010 | Hruške za predelavo v mošt, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra | | | | Q16 | e | |

08082050 | Druge hruške | | | | Q16 | e | |

08082090 | Kutine | | x | | | | |

0809 | Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive in trnulje, sveže | | | | | | |

080910 | Marelice, od 1. maja do 31. avgusta | | | | | | 15 % [1] |

od 1. septembra do 30. aprila | x | | | | | |

ex08092005 | Češnje in višnje, od 1. novembra do 31. marca | x | | | | | |

080930 | Breskve, vključno z nektarinami, od 1. aprila do 30. novembra | | | | | | 15 % [1] |

Breskve, vključno z nektarinami, od 1. decembra do 31. marca | x | | | | | |

08094005 | Slive, od 1. aprila do 14. decembra | | | | | | 15 % [1] |

Slive, od 15. decembra do 31. marca | x | | | | | |

08094090 | Trnulje | x | | | | | |

0810 | Drugo sadje, sveže | | | | | | |

08101000 | Jagode, od 1. novembra do konca februarja | | | | Q17 | e | |

081020 | Maline, robide, murve in Loganove robide | | x | | | | |

081030 | Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje | | x | | | | |

08104030 | Borovnice (sadeži vrste Vacdnium myrtillus) | x | | | | | |

08104050 | Sadeži vrste Vacanium macrocarpum in Vacdnium corymbosum | | | | | | |

08104090 | Drugo sadje rodu Vacdnium | | | | | | |

08106000 | Durian | x | | | | | |

081090 | Drugo sveže sadje | x | | | | | |

0811 | Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani vreli vodi ali sopari, zamrznjeni itd. | | | | | | |

08111011 | Jagode z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. % | | | x | | | |

08111019 | Druge jagode, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila | x | | | | | |

08111090 | Jagode, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08112011 | Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter kosmulje, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. % | | | x | | | |

08112019 | Druge maline, robide itd., ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila | x | | | | | |

08112031 | Maline, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08112039 | Črni ribez, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08112051 | Rdeči ribez, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08112059 | Robide in murve, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08112090 | Loganove robide, beli ribez in kosmulje, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

08119011 | Drugo z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. % | | | x | | | |

08119019 | | | x | | | |

08119031 | Drugo | x | | | | | |

08119039 | x | | | | | |

08119050 | x | | | | | |

08119070 | x | | | | | |

08119075 | x | | | | | |

08119080 | x | | | | | |

08119085 | x | | | | | |

08119095 | x | | | | | |

0812 | Sadje in oreški, začasno konzervirani (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano | x | | | | | |

0813 | Sadje, suho, razen tistega iz tarifnih številk 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja | x | | | | | |

0814 | Lupine agrumov ali melon itd. | x | | | | | |

Poglavje 9 | Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe | x | | | | | |

1001 | Pšenica in soržica | | | | | | |

100110 | Trda pšenica | | | | Q10 | e | |

10019010 | Pira za setev | x | | | | | |

10019091 | Navadna pšenica in soržica, semenska | | | | Q10 | e | |

10019099 | Pira, navadna pšenica in soržica (razen semenska) | | | | Q10 | e | |

1002 | Rž | | | | Q10 | e | |

1003 | Ječmen | | | | Q10 | e | |

1004 | Oves | | | | Q10 | e | |

1005 | Koruza | | | | | | |

10051090 | Koruza, semenska (razen hibridne) | | | | | | 1,81 |

100590 | Koruza (razen semenske) | | | | | | 1,81 |

1006 | Riž | | | | | | |

10061010 | Neoluščen riž, za setev | x | | | | | |

10061021 | Okroglozrnat neoluščen riž, predkuhan (parboiled) | | | | Q11 | | |

10061023 | Srednjezrnat neoluščen riž, predkuhan (parboiled) | | | | Q11 | | |

10061025 | Dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3, predkuhan (parboiled) | | | | Q11 | | |

10061027 | Dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več, predkuhan (parboiled) | | | | Q11 | | |

10061092 | Drug okroglozrnat neoluščen riž | | | | Q11 | | |

10061094 | Drug srednjezrnat neoluščen riž | | | | Q11 | | |

10061096 | Drug dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 | | | | Q11 | | |

10061098 | Drug dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več | | | | Q11 | | |

100620 | Oluščen nebrušen (rjav) riž | | | | Q11 | | |

100630 | Riž, manj brušen ali dobro brušen | | | | Q11 | | |

100640 | Lomljen riž | | | | Q12 | | |

1007 | Sirek v zrnu | | | | TCI | a | |

1008 | Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita | | | | | | |

10081000 | Ajda | | | | Q10 | e | |

10082000 | Proso | | | | TC2 | a | |

100890 | Druga žita | | | | Q10 | e | |

1101 | Pšenična moka ali moka iz soržice | | x | | | | |

1102 | Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice | | | | | | |

110210 | Ržena moka | | x | | | | |

11022010 | Koruzna moka, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % | | | | | | 7,3 |

