32002L0056Uradni list L 193 , 20/07/2002 str. 0060 - 0073


Direktiva Sveta 2002/56/ES

z dne 13. junija 2002

o trženju semenskega krompirja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 66/403/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semenskega krompirja [2] se pogosto in bistveno spreminja [3]. Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedeno direktivo izdati v obliki prečiščenega besedila.

(2) Proizvodnja krompirja zavzema pomembno mesto v kmetijstvu Skupnosti.

(3) Zadovoljivi rezultati pri gojenju krompirja so v veliki meri odvisni od uporabe ustreznega semenskega krompirja.

(4) Proizvodnja krompirja v Skupnosti bo bolj produktivna, če države članice pri izboru sort, dovoljenih za trženje, uporabijo enotna pravila, ki so kolikor mogoče stroga, zlasti kar zadeva zdravstveno stanje. Zato Direktiva Sveta 2002/53/ES [4] določa skupni katalog sort poljščin.

(5) Zaželeno je, da se za Skupnost vzpostavi enotna shema potrjevanja, ki temelji na izkušnjah s shemami držav članic in Gospodarske komisije za Evropo. V smislu konsolidacije notranjega trga bi morala shema Skupnosti zajemati proizvodnjo semena za trženje in trženje znotraj Skupnosti in ne bi smela nuditi možnosti, da države članice enostransko odstopajo na način, ki bi oviral prost pretok rastlin znotraj Skupnosti.

(6) Kot splošno pravilo se trženje semenskega krompirja dovoli le, če je bil krompir uradno pregledan in potrjen v skladu s pravili za potrjevanje kot osnovni semenski krompir ali certificirani semenski krompir. Izbira strokovnih izrazov "osnovni semenski krompir" in "certificiran semenski krompir" temelji na že obstoječi mednarodni terminologiji. Pod določenimi pogoji mora biti mogoče, da se na trg žlahtniteljev da semenski krompir generacij pred osnovnim semenskim krompirjem in nedodelan semenski krompirja.

(7) Države članice lahko razdelijo kategorije semenskega krompirja na stopnje, ki izpolnjujejo različne zahteve. Primerno je določiti, da se stopnje Skupnosti in njihove zahteve lahko vzpostavi po hitrem postopku. V tem pogledu bi bilo državam članicam treba prepustiti, da odločijo o obsegu, v katerem bodo uporabile te stopnje za svojo lastno proizvodnjo.

(8) Ob upoštevanju najnovejšega napredka v tehnikah razmnoževanja, je primerno določiti postopek Skupnosti za sprejem posebnih pravil za trženje semenskega krompirja, proizvedenega s tehnikami, ki vključujejo mikropropagacijo.

(9) Pravila Skupnosti ne veljajo za semenski krompir, ki je namenjen za izvoz v tretje države.

(10) Za izboljšanje ne le genske vrednosti in zdravstvenega stanja semenskega krompirja Skupnosti, temveč tudi njegovih zunanjih lastnosti, je treba predvideti dovoljena odstopanja glede nečistosti, poškodb in bolezni semenskega krompirja.

(11) Državam članicam se lahko dovoli, da glede trženja semenskega krompirja na celotnem ozemlju ali na delu njihovega ozemlja sprejmejo za določene virusne bolezni, ki ne obstajajo v navedenih regijah ali ki so posebej škodljive za nasade v navedenih regijah, strožje ukrepe, kot jih predvideva Priloga I. Izkazalo se je, da je področje uporabe te določbe treba razširiti na škodljive organizme, ki niso virusne bolezni.

(12) Za zagotovitev izvirnosti semenskega krompirja se morajo določiti pravila Skupnosti za pakiranje, pečatenje in zaznamovanje. V ta namen bi morale etikete navesti podatke, potrebne tako za uradno preveritev kot za informacijo uporabniku in bi morale jasno navajati vrsto potrjevanja v Skupnosti.

(13) Uvesti je treba pravila za trženje kemično obdelanega semenskega krompirja in semenskega krompirja, primernega za ekološko proizvodnjo in ohranjanje rastlinskih genskih virov zaradi ohranjanja in situ sort, ki jim grozi genska erozija.

(14) Dovoliti je treba odstopanja pod določenimi pogoji, brez poseganja v določbe člena 14 Pogodbe. Države članice, ki uporabijo odstopanja, si pri inšpekcijskih pregledih nudijo medsebojno upravno pomoč.

(15) Za zagotovitev skladnosti tako z zahtevami glede kakovosti semenskega krompirja kot z določbami za zagotovitev njegove izvirnosti, morajo države članice določiti primeren sistem kontrol.

(16) Semenski krompir, ki izpolnjuje te zahteve, ne sme biti, brez poseganja v člen 30 Pogodbe, predmet tržnih omejitev, razen tistih, ki so predvidene v pravilih Skupnosti, z izjemo primerov, ko pravila Skupnosti predvidevajo dovoljena odstopanja glede bolezni, škodljivih organizmov ali njihovih prenašalcev.

