32002R1406Uradni list L 208 , 05/08/2002 str. 0001 - 0009


Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 27. junija 2002

o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Skupnosti so bili sprejeti številni predpisi za povečanje varnosti in preprečevanje onesnaževanja okolja v pomorskem prometu. Za učinkovitost teh predpisov jih je treba uporabljati na ustrezen in enoten način v vsej Skupnosti. To bo zagotovilo enake pogoje, zmanjšalo izkrivljanje konkurence na podlagi gospodarskih prednosti, ki jih uživajo ladje, ki ne izpolnjujejo predpisov, in nagradilo resne akterje v pomorskem prometu.

(2) Nekatere naloge, ki se trenutno izvajajo na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni, bi lahko opravljalo specializirano strokovno telo. Vsekakor za pravilno uporabo zakonodaje Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij, za spremljanje tega izvajanja in ocenjevanje uspešnosti obstoječih ukrepov obstaja potreba po tehnični in znanstveni podpori ter visoki stopnji stalnega strokovnega znanja in izkušenj. Zato obstaja potreba, da se v okviru obstoječe institucionalne strukture v Skupnosti in razmerja pooblastil ustanovi Evropska agencija za pomorsko varnost ("agencija").

(3) Na splošno naj agencija predstavlja tehnični organ, ki Skupnosti zagotavlja potrebna sredstva za učinkovito delovanje pri izboljšanju predpisov o varnosti v pomorskem prometu in preprečevanju onesnaževanja z ladij. Agencija naj pomaga Komisiji pri neprekinjenem procesu ažuriranja in razvoja zakonodaje Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij ter zagotavljanju podpore za usklajeno in učinkovito uporabo take zakonodaje po vsej Skupnosti, tako da pomaga Komisiji pri opravljanju nalog, ki jih slednji nalagata obstoječa in bodoča zakonodaja Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij.

(4) Za ustrezno doseganje namenov, za katere je agencija ustanovljena, je smiselno, da agencija opravlja številne druge pomembne naloge, katerih cilj je povečati varnost v pomorskem prometu in preprečiti onesnaževanje z ladij v vodah držav članic. V zvezi s tem naj agencija skupaj z državami članicami organizira ustrezna usposabljanja na področju pomorske inšpekcije in pristojnosti države zastave ter zagotovi tehnično podporo pri uporabi zakonodaje Skupnosti. Lajša naj sodelovanje med državami članicami in Komisijo, kakor je to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/59/ES z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS [5], in sicer z razvojem in delovanjem informacijskega sistema, potrebnega za doseganje ciljev navedene direktive, in podpira dejavnosti v zvezi s preiskavami hudih pomorskih nesreč. Komisiji in državam članicam naj zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke o varnosti v pomorskem prometu in preprečevanju onesnaževanja z ladij, da jim tako omogoči sprejetje kakršnih koli potrebnih pobud za izboljšanje obstoječih predpisov in ocenjevanje njihove učinkovitosti. Znanje in izkušnje Skupnosti v zvezi z varnostjo v pomorskem prometu naj da na voljo državam, ki so zaprosile za pristop. Agencija naj bo odprta za udeležbo teh držav in drugih tretjih držav, ki so sklenile sporazume z Skupnostjo, pri čemer so sprejele in uporabljajo zakonodajo Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij.

(5) Agencija naj daje prednost vzpostavitvi boljšega sodelovanja med državami članicami ter pripravlja in razširja najboljšo prakso v Skupnosti. To naj nato prispeva k splošnemu izboljšanju sistema varnosti v pomorskem prometu v Skupnosti, zmanjšanju nevarnosti pomorskih nesreč in onesnaževanja morja ter izgub človeških življenj na morju.

(6) Za ustrezno opravljanje nalog, podeljenih agenciji, je smiselno, da njeni uslužbenci opravljajo obiske v državah članicah zaradi spremljanja splošnega delovanja sistema Skupnosti za varnost v pomorskem prometu in preprečevanje onesnaževanja z ladij. Obiski naj se izvajajo v skladu s politiko, ki jo mora oblikovati upravni odbor agencije, in naj jih lajšajo organi držav članic.

(7) Agencija naj uporablja ustrezno zakonodajo Skupnosti v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Javnosti in vsem zainteresiranim strankam naj daje objektivne, zanesljive in lahko razumljive informacije v zvezi s svojim delom.