11022090 | Koruzna moka, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % | | | | | | 3,6 |

11023000 | Riževa moka | | | | | | 3,6 |

11029010 | Ječmenova moka | | | | | | 7,3 |

11029030 | Ovsena moka | | | | | | 7,3 |

11029090 | Druga žitna moka | | | | | | 3,6 |

1103 | Žitni drobljenci, zdrob in peleti | | | | | | |

110311 | Pšenični drobljenci in zdrob | | x | | | | |

11031310 | Koruzni drobljenci in zdrob, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % | | | | | | 7,3 |

11031390 | Koruzni drobljenci in zdrob z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % | | | | | | 3,6 |

11031910 | Rženi drobljenci in zdrob | | | | | | 7,3 |

11031930 | Ječmenovi drobljenci in zdrob | | | | | | 7,3 |

11031940 | Ovseni drobljenci in zdrob | | | | | | 7,3 |

11031950 | Riževi drobljenci in zdrob | | | | | | 3,6 |

11031990 | Drobljenci in zdrob iz drugih žit | | | | | | 3,6 |

11032010 | Rženi peleti | | | | | | 7,3 |

11032020 | Ječmenovi peleti | | | | | | 7,3 |

11032030 | Ovseni peleti | | | | | | 7,3 |

11032040 | Koruzni peleti | | | | | | 7,3 |

11032050 | Riževi peleti | | | | | | 3,6 |

11032060 | Pšenični peleti | | | | | | 7,3 |

11032090 | Peleti iz drugih žit | | | | | | 3,6 |

1104 | Žitna zrna, drugače obdelana itd. | | | | | | |

11041210 | Valjana ovsena zrna | | | | | | 3,6 |

11041290 | Ovsena zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

11041910 | Valjana pšenična zrna ali pšenična zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

11041930 | Valjana ržena zrna ali ržena zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

11041950 | Valjana koruzna zrna ali koruzna zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

11041961 | Valjana ječmenova zrna | | | | | | 3,6 |

11041969 | Ječmenova zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

11041991 | Riževi kosmiči | | | | | | 7,3 |

11041999 | Druga valjana zrna ali zrna v obliki kosmičev | | | | | | 7,3 |

110422 | Drugače obdelana zrna, ovsena | | | | | | 3,6 |

110423 | Drugače obdelana zrna, koruzna | | | | | | 3,6 |

110429 | Perlirana ječmenova zrna | | | | | | 7,3 3,6 |

110430 | Drugače obdelana zrna, iz drugih žit | | | | | | 7,3 |

1105 | Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti | x | | | | | |

1106 | Moka, zdrob, prah, kosmiči, granule in peleti iz krompirja | | | | | | |

110610 | Moka, zdrob in prah iz suhih stročnic itd. | x | | | | | |

11062010 | iz suhih stročnic iz tarifne številke 0713 | | | | | | 7,98 |

Iz saga ali korenovk in gomoljnic iz tarifne številke 0714, denaturirani, razen marante | x | | | | | |

11062090 | Iz marante, denaturirani | | | | | | 29,18 |

Iz saga in korenovk in gomoljnic iz tarifne številke 0714, denaturirani, razen marante | x | | | | | |

110630 | Iz marante, razen denaturiranih | x | | | | | |

1108 | Iz proizvodov iz Poglavja 8 | | | | | | |

110811 | Škrob; inulin | | | | | | 24,8 |

110812 | Pšenični škrob | | | | | | 24,8 |

110813 | Koruzni škrob | | | | | | 24,8 |

110814 | Krompirjev škrob | | | | | | |

11081910 | Škrob iz manioke [2] | | | | | | 37,2 |

11081990 | Rižev škrob | x | | | | | |

iz marante | | | | | | |

110820 | Drug škrob (razen marante) [2] | x | | | | | |

1109 | Inulin | | | | | | 219 |

1208 | Pšenični gluten, osušen ali neosušen | | | | | | |

120810 | Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov | x | | | | | |

1209 | Iz soje | x | | | | | |

1210 | Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev | x | | | | | |

1211 | x | | | | | |

1212 | Hmelj, svež ali sušen, zdrobljen ali nezdrobljen, zmlet ali v peletih | | | | | | |

121210 | Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi) itd., sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti | x | | | | | |

121291 | Rožiči, morske alge itd., sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali nezmleti itd. | | x | | | c | |