(17) Predvideti je treba, da se znotraj Skupnosti trženje semenskega krompirja, proizvedenega v tretjih državah, dovoli le, če daje ista zagotovila kot semenski krompir, ki je uradno potrjen znotraj Skupnosti in ustreza pravilom Skupnosti.

(18) V obdobjih, ko nastopijo težave pri oskrbi s potrjenim semenskim krompirjem različnih kategorij, je treba začasno dovoliti trženje semenskega krompirja, ki izpolnjuje manj stroge zahteve, pa tudi semenskega krompirja, ki pripada sortam, ki niso vključene niti v Skupni katalog sort niti v nacionalno sortno listo.

(19) Za zagotovitev, da semenski krompir, potrjen v državah članicah, izpolnjuje predpisane zahteve, in za omogočanje primerjav, ki se bodo v prihodnosti delale med tem semenskim krompirjem in semenskim krompirjem iz tretjih držav, je treba v državah članicah vzpostaviti primerjalne poskuse Skupnosti, ki bodo omogočili letno naknadno kontrolo različnih kategorij potrjenega semenskega krompirja. Države članice je treba pooblastiti, da prepovejo trženje vseh ali nekaterih sort semenskega krompirja, ki prihajajo iz drugih držav članic, če primerjalni poskusi v obdobju nekaj let dajo nezadovoljive rezultate.

(20) Zaželeno je organizirati začasne poskuse za iskanje boljših alternativ nekaterim določbam, določenim v tej direktivi.

(21) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o izvrševanju na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil [5].

(22) Ta direktiva ne bi smela vplivati na obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv, določenih v Prilogi IV, del B –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za proizvodnjo namenjeno trženju in trženje semenskega krompirja znotraj Skupnosti.

Direktiva ne velja za semenski krompir, namenjen za izvoz v tretje države.

Člen 2

V tej direktivi:

(a) "trženje": pomeni prodajo, posedovanje z namenom prodaje, ponudbo za prodajo in kakršno koli odsvojitev, dobavo ali prenos tretjim osebam, usmerjen v tržno izkoriščanje semenskega krompirja, odplačno ali neodplačno.

Trgovanje s semenskim krompirjem, ki ni namenjeno tržnemu izkoriščanju sorte, kot so naslednje aktivnosti, se ne šteje kot trženje:

- dobava semenskega krompirja uradnim organom za testiranje in inšpekcijo,

- dobava semenskega krompirja izvajalcem storitev za dodelavo ali pakiranje,

pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenem semenskem krompirju.

Pod določenimi pogoji se dobava semenskega krompirja izvajalcem storitev za proizvodnjo nekaterih kmetijskih surovin za industrijske namene ali razmnoževanje semena za navedeni namen ne šteje kot trženje, pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenem semenu ali proizvodu spravila. Dobavitelj semenskega krompirja organu za potrjevanje zagotovi kopijo bistvenih delov pogodbe, sklenjene z izvajalcem storitev, in to vključuje standarde in pogoje, ki jih trenutno izpolnjuje dobavljen semenski krompir.

Pogoji za uporabo te določbe se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2);

(b) "osnovni semenski krompir": pomeni krompirjeve gomolje

(i) ki so bili proizvedeni v skladu s sprejeto prakso za vzdrževanje sorte in zdravja;

(ii) ki so namenjeni predvsem proizvodnji certificiranega semenskega krompirja;

(iii) ki izpolnjujejo minimalne pogoje, določene v Prilogah I in II za osnovni semenski krompir; in

(iv) za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne pogoje, določene zgoraj;

(c) "certificiran semenski krompir": pomeni krompirjeve gomolje

(i) ki so bili proizvedeni neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena ali iz semena generacije pred osnovnim semenom, za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje, določene za osnovno seme;

(ii) ki so namenjeni predvsem za proizvodnjo krompirja, ki ni semenski krompir;

(iii) ki izpolnjujejo minimalne pogoje, določene v Prilogah I in II za certificiran semenski krompir; in

(iv) za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo zgoraj navedene minimalne pogoje;

(d) "uradni ukrepi": so ukrepi, ki jih sprejmejo

(i) državni organi; ali

(ii) katera koli pravna osebe javnega ali zasebnega prava, ki deluje v imenu države; ali

(iii) v primeru pomožnih dejavnosti, ki so tudi predmet državnega nadzora, katere koli fizične osebe, ustrezno zaprisežene za ta namen,

pod pogojem, da osebe, navedene pod (ii) in (iii), nimajo osebnih koristi iz takih ukrepov.

Člen 3

1. Države članice določijo, da semenski krompir ne sme biti dan na trg, če ni uradno potrjen kot "osnovni semenski krompir" ali "certificiran semenski krompir" in če ne izpolnjuje minimalnih pogojev, določenih v Prilogah I in II. Države članice predpišejo, da se lahko semenski krompir, ki med trženjem ne izpolnjuje minimalnih pogojev, določenih v Prilogi II, sortira. Gomolji, ki niso zavrnjeni, se nato nadalje uradno pregledajo.

