32002L0085Uradni list L 327 , 04/12/2002 str. 0008 - 0009


Direktiva 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 5. novembra 2002

o spremembi Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Prometna varnost in okoljska vprašanja, povezana s prometom, so bistvenega pomena pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti.

(2) Uporaba naprav za omejevanje hitrosti pri kategoriji najtežjih motornih vozil pozitivno vpliva na izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Prispeva tudi k varstvu okolja.

(3) Direktiva Sveta 92/6/EGS [4] predvideva, da bi se lahko glede na tehnične možnosti in izkušnje držav članic zahteve o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti kasneje razširile na lahka tovorna vozila.

(4) Razširitev področja uporabe Direktive 92/6/EGS na vozila z več kot 3,5 tonami, namenjena za prevoz blaga ali potnikov, je le eden od ukrepov, za katere se je Svet zavzemal v svoji resoluciji z dne 26. junija 2000 o povečanju varnosti v cestnem prometu [5], v skladu s sporočilom Komisije o prednostnih nalogah glede varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji z dne 20. marca 2000.

(5) Področje uporabe Direktive 92/6/EGS bi bilo treba razširiti na motorna vozila kategorije M2, na vozila kategorije M3, pri katerih je največja masa večja od 5 ton, vendar ne presega 10 ton, in na vozila kategorije N2.

(6) Ker države članice ne morejo v zadostni meri uresničiti ciljev predlaganih ukrepov, in sicer uvedbe sprememb predpisov o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije težkih vozil na celotnem območju Skupnosti, in ker se lahko cilji zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje uresničijo na ravni Skupnosti, Komisija lahko sprejme ukrepe, ki so skladni z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, ki ga določa navedeni člen, ta direktiva ne presega meja nujnih ukrepov za uresničitev takšnih ciljev.

(7) Direktivo 92/6/EGS je zato treba ustrezno spremeniti -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 92/6/EGS se spremeni:

1. Členi 1 do 5 se nadomestijo z:

"Člen 1

V tej direktivi "motorno vozilo" pomeni vsako vozilo na lastni pogon, ki sodi v kategorijo M2, M3, N2 ali N3 in je namenjeno uporabi na cesti ter ima najmanj štiri kolesa in največjo konstrukcijsko določeno hitrost, ki presega 25 km/h.

Šteje se, da so kategorije M2, M3, N2 in N3 tiste kategorije, ki so določene v Prilogi II k Direktivi 70/156/EGS [6].

Člen 2

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo uporabo motornih vozil kategorij M2 in M3 iz člena 1 na cesti samo, če imajo vgrajeno napravo za omejevanje hitrosti, ki je nastavljena tako, da vozilo ne more preseči hitrosti 100 kilometrov na uro.

Vozila kategorije M3, registrirana pred 1. januarjem 2005, pri katerih največja masa presega 10 ton, imajo lahko še naprej vgrajene naprave, pri katerih je najvišja hitrost nastavljena na 100 kilometrov na uro.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, za zagotovitev, da se motorna vozila kategorije N2 in N3 iz člena 1 uporabljajo na cesti samo, če imajo vgrajeno napravo za omejevanje hitrosti, nastavljeno tako, da vozilo ne more preseči hitrosti 90 kilometrov na uro.

2. Države članice lahko zahtevajo, da je naprava za omejevanje hitrosti v vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju in se uporabljajo izključno za prevoz nevarnega blaga, nastavljena tako, da takšna vozila ne morejo preseči največje hitrosti, manjše od 90 kilometrov na uro.

Člen 4

1. Za vozila kategorije M3 z največjo maso več kakor 10 ton in motorna vozila kategorije N3 veljata člena 2 in 3:

(a) za vozila, registrirana po 1. januarju 1994, od 1. januarja 1994,

(b) za vozila, registrirana med 1. januarjem 1988 in 1. januarjem 1994,

(i) od 1. januarja 1995 za vozila, ki se uporabljajo za notranji in tudi za mednarodni prevoz,

(ii) od 1. januarja 1996 za vozila, ki se uporabljajo izključno za notranji prevoz.

2. Za motorna vozila kategorije M2, vozila kategorije M3, pri katerih je največja masa večja od 5 ton, vendar ne presega 10 ton, in vozila kategorije N2 veljata člena 2 in 3 najkasneje:

(a) od 1. januarja 2005 za vozila, registrirana po 1. januarju 2005,

(b) za vozila, ki izpolnjujejo mejne vrednosti iz Direktive 88/77/EGS [7], registrirana med 1. oktobrom 2001 in 1. januarjem 2005, pa:

(i) od 1. januarja 2006 za vozila, ki se uporabljajo tako za notranji kot tudi za mednarodni prevoz,

(ii) od 1. januarja 2007 za vozila, ki se uporabljajo izključno za notranji prevoz.

3. Države članice lahko po 1. januarju 2005 za obdobje, ki ni daljše od treh let, izvzamejo iz uporabe določb členov 2 in 3 vozila kategorije M2 in vozila kategorije N2, pri katerih je največja masa večja od 3,5 ton, vendar ne presega 7,5 ton, ki so vpisana v državnem registru in ne vozijo na ozemlju druge države članice.

Člen 5

1. Naprave za omejevanje hitrosti iz členov 2 in 3 morajo izpolnjevati tehnične zahteve, določene v Prilogi k Direktivi 92/24/EGS [8]. Vendar imajo lahko vsa vozila, zajeta v tej direktivi in registrirana pred 1. januarjem 2005, še naprej vgrajene naprave za omejevanje hitrosti, skladne s tehničnimi zahtevami, ki jih določijo pristojni nacionalni organi.

2. Naprave za omejevanje hitrosti vgradijo v delavnicah ali pri organih, ki jih odobrijo države članice."

2. Vstavi se člen:

"Člen 6a

Komisija v okviru programa ukrepanja na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju od 2002 do 2010 oceni vpliv nastavitve naprav za omejevanje hitrosti, ki jih uporabljajo vozila kategorije M2 in vozila kategorije N2 z največjo maso 7,5 ton ali manj, na varnost v cestnem prometu in na cestni promet, če so te naprave nastavljene na hitrosti, ki jih določa ta direktiva.

Komisija predloži ustrezne predloge, če je to potrebno."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. novembra 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

T. Pedersen

[1] UL C 270 E, 25.9.2001, str. 77.

[2] UL C 48, 21.2.2002, str. 47.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 7. februarja 2002 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 25. junija 2002 (UL C 228 E, 25.9.2002, str. 14) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2002 (še ni bil objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 57, 2.3.1992, str. 27.

[5] UL C 218, 31.7.2000, str. 1.

[6] Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/116/ES (UL L 18, 21.1.2002, str. 1).

[7] Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).

[8] Direktiva Sveta 92/24/EGS z dne 31. marca 1992 o napravah za omejevanje hitrosti ali podobnih vgrajenih sistemih za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij motornih vozil (UL L 129, 14.5.1992, str. 154).

--------------------------------------------------