12129920 | Rožiči | | x | | | c | |

12149010 | Sladkorna pesa | x | | | | | |

Poglavje 13 | Sladkorni trs | x | | | | | |

1501 | Krmna pesa, rumena koleraba in druge krmne korenovke | | x | | | | |

1502 | Šelak, gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti | x | | | | | |

1503 | Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba | x | | | | | |

1504 | Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503 | x | | | | | |

1505 | Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani | x | | | | | |

1506 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani | x | | | | | |

1507 | Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob | x | | | | | |

1508 | Druge masti in olja živalskega izvora ter njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirani | x | | | | | |

1511 | Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno | x | | | | | |

1512 | Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano | x | | | | | |

1513 | Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano | x | | | | | |

1514 | Olje iz sončničnih semen, semen žafranike ali bombaževega semena ter njihove frakcije | x | | | | | |

1515 | Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme "babassu" ter njihove frakcije | x | | | | | |

1516 | Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice ter njegove frakcije | x | | | | | |

15171010 | Druge rastlinske masti in olja ter njihove frakcije | | | x | | | |

15171090 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora ter njihove frakcije | x | | | | | |

15179010 | Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob | | | x | | | |

15179091 | Druga margarina (razen tekoče margarine) | x | | | | | |

15179093 | x | | | | | |

15179099 | x | | | | | |

1518 | Tekoča margarina in užitne mešanice, ki vsebujejo več kot 10 mas. %, do vključno 15 mas. % mlečnih maščob | x | | | | | |

1521 | Drugo | x | | | | | |

15220010 | Živalske ali rastlinske masti in olja ter njihove frakcije | x | | | | | |

15220091 | Rastlinski voski (razen trigliceridov) | x | | | | | |

1601 | Degras | | | | Q8 | | |

1602 | Oljne gošče in usedline; milne usedline | | | | | | |

160210 | Klobase in podobni izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov | | x | | | | |

16022011 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi | x | | | | | |

16022019 | Homogenizirani proizvodi | x | | | | | |

16022090 | Iz gosjih ali račjih jeter, ki vsebujejo 75 mas. % ali več mastnih jeter | | x | | | | |

160231 | Drugo iz gosjih ali račjih jeter | | | | Q4 | | |

160232 | Iz jeter drugih živali | | | | Q4 | | |

160239 | Drugo, iz puranov | | | | Q4 | | |

16024110 | Drugo, iz kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus | | x | | | | |

16024190 | Iz druge perutnine iz tarifne številke 0105 | x | | | | | |

16024210 | Šunka in njeni kosi domačih prašičev | | x | | | | |

16024290 | Šunka in njeni kosi drugih prašičev | x | | | | | |

160249 | Plečeta in njihovi kosi domačih prašičev | | x | | | | |

16025010 | Plečeta in njihovi kosi drugih prašičev | | | | Q18 | d | |

16025031 | Drugo, vključno mešanice | x | | | | | |

16025039 | Goved; nekuhano, vključno mešanice kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov in nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov | x | | | | | |

16025080 | "Korned beef", v nepredušni embalaži | x | | | | | |

160290 | Drugo meso ali klavnični odpadki goved, v nepredušni embalaži | | | | | | |

16029010 | | x | | | | |

16029031 | x | | | | | |

16029041 | x | | | | | |

16029051 | | x | | | | |

16029061 | | | | Q18 | d | |

16029069 | x | | | | | |

16029072 | x | | | | | |

16029074 | x | | | | | |

16029076 | x | | | | | |

16029078 | x | | | | | |

16029098 | x | | | | | |

1603 | Drugo meso ali klavnični odpadki govedi | x | | | | | |

1604 | Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali | x | | | | | |

1605 | Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev | x | | | | | |

1702 | Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec | | | | | | |

170211 | Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani | | x | | | | |

17021900 | Drugi sladkorji, maltoza itd., v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil itd. | | x | | | | |

170220 | Laktoza in laktozni sirup, ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza, računana na suho snov | | x | | | c | |

170230 | Druga laktoza in laktozni sirup | | | | | | |

17023010 | | x | | | c | |

17023051 | | | | | | 117 |

17023059 | | | | | | 81 |

17023091 | | | | | | 117 |

17023099 | | | | | | 81 |

17024010 | Javorjev sladkor in javorjev sirup | | x | | | c | |

17024090 | Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem sanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze | | | | | | 81 |

170250 | Izoglukoza, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze | x | | | | | |

170260 | Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze | | x | | | c | |

17029010 | Kemično čista fruktoza | x | | | | | |

17029030 | Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze (razen invertnega sladkorja) | | x | | | c | |

17029050 | Kemično čista maltoza | | | | | | 81 |

17029060 | Izoglukoza | | x | | | c | |

17029071 | Maltodekstrin in maltodekstrinski sirup | | x | | | c | |

17029075 | Umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom | | | | | | 117 |

