32002R0434Official Journal L 067 , 09/03/2002 P. 0006 - 0006


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 434/2002

z dne 8. marca 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 94/2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o informacijskih in promocijskih ukrepih za kmetijske proizvode na notranjem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 z dne 19. decembra 2000 o informacijskih in promocijskih ukrepih za kmetijske proizvode na notranjem trgu1, in zlasti členov 12 in 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 94/20022, nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 305/20023, določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2826/2000.

(2) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 94/2002 določa 15. junij in za prvič 15. marec 2002 kot rok za predstavitev programov zadevni državi članici, ki jih predložijo trgovinska združenja in medpanožne organizacije.

(3) Zaradi pozne objave smernic za različne sektorje ter zlasti za rezano cvetje in žive rastline naj se v prvem letu rok za predstavitev programov zadevni državi članici prestavi nazaj na 31. marec.

(4) Ukrepi, ki so predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem, danim na skupnem zasedanju upravljalnih odborov za promocijo kmetijskih proizvodov -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi stavek člena 5(1) Uredbe (ES) št. 94/2002 se zamenja z naslednjim:

Za izvajanje ukrepov po programih iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2826/2000 predložijo trgovinska združenja Skupnosti ali medpanožne organizacije, ki so predstavniki zadevnega(-ih) sektorja(-ev), programe v odgovor na razpise za predloge, ki jih izdajo zadevne države članice, prvič pred 31. marcem in nato pred 15. junijem.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2002

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

1 UL L 328, 21.12.2000, str. 2.

2 UL L 17, 19.1.2002, str. 20.

3 UL L 47, 19.2.2002, str. 12.