32002L0067Uradni list L 191 , 19/07/2002 str. 0020 - 0021


Direktiva Komisije 2002/67/ES

z dne 18. julija 2002

o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 20. marca 2000, o približevanju zakonov držav članic o označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil [1], spremenjene z Direktivo Komisije 2001/101/ES [2] in zlasti člena 4(2) in (3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kinin in kofein se uporabljata pri proizvodnji ali pripravi nekaterih živil kot aroma, ali v primeru kofeina, kot sestavina. Za večino potrošnikov zmerno uživanje teh snovi verjetno ne predstavlja tveganja za zdravje.

(2) Po ugotovitvah Znanstvenega odbora za hrano s toksikološkega vidika ni pridržkov za nadaljnjo uporabo kinina do določene najvišje dovoljene vrednosti v grenkih pijačah. Uživanje kinina lahko povzroča kontraindikacije pri nekaterih ljudeh iz zdravstvenih razlogov, ali ker so preobčutljivi na snov.

(3) Kar zadeva kofein, je Znanstveni odbor za hrano v svojem mnenju, z dne 21. januarja 1999, o kofeinu in drugih snoveh, ki se uporabljajo kot sestavine v "energijskih pijačah", sklenil, da za odrasle, razen nosečnic, delež "energijskih pijač" v skupni porabi kofeina ni razlog za zaskrbljenost, ob predpostavki, da "energijske pijače" nadomeščajo druge vire kofeina. Vendar pa lahko pri otrocih povečanje zaužite dnevne količine kofeina na določeni ravni dnevne porabe povzroči začasne spremembe v vedenju, kot na primer povečano razdražljivost, preobčutljivost, živčnost ali strah. Hkrati je po mnenju Odbora za nosečnice priporočljivo zmerno dnevno uživanje kofeina.

(4) Zaradi teh ugotovitev je treba zagotoviti označevanje, ki potrošniku daje jasno informacijo o prisotnosti kinina ali kofeina v živilu ter, ko gre za kofein, opozorilo in označbo količine kofeina, kadar ta presega določeno raven v pijačah, ki naravno ne vsebujejo kofeina.

(5) Direktiva 2000/13/ES ne predpisuje obvezne in izrecne navedbe arom v seznamu sestavin. Kinin ali kofein, ki se uporabljata kot aroma, zato morda nista poimensko navedena med sestavinami. Celo, kadar je kofein kot tak omenjen med sestavinami, ni potrebno navesti, če je njegova vsebnost visoka.

(6) Nekatere države članice so z nacionalnimi predpisi določile obvezno navedbo prisotnosti kinina in/ali kofeina na oznakah živil, ki vsebujejo te snovi, v nekaterih primerih tudi navedbo količine kofeina, z opozorilom. Obstoj in uporaba različnih nacionalnih predpisov predstavlja tehnične težave v trgovanju z navedenima živiloma v Skupnosti.

(7) Da bi vsem potrošnikom na celotnem območju Skupnosti zagotavljali informacije in omogočili prost pretok zadevnih proizvodov, je treba uvesti usklajene določbe, ki se bodo uporabljale za živila, ki vsebujejo kinin in živila, ki vsebujejo kofein. Po teh določbah je treba vključiti obvezne podrobne podatke o oznakah, poleg že predpisanih v Direktivi 2000/13/ES.

(8) Ukrepi, predpisani s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora o prehranski verigi in zdravju živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretje alinee drugega pododstavka člena 6(6) Direktive 2000/13/ES, je potrebno kinin in/ali kofein, ki se uporabljata kot aroma pri proizvodnji ali pripravi živil, poimensko navesti v seznamu sestavin, navedenih v členu 3(1)(2) Direktive 2000/13/ES, takoj za besedo "aroma".

Člen 2

1. Kadar pijača, ki je namenjena uživanju brez spreminjanja, ali z obnovitvijo zgoščenega ali sušenega proizvoda, vsebuje kofein katerega koli izvora, v razmerju, ki je večje od 150mg/l, mora oznaka, ki je v istem vidnem polju kot ime, pod katerim se proizvod prodaja, vsebovati naslednje sporočilo: "Visoka vsebnost kofeina".

Temu sporočilu sledi, v oklepajih in v skladu s členom 13(2) Direktive 2000/13/ES, vsebnost kofeina, izražena v mg/100 ml.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za pijače na podlagi kave, čaja, ali kavnega ali čajnega ekstrakta, če ime, pod katerim se proizvod prodaja, vsebuje besedo "kava" ali "čaj".

Člen 3

1. Države članice dovolijo trgovino s proizvodi, ki so skladni s to direktivo, od 1. julija 2003.

2. Države članice prepovejo trgovino s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo, od 1. julija 2004.

Trgovina s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo in so bili označeni pred 1. julijem 2004, se dovoli do porabe zalog.

Člen 4

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

[2] UL L 310, 28.11.2001, str. 19.

--------------------------------------------------