17029079 | Karamel, ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze | | | | | | 81 |

17029080 | Karamel, ki v suhi snovi vsebuje manj kot 50 mas. % saharoze v obliki prahu, anglomeriran ali neanglomeriran | | x | | | c | |

17029099 | Drugi karamelni sladkor z več kot 50 mas. % saharoze v suhem stanju | | x | | | c | |

1703 | Inulinski sirup, ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % fruktoze | | | | Q9 | e | |

1704 | Drugi sladkorji, vključno z invertnim sladkorjem | | | | | | |

170410 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja | | | x | | | |

17049010 | Sladkorni proizvodi, ki ne vsebujejo kakava | x | | | | | |

17049030 | Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne | x | | | | | |

17049051 | Ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas. % ali več saharoze, vendar ne vsebuje drugih dodatkov | | | x | | | |

17049055 | Bela čokolada | | | x | | | |

17049061 | Paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1 kg ali več | | | x | | | |

17049065 | Pastile za grlo in bonboni proti kašlju | | | x | | | |

17049071 | Dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi | | | x | | | |

17049075 | Gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov | | | x | | | |

17049081 | Kuhani sladkorni izdelki | | | x | | | |

17049099 | Karamele (toffee) in podobni bonboni | | | x | | | |

1803 | Stisnjene tablete | x | | | | | |

1804 | Drugo | x | | | | | |

1805 | Kakavova masa (razen razmaščene) | x | | | | | |

1806 | Kakavovo maslo, maščobe in olje | | | | | | |

18061015 | Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | x | | | | | |

18061020 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | | | x | | | |

18061030 | Kakav prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali izoglukoze, izražene kot saharoza | | | x | | | |

18061090 | Kakav prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar manj kot 65 mas. % saharoze | | | x | | | |

180620 | Kakav prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki vsebuje 65 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali izoglukoze, izražene kot saharoza | x | | | | | |

180631 | Kakav prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki vsebuje 80 mas. % ali več saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali izoglukoze, izražene kot saharoza | x | | | | | |

180632 | Drugi izdelki, v blokih, palicah ali tablicah, mase nad 2 kg | x | | | | | |

18069011 | Drugi izdelki, polnjeni, v blokih, palicah ali tablicah, mase 2 kg ali manj | x | | | | | |

18069019 | Drugi izdelki, nepolnjeni | x | | | | | |

18069031 | Čokoladni bonboni, polnjeni ali nepolnjeni, ki vsebujejo alkohol | x | | | | | |

18069039 | Čokoladni bonboni, polnjeni ali nepolnjeni, ki ne vsebujejo alkohola | x | | | | | |

18069050 | Druga čokolada in čokoladni izdelki, polnjeni | x | | | | | |

18069060 | Druga čokolada in čokoladni izdelki, nepolnjeni | | | x | | | |

18069070 | Sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, ki vsebujejo kakav | | | x | | | |

18069090 | Namazi, ki vsebujejo kakav | | | x | | | |

1901 | Preparati, ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač | | | | | | |

19011000 | Druga čokolada in živila, ki vsebujejo kakav | | | x | | | |

19012000 | Sladni ekstrakt, živila iz moke itd. | | | x | | | |

19019011 | Pripravki za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno [3] | | | x | | | |

19019019 | Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tarifne številke 1905 [3] | | | x | | | |

19019091 | Sladni ekstrakt z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več | x | | | | | |

19019099 | Sladni ekstrakt z vsebnostjo suhega ekstrakta manj kot 90 mas. % | | | x | | | |

1902 | Ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu,sestavljenih iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404 | | | | | | |

19021100 | Drugo [3] | | | x | | | |

190219 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene itd. | | | x | | | |

19022010 | Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene, ki vsebujejo jajca | x | | | | | |

19022030 | Druge nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene | | x | | | | |

19022091 | Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas. % rib, rakov ali drugih vodnih nevretenčarjev | | | x | | | |

19022099 | Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas in podobnih proizvodov, iz mesa, klavničnih odpadkov in maščob kakršnih koli vrst | | | x | | | |

190230 | Kuhane testenine, polnjene | | | x | | | |

190240 | Testenine, drugače pripravljene, polnjene | | | x | | | |

1903 | Druge testenine | x | | | | | |

1904 | Kuskus | | | x | | | |

1905 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl ali v podobnih oblikah | | | | | | |

190510 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov na osnovi koruze | | | x | | | |

190520 | Kruh, peciva, sladice itd. | | | x | | | |

190531 | Hrustljavi kruh | x | | | | | |

190532 | Medenjaki in podobni izdelki, z dodatkom kakava ali brez njega, ki vsebujejo manj kot 30 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza | | | x | | | |