2. Države članice lahko razdelijo kategorije semenskega krompirja, kot določa člen 2, v stopnje, ki izpolnjujejo različne zahteve.

3. Za semenski krompir, ki je uradno potrjen, se lahko določi naslednje v skladu s postopkom iz člena 25(2):

- stopnje Skupnosti,

- pogoje, ki se uporabljajo za te stopnje,

- poimenovanja, ki se uporabljajo za te stopnje.

Države članice lahko predpišejo obseg, v katerem uporabijo te stopnje Skupnosti pri potrjevanju lastne proizvodnje.

4. Za semenski krompir, ki je proizveden s tehnikami mikropropagacije in ki glede velikosti ne izpolnjuje zahtev te direktive, se lahko določi naslednje v skladu s postopkom iz člena 25(2):

- odstopanje od določenih določb iz te direktive,

- pogoji, ki veljajo za ta semenski krompir,

- poimenovanja, kise uporabljajo za ta semenski krompir.

Člen 4

Ne glede na člen 3(1) države članice določijo, da se lahko da na trg žlahtniteljev semenski krompir generacij pred osnovnim semenskim krompirjem.

Člen 5

Države članice lahko, kar zadeva minimalne pogoje, določene v Prilogah I in II, predpišejo dodatne ali strožje zahteve za potrjevanje semenskega krompirja, proizvedenega na njihovem ozemlju.

Člen 6

1. Ne glede na člen 3(1) lahko države članice proizvajalcem na lastnem ozemlju dovolijo, da dajo na trg:

(a) majhne količine semenskega krompirja za znanstvene namene ali izbor;

(b) primerne količine semenskega krompirja za druge testne ali poskusne namene, pod pogojem, da pripada sortam, za katere je v zadevni državi članici vložena zahteva za vpis v sortno listo.

V primeru gensko spremenjenega materiala je tako dovoljenje lahko podeljeno le, če se sprejmejo ustrezni ukrepi za preprečitev neželenih učinkov na človekovo zdravje in okolje. Za oceno tveganja za okolje, ki jo je treba izvesti v ta namen, se smiselno uporabljajo določbe člena 7(4) Direktive 2002/53/ES.

2. Nameni, za katere se sme dati dovoljenja iz odstavka 1(b), določbe v zvezi z zaznamovanjem pakiranj ter količine in pogoji, pod katerimi lahko države članice podelijo tako dovoljenje, se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

3. Dovoljenje, ki so ga države članice podelile proizvajalcem na lastnem ozemlju pred 14. decembrom 1998 za namene, določene v odstavku 1, ostane veljavno do sprejema določb iz odstavka 2. Po tem vsa taka dovoljenja upoštevajo določbe, sprejete v skladu z odstavkom 2.

Člen 7

Države članice zahtevajo, da se za pregled gomoljev semenskega krompirja za potrditev, vzorci vzamejo uradno v skladu z ustreznimi metodami.

Člen 8

1. Države članice lahko zahtevajo, da se lahko semenski krompir, ki se proizvaja na njihovem ozemlju, med proizvodnjo loči od drugega krompirja zaradi zdravja rastlin.

2. Zahteve, določene v odstavku 1, lahko vključujejo ukrepe za:

- ločeno proizvodnjo semenskega in drugega krompirja,

- ločeno razvrščanje, skladiščenje, prevoz in ravnanje s semenskim in drugim krompirjem.

Člen 9

Države članice določijo, da semenski krompir ne sme biti dan na trg, če je obdelan z rastnimi inhibitorji.

Člen 10

1. Države članice določijo, da semenski krompir ne sme biti dan na trg, če je njegova minimalna velikost taka, da pade skozi kvadratno odprtino mreže 25 x 25 mm. V primeru gomoljev, ki so preveliki, da bi šli skozi kvadratno odprtino mreže 35 x 35 mm, se gornje in spodnje mejne velikosti izrazijo z večkratniki števila pet.

Maksimalno odstopanje v velikosti med gomolji v partiji je tako, da razlika med dimenzijami dveh kvadratnih odprtin mreže ne presega 25 mm. Ti standardi velikosti so lahko prilagojeni v skladu s postopkom iz člena 25(2).

2. Partija ne sme vsebovati več kot 3 % po teži gomoljev, manjših od navedene minimalne velikosti, ali ne več kot 3 % po teži gomoljev, večjih od navedene maksimalne velikosti.

3. Države članice lahko glede semenskega krompirja, proizvedenega na njihovem nacionalnem ozemlju, nadalje zmanjšajo dovoljeno odstopanje glede velikosti gomoljev v partiji.

