32002R2246Uradni list L 341 , 17/12/2002 str. 0054 - 0059


Uredba Komisije (ES) št. 2246/2002

z dne 16. decembra 2002

o pristojbinah, ki jih je treba plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za registracijo modelov Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti [1] in zlasti člena 107 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Glede na člen 139 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3288/94 [3], ki se zaradi člena 97 Uredbe (ES) št. 6/2002 uporablja tudi za to uredbo, je treba določiti takšne zneske pristojbin, ki zagotavljajo, da prihodki iz tega naslova načeloma zadostujejo za uravnoteženost proračuna urada.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002 z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti [4] ureja tudi pogoje plačila pristojbin uradu, ki jih določa Uredba (ES) št. 6/2002.

(3) Da bi zagotovili potrebno prožnost, je treba predsednika urada v skladu z določenimi pogoji pooblastiti, da določi stroške morebitnih opravljenih storitev urada, stroške dostopa do podatkovnih zbirk urada in zagotavljanja dostopa do vsebine teh podatkovnih zbirk v strojno čitljivi obliki ter da določi stroške prodaje publikacij urada.

(4) Da bi olajšali plačilo pristojbin in stroškov, je treba predsednika pooblastiti, da odobri dodatne načine plačila poleg tistih, izrecno predvidenih v tej uredbi.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 109 Uredbe (ES) št. 6/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa zneske in načine plačila:

(a) pristojbin, ki jih je treba plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju urad), kakor predvidevata Uredba (ES) št. 6/2002 in Uredba (ES) št. 2245/2002;

(b) stroškov, ki jih določi predsednik urada v skladu s členom 3(1) in (2).

Člen 2

Pristojbine, predvidene v Uredbi (ES) št. 6/2002 in Uredbi (ES) št. 2245/2002

Pristojbine, predvidene v Uredbi (ES) št. 6/2002 in Uredbi (ES) št. 2245/2002, ki jih je treba plačati uradu, so določene v Prilogi.

Člen 3

Stroški, ki jih določi predsednik

1. Predsednik določi znesek, ki se zaračuna za katere koli storitve, ki jih opravi urad, razen za tiste, opredeljene v Prilogi.

2. Predsednik določi znesek, ki se zaračuna za Bilten modelov Skupnosti in za katere koli druge publikacije, ki jih izda urad.

3. Zneski stroškov so določeni v evrih.

4. Zneski stroškov, ki jih določi predsednik v skladu z odstavkoma 1 in 2, se objavijo v Uradnem listu urada.

Člen 4

Zapadlost pristojbin in stroškov

1. Pristojbine in stroški, katerih zapadlost ni opredeljena v Uredbi (ES) št. 6/2002 ali Uredbi (ES) št. 2245/2002, zapadejo v plačilo na dan prejema zahteve za izvedbo storitve, za katero se zaračuna pristojbina ali strošek.

2. Predsednik lahko odloči, da za storitve, navedene v odstavku 1, ni treba plačati predplačila ustreznih pristojbin in stroškov.

Člen 5

Plačilo pristojbin in stroškov

1. Pristojbine in stroški, ki se jih dolguje uradu, se plačajo v evrih:

(a) s plačilom ali nakazilom na bančni račun urada;

(b) z vročitvijo ali nakazilom čekov, izstavljenih za urad;

(c) z gotovino.

2. Predsednik lahko določi načine plačila, razen tistih, določenih v odstavku 1, zlasti preko tekočih računov urada. Ti načini se objavijo v Uradnem listu urada.

Člen 6

Podrobnosti glede plačila

1. Pri vsakem plačilu se navede ime osebe, ki plačuje, in podatke, ki uradu omogočajo, da takoj ugotovi namen plačila. Navesti je treba zlasti naslednje podatke:

(a) ob plačilu pristojbine za registracijo namen plačila, in sicer "pristojbina za registracijo" in po potrebi sklic, ki ga je prijavitelj navedel v prijavi za registracijo modela Skupnosti;

(b) ob plačilu pristojbine za objavo namen plačila, in sicer "pristojbina za objavo" in po potrebi sklic, ki ga je prijavitelj navedel v prijavi za registracijo modela Skupnosti;

(c) ob plačilu pristojbine za objavo, kakor predvideva člen 50(4) Uredbe (ES) št. 6/2002, namen plačila, in sicer "pristojbina za objavo", in registrsko številko;

(d) ob plačilu pristojbine za odlog objave namen plačila, in sicer "pristojbina za odlog objave", in po potrebi sklic, ki ga je prijavitelj navedel v prijavi za registracijo modela Skupnosti;

(e) ob plačilu pristojbine za zahtevo za razglasitev ničnosti, registrsko številko in ime imetnika registriranega modela Skupnosti, na katerega se nanaša zahteva, ter namen plačila, in sicer "pristojbina za razglasitev ničnosti".