190540 | Sladki keksi | | | x | | | |

190590 | Vaflji in oblati | | | x | | | |

200110 | Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki | x | | | | | |

20019020 | Drugo | x | | | | | |

20019030 | Kumare in kumarice | | | x | | | |

20019040 | Plodovi iz rodu Capsicum (razen sladkih paprik in pimenta) | | | x | | | |

20019050 | Sladka koruza (zea mays var. Saccharata) | x | | | | | |

20019060 | Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba | x | | | | | |

20019065 | Gobe | x | | | | | |

20019070 | Palmovi srčki | x | | | | | |

20019075 | Oljke | x | | | | | |

20019085 | Sladke paprike | x | | | | | |

20019091 | Rdeča pesa (Beta vulgaris var. conditiva) | x | | | | | |

20019093 | Rdeče zelje | x | | | | | |

ex20019096 | Tropsko sadje in tropski orehi | x | | | | | |

2002 | Čebula | x | | | | | |

2003 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, razen listov vinske trte | x | | | | | |

2004 | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače, kot v kisu ali ocetni kislini | | | | | | |

20041010 | Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini | x | | | | | |

20041091 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov s tarifno številko 2006 | | | x | | | |

20041099 | Termično obdelan krompir | x | | | | | |

20049010 | Krompir, v obliki moke, zdroba ali kosmičev | | | x | | | |

ex20049030 | Drug krompir | x | | | | | |

20049050 | Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | x | | | | | |

20049091 | Kislo zelje in kapre, razen oljk | x | | | | | |

20049098 | Grah in stročji fižol | x | | | | | |

2005 | Termično obdelana čebula, ne drugače pripravljena | | | | | | |

200510 | Druge vrtnine | x | | | | | |

20052010 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene | | | x | | | |

20052020 | Homogenizirane | | x | | | | |

20052080 | Krompir, v obliki moke, zdroba ali kosmičev | | x | | | | |

200540 | Krompir, tanke rezine, ocvrte ali pečene, osoljene ali ne ali začinjene ali ne, v nepredušni embalaži, primerne za takojšnjo uporabo | x | | | | | |

200551 | Drug krompir | x | | | | | |

200559 | Grah (Pisum sativum) | x | | | | | |

200560 | Fižol v zrnu (Vigna spp., Phaseolus spp.) | x | | | | | |

200570 | Drug fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) | x | | | | | |

200580 | Beluši | | | x | | | |

200590 | Oljke | x | | | | | |

200600 | Sladka koruza(Zea mays var. saccharata) | | | | | | |

20060031 | | | x | | | |

20060035 | | | x | | | |

20060038 | | | x | | | |

20060091 | x | | | | | |

20060099 | x | | | | | |

2007 | Druge vrtnine in mešanice vrtnin | | | | | | |

200710 | Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani) | | | | | | |

20071010 | x | | | | | |

20071091 | x | | | | | |

20071099 | x | | | | | |

200791 | Džemi, sadni želeji, marmelade itd. | | | | | | |

20079110 | | | x | | | |

20079130 | | | x | | | |

20079190 | x | | | | | |

200799 | Homogenizirani izdelki | | | | | | |

20079910 | x | | | | | |

20079920 | x | | | | | |

20079931 | x | | | | | |

20079933 | x | | | | | |

20079935 | x | | | | | |

20079939 | x | | | | | |

20079951 | x | | | | | |

20079955 | x | | | | | |

20079958 | x | | | | | |

20079991 | x | | | | | |

20079993 | x | | | | | |

20079998 | x | | | | | |

2008 | Iz agrumov | | | | | | |

200811 | Drugo | x | | | | | |

200819 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin itd. | x | | | | | |

200820 | Arašidi | x | | | | | |

20083011 | Drugi oreški in druga semena, vključno mešanice | x | | | | | |

20083019 | Ananas | x | | | | | |

Agrumi z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %, z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % | | | x | | | |