Člen 11

1. Države članice zahtevajo, da se osnovni semenski krompir in certificiran semenski krompir trži le v dovolj homogenih partijah in v zaprtih pakiranjih ali kontejnerjih, ki morajo biti zapečateni in opremljeni, kot je predpisano v členih 12 in 13, z mehanizmom za pečatenje in oznakami. Pakiranja morajo biti nova; kontejnerji morajo biti čisti.

2. Države članice lahko za trženje majhnih količin za končnega porabnika določijo odstopanja od določb iz odstavka 1 glede pakiranja, pečatenja in zaznamovanja.

Člen 12

1. Države članice zahtevajo, da se pakiranja in kontejnerji osnovnega semenskega krompirja in certificiranega semenskega krompirja zapečatijo uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi nedovoljenih sprememb na uradni etiketi, predpisane v členu 13(1), ali napakiranju.

Da se zagotovi zapečatenje, mora sistem zapiranja vključiti vsaj uradno etiketo ali pritrditev uradne plombe.

Ukrepi, določeni v drugem pododstavku zgoraj niso potrebni, če se uporablja sistem zapiranja za enkratno uporabo.

V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko ugotovi, ali določen sistem pečatenja ustreza določbam tega odstavka.

2. Uradno zapečatena pakiranja in kontejnerji se ne smejo ponovno zapečatiti, niti enkrat niti večkrat, drugače kot uradno ali pod uradnim nadzorom. Če se pakiranja ponovno zapečatijo, se dejstvo o ponovnem pečatenju, datum zadnjega ponovnega zapečatenja in organ, ki je za to odgovoren, navedejo na etiketi, ki jo zahteva člen 13(1).

3. Države članice lahko določijo izjeme iz odstavka 1 v primeru majhnih pakiranj, zapečatenih na njihovem lastnem ozemlju. Pogoji, ki se nanašajo na te izjeme, se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 13

1. Države članice zahtevajo, da pakiranja in kontejnerji osnovnega semenskega krompirja in certificiranega semenskega krompirja:

(a) so na zunanji strani označeni z uradno etiketo, ki pred tem še ni bila uporabljena, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi III, in na kateri so podatki navedeni v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je za osnovni semenski krompir bela in za certificiran semenski krompir modra. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, se njena pritrditev v vseh primerih zavaruje z uradno plombo. Uporaba uradnih samolepilnih etiket je dovoljena. V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko odobri pod uradnim nadzorom neizbrisno tiskanje predpisanih podatkov po vzorcu etikete neposredno na embalažo;

(b) vsebujejo uradni zaznamek iste barve kot etiketa, ki navaja vsaj podatke z etikete, zahtevane v Prilogi III(A)(3), (4) in (6). Ta zaznamek je treba sestaviti tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a).

Ta zaznamek ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če se v skladu z določbami iz (a), uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.

2. Države članice lahko določijo izjeme k odstavku 1 v primeru majhnih pakiranj, zapečatenih na njihovem lastnem ozemlju. Pogoji, ki se nanašajo na te izjeme, se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 14

1. V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko določi, da so v drugih primerih, kot jih predvideva ta direktiva, pakiranja ali kontejnerji osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja opremljeni z dobaviteljevo etiketo (ki je lahko etiketa, ločena od uradne etikete, ali v obliki dobaviteljevih informacij, natisnjenih na pakiranju ali kontejnerju samem). Podatki, ki se jih navede na vsaki taki etiketi, se prav tako določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 15

V primeru semenskega krompirja gensko spremenjene sorte mora biti na vsaki etiketi ali dokumentu, uradnem ali kakem drugem, ki v skladu z določbami te direktive pritrjen ali spremlja partijo semena, jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.

Člen 16

Države članice zahtevajo, da se vsaka kemična obdelava osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja označi na uradni etiketi ali na dobaviteljevi etiketi in na pakiranju ali znotraj njega ali na kontejnerju.

Člen 17

1. Države članice zagotovijo, da semenski krompir, ki je dan na trg po določbah te direktive, ne glede na to, ali so prisilne ali dispozitivne, ni predmet kakršnih koli tržnih omejitev glede lastnosti, zahtev za pregled, zaznamovanja in pečatenja, razen tistih, ki jih določa ta ali katera koli druga direktiva.

2. Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) glede trženja semenskega krompirja na celotnem ali delu ozemlja ene ali več držav članic dovoli strožje ukrepe od tistih, predvidenih v Prilogah I in II, ki jih je treba sprejeti zoper škodljive organizme, ki ne obstajajo v navedenih regijah ali za katere se zdi, da so posebej škodljivi za nasade v navedenih regijah. Če obstaja neposredna nevarnost pojava ali širjenja teh škodljivih organizmov in dokler Komisija ne sprejme dokončne odločitve o zadevi, lahko država članica sprejme take ukrepe, takoj ko zanje predloži zahtevo.