(8) V zvezi s pogodbeno odgovornostjo agencije, ki jo ureja zakon, ki se uporablja za pogodbe agencije, naj bo za odločanje na podlagi arbitražne klavzule v pogodbi pristojno Sodišče. Sodišče je pristojno tudi za spore glede nadomestila škode, ki izhaja iz nepogodbene odgovornosti agencije.

(9) Za učinkovito izpolnitev nalog agencije bi morale biti Komisija in države članice zastopane v upravnem odboru, ki bi imel potrebna pooblastila za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvrševanja, sprejetje ustreznih finančnih predpisov, oblikovanje preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev agencije, potrditev njenega programa dela, preučitev prošenj držav članic za tehnično podporo, opredelitev politike obiskov v državah članicah in imenovanje izvršilnega direktorja. Zaradi izrazito tehničnega in znanstvenega položaja in nalog agencije je smiselno, da upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in štirje predstavniki Komisije z visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj. Za nadaljnjo zagotovitev najvišje stopnje strokovnega znanja in izkušenj v upravnem odboru ter vključitev tistih sektorjev, ki jih naloge agencije najbolj zadevajo, naj Komisija za člane upravnega odbora imenuje neodvisne strokovnjake iz teh sektorjev brez pravice glasovanja na podlagi njihovih osebnih zaslug in izkušenj na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaženja z ladij in ne kot predstavnike določenih strokovnih združenj.

(10) Dobro delovanje agencije zahteva, da je izvršilni direktor imenovan na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, pomembnih za varnost v pomorskem prometu in preprečevanje onesnaževanja z ladij, in da naloge opravlja popolnoma neodvisno in fleksibilno glede organizacije notranjega delovanja agencije. Izvršilni direktor naj pripravlja in sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne uresničitve delovnega programa agencije, vsako leto naj pripravi predlog splošnega poročila, ki ga predloži upravnemu odboru, pripravi naj načrt prihodkov in odhodkov agencije ter izvršuje proračun.

(11) Za zagotovitev popolne avtonomije in neodvisnosti agencije ji je treba zagotoviti avtonomni proračun, katerega prihodki se stekajo zlasti iz prispevkov Skupnosti.

(12) V zadnjih letih, ko je bilo ustanovljenih več decentraliziranih agencij, si je organ za izvrševanje proračuna prizadeval izboljšati preglednost in nadzor nad upravljanjem njim dodeljenih sredstev Skupnosti, zlasti v zvezi z upoštevanjem pristojbin v proračunu, finančnim nadzorom, pooblastili razbremenitve, prispevki v sistem pokojninskega zavarovanja in notranjim proračunskim postopkom (kodeksom ravnanja). Podobno naj za agencijo brez omejitev velja Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999o preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) [6], agencija pa naj pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o internih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) [7].

(13) V petih letih po začetku izvajanja dela agencije naj upravni odbor naroči neodvisno zunanjo oceno, da bi ocenil vpliv te uredbe, agencije in njenih delovnih postopkov na vzpostavitev visoke stopnje varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

CILJI IN NALOGE

Člen 1

Cilji

1. Ta uredba vzpostavlja Evropsko agencijo za pomorsko varnost (agencija) z namenom zagotovitve visoke, enotne in učinkovite stopnje varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij znotraj Skupnosti.

2. Agencija zagotavlja državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo ter visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj, da jim pomaga pravilno uporabljati zakonodajo Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij, spremljati njeno uporabo in ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov.

Člen 2

Naloge

Za zagotovitev, da se cilji iz odstavka 1 dosežejo na ustrezen način, agencija opravlja naslednje naloge:

(a) po potrebi pomaga Komisiji pri pripravljalnih delih za ažuriranje in razvoj zakonodaje Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij, zlasti v skladu z razvojem mednarodne zakonodaje na tem področju. Navedena naloga vključuje analizo raziskovalnih projektov, opravljenih na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij;

(b) Komisiji pomaga pri učinkovitem izvajanju zakonodaje Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij po vsej Skupnosti. Agencija zlasti:

(i) spremlja splošno delovanje režima pomorske inšpekcije v Skupnosti, ki lahko vključuje obiske v državah članicah, in Komisiji predlaga vse morebitne izboljšave na navedenem področju;

(ii) Komisiji zagotavlja tehnično podporo, potrebno za sodelovanje pri delu tehničnih forumov v okviru Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja pomorska inšpekcija;

(iii) Komisiji pomaga pri opravljanju vseh nalog, ki jih Komisiji nalagata obstoječa in bodoča zakonodaja Skupnosti o varnosti v pomorskem prometu in preprečevanju onesnaževanja z ladij, zlasti zakonodaja, ki ureja klasifikacijske zavode, varnost potniških ladij, pa tudi varnost, usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje ladijskih posadk;