20083031 | x | | | | | |

20083039 | x | | | | | |

20083051 | x | | | | | |

20083055 | x | | | | | |

20083059 | x | | | | | |

20083071 | x | | | | | |

20083075 | x | | | | | |

20083079 | x | | | | | |

20083090 | x | | | | | |

200840 | Krhlji grenivke | x | | | | | |

200850 | Drugo | | | x | | | |

200860 | Hruške | | | x | | | |

200870 | Marelice | | | x | | | |

200880 | Češnje in višnje | x | | | | | |

200891 | Breskve, vključno z nektarinami | x | | | | | |

200892 | Jagode | x | | | | | |

200899 | Palmovi srčki | | | | | | |

20089911 | x | | | | | |

20089919 | x | | | | | |

20089921 | x | | | | | |

20089923 | x | | | | | |

20089925 | x | | | | | |

20089926 | x | | | | | |

20089928 | x | | | | | |

20089932 | x | | | | | |

20089933 | Drugo | | | x | | | |

20089934 | | | x | | | |

20089936 | x | | | | | |

20089937 | x | | | | | |

20089938 | x | | | | | |

20089940 | x | | | | | |

20089943 | x | | | | | |

20089945 | x | | | | | |

20089946 | x | | | | | |

20089947 | x | | | | | |

20089949 | x | | | | | |

20089953 | x | | | | | |

20089955 | x | | | | | |

20089961 | x | | | | | |

20089962 | x | | | | | |

20089968 | x | | | | | |

20089972 | x | | | | | |

20089978 | x | | | | | |

20089985 | x | | | | | |

20089991 | | | x | | | |

ex20089999 | Drugo | x | | | | | |

200911 | Drugo | | | x | | | |

20091200 | Mangi, magostine, papaje, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, tamarinde, karambole in "pitaya" | x | | | | | |

200919 | Drugo, razen listov vinske trte | | | x | | | |

20092100 | Pomarančni sok, zamrznjen | x | | | | | |

200929 | Pomarančni sok, nezamrznjen, z brix vrednostjo do vključno 20 | x | | | | | |

200931 | Drugo | x | | | | | |

200939 | Sok grenivke z brix vrednostjo do vključno 20 | | | x | | | |

200941 | Drugo | x | | | | | |

200949 | Sok iz drugih posameznih vrst agrumov z brix vrednostjo do vključno 20 | x | | | | | |

200950 | Drugo | x | | | | | |

200961 | Ananasov sok z brix vrednostjo do vključno 20 | x | | | | | |

200969 | Drugo | x | | | | | |

20097110 | Paradižnikov sok | x | | | | | |

20097191 | x | | | | | |

20097199 | x | | | | | |

200979 | Grozdni sok z brix vrednostjo do vključno 20 | | | x | | | |

200980 | Drugo | | | | | | |

20098011 | | | x | | | |

20098019 | x | | | | | |

20098032 | x | | | | | |

20098033 | | | x | | | |

20098035 | | | x | | | |

20098036 | x | | | | | |

20098038 | x | | | | | |

20098050 | x | | | | | |

20098061 | | | x | | | |

20098063 | x | | | | | |

20098069 | x | | | | | |

20098071 | x | | | | | |

20098073 | x | | | | | |

20098079 | x | | | | | |

20098083 | x | | | | | |

20098084 | | | x | | | |

20098086 | | | x | | | |

20098088 | x | | | | | |

20098089 | x | | | | | |

20098095 | x | | | | | |

20098096 | x | | | | | |

20098097 | x | | | | | |

20098099 | x | | | | | |

20099011 | Jabolčni sok z brix vrednostjo do vključno 20 | | | x | | | |

20099019 | x | | | | | |

20099021 | Drugo | | | x | | | |

20099029 | x | | | | | |

20099031 | | | x | | | |

20099039 | x | | | | | |

20099041 | x | | | | | |

20099049 | x | | | | | |

20099051 | x | | | | | |

20099059 | x | | | | | |

20099071 | | | x | | | |

20099073 | x | | | | | |

20099079 | x | | | | | |

20099092 | Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin | x | | | | | |

20099094 | Mešanice sokov | | | x | | | |

20099095 | x | | | | | |

20099096 | x | | | | | |

20099097 | x | | | | | |

20099098 | x | | | | | |

210111 | Druge mešanice | x | | | | | |

210112 | Mešanice sokov iz tropskega sadja | x | | | | | |

210120 | Drugo | x | | | | | |

21013011 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave | x | | | | | |

21013019 | Pripravki na osnovi ekstraktov, esenc in koncentratov kave | | | x | | | |

21013091 | Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja | x | | | | | |

21013099 | Pražena cikorija | | | x | | | |

2102 | Drugi praženi kavni nadomestki | | | | | | |

21021010 | Ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije | x | | | | | |

21021031 | Ekstrakti, esence in koncentrati drugih praženih kavnih nadomestkov | | | x | | | |

21021039 | Kvas (aktivni ali neaktivni) | | | x | | | |

21021090 | Kultura kvasa | x | | | | | |

210220 | Posušen pekovski kvas | x | | | | | |

210230 | Drug pekovski kvas | x | | | | | |

2103 | Drug aktivni kvas | x | | | | | |

2104 | Neaktivni kvas; drugi enocelični mikro-organizmi, mrtvi | x | | | | | |

2105 | Pripravljeni pecilni praški | | | x | | | |

2106 | Pripravki za omake in pripravljene omake itd. | | | | | | |

210610 | Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe | | | x | | | |

210690 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne | | | | | | |

21069020 | x | | | | | |

21069030 | | x | | | c | |

21069051 | | x | | | | |

21069055 | | | | | | 81 |

21069059 | | x | | | c | |

21069092 | x | | | | | |

21069098 | | | x | | | |

2201 | Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu | x | | | | | |

2202 | Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi, ki vsebujejo 1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali škroba | | | | | | |

