32002R1149Uradni list L 170 , 29/06/2002 str. 0013 - 0013


Uredba Sveta (ES) št. 1149/2002

z dne 27. junija 2002

o odprtju avtonomne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Glede na interes Skupnosti za razvoj skladnih trgovinskih odnosov s tretjimi državami je treba zagotoviti odprtje uvozne tarifne kvote Skupnosti v višini 1000 ton visokokakovostnega svežega, ohlajenega ali zamrznjenega govejega mesa kot avtonomni ukrep.

(2) Kljub težavam v letu 2001 se trg govejega mesa zdaj stabilizira. Povpraševanje potrošnikov v Skupnosti se povečuje, zlasti po visokokakovostnem govejem mesu. Dodatno zmanjšanje tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso bi zadovoljilo interese potrošnikov, kot tudi dobaviteljev. Ne bi pa imelo bistvenega vpliva na skupno količino uvoza govejega mesa v Skupnost.

(3) Vsem zadevnim dobaviteljem v Skupnosti je treba ponuditi enak in nenehen dostop do te kvote. Prav tako je treba zagotoviti ustrezen nadzor. V ta namen bi morala uporaba kvote temeljiti na predložitvi potrdila o pristnosti, ki jamči za vrsto in poreklo proizvodov.

(4) V skladu s členom 32 Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1] upravlja tarifne kvote za proizvode, ki jih ureja ta uredba, Komisija v skladu s podrobnimi pravili, sprejetimi po postopku, ki je določen v členu 43 navedene uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Odpre se letna uvozna tarifna kvota Skupnosti v višini 1000 ton, izražena v masi proizvoda, za visokokakovostno, ohlajeno ali zamrznjeno goveje meso, ki spada med pozicije 0201 30 00 in 0202 30 90 skupne carinske tarife.

2. Zadevna dajatev za kvoto je 20 % glede na vrednost.

3. Leto, za katero velja kvota, traja od 1. julija do 30. junija.

Člen 2

Podrobna pravila za uporabo te uredbe, ki je bila sprejeta v skladu s postopkom, določenim v členu 43 Uredbe (ES) št. 1254/1999, zajemajo določbe, ki uporabo kvote iz člena 1, pogojujejo z predložitvijo potrdila o pristnosti, ki jamči za vrsto in poreklo proizvodov.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2002

Za Svet

Predsednik

M. Arias Cañete

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2345/2001 (UL L 315, 1.12.2001, str. 29).

--------------------------------------------------