32002L0090Uradni list L 328 , 05/12/2002 str. 0017 - 0018


Direktiva Sveta 2002/90/ES

z dne 28. novembra 2002

o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(a) in člena 63(3)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Francoske republike [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Eden od ciljev Evropske unije je postopna izgradnja območja svobode, varnosti in pravice, kar med drugim pomeni, da se je treba bojevati proti nezakonitim imigracijam.

(2) Zato bi bilo treba sprejeti ukrepe za boj proti pomoči pri nezakonitih imigracijah, in sicer tako pri nedovoljenem prehodu meje v ožjem smislu kot pri vzdrževanju mrež za izkoriščanje ljudi.

(3) Zato je bistveno, da se približajo že obstoječe zakonske določbe; to so zlasti natančna opredelitev kršitve in izjem na eni strani, kar je predmet te direktive, ter predpisane minimalne kazni, odgovornost pravnih oseb in sodne pristojnosti na drugi strani, kar je predmet Okvirnega sklepa Sveta 2002/946/PNZ z 28. novembra 2002 o krepitvi kazenskega okvirja na področju preprečevanja nudenja pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju [3].

(4) Namen te direktive je opredeliti pomoč pri nezakonitih imigracijah in s tem omogočiti učinkovitejše izvajanje Okvirnega sklepa 2002/946/PNZ, z namenom da se prepreči to kaznivo dejanje.

(5) Ta direktiva dopolnjuje druge instrumente, sprejete za boj proti nezakonitim imigracijam, nezakonitem zaposlovanju, trgovini z ljudmi in spolnem izkoriščanju otrok.

(6) Glede Islandije in Norveške ta direktiva pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvijanju schengenskega pravnega reda [4], ki sodijo na območje iz člena 1(E) Sklepa Sveta 1999/437/ES z 17. maja 1999 o nekaterih dogovorih za uporabo tega sporazuma [5],

(7) Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi te direktive v skladu z ustreznimi določbami Pogodb.

(8) Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te direktive, in je direktiva zato ne zavezuje niti je ni dolžna uporabljati. Glede na to, da je namen te direktive razvijanje schengenskega pravnega reda po določbah tretjega dela naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih, potem ko Svet sprejme to direktivo, odloči, ali jo bo prenesla v svojo nacionalno zakonodajo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Splošna kršitev zakona

1. Vsaka država članica sprejme ustrezne sankcije za:

(a) vsako osebo, ki namenoma pomaga drugi osebi, ki ni državljan države članice, da vstopi ali v tranzitu prečka ozemlje države članice, pri čemer krši zakone te države o vstopu oziroma tranzitu tujcev;

(b) vsako osebo, ki zaradi dobička pomaga drugi osebi, ki ni državljan države članice, da prebiva na ozemlju države članice, pri čemer krši zakone te države o prebivanju tujcev.

2. Vsaka država članica lahko sklene, da v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in prakso ne bo izrekala sankcij za ravnanja iz odstavka 1(a), kadar je cilj takšnega ravnanja priskrbeti tej osebi človekoljubno pomoč.

Člen 2

Napeljevanje, sodelovanje in poskus

Vsaka država članica ukrene vse potrebno, da zagotovi, da se sankcije, omenjene v členu 1, lahko uporabljajo tudi za:

(a) napeljevalce,

(b) pomagače ali

(c) osebe, ki poskusijo izvesti

kršitev v smislu člena 1(1)(a) ali (b).

Člen 3

Sankcije

Vsaka država članica ukrene vse potrebno, da zagotovi, da se kršitve iz členov 1 in 2 kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami.

Člen 4

Izvajanje

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 5. decembrom 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb svoje nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, vključno s preglednico, ki prikazuje, kako se določbe te direktive ujemajo s sprejetimi nacionalnimi določbami. Komisija obvesti o tem druge države članice.

Člen 5

Razveljavitev

S 5. decembrom 2004 se razveljavi člen 27(1) Schengenske konvencije. Če država članica izvaja to direktivo na podlagi člena 4(1) pred tem datumom, se navedena določba za to državo članico preneha uporabljati od datuma izvedbe.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 28. novembra 2002

Za Svet

Predsednik

B. Haarder

[1] UL C 253, 4.9.2000, str. 1.

[2] UL C 276, 1.10.2001, str. 244.

[3] UL L 328, 5.12.2002, str. 1.

[4] UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

[5] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

--------------------------------------------------