(c) v sodelovanju z državami članicami:

(i) po potrebi organizira ustrezna usposabljanja na področjih, ki so v pristojnosti države pristanišča in države zastave;

(ii) razvija tehnične rešitve in zagotavlja tehnično podporo v zvezi z uporabo zakonodaje Skupnosti;

(d) lajša sodelovanje med državami članicami in Komisijo na področju, ki ga ureja Direktiva 2002/59/ES. Agencija zlasti:

(i) spodbuja sodelovanje med državami, ki mejijo na zadevna pomorska območja, na področjih, ki jih ureja navedena direktiva;

(ii) razvija in upravlja katerikoli informacijski sistem, potreben za izpolnitev ciljev navedene direktive;

(e) lajša sodelovanje med državami članicami in Komisijo pri razvoju skupne metodologije za preiskavo pomorskih nesreč v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi načeli, ob upoštevanju različnih pravnih sistemov držav članic, pri zagotavljanju podpore državam članicam pri dejavnostih v zvezi s preiskavami resnih pomorskih nesreč in pri opravljanju analiz obstoječih poročil o preiskavi nesreč;

(f) Komisiji in državam članicam zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke o varnosti v pomorskem prometu in onesnaževanju z ladjami, da jim omogoči podlago za ukrepe za izboljšanje varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladjami ter ocenitev učinkovitosti obstoječih ukrepov. Take naloge vključujejo zbiranje, beleženje in ocenjevanje tehničnih podatkov na področjih varnosti v pomorskem prometu in pomorskega prometa, pa tudi na področju naključnega ali namernega onesnaževanja morja, sistematično izkoriščanje obstoječih zbirk podatkov, vključno z njihovim medsebojnim bogatenjem, ter po potrebi razvoj dodatnih zbirk podatkov. Na podlagi zbranih podatkov agencija pomaga Komisiji pri šestmesečni objavi informacij o ladjah, katerim je bil zavrnjen vstop v pristanišča Skupnosti po Direktivi Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija) [8]. Agencija bo Komisiji in državam članicam pomagala pri njihovih dejavnostih za izboljšanje identifikacije in zasledovanja ladij, ki so izvedle nezakonite izpuste;

(g) med pogajanji z državami, ki so zaprosile za pristop, lahko agencija zagotavlja tehnično podporo v zvezi z uporabo zakonodaje Skupnosti na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij. Navedena naloga je usklajena z obstoječimi območnimi programi sodelovanja in po potrebi vključuje organizacijo ustreznih usposabljanj.

Člen 3

Obiski v državah članicah

1. Za opravljanje nalog, podeljenih agenciji, lahko agencija izvaja obiske v državah članicah v skladu s politiko, ki jo opredeli upravni odbor. Nacionalni organi držav članic lajšajo delo osebja agencije.

2. Agencija obvesti zadevno državo članico o načrtovanem obisku, imenih pooblaščenih uslužbencev in datumu začetka obiska. Uslužbenci agencije, ki so pooblaščeni za izvajanje takšnih obiskov, izpolnijo to nalogo s predložitvijo odločbe izvršilnega direktorja agencije, ki določa namen in cilje njihovega obiska.

3. Ob koncu vsakega obiska agencija pripravi poročilo ter ga pošlje Komisiji in zadevni državi članici.

Člen 4

Preglednost in varstvo informacij

1. Pri obravnavi prošenj za dostop do dokumentov, ki jih ima agencija, agencija uporablja načela Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [9].

2. Agencija lahko na lastno pobudo objavi sporočila s področja svojih nalog. Zlasti zagotovi, da javnosti in vsem zainteresiranim stranem hitro daje objektivne, zanesljive in razumljive informacije o svojem delu.

3. Upravni odbor določi potrebne interne predpise za uporabo odstavkov 1 in 2.

4. Informacije, ki jih Komisija in agencija zbereta v skladu s to uredbo, so podvržene Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani institucij in organov Skupnosti ter o prostem pretoku takih podatkov [10].

POGLAVJE II

NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVANJE

Člen 5

Pravni status, območni centri

1. Agencija je organ Skupnosti. Je pravna oseba.

2. V vsaki državi članici agencija uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo nacionalna zakonodaja priznava pravnim osebam. Zlasti lahko pridobi ali odsvoji premičnine in nepremičnine ter je stranka v pravnih postopkih.