2. Če namena plačila ni mogoče takoj ugotoviti, urad zahteva, da vplačnik ta namen sporoči pisno v roku, ki ga lahko določi. Če oseba zahteve ne izpolni pravočasno, se šteje, da plačilo ni izvedeno. Znesek, ki je bil plačan, se povrne.

Člen 7

Datum, ki se šteje kot datum plačila

1. Datum, ki se šteje kot datum katerega koli plačila uradu, je:

(a) v primerih iz člena 5(1)(a) datum dejanskega knjiženja v dobro na bančnem računu urada;

(b) v primeru iz člena 5(1)(b) datum, ko urad prejme ček, pod pogojem, da je ček unovčljiv;

(c) v primerih iz člena 5(1)(c) datum prejema zneska gotovinskega plačila.

2. Če v skladu z določbami člena 5(2) predsednik dovoli druge načine plačila pristojbin, razen tistih, ki so določeni v členu 5(1), določi tudi datum, ko se šteje, da so bila takšna plačila izvedena.

3. Če se v skladu z odstavkoma 1 in 2 šteje, da je bilo plačilo pristojbine izvedeno šele po izteku roka, v katerem je zapadlo, se šteje, da je ta rok upoštevan, če se uradu predloži dokaze, da je vplačnik:

(a) v državi članici v roku, v katerem naj bi bilo izvedeno plačilo:

(i) izvedel plačilo preko bančne ustanove; ali

(ii) pravočasno dal bančni ustanovi nalog za nakazilo zneska plačila; ali

(iii) na pošti ali drugje odposlal pismo, naslovljeno na urad, ki je vsebovalo ček v smislu člena 5(1)(b), pod pogojem, da je ček unovčljiv; in

(b) plačal doplačilo v višini 10 % zadevne pristojbine ali pristojbin, vendar ne več kakor 200 EUR;

doplačilo se ne plača, če se izpolni eden od pogojev iz pododstavka (a) najkasneje 10 dni pred iztekom roka za plačilo.

4. Urad lahko zahteva, da vplačnik predloži dokaz o datumu, ko je bil izpolnjen eden od pogojev iz odstavka 3(a), in če to zahteva, plača doplačilo iz odstavka 3(b) v roku, ki ga določi urad. Če vplačnik te zahteve ne izpolni ali če je dokaz nezadosten ali če se zahtevano doplačilo ne plača pravočasno, se šteje, da rok plačila ni bil upoštevan.

Člen 8

Nezadostni znesek plačila

1. Načeloma se šteje, da je bil rok plačila upoštevan le, če je bila celotna pristojbina plačana pravočasno. Če se pristojbina ne plača v celoti, se plačani znesek vrne po izteku roka za plačilo.

2. Vendar lahko urad, če je to v tekočem roku mogoče, vplačniku da možnost plačila manjkajočega zneska ali, če je to upravičeno, ne upošteva manjših manjkajočih zneskov, ne da bi posegal v pravice vplačnika.

Člen 9

Vračilo neznatnih zneskov

1. Kadar se pristojbina ali strošek preplača, se prebitek ne vrne, če je znesek neznaten in zainteresirani vračila ni izrecno zahteval.

Predsednik določi, kolikšen je neznatni znesek.

2. Odločitve predsednika v skladu z odstavkom 1 se objavijo v Uradnem listu urada.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2002

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 3, 5.1.2002, str. 1.

[2] UL L 11, 14.1.1994, str. 1.

[3] UL L 349, 31.12.1994, str. 83.

[4] UL L 341, 17.12.2002, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA

(v evrih) |

1.Pristojbina za registracijo (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 230 |

2.Dodatna pristojbina za registracijo za vsak dodatni model pri večpredmetni prijavi (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(c) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | |

(a)ali vsak model od 2. do 10. modela; | 115 |

(b)za vsak model od 11. modela naprej | 50 |

3.Pristojbina za objavo (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | 120 |

4.Dodatna pristojbina za objavo za vsak dodatni model pri večpredmetni prijavi (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | |

(a)za vsak model od 2. do 10. modela; | 60 |

(b)za vsak model od 11. modela naprej | 30 |

5.Pristojbina za odlog objave (člen 36(4) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 40 |

6.Dodatna pristojbina za odlog objave za vsak dodatni model pri večpredmetni prijavi, za katerega se zahteva odlog objave (člen 37(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | |

(a)za vsak model od 2. do 10. modela; | 20 |

(b)za vsak model od 11. modela naprej | 10 |

7.Pristojbina za nepravočasno plačilo pristojbine za registracijo (člen 107(2)(a) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 60 |

8.Pristojbina za nepravočasno plačilo pristojbine za objavo (člen 107(2)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) in 15(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 30 |

9.Pristojbina za nepravočasno plačilo pristojbine za odlog objave (člen 107(2)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 10 |

10.Pristojbina za nepravočasno plačilo dodatnih pristojbin za večpredmetne prijave iz točk 2, 4 in 6 te priloge (člen 107(2)(d) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 10(3) in člen 15(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 25 % dodatnih pristojbin |

11.Pristojbina za podaljšanje veljavnosti (člen 13(1) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 22(2)(a) Uredbe (ES) št. 2245/2002) modela, ki je ali ni del večpredmetne registracije: | |

(a)za prvo obdobje podaljšanja; | 90 |

(b)za drugo obdobje podaljšanja; | 120 |

(c)za tretje obdobje podaljšanja; | 150 |

(d)za četrto obdobje podaljšanja | 180 |

12.Pristojbina za nepravočasno plačilo pristojbine za podaljšanje veljavnosti ali nepravočasno predložitev zahteve za podaljšanje veljavnosti (člen 13(3) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 22(2)(b) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 25 % pristojbine za podaljšanje |

13.Pristojbina za zahtevo za razglasitev ničnosti (člen 52(2) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 28(2) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 350 |

14.Pristojbina za pritožbo (člen 57 Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 35(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 800 |

15.Pristojbina za vrnitev v prejšnje stanje (člen 67(3) Uredbe (ES) št. 6/2002) | 200 |

16.Pristojbina za vpis prenosa prijave za model Skupnosti (člena 34(2) in 107(2)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(7) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 200 za model oz. največ 1000, če je več zahtev predloženih v isti vlogi za vpis prenosa ali hkrati |

17.Pristojbina za registracijo prenosa registriranega modela Skupnosti (člen 107(2)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 200 za model oz. največ 1000, če je več zahtev predloženih v isti vlogi za registracijo prenosa ali hkrati |

18.Pristojbina za registracijo licence ali druge pravice v zvezi z registriranim modelom Skupnosti (člen 107(2)(g) Uredbe (ES) št. 6/2002; člena 23(3) in 24(1) Uredbe (ES) št. 2245/2002) ali prijavo za model Skupnosti (člena 34(2) in 107(2)(g) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 23(3); člen 24(1) in člen 24(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002):(a)podelitev licence;(b)prenos licence;(c)ustanovitev stvarne pravice;(d)prenos stvarne pravice;(e)izvršilni ukrepi | 200 za model oz. največ 1000, če je več zahtev predloženih v isti vlogi za registracijo licence ali druge pravice ali hkrati |

19.Pristojbina za preklic registracije licence ali druge pravice (člen 107(2)(h) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 26(3) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 200 za model oz. največ 1000, če je več zahtev predloženih v isti vlogi za preklic registracije licence ali druge pravice ali hkrati |

20.Pristojbina za izdajo kopije prijave za registrirani model Skupnosti (člen 107(2)(n) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(5) Uredbe (ES) št. 2245/2002), kopije potrdila o registraciji (člen 107(2)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 17(2) Uredbe (ES) št. 2245/2002) ali izpiska iz registra (člen 107(2)(i) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 69(6) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | |

(a)neoverjena kopija ali izpisek; | 10 |

(b)overjena kopija ali izpisek | 30 |

21.Pristojbina za vpogled v dokumente (člen 107(2)(j) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(1) Uredbe (ES) št. 2245/2002) | 30 |

22.Pristojbina za izdajo kopij dokumentov (člen 107(2)(k) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 74(5) Uredbe (ES) št. 2245/2002): | |

(a)neoverjena kopija ali izpisek; | 10 |

(b)overjena kopija ali izpisek | 30 |

plus za vsako dodatno stran od 10. strani naprej | 1 |

23.Pristojbina za posredovanje informacij iz dokumentov (člen 107(2)(l) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 75 Uredbe (ES) št. 2245/2002): | 10 |

plus za vsako dodatno stran od 10. strani naprej | 1 |

24.Pristojbina za ponovno presojo določitve glede vrnitve stroškov postopka (člen 107(2)(m) Uredbe (ES) št. 6/2002; člen 79(4) Uredbe (ES) št. 2245/2002). | 100 |

--------------------------------------------------