32002R0889Uradni list L 140 , 30/05/2002 str. 0002 - 0005


Uredba (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 13. maja 2002

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V okviru skupne prometne politike je pomembno zagotoviti ustrezno raven odškodnine za potnike, udeležene v letalskih nesrečah.

(2) V Montrealu je bila dne 28. maja 1999 sprejeta nova konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki določa nova univerzalna pravila o odgovornosti v primeru nesreč v mednarodnem zračnem prevozu, ki nadomeščajo pravila Varšavske konvencije iz leta 1929 in njene poznejše spremembe [4].

(3) Varšavska konvencija bo obstajala skupaj z Montrealsko konvencijo nedoločen čas.

(4) Montrealska konvencija predvideva režim neomejene odgovornosti v primeru smrti ali poškodbe letalskih potnikov.

(5) Skupnost je podpisala Montrealsko konvencijo in s tem potrdila namero, da postane z ratifikacijo njena pogodbenica.

(6) Uredbo Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč [5] je treba spremeniti zaradi uskladitve z določbami Montrealske konvencije in s tem oblikovati enoten sistem odgovornosti v mednarodnem letalskem prevozu.

(7) Ta uredba in Montrealska konvencija pomenita okrepitev zaščite potnikov in od njih odvisnih oseb ter se ju ne sme razlagati kot zmanjšanje njihove zaščite glede na zakonodajo, ki velja na dan sprejetja te uredbe.

(8) Na notranjem letalskem trgu ni več razlike med notranjim in mednarodnim prometom ter je zato smiselno uvesti enako stopnjo in vrsto odgovornosti v mednarodnem, pa tudi v notranjem prometu v Skupnosti.

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti je zaželeno ukrepanje na ravni Skupnosti zaradi oblikovanja enojnega svežnja pravil za vse letalske prevoznike Skupnosti.

(10) Primerno je predvideti sistem neomejene odgovornosti v primeru smrti ali poškodbe potnikov v smislu varnega in modernega sistema letalskega prometa.

(11) Letalski prevoznik Skupnosti ne bi smel uporabiti določb iz člena 21(2) Montrealske konvencije, razen če dokaže, da škoda ni nastala zaradi malomarnosti ali drugega nedopustnega ravnanja ali opustitve ukrepanja s strani letalskega prevoznika, njegovih uslužbencev ali pooblaščenih predstavnikov.

(12) Enotne omejitve odgovornosti za izgubo, poškodbe ali uničenje prtljage in za škodo, ki je nastala zaradi zamude, ki veljajo za vsa potovanja s prevozniki Skupnosti, bodo potnikom in letalskim podjetjem zagotovile enostavna in jasna pravila ter omogočile potnikom odločanje o tem, kdaj je potrebno dodatno zavarovanje.

(13) Različni režimi glede odgovornosti, ki bi veljali na različnih progah njihovega omrežja, bi bili nepraktični za letalske prevoznike Skupnosti in zavajajoči za njihove potnike.

(14) Zaželeno je, da se žrtve nesreč in od njih odvisne osebe razbremeni kratkoročnih finančnih skrbi v obdobju neposredno po nesreči.

(15) Člen 50 Montrealske konvencije določa, da morajo pogodbenice zagotoviti ustrezno zavarovanje letalskih prevoznikov; pri izpolnjevanju te določbe je treba upoštevati člen 7 Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov [6].

(16) Zaželeno je, da so vsi potniki seznanjeni z osnovnimi informacijami o pravilih glede odgovornosti, da lahko pred potovanjem po potrebi poskrbijo za dodatno zavarovanje.

(17) Treba bo ponovno revidirati denarne zneske, ki jih določa ta uredba, zaradi upoštevanja inflacije in vseh sprememb omejitev odgovornosti v Montrealski konvenciji.

(18) Če so za izvajanje tistih točk Montrealske konvencije, ki niso zajete v Uredbi (ES) št. 2027/97, potrebna dodatna pravila, so za pripravo takšnih določb odgovorne države članice -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2027/97 se spremeni:

1. Naslov se nadomesti:

"Uredba (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage."

2. Člen 1 se nadomesti:

"Člen 1

S to uredbo se izvaja ustrezne določbe Montrealske konvencije v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage ter se določa nekatere dodatne določbe. Področje uporabe teh določb se razširi na letalski prevoz znotraj posamezne države članice.";

3. Člen 2 se nadomesti:

"Člen 2

1. V tej uredbi:

(a) "letalski prevoznik"; pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco;

(b) "letalski prevoznik Skupnosti"; pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 2407/92;

(c) "oseba, upravičena do odškodnine"; pomeni potnika ali katero koli osebo, ki je upravičen do odškodninskega zahtevka v zvezi z navedenim potnikom v skladu z veljavno zakonodajo;

(d) "prtljaga";, razen če ni drugače določeno, pomeni registrirano in neregistrirano prtljago v smislu člena 17(4) Montrealske konvencije;

(e) "SDR"; pomeni posebne pravice črpanja (obračunska enota), kakor jih opredeljuje Mednarodni denarni sklad;

(f) "Varšavska konvencija"; pomeni Konvencijo o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, podpisano v Varšavi 12. oktobra 1929, ali Varšavsko konvencijo, kakor je bila spremenjena v Haagu dne 28. septembra 1955, in konvencijo, ki dopolnjuje Varšavsko konvencijo, sprejeto v Guadalajari dne 18. septembra 1961;

(g) "Montrealska konvencija"; pomeni "Konvencijo o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz";, podpisano v Montrealu dne 28. maja 1999.