3. Na zahtevo Komisije lahko upravni odbor sklene, da bo v soglasju z zadevnimi državami članicami ustanovil območne centre, potrebne za opravljanje nalog v zvezi s spremljanjem plovbe in pomorskega prometa, kakor to določa Direktiva 2002/59/ES.

4. Agencijo predstavlja njen izvršilni direktor.

Člen 6

Osebje

1. Za osebje agencije veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti zaradi izvajanja teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev. Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme potrebna podrobna izvedbena pravila.

2. Brez poseganja v člen 16 agencija v zvezi s svojim osebjem izvršuje pooblastila, ki jih kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev podeljujejo organom za imenovanje.

3. Osebje agencije sestavljajo uradniki, ki jih Komisija ali države članice začasno dodelijo ali premestijo, in ostalo osebje, ki ga agencija pridobi v skladu s potrebami za opravljanje svojih nalog.

Člen 7

Privilegiji in imunitete

Za agencijo in njeno osebje velja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 8

Odgovornost

1. Pogodbeno odgovornost agencije ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2. Sodišče je pristojno za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule v pogodbi, ki jo sklene agencija.

3. V primeru nepogodbene odgovornosti agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupni vsem pravnim redom držav članic, poravna vso škodo, ki jo povzročijo njene službe ali osebje med opravljanjem njihovih nalog.

4. V sporih glede nadomestila škode iz odstavka 3 je pristojno Sodišče.

5. Osebno odgovornost uslužbencev do agencije urejajo določbe kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev, ki veljajo zanje.

Člen 9

Jeziki

1. Za agencijo veljajo določbe Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti [11].

2. Prevajalske storitve, ki so potrebne za delovanje agencije, zagotovi prevajalski center organov Evropske unije.

Člen 10

Ustanovitev upravnega odbora in njegova pooblastila

1. Ustanovi se upravni odbor.

2. Upravni odbor:

(a) imenuje izvršilnega direktorja v skladu s členom 16;

(b) vsako leto do 30. aprila sprejme splošno poročilo agencije za preteklo leto in ga pošlje državam članicam, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(c) v okviru priprave programa dela preuči prošnje držav članic za tehnično podporo, kakor je navedeno v členu 2(c)(ii);

(d) vsako leto do 31. oktobra sprejme program dela agencije za naslednje leto, pri čemer upošteva mnenje Komisije, in ga pošlje državam članicam, Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

Program dela sprejme brez poseganja v letni proračunski postopek Skupnosti. Če Komisija v 15 dneh po datumu sprejetja programa dela izrazi, da se z navedenim programom ne strinja, upravni odbor program ponovno preuči in ga sprejme, po potrebi v spremenjeni obliki, v dveh mesecih v drugi obravnavi bodisi z dvotretjinsko večino, vključno s predstavniki Skupnosti, bodisi s soglasjem vseh predstavnikov držav članic.

(e) pred začetkom finančnega leta sprejme končni proračun agencije ter ga po potrebi prilagodi glede na prispevek Skupnosti in vse druge prihodke agencije;

(f) določi postopke za sprejemanje odločitev izvršilnega direktorja;

(g) opredeli politiko obiskov, ki jih je treba izvesti po členu 3;

(h) opravlja svoje dolžnosti v zvezi s proračunom agencije po členih 18, 19 in 21;

(i) izvršuje disciplinsko oblast nad izvršilnim direktorjem in vodji enot iz člena 15(3);

(j) sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Sestava upravnega odbora

1. Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, štirje predstavniki Komisije, pa tudi štirje predstavniki iz najbolj zadevnih strokovnih sektorjev, ki jih imenuje Komisija in nimajo pravice glasovanja.

Člani odbora se imenujejo na podlagi njihovih izkušenj in strokovnega znanja na področju varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladjami.

2. Vsaka država članica in Komisija imenujeta svoje člane upravnega odbora, pa tudi namestnika, ki bo zastopal člana v primeru njegove odsotnosti.

3. Mandat traja pet let. Mandat se lahko enkrat obnovi.

4. Po potrebi se udeležba predstavnikov tretjih držav in pogoji zanjo uredijo z dogovori iz člena 17(2).

Člen 12

Predsedstvo upravnega odbora

1. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in njegovega namestnika. Namestnik samodejno nadomesti predsednika, če je temu preprečeno opravljanje njegovih dolžnosti.

2. Mandat predsednika in namestnika predsednika traja tri leta in poteče s prenehanjem njunega članstva v upravnem odboru. Mandata se lahko enkrat obnovita.