Člen 18

Pogoji, pod katerimi je lahko v skladu s členom 4 na trg žlahtniteljev dan semenski krompir generacij pred osnovnim semenskim krompirjem, so:

(a) krompir mora biti proizveden v skladu s sprejeto prakso za vzdrževanje sorte in zdravja;

(b) namenjen mora biti predvsem proizvodnji osnovnega semenskega krompirja;

(c) izpolnjevati mora minimalne pogoje, ki jih je treba določiti s postopkom iz člena 25(2) za predosnovni semenski krompir;

(d) z uradnimi pregledi mora biti ugotovljeno, da izpolnjuje minimalne pogoje iz (c);

(e) pakiran mora biti v pakiranja ali kontejnerje v skladu s to direktivo; in

(f) pakiranja ali kontejnerji morajo biti označeni z uradno etiketo, ki navaja najmanj naslednje podatke:

- organ za potrjevanje in državo članico ali njune razpoznavne kratice,

- identifikacijsko številko proizvajalca ali sklicno številko partije,

- mesec in leto pečatenja,

- vrsto, navedeno najmanj z latinskimi črkami, z njenim botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, ali z navadnim imenom ali oboje,

- sorto, navedeno vsaj z latinskimi črkami,

- opis "predosnovni semenski krompir".

Etiketa je bela z diagonalno vijoličasto črto.

Člen 19

Za iskanje boljših alternativ nekaterim določbam, določenim v tej direktivi, razen tistim, ki se nanašajo na zdravje rastlin, se lahko odloči, da se organizirajo začasni poskusi na ravni Skupnosti pod posebnimi pogoji v skladu z določbami iz člena 25(2).

V okviru takih poskusov se države članice lahko oprosti nekaterih obveznosti, določenih v tej direktivi. Obseg navedene oprostitve se določi s sklicem na določbe, za katere velja. Poskus ne sme trajati dalj kot sedem let.

Člen 20

1. V skladu s postopkom iz člena 25(2) lahko Komisija v celoti ali delno prepove trženje semenskega krompirja, proizvedenega na določenem območju Skupnosti, če je potomstvo uradno vzetih vzorcev osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja, proizvedenega na določenem območju in gojenega na enem ali več testnih poljih Skupnosti, tri leta zapored znatno pod minimalnimi pogoji, določenimi v Prilogi I(1)(c), (2)(c), (3) in (4). Izpolnjevanje drugih minimalnih pogojev, določenih v Prilogi I, se lahko preverja s primerjalnimi poskusi.

2. Vse ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1, Komisija umakne, takoj ko se z ustrezno gotovostjo ugotovi, da bo osnovni semenski krompir in certificiran semenski krompir, proizveden na določenem območju Skupnosti, v prihodnosti izpolnil minimalne pogoje iz odstavka 1.

3. Določiti je treba potrebna pravila v skladu s postopkom iz člena 25(2) za izvajanje primerjalnih poskusov. Semenski krompir, proizveden v tretjih državah, se lahko vključi v primerjalne poskuse.

Člen 21

1. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ugotovi, ali je semenski krompir, ki je proizveden v tretji državi in daje enaka zagotovila glede svojih lastnosti in glede ureditve pregledov, zagotavljanja pristnosti, zaznamovanja in nadzora, v teh pogledih enakovreden osnovnemu semenskemu krompirju ali certificiranemu semenskemu krompirju, ki je proizveden v Skupnosti in ustreza določbam te direktive.

2. Dokler Svet ne sprejeme odločitve v skladu z odstavkom 1, države članice same prosto sprejemajo take odločitve. Ta pravica poteče 1. julija 1975.

3. Državam članicam se s tem dovoli, da do 31. marca 2002 podaljšajo veljavnost odločitev, sprejetih v skladu z odstavkom 2, pri čemer se razume, da se te odločitve lahko uporabijo le v skladu z obveznostmi držav članic po skupnih pravilih o zdravju rastlin, določenih z Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varnostnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [6].

Obdobje v prvem pododstavku se lahko podaljša za tretje države v skladu s postopkom iz člena 25(2), če razpoložljive informacije ne omogočajo ugotovitve v skladu z odstavkom 1, in za toliko časa, dokler take informacije ne omogočijo take ugotovitve.

4. Odstavka 1 in 2 se uporabljata tudi za vsako novo državo članico od datuma njenega pristopa do datuma, ko namerava sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Člen 22

1. Za odstranitev vseh začasnih težav pri splošni oskrbi osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja, ki se pojavljajo v Skupnosti in jih ni mogoče premostiti na drugačen način, se lahko v skladu s postopkom iz člena 25(2) dovoli, da države članice za določeno obdobje dovolijo trženje po vsej Skupnosti semenskega krompirja kategorije, ki je predmet manj strogih zahtev, ali semenskega krompirja sort, ki niso vključene v Skupni katalog sort poljščin ali v nacionalne sortne liste držav članic, v količinah, ki so potrebne za rešitev težav pri oskrbi.

