32002R0894Uradni list L 142 , 31/05/2002 str. 0003 - 0003


Uredba (ES) št. 894/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 27. maja 2002

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih v Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Teroristični napadi 11. septembra 2001 v Združenih državah in razvoj političnih dogodkov, ki so sledili tem dogodkom, so resno prizadeli prevozne storitve letalskih prevoznikov in povzročili občuten padec povpraševanja v preostalem delu poletne sezone voznega reda letov 2001 in zimske sezone voznega reda letov 2001/2002.

(2) Zaradi zagotovitve, da neizkoriščenost slotov, ki so bili dodeljeni v teh sezonah, ne bi povzročila izgube pravice letalskih prevoznikov do teh slotov, se zdi potrebno jasno in nedvoumno poudariti, da so ti sezoni voznega reda letov resno prizadeli teroristični napadi 11. septembra 2001.

(3) Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti [4] se zato spremeni -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo Sveta (EGS) št. 95/93 se doda naslednji člen:

"Člen 10a

Dogodki dne 11. septembra 2001

Za namene člena 10(3) morajo koordinatorji letalskim prevoznikom priznati pravico do enakega zaporedja slotov v poletni sezoni voznega reda letov 2002 in zimski sezoni voznega reda letov 2002/2003, kakor so jim bili dodeljeni na dan 11. septembra 2001 za poletno sezono voznega reda letov 2001 in zimsko sezono voznega reda letov 2001/2002."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. Arias Cañete

[1] UL C 103 E, 30.4.2002, str. 350.

[2] Mnenje, dano dne 20. marca 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 25. marca 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2002.

[4] UL L 14, 22.1.1993, str. 1.

--------------------------------------------------