Člen 13

Zasedanja

1. Upravni odbor skliče predsednik.

2. Izvršilni direktor agencije sodeluje v razpravah.

3. Upravni odbor se redno sestane najmanj dvakrat letno. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali tretjine držav članic.

4. Pri zaupnih zadevah ali pri navzkrižju interesov lahko upravni odbor sklene, da posebne točke dnevnega reda preuči ob odsotnosti članov, ki so imenovani kot predstavniki najbolj zadevnih strokovnih sektorjev. Podrobna pravila za uporabo te določbe se lahko določijo v poslovniku.

5. Upravni odbor lahko povabi katero koli osebo, katere mnenje utegne biti zanimivo, da se udeleži zasedanja kot opazovalka.

6. Članom upravnega odbora lahko s pridržkom določb poslovnika pomagajo svetovalci ali strokovnjaki.

7. Sekretariat za upravni odbor zagotovi agencija.

Člen 14

Glasovanje

1. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

2. Vsak član ima en glas. Izvršilni direktor agencije ne glasuje.

Ob odsotnosti člana je do glasovalne pravice upravičen njegov namestnik.

3. Poslovnik določa podrobnejši način glasovanja, zlasti pogoje, v katerih član nastopa v imenu drugega člana.

Člen 15

Dolžnosti in pooblastila izvršilnega direktorja

1. Agencijo vodi njen izvršilni direktor, ki je pri izvajanju njegovih dolžnosti popolnoma neodvisen, brez poseganja v ustrezne pristojnosti Komisije in upravnega odbora.

2. Izvršilni direktor ima naslednje dolžnosti in pooblastila:

(a) pripravlja program dela in ga po posvetu s Komisijo predloži upravnemu odboru. Stori vse potrebno za njegovo izvajanje. Odziva se na vse prošnje za podporo Komisije ali držav članic v skladu s členom 10(2)(c);

(b) po posvetu s Komisijo in v skladu s politiko, ki jo določi upravni odbor v skladu s členom 10(2)(g), odloča o izvedbi obiskov, ki so predvideni v členu 3;

(c) stori vse potrebno, vključno s sprejetjem internih upravnih navodil in objavo obvestil, da zagotovi delovanje agencije v skladu z določbami te uredbe;

(d) organizira učinkovit sistem spremljanja, ki je namenjen primerjavi dosežkov agencije z njenimi operativnimi cilji. Na podlagi tega izvršilni direktor vsako leto pripravi predlog splošnega poročila in ga predloži upravnemu odboru. Oblikovati mora postopke za redno ocenjevanje, ki so v skladu s priznanimi strokovnimi standardi;

(e) v zvezi z osebjem izvršuje pooblastila po členu 6(2);

(f) pripravlja načrt prihodkov in odhodkov agencije v skladu s členom 18 in izvršuje proračun v skladu s členom 19.

3. Izvršilnemu direktorju lahko pomaga en vodja enote ali več. Če je izvršilni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti eden od vodij.

Člen 16

Imenovanje izvršilnega direktorja

1. Izvršilnega direktorja agencije imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj, pomembnih za varnost v pomorskem prometu in preprečevanje onesnaževanja z ladjami. Upravni odbor odloči s štiripetinsko večino vseh članov, ki imajo pravico glasovanja. Komisija lahko predlaga enega kandidata ali več.

Izvršilnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

2. Mandat izvršilnega direktorja traja pet let. Mandat se lahko enkrat obnovi.

Člen 17

Udeležba tretjih držav

1. Agencija je odprta za udeležbo tretjih držav, ki so z Evropsko skupnostjo sklenile sporazume, pri čemer so sprejele in uporabljajo zakonodajo Skupnosti na področjih varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij.

2. Po ustreznih določbah teh sporazumov se bodo pripravili ukrepi, ki med drugim določajo naravo, obseg in podrobna pravila za udeležbo teh držav pri delu agencije, vključno z določbami o finančnih prispevkih in osebju.

POGLAVJE III

FINANČNE ZAHTEVE

Člen 18

Proračun

1. Prihodke agencije sestavljajo:

(a) prispevek Skupnosti;

(b) morebitni prispevki katere koli tretje države, ki je udeležena pri delu agencije v skladu s členom 17;

(c) dajatve za objavo, usposabljanje in vse druge storitve, ki jih zagotavlja agencija.