2. Za kategorijo semenskega krompirja katere koli dane sorte je uradna etiketa tista, ki je predpisana za ustrezno kategorijo; za semenski krompir sort, ki niso vključene v zgoraj navedene kataloge, je barva uradne etikete rjava. Etiketa zmeraj navaja, da je zadevni semenski krompir kategorije, ki izpolnjuje manj stroge zahteve.

3. Pravila za uporabo odstavka 1 se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 23

1. Države članice zagotavljajo, da se v zvezi s trženjem semenskega krompirja izvajajo uradni inšpekcijski pregledi vsaj z naključnimi kontrolnimi pregledi, da se preveri skladnost z zahtevami in pogoji te direktive.

2. Brez poseganja v prost pretok semenskega krompirja znotraj Skupnosti, države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da si med trženjem semenskega krompirja, uvoženega iz tretjih držav količin, ki presegajo dva kilograma, zagotovijo naslednje podatke:

(a) vrsta;

(b) sorta;

(c) kategorija;

(d) država proizvodnje in organ uradnega nadzora;

(e) država odpošiljateljica;

(f) uvoznik;

(g) količina semenskega krompirja.

Način, kako se ti podatki prikažejo, se določi v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 24

Spremembe vsebine prilog, ki jih je treba sprejeti ob upoštevanju razvoja znanstvenega in tehničnega znanja, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 25

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ki ga ustanavlja člen 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS [7].

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 26

Razen če ni glede dovoljenih odstopanj za bolezni, škodljive organizme ali njihove prenašalce v Prilogah I in II predvideno drugače, ta direktiva ne posega v določbe nacionalnih predpisov, utemeljenih z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin ali varovanja industrijske in poslovne lastnine.

Člen 27

1. V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko določijo posebni pogoji, da se upošteva razvoj na področjih:

(a) pogoji, pod katerimi se lahko trži kemično obdelano seme;

(b) pogoji, pod katerimi se lahko trži seme za ohranjanje in situ in trajnostno uporabo rastlinskih genskih virov, ki so povezani s specifičnimi naravnimi in polnaravnimi življenjskimi združbami in jim grozi genska erozija;

(c) pogoji, pod katerimi se lahko trži seme, primerno za ekološko proizvodnjo.

2. Posebni pogoji iz odstavka 1(b) vključujejo zlasti naslednje točke:

(a) seme teh vrst ima znano poreklo, ki ga ustrezen organ v vsaki državi članici odobri za trženje semena v opredeljenih območjih;

(b) ustrezne količinske omejitve.

Člen 28

Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 29

1. Direktiva 66/403/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, določenimi v Prilogi IV, del A, se razveljavi, brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z rokom za prenos navedenih aktov, določenim v Prilogi IV, del B.

2. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja iz Priloge V.

Člen 30

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 31

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 13. junija 2002

Za Svet

Predsednik

M. Rajoy Brey

[1] Mnenje z dne 9. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL 125, 11.7.1966, str. 2320/66; nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/742/ES (UL L 297, 18.11.1999, str. 39).

[3] Glej Prilogo VI, del A.

[4] UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/28/ES (UL L 77, 20.3.2002, str. 23).

[7] UL L 125, 11.7.1966, str. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI KROMPIR

1. Osnovni semenski krompir mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) ob uradnem pregledu rastlin v rasti število prizadetih s črno nogo ne sme presegati 2 %;

(b) v neposrednem potomstvu število rastlin, ki niso sortno pristne, ne sme presegati 0,25 % in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,1 %;

(c) v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome blage ali težke virusne okužbe, ne sme presegati 4 %.

2. Certificiran semenski krompir mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) ob uradnem pregledu rastlin v rasti število prizadetih s črno nogo ne sme presegati 4 %;

(b) v neposrednem potomstvu število rastlin, ki niso sortno pristne, ne sme presegati 0,5 % in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,2 %;

(c) v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome težke virusne okužbe, ne sme presegati 10 %. Blagi mozaik, ki povzroči le razbarvanje, ne pa deformacije listov, se ne upošteva.

3. Pri ocenjevanju potomstva sorte, okužene s kronično virusno boleznijo, se manjši simptomi, ki jih je povzročil zadevni virus, ne upoštevajo.

4. Dovoljena odstopanja iz točk 1(c), 2(c) in 3 se uporabljajo le, če virusne bolezni povzročijo virusi, ki so navzoči v Evropi.