220210 | Drugo | x | | | | | |

220290 | Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom | | | | | | |

22029010 | x | | | | | |

22029091 | | | x | | | |

22029095 | | | x | | | |

22029099 | | | x | | | |

2203 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače | x | | | | | |

2204 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodanim sladkor ali druga sladila ali arome | | | | | | |

22043092 | Druge vode in brezalkoholne pijače | x | | | | | |

22043094 | Pivo izdelano iz slada | x | | | | | |

22043096 | Vino iz svežega grozdja itd. | x | | | | | |

22043098 | Drug grozdni mošt z gostoto 1,33 g/cm3 ali manj, koncentrirani | x | | | | | |

2205 | Drugo | x | | | | | |

22060031 | Drug grozdni mošt z gostoto več kot 1,33 g/cm3, koncentriran | x | | | | | |

22060039 | Drugo | x | | | | | |

22060051 | x | | | | | |

22060059 | x | | | | | |

22060081 | x | | | | | |

22060089 | x | | | | | |

2207 | Vermut in druga vina iz svežega grozdja | x | | | | | |

2208 | Jabolčnik in hruškovec | x | | | | | |

2209 | Drugo | | | | | | |

22090091 | Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več | x | | | | | |

22090099 | Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. % | x | | | | | |

Poglavje 23 | Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline | | | | | | |

230210 | Nadomestki kisa, v embalaži s prostornino, 2 1 ali manj | | | | | | 7,2 |

230220 | Nadomestki kisa v embalaži s več kot 2 1l | | | | | | 7,2 |

230230 | Ostanki in odpadki živilske industrije itd. | | | | | | 7,2 |

230240 | Otrobi in drugi ostanki, koruzni | | | | | | 7,2 |

230250 | Otrobi in drugi ostanki, riževi | x | | | | | |

2303 | Otrobi in drugi ostanki, pšenični | | | | | | |

23031011 | Otrobi in drugi ostanki iz drugih žit | | | | | | 219 |

23080090 | Otrobi in drugi ostanki iz stročnic | x | | | | | |

230910 | Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki | | | | | | |

23091013 | | | | | | 10,9 |

23091015 | | x | | | | |

23091019 | | x | | | | |

23091033 | | | | | | 10,9 |

23091039 | | x | | | | |

23091051 | | | | | | 10,9 |

23091053 | | | | | | 10,9 |

23091059 | | x | | | | |

23091070 | | x | | | | |

23091090 | x | | | | | |

230990 | Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze z vsebnostjo beljakovin več kot 40 mas. % | | | | | | |

23099010 | x | | | | | |

23099031 | | | | | | 10,9 |

23099033 | | | | | | 10,9 |

23099035 | | x | | | | |

23099039 | | x | | | | |

23099041 | | | | | | 10,9 |

23099043 | | | | | | 10,9 |

23099049 | | x | | | | |

23099051 | | | | | | 10,9 |

23099053 | | | | | | 10,9 |

23099059 | | x | | | | |

23099070 | | x | | | | |

23099091 | x | | | | | |

Poglavje 24 | Drugi rastlinski materiali in rastlinski odpadki | x | | | | | |

Poglavje 29 | Hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno | | | | | | |

2905 | Drugi izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali | | | x | | | |

Poglavje 33 | Tobak in tobačni nadomestki | | | | | | |

3301 | Organske kemikalije | x | | | | | |

3302 | Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-derivati | | | | | | |

33021029 | Eterična olja in rezinoidi itd. | x | | | | | |

| Eterična olja in rezinoidi itd. | | | | | | |

3501 | Mešanice dišav | x | | | | | |

3503 | x | | | | | |

3504 | x | | | | | |

3505 | | | | | | |

35051010 | | | x | | | |

35051050 | x | | | | | |

35051090 | | | x | | | |

350520 | | | x | | | |

380910 | | | x | | | |

3824 | | | | | | |

382460 | | | x | | | |

| x | | | | | |

| x | | | | | |

[1] Samo znižanje carine ad valorem

[2] Znižanje za 50 % in nato za EUR 24,8/t.