2. Odhodki agencije zajemajo kadrovske, upravne in operativne stroške ter stroške za infrastrukturo.

3. Izvršilni direktor pripravi načrt prihodkov in odhodkov agencije za naslednje finančno leto in ga skupaj z organizacijsko shemo pošlje upravnemu odboru.

4. Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5. Upravni odbor vsako leto najpozneje do 30. aprila sprejme osnutek proračuna z okvirnim programom dela ter ga pošlje Komisiji in tretjim državam, ki so udeležene pri delu agencije v skladu s členom 17;

Na podlagi navedenega osnutka proračuna Komisija določi ustrezne načrte odhodkov v predhodnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije, ki ga predloži Svetu po členu 272 Pogodbe. Upoštevati mora obseg odobrenega načrta proračuna Skupnosti za naslednja leta.

6. Po sprejetju splošnega proračuna Evropske unije upravni odbor sprejme proračun agencije in končni program dela ter ju po potrebi prilagodi prispevku Skupnosti. Brez odlašanja ju pošlje Komisiji, organu za izvrševanje proračuna in tretjim državam, ki so udeležene pri delu agencije.

Člen 19

Izvrševanje in nadzor proračuna

1. Proračun agencije izvršuje izvršilni direktor.

2. Nadzor nad obveznostmi, plačili vseh stroškov in nadzor nad vsemi obstoječimi prihodki agencije ter njihovimi izterjavami opravlja finančni nadzornik Komisije.

3. Vsako leto najpozneje do 31. marca izvršilni direktor predloži Komisiji, upravnemu odboru in Računskemu sodišču podrobne račune o prihodkih in odhodkih v predhodnem finančnem letu.

Računsko sodišče preuči te račune v skladu s členom 248 Pogodbe. Vsako leto objavi poročilo o dejavnostih agencije.

4. Na priporočilo upravnega odbora Evropski parlament razreši izvršilnega direktorja agencije glede izvrševanja proračuna.

Člen 20

Boj proti goljufijam

1. V boju proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim se brez omejitev uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta.

2. Agencija pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o internih preiskavah OLAF in brez odlašanja izda ustrezne predpise, ki veljajo za vso njeno osebje.

3. Sklepi o financiranju ter iz njih izhajajoči izvedbeni sporazumi in instrumenti izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi opravita kontrolo na kraju samem nad prejemniki sredstev agencije in službami, odgovornimi za njihovo razdelitev.

Člen 21

Finančne določbe

Po prejemu soglasja Komisije in mnenja Računskega sodišča upravni odbor sprejme Finančno uredbo agencije. Ta finančna uredba zlasti določa postopek, ki ga je treba uporabiti za pripravo in izvrševanje proračuna agencije v skladu s členom 142 Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977 za splošni proračun Evropskih skupnosti [12].

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 22

Ocenjevanje

1. V petih letih po začetku izvajanja dela agencije upravni odbor naroči neodvisno zunanjo oceno izvajanja te uredbe. Komisija da agenciji na voljo vse informacije, ki jih slednja potrebuje za navedeno oceno.

2. Pri ocenjevanju se preveri vpliv te uredbe, agencije in njenih delovnih postopkov na vzpostavitev visoke stopnje varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja z ladij. V soglasju s Komisijo in po posvetu z udeleženimi strankami upravni odbor izda posebno naročilo.

3. Upravni odbor prejme oceno in Komisiji izda priporočila v zvezi s spremembami te uredbe, agencije in njenih delovnih postopkov. Komisija predloži rezultate ocene in priporočila Evropskemu parlamentu in Svetu ter jih objavi.

Člen 23

Začetek dejavnosti agencije

Agencija začne delovati v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. Arias Cañete

[1] UL C 120 E, 24.4.2001, str. 83 in UL C 103 E, 30.4.2002, str. 184.

[2] UL C 221, 7.8.2001, str. 64.

[3] UL C 357, 14.12.2001, str. 1.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2001 (UL C 53 E, 28.2.2002, str. 312), Skupno stališče Sveta z dne 7. marca 2002 (UL C 119 E, 22.5.2002, str. 27) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2002 (še ni bil objavljen v Uradnem listu) ter Sklep Sveta z dne 25. junija 2002.

[5] UL L 208, 5.8.2002, str. 10.

[6] UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

[7] UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

[8] UL L 157, 7.7.1995, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 19, 22.1.2002, str. 17).

[9] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[10] UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

[11] UL 17, 6.10.1958, str. 385/58. Uredba, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 1994.

[12] UL L 356, 31.12.1977, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

--------------------------------------------------