5. Zemlja za proizvodnjo ne sme biti okužena s Heterodera rostochiensis Woll.

6. Nasad ne sme biti okužen s:

(a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

(b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. in Burkh.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

MINIMALNI POGOJI KAKOVOSTI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

A. Odstopanja za naslednje nečistoče, poškodbe in bolezni, dovoljene za semenski krompir:

1.prisotnost zemlje in tujih primesi; | 2 % po teži |

2.suha trohnoba in mokra gniloba, razen če jo povzroča Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ali Pseudomonas solanacearum; | 1 % po teži |

3.zunanje poškodbe, npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji; | 3 % po teži |

4.navadna krastavost krompirja: gomolji prizadeti po več kot tretjini površine. | 5 % po teži |

Skupno dovoljeno odstopanje za točke od 2 do 4. | 6 % po teži |

B. Semenski krompir ne sme biti okužen s Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum in Pseudomonas solanacearum.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

ETIKETA

A. Zahtevane informacije

1. "Pravila in standardi ES"

2. Organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice

3. Identifikacijska številka proizvajalca ali referenčna številka partije

4. Mesec in leto pečatenja

5. Sorta, navedena najmanj z latinskimi črkami

6. Država proizvodnje

7. Kategorija in, če je primerno, stopnja

8. Velikost

9. Deklarirana neto teža

B. Minimalne dimenzije

110 mm × 67 mm

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE ZAPOREDNE SPREMEMBE

(iz člena 29)

Direktiva 66/403/EGS (UL 125, 11.7.1966, str. 2320/66) | |

Direktiva Sveta 69/62/EGS (UL L 48, 26.2.1969, str. 7) | |

Direktiva Sveta 71/162/EGS (UL L 87, 17.4.1971, str. 24) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 72/274/EGS (UL L 171, 29.7.1972, str. 37) | le sklici na določbe Direktive 66/403/EGS v členih 1 in 2 |

Direktiva Sveta 72/418/EGS (UL L 287, 26.12.1972, str. 22) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 73/438/EGS (UL L 356, 27.12.1973, str. 79) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 75/444/EGS (UL L 196, 26.7.1975, str. 6) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 76/307/EGS (UL L 72, 18.3.1976, str. 16) | le člen 1 |

Direktiva Sveta 77/648/EGS (UL L 261, 14.10.1977, str. 21) | |

Direktiva Sveta 78/692/EGS (UL L 236, 26.8.1978, str. 13) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 78/816/EGS (UL L 281, 6.10.1978, str. 18) | |

Direktiva Sveta 79/967/EGS (UL L 293, 20.11.1979, str. 16) | le člen 1 |

Direktiva Sveta 80/52/EGS (UL L 18, 24.1.1980, str. 29) | |

Direktiva Sveta 81/561/EGS (UL L 203, 23.7.1981, str. 52) | le člen 2 |

Direktiva Sveta 84/218/EGS (UL L 104, 17.4.1985, str. 19) | |

Direktiva Sveta 86/215/EGS (UL L 152, 6.6.1986, str. 46) | |

Direktiva Sveta 87/374/EGS (UL L 197, 18.7.1987, str. 36) | |

Direktiva Sveta 88/332/EGS (UL L 151, 17.6.1988, str. 82) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 88/359/EGS (UL L 174, 6.7.1988, str. 51) | |

Direktiva Sveta 88/380/EGS (UL L 187, 16.7.1988, str. 31) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 89/366/EGS (UL L 159, 10.6.1989, str. 59) | |

Direktiva Sveta 90/404/EGS (UL L 208, 7.8.1990, str. 30) | |

Direktiva Sveta 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48) | le sklici na določbe Direktive 66/403/EGS v členu 2 in Prilogi II(I)(4) |

Direktiva Komisije 91/127/EGS (UL L 60, 7.3.1991, str. 18) | |

Direktiva Komisije 92/17/EGS (UL L 82, 27.3.1992, str. 69) | |

Direktiva Komisije 93/3/EGS (UL L 54, 5.3.1993, str. 21) | |

Direktiva Komisije 93/108/EGS (UL L 319, 21.12.1993, str. 39) | |

Odločba Komisije 96/16/ES (UL L 6, 9.1.1996, str. 19) | |

Direktiva Sveta 96/72/ES (UL L 304, 27.11.1996, str. 10) | le člen 1(4) |

Odločba Komisije 97/90/ES (UL L 27, 30.1.1997, str. 49) | |

Odločba Komisije 98/111/ES (UL L 28, 4.2.1998, str. 42) | |

Direktiva Sveta 98/95/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 1) | le člen 4 |

Direktiva Sveta 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27) | le člen 4 |

Odločba Komisije 1999/49/ES (UL L 16, 21.1.1999, str. 30) | |

Odločba Komisije 1999/742/ES (UL L 297, 18.11.1999, str. 39) | |

DEL B

ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO

(iz člena 29)

Direktiva | Roki za uveljavitev |

66/403/EGS | 1. julij 1968 (člen 13(1)) 1. julij 1969 (druge določbe) |

69/62/EGS | 1. julij 1969 |

71/162/EGS | 1. julij 1970 (člen 4(3)) 1. julij 1972 (člen 4(1)) 1. julij 1971 (druge določbe) |