[3] Samo oprostitev EA (kmetijskega dela), ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečne maščobe ali ne, z vsebnostjo škroba ali moke 50 mas. % ali več, vendar manj kot 75 mas. %.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Posebna ureditev v zvezi s proizvodi iz Priloge I

Stolpec Q : Zaporedne številke za nekatere tarifne plafone, tarifne kvote in referenčne količine

Stolpec R : Kratica se nanaša na proizvode z oznako v stolpcu F Priloge I in za katere velja tarifna kvota, tarifni plafon ali referenčna količina. Primer: Rq 1: referenčna količina 1,TC 2: tarifni plafon 2, Q4: kvota 14.

Stolpec S : Količina v okviru tarifnih kvot, tarifnih plafonov ali referenčnih količin v tonah neto teže.

Stolpec T : Poimenovanje zadevnega proizvoda po tarifnih kvotah, tarifnih plafonih ali referenčnih količinah.

Stolpec U : Posebna pravila, ki veljajo v okviru tarifnih kvot, tarifnih plafonov ali referenčnih količin.

Q | R | S | T | U |

| Q1 | 100 | Žive ovce in koze ter njihovo meso | Znižanje posebnih dajatev za 100 % |

| Q2 | 500 | Ovčje meso | Znižanje posebnih dajatev za 65 % |

| Q3 | 400 | Perutninsko meso | Znižanje carin za 65 % |

| Q4 | 500 | Pripravljeno perutninsko meso | Znižanje carin za 65 % |

| Q5 | 1000 | Mleko in smetana | Znižanje carin za 65 % |

| Q6 | 1000 | Sir in skuta | Znižanje carin za 65 % |

| Q7 | 500 | Prašičje meso | Znižanje carin za 50 % |

| Q8 | 500 | Pripravljeno prašičje meso | Znižanje carin za 65 % |

09.1631 | Q9 [1] | 600000 | Melase | Znižanje carin za 100 % |

09.1633 | Q10 [1] | 15000 | Pšenica, soržica in nekatera druga žita | Znižanje carin za 50 % |

| Q11 [2] [3] | 125000 | Oluščen nebrušen riž | Znižanje carin za 65 % in za 4,34/t EUR (proizvodi iz oznake KN 100630 se znižajo za 16,78/t EUR, nato za 65 % in 6,52/t EUR) |

| Q12 [3] | 20000 | Lomljen riž | Znižanje za 65 % in 3,62/t EUR |

09.1601 | Q13a | 2000 | Paradižnik, razen češnjevih paradižnikov | Znižanje dajatev ad valorem za 60 % od 15. novembra do 30. aprila |

09.1613 | Q13b | 2000 | Češnjev paradižnik | Znižanje dajatev ad valorem za 100 % od 15. novembra do 30. aprila |

| Q14 | 800 | Namizno grozdje brez semena | Oprostitev v okviru kvote od 1. decembra do 31. januarja |

09.1610 | Q15 [1] | 1000 | Jabolka | Znižanje dajatev ad valorem za 50 % |

09.1612 | Q16 [1] | 2000 | Hruške | Znižanje dajatev ad valorem za 65 % |

09.1603 | Q17 | 1600 | Jagode | Oprostitev v okviru kvote od 1. novembra do konca februarja |

| Q18 [5] | 52100 | Odkoščeno meso | Posebne dajatve se znižajo za 92 % [4] |

12.0201 | TC 1 [1] | 100000 | Sirek | Znižanje carin za 60 % |

12.0203 | TC 2 [1] | 60000 | Proso | Znižanje carin za 100 % |

26.0010 | TC 3 | 200 | Sveže fige | Oprostitev od 1. novembra do 30. aprila |

12.0105 | Rq 1 | 25000 | Pomaranče | Znižanje carin ad valorem za 100 % med 15. majem in 30. septembrom |

12.0115 | Rq 2 | 4000 | Mandarine | Znižanje carin ad valorem za 100 % med 15. majem in 30. septembrom |

12.0120 | Rq 3 | 100 | Namizno grozdje brez semena | Oprostitev od 1. februarja do 31. marca |

[1] Ukrepi se uporabljajo od 1. januarja do 31. decembra, razen če ni drugače navedeno.

[2] Količine riža v drugih fazah predelave, kot je oluščen (nebrušen) riž, se pretvorijo po stopnjah, določenih v členu 1 Uredbe Komisije št. 467/67/EGS.

[3] Znižanje carin se uporablja samo za uvoz, pri katerem uvoznik predloži dokazilo, da je država izvoznica pobrala izvozno dajatev v vrednosti, ki je enakovredna znižanju.

[4] Kvota 18 se uporablja za posamezne države za koledarsko leto v naslednjih količinah, izraženih v mesu brez kosti:

[5] Za države, za katere ne velja kvota, se uporabljajo znižanja, ki so navedena v stolpcu E Priloge I (t.j., da se dajatve ad valorem znižajo za 100 %)

--------------------------------------------------