2. Pojmi iz te uredbe, ki niso opredeljeni v odstavku 1, so enakovredni tistim, ki so uporabljeni v Montrealski konvenciji.";

4. Člen 3 se nadomesti:

"Člen 3

1. Odgovornost letalskega prevoznika Skupnosti v zvezi s potniki in njihovo prtljago urejajo vse določbe Montrealske konvencije, ki se nanašajo na takšno odgovornost.

2. Obveznost zavarovanja iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 2407/92, kolikor se nanaša na odgovornost do potnikov, se razume kot zahteva, da se letalski prevoznik Skupnosti zavaruje v zadostni višini, ki vsem osebam, upravičenim do odškodnine, zagotavlja izplačilo celotnega zneska odškodnine, do katere imajo pravico v skladu s to uredbo.";

5. Doda se naslednji člen:

"Člen 3a

Dodatni znesek, ki ga v skladu s členom 22(2) Montrealske konvencije lahko zahteva letalski prevoznik Skupnosti, če potnik v posebni izjavi izrazi željo glede dostave svoje prtljage do namembnega kraja, temelji na tarifi, ki je odvisna od dodatnih stroškov prevoza in zavarovanja zadevne prtljage, ki presegajo običajne stroške za prtljago, ocenjene v višini, ki je enaka ali nižja od omejene odgovornosti. Tarifa se da na voljo potnikom na njihovo zahtevo.";

6. Člen 4 se črta;

7. Člen 5 se nadomesti:

"Člen 5

1. Letalski prevoznik Skupnosti mora brez odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje petnajst dni po ugotovitvi identitete fizične osebe, upravičene do odškodnine, izplačati predplačilo, ki je potrebno za kritje njenih takojšnjih ekonomskih potreb v sorazmerju z nastalo škodo.

2. Brez poseganja v odstavek 1 predplačilo v primeru smrti ne sme biti manjše od 16000 SDR na potnika v protivrednosti v evrih.

3. Predplačilo ne pomeni priznanja odgovornosti in se lahko upošteva pri poznejših zneskih, izplačanih na podlagi odgovornosti letalskega prevoznika Skupnosti, vendar ni vračljivo, razen v primerih iz člena 20 Montrealske konvencije ali kadar oseba, ki je prejela predplačilo, do odškodnine ni upravičena.";

8. Člen 6 se nadomesti:

"Člen 6

1. Vsi letalski prevozniki morajo pri prodaji letalskega prevoza v Skupnosti zagotoviti, da bo povzetek glavnih določb, ki urejajo odgovornost do potnikov in njihove prtljage, vključno z roki za vložitev odškodninskega zahtevka in možnostjo posebne izjave o prtljagi, na voljo vsem potnikom na vseh prodajnih mestih, vključno s prodajo preko telefona ali interneta. Za izpolnitev zahteve v zvezi z informacijami letalski prevozniki Skupnosti uporabijo obvestilo iz priloge. Takšnega povzetka ali obvestila ni dovoljeno uporabiti kot podlago za odškodninski zahtevek ali za razlago določb te uredbe ali Montrealske konvencije.

2. Poleg zahtev glede informacij iz odstavka 1 morajo vsi letalski prevozniki v zvezi z letalskim prevozom, ki se izvaja ali prodaja v Skupnosti, vsakemu potniku izdati pisno obvestilo o:

- omejitvi odgovornosti prevoznika, ki velja za zadevni let, v primeru smrti ali poškodbe, če taka omejitev obstaja,

- omejitvi odgovornosti prevoznika do določenega zneska, ki velja za zadevni let, v primeru uničenja, izgube ali poškodbe prtljage in opozorilo o tem, da mora potnik letalsko podjetje pri prijavnem okencu pred letom opozoriti na vso prtljago, katere vrednost presega ta znesek, ali prtljago v celoti zavarovati;

- omejitvi odgovornosti prevoznika, ki velja za zadevni let, v primeru škode zaradi zamude.

3. Kadar celoten prevoz opravijo letalski prevozniki Skupnosti, so omejitve, ki so navedene v skladu z zahtevami o informacijah iz odstavkov 1 in 2, omejitve, določene s to uredbo, razen v primeru ko letalski prevoznik Skupnosti prostovoljno določi višje omejitve. Za vse prevoze, ki jih izvajajo letalski prevozniki izven Skupnosti, veljata odstavka 1 in 2 samo v zvezi s prevozom do, iz ali znotraj Skupnosti.";

9. Člen 7 se nadomesti:

"Člen 7

Najpozneje v treh letih po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 889/2002 [7] Komisija pripravi poročilo o uporabi te uredbe. Komisija preuči zlasti potrebo po spremembi zneskov, navedenih v ustreznih členih Montrealske konvencije glede na gospodarski razvoj in notifikacije depozitarja ICAO."