72/274/EGS | 1. julij 1972 (člen 1) 1. januar 1973 (člen 2) |

72/418/EGS | 1. julij 1973 |

73/438/EGS | 1. julij 1973 (člen 4(1)) 1. januar 1974 (člen 4(2)) |

75/444/EGS | 1. julij 1977 |

76/307/EGS | 1. julij 1975 |

77/648/EGS | 1. januar 1977 |

78/692/EGS | 1. julij 1977 (člen 4) 1. julij 1979 (druge določbe) |

78/816/EGS | 1. julij 1978 |

79/967/EGS | 1. januar 1980 |

80/52/EGS | 1. julij 1979 |

81/561/EGS | |

84/218/EGS | |

86/215/EGS | |

87/374/EGS | |

88/332/EGS | |

88/359/EGS | |

88/380/EGS | 1. julij 1990 |

89/366/EGS | |

90/404/EGS | |

90/654/EGS | |

91/127/EGS | |

92/17/EGS | |

93/3/EGS | 28. februar 1993 |

93/108/ES | 1. december 1993 |

96/72/ES | 1. julij 1997 |

98/95/ES | 1. februar 2000 (Popravek UL L 126, 20.5.1999, str. 23) |

98/96/ES | 1. februar 2000 |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

TABELA UJEMANJA

Direktiva 66/403/EGS | Ta direktiva |

Člen 1 | Člen 1, prvi pododstavek |

Člen 17 | Člen 1, drugi pododstavek |

Člen 1(a) | Člen 2(a) |

Člen 2(1)(A)(a) | Člen 2(b)(i) |

Člen 2(1)(A)(b) | Člen 2(b)(ii) |

Člen 2(1)(A)(c) | Člen 2(b)(iii) |

Člen 2(1)(A)(d) | Člen 2(b)(iv) |

Člen 2(1)(B)(a) | Člen 2(c)(i) |

Člen 2(1)(B)(b) | Člen 2(c)(ii) |

Člen 2(1)(B)(c) | Člen 2(c)(iii) |

Člen 2(1)(B)(d) | Člen 2(c)(iv) |

Člen 2(1)(C)(a) | Člen 2(d)(i) |

Člen 2(1)(C)(b) | Člen 2(d)(ii) |

Člen 2(1)(C)(c) | Člen 2(d)(iii) |

Člen 2(2) | – |

Člen 3(1) | Člen 3(1) |

Člen 3(2)(A) | Člen 3(2) |

Člen 3(2)(B) | – |

Člen 3(3) | Člen 3(3) |

Člen 3(4) | Člen 3(4) |

Člen 3(a) | Člen 4 |

Člen 4 | Člen 5 |

Člen 4(a) | Člen 6 |

Člen 5 | Člen 7 |

Člen 5(a) | Člen 8 |

Člen 6 | Člen 9 |

Člen 7(1) | Člen 10(1) |

Člen 7(2) | Člen 10(2) |

Člen 7(3) | Člen 10(3) |

Člen 7(4) | – |

Člen 8 | Člen 11 |

Člen 9 | Člen 12 |

Člen 10 | Člen 13 |

Člen 11 | Člen 14 |

Člen 11(a) | Člen 15 |

Člen 12 | Člen 16 |

Člen 13 | Člen 17 |

Člen 13(a) | Člen 18 |

Člen 13(b) | Člen 19 |

Člen 14 | Člen 20 |

Člen 15(1) | Člen 21(1) |

Člen 15(2) | Člen 21(2) |

Člen 15(2)(a) | Člen 21(3) |

Člen 15(3) | Člen 21(4) |

Člen 16 | Člen 22 |

Člen 18 | Člen 23 |

Člen 19(a) | Člen 24 |

Člen 19 | Člen 25 |

Člen 20 | Člen 26 |

Člen 20(a)(1) | Člen 27(1) |

Člen 20(a)(2)(i) | Člen 27(2)(a) |

Člen 20(a)(2)(ii) | Člen 27(2)(b) |

Člen 21 | – |

– | Člen 28 |

– | Člen 29 |

– | Člen 30 |

– | Člen 31 |

PRILOGA I | PRILOGA I |

PRILOGA II | PRILOGA II |

PRILOGA III, Del A(1) | PRILOGA III, Del A(1) |

PRILOGA III, Del A(2) | PRILOGA III, Del A(2) |

PRILOGA III, Del A(3) | PRILOGA III, Del A(3) |

PRILOGA III, Del A(3)(a) | PRILOGA III, Del A(4) |

PRILOGA III, Del A(4) | PRILOGA III, Del A(5) |

PRILOGA III, Del A(5) | PRILOGA III, Del A(6) |

PRILOGA III, Del A(6) | PRILOGA III, Del A(7) |

PRILOGA III, Del A(7) | PRILOGA III, Del A(8) |

PRILOGA III, Del A(8) | PRILOGA III, Del A(9) |

PRILOGA III, Del B | PRILOGA III, Del B |

– | PRILOGA IV |

– | PRILOGA V |

--------------------------------------------------