10. Doda se naslednja priloga:

"

PRILOGA

Odgovornost letalskega prevoznika do potnikov in njihove prtljage

To informativno obvestilo je povzetek pravil o odgovornosti, ki veljajo za letalske prevoznike Skupnosti, kakor določata zakonodaja Skupnosti in Montrealska konvencija.

Odškodnina v primeru smrti ali poškodbe

Za odgovornost v primeru poškodbe ali smrti potnika finančne omejitve niso določene. Letalski prevoznik ne more izpodbijati odškodninskih zahtevkov za škodo do 100000 SDR (približna protivrednost v lokalni valuti). Pri višjih vsotah lahko letalski prevoznik zahtevku ugovarja, če dokaže, da ni ravnal malomarno ali po svoji krivdi.

Predplačila

V primeru smrti ali poškodbe potnika mora letalski prevoznik v 15 dneh po identifikaciji osebe, ki je upravičena do odškodnine, izplačati predplačilo, ki je potrebno za kritje njenih takojšnjih ekonomskih potreb. V primeru smrti potnika predplačilo ne sme biti manjše od 16000 SDR (približna protivrednost v lokalni valuti).

Zamude potnikov

V primeru zamude potnika je letalski prevoznik odgovoren za škodo, razen če je sprejel vse primerne ukrepe za preprečitev škode ali če sprejetje takšnih ukrepov niso bilo mogoče. Odgovornost za zamudo potnika je omejena na 4150 SDR (približna protivrednost v lokalni valuti).

Zamude pri prevozu prtljage

V primeru zamud pri prevozu prtljage je letalski prevoznik odgovoren za škodo, razen če je sprejel vse ustrezne ukrepe za preprečitev škode ali če sprejetje takšnih ukrepov niso bilo mogoče. Odgovornost za zamudo prtljage je omejena na 1000 SDR (približna protivrednost v lokalni valuti).

Uničenje, izguba ali poškodba prtljage

Letalski prevoznik je odgovoren za uničenje, izgubo ali poškodbe prtljage do višine 1000 SDR (približna protivrednost v lokalni valuti). V primeru registrirane prtljage je odgovoren, četudi ni krivdno odgovoren, razen v primeru slabe kakovosti prtljage. Pri neregistrirani prtljagi je prevoznik krivdno odgovoren.

Višje omejitve odgovornosti v zvezi s prtljago

Potnik ima pravico do višje omejitve odgovornosti, če najpozneje ob prijavi na let vloži posebno izjavo in plača dodatni znesek.

Pritožbe v zvezi s prtljago

Če je prtljaga poškodovana, izgubljena ali uničena ali če zamuja, mora potnik letalskemu prevozniku takoj poslati pisno pritožbo. V primeru poškodbe registrirane prtljage mora potnik vložiti pritožbo v sedmih dneh in v primeru zamude v 21 dneh, v obeh primerih od datuma, ko mu je bila prtljaga dana na voljo.

Odgovornost pogodbenih in dejanskih prevoznikov

Če letalski prevoznik, ki dejansko opravlja prevoz, ni hkrati tudi pogodbeni prevoznik, ima potnik pravico nasloviti pritožbo ali vložiti odškodninski zahtevek zoper enega ali drugega. Če je na vozovnici označeno ime ali koda letalskega prevoznika, velja navedeni letalski prevoznik kot pogodbeni prevoznik.

Rok za vložitev tožbe

Vse odškodninske zahtevke je treba vložiti na sodišču v dveh letih po datumu prihoda zrakoplova ali po datumu, ko bi zrakoplov moral pristati.

Podlaga za informacije

Zgoraj navedene določbe temeljijo na Montrealski konvenciji z dne 28. maja 1999, ki se v Skupnosti izvaja z Uredbo (ES) št. 2027/97 (kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 889/2002) in nacionalno zakonodajo držav članic.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od datuma njenega začetka veljavnosti ali od datuma začetka veljavnosti Montrealske konvencije za Skupnost, karkoli nastopi pozneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

J. Piqué I Camps

[1] UL C 337 E, 28.11.2000, str. 68 in UL C 213 E, 31.7.2001, str. 298.

[2] UL C 123, 25.4.2001, str. 47.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2001 (UL C 21, 24.1.2002, str. 256), Skupno stališče Sveta z dne 19. decembra 2001 (UL C 58 E, 5.3.2002, str. 8) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002.

[4] UL L 194, 18.7.2001, str. 38.

[5] UL L 285, 17.10.1997, str. 1.

[6] UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

[7] UL L 140, 30.5.2002, str. 2.

--------